เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวพิกุล เฉิดฉวีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
2 นายบุญช่วย อ้นสืบสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 รองประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
3 นายเชี่ยวชาญ ดวงใจดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางลี่วิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
4 นายธวัช กรุดมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
5 นางพรลักษณ์ สุพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
6 นายคมสัน ธรรมนู ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนคาวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
7 นายสมเกียรติ ปทุมสูติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
8 นายวีรพล มณีพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
9 นางอ่อนจันทร์ นุชบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
10 นายสถาน จงสมจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
11 นางสาวขนิษฐา พลายเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
12 นายธีระพร อายุวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภวณาภิมณฑ์พิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
13 ซิสเตอร์อุบลรัตน์ สุพล ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
14 ซิสเตอร์เบญญาภา ไทยรอดแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่พระประจักษ์สุพรรณบุรี กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
15 นายสร้อย ฉิมทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนศึกษา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
16 นางสิริรัตน์ อายุวัฒน์ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
17 นางแก้วตา ไชยภักดี ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
18 นายสงบ พลายพิชิต ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
19 จ่าสิบเอกปวงเศรษฐ์ เกษสงคราม ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
20 นายวิสันต์ เกตุคง ครูโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
21 นางสุวิมล พุทธทัน ครูโรงเรียนแม่พระประจักษ์สุพรรณบุรี กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
22 นางผดุงจิตร พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
23 นางศศิวรรณ คุ้มฉายา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน
24 นายธนกร ขุนจันทร์ดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน
25 นางสาวขวัญนภา อุณหกานต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน
26 นายวันชัย สวัสดิ์ทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน
27 นายเมธี ทองคำ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน
28 นางศิริลักษณ์ คำเรียง ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน
29 นางพรลักษณ์ สุพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
30 นางสาวธนิษฐ์นันท์ ศรีภุมมา ครูโรงเรียนสระยายโสมวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
31 นายธนกร ใยบุญสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
32 นางสาวยมนา ทองใบ ครูโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
33 นางสาวศุภรดา สุนทรภัณฑ์ ครูโรงเรียนดอนคาวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
34 นางสาววันเพ็ญ คุ้มโต ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
35 นางปณิสรา ชูศรีชัย ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
36 นางสาวจินตนา ธรรมจง ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
37 นางสาวจรุงจิต จำปานิล ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
38 นางสาวจุไรรัตน์ อ่ำพุทรา ครูโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
39 นางสาวรัตติรส เสาสุดใจ ครูโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
40 นางสาวสุนันท์ พูนพานิชอุปถัมภ์ ครูโรงเรียนสระยายโสมวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
41 นายธนกาญจน์ อยู่หลาบ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
42 นายสมเกียรติ ปทุมสูติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
43 นางปราณี เที่ยงอินทร์ ครูโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
44 นางสาวณิชา ฉิมทองดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนศึกษา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
45 นายธงชัย เจนโกศล ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
46 นางนิษฐ์วดี เปี่ยมธนาธิป ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
47 นางสาวสุทธิพร ธรรมเนียม ครูโรงเรียนสระยายโสมวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
48 นางสาวนิตยา เหิมใจหาญ ครูโรงเรียนดอนคาวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
49 นางสาวพัดชา ศรีเหรา ครูโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
50 นายจุมพล อยู่คง ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
51 นางสาวนุชนาฏ เกิดบุญศรี ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
52 นางสาวสุดารัตน์ คงวิเชียร ครูโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
53 นางสาวมยุรา ตรึกตรอง ครูโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
54 นางผดุงจิตร พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
55 นางสาวแววดาว จิตต์ใจฉ่ำ ครูโรงเรียนแม่พระประจักษ์สุพรรณบุรี กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
56 ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติกานต์ คล้ายเจ๊ก ครูโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
57 นางสาวอรษา ชิดปราง โรงเรียงสองพี่น้องวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
58 นางสาวนาริสา เรืองสุรีย์ ครูโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
59 นางสุมาลี แผนสมบูรณ์ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
60 นางเกศสุดา ชูวงค์วาลย์ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
61 นายคมสัน ธรรมนู ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนคาวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
62 นางภัทรดา กองแก้ว ครูโรงเรียนดอนคาวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
63 นางอารีย์ สุภาพวรรณ์ ครูโรงเรียนดอนคาวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
64 นายไพโรจน์ เชื้อหนองปรง ครูโรงเรียนดอนคาวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
65 นางสาวจรีพร วังคีรี ครูโรงเรียนดอนคาวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
66 นายประคอง อดทนดี ครูโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
67 นางลัดดา ดอกประดู่ ครูโรงเรียนสระยายโสมวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
68 นายวีรยุทธ เลาหเรณู ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
69 นางสาวอรุณศิริ อิฐสุวรรณศิลป์ ครูโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
70 นางสาวคณัสนันท์ ฉ่ำสดใส ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
71 นางสาวพวงบุปผา เสาวรส ครูโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
72 นางสาวจินตหรา คำภาพักตร์ ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
73 นางสาวเนตรราตรี ท้าวโสม ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
74 นางพัชยา ปานทอง ครูโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
75 นางสาวพีชญา เกิดโภคา ครูโรงเรียนแม่พระประจักษ์สุพรรณบุรี กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
76 นายสุทธิเกียรติ มากเปี่ยมกิจ ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
77 นายนิธิพัศ กิ่มสาท ครูโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
78 นางวิมลนาฏ มารมณ์พันธุ์ ครูโรงเรียนดอนคาวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
79 นางสาวเรวดี ปลิวพิมาย ครูโรงเรียนดอนคาวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
80 นางสาวน้ำทิพย์ เที่ยงตรง ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
81 นายสถาน จงสมจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
82 นายไชยพร แย้มมี ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
83 นางพุธทิตา ผิวเกลี้ยง ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
84 นางนงนุช สวัสดิผล ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
85 นายมณเฑียร ศรีสุข ครูโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
86 นายพร แก้วเขียว ครูโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
87 นายมยุรี สุดแก้ว ครูโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
88 นายตรงกิจ สุขเหลือ ครูโรงเรียนดอนคาวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
89 นางสาวหทัยณัฐ แก้วบัวดี ครูโรงเรียนสระยายโสมวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
90 นางสาวพิสมัย กังวานทวีทรัพย์ ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
91 นายบุญเมฆ จาดพันธุ์อินทร์ ครูโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
92 นางสาวพรสวรรค์ คล้ายมงคล ครูโรงเรียนรัตนศึกษา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
93 นายมนต์ชัย ศรีทน ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
94 นายกิตติพงษ์ ไชยแสงราช ครูโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
95 นายสุวรรณ มาสมาน ครูโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
96 นายเมธี ทองคำ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
97 นายวีรพล มณีพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
98 นายโกศล จันทรโชติ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
99 นายดำรง สุวรรณศรี ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
100 นายชวัติ ชโลธร ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
101 นายประกิจ เข็มเพ็ชร์ ครูโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
102 นางสาวนุจรี สาธุรัมย์ ครูโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
103 นางสาวสุภัทร ดอนพรไพร ครูโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
104 นายยุวพล เกตุแก้ว ครูโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
105 นายสุทิน อาจคงหาญ ครูโรงเรียนดอนคาวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
106 นายมนตรี อนุสาร ครูโรงเรียนสระยายโสมวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
107 นางสาวทับทิม จันทร์จู ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
108 นางสาวสุจิตราภรณ์ ผิวทองดี ครูโรงเรียนแม่พระประจักษ์สุพรรณบุรี กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
109 นายก้อง ทับโชติ ครูโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
110 นายจักรพงษ์ ศรีบุญเพ็ง ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
111 นายสุทัศน์ จันทร์บ่อน้อย ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
112 จ่าสิบเอกปวงเศรษฐ์ เกษสงคราม ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
113 นางสาวพิกุล เฉิดฉวีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
114 นางศศิวรรณ คุ้มฉายา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
115 นางสิริรัตน์ อายุวัฒน์ ครูโรงเรียนอู่ทอง รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
116 นายภูรีวิทย์ เพ็งสุวรรณ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
117 นางสุวรรณา แจ่มจิตต์ ครูโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
118 นายมณเฑียร เรียบเรียง ครูโรงเรียนดอนคาวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
119 นายณัฐพล สุขปรุง ครูโรงเรียนสระยายโสมวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
120 นางนภารัตน์ รัตนปัญญา ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
121 นางสาวรุ่งทิพย์ แสงเกตุ ครูโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
122 นายฤทธี อยู่ดี ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
123 นายสุวัฒน์ ศรีดี ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
124 นางสาวเนตรดาว ล้ำสุขดี ครูโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
125 นางอุดม พรหมจรรย์ ครูโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
126 นางสาวศรินยา ศรีจันทร์อ่อน ครูโรงเรียนแม่พระประจักษ์สุพรรณบุรี กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
127 นายจิรยุทธ สุนทรวิภาต ครูโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
128 นางสาวนินัญญา พวงดวกไม้ ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
129 นางมยุรี ศรีคำ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
130 นายโกศล อัยรารัตน์ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
131 นายพนม อาจคงหาญ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
132 นางสาวจิราพัชร เสมอ่วม ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
133 นางสาวพัชร์ธนภรณ์ พุ่มเจริญ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
134 นายทรงฤทธิ์ นวนมีศรี ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
135 นางสาววิมลชญา คุณกมุท ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
136 นายธวัช กรุดมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
137 นางทัศนา ทับทองดี ครูโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
138 นางสาวสมหมาย วิเชียรณรัตน์ ครูโรงเรียนดอนคาวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
139 นางทองชุบ พันธุ์อยู่ ครูโรงเรียนสระยายโสมวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
140 นางนุชรีย์ มณีพงษ์ ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
141 นางสาวอรณัฐ สุนทรวงษ์ ครูโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
142 นายอนันต์ แสงสุข ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
143 นางปิลาณี ฉัตรทอง ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
144 นางนารี สร้อยสม ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
145 นายพีระ เทศทอง ครูโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
146 นางกุลภัทร กรินรักษ์ ครูโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
147 นางสาวจุฑาภรณ์ คล้ายฉ่ำ ครูโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
148 นางพาวิณีย์ ปิยะพันธ์ ครูโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
149 นางยั่งยืน ทองกะไลย ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
150 นางสุทธิสา เกตุแห่ง ครูโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
151 นายเชี่ยวชาญ ดวงใจดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางลี่วิทยา ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
152 นายศาสตรวิทย์ บรรจุทรัพย์ ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
153 นายวรากร หงษ์โต ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
154 นางสาวมนฤดี เลิศรัตนปัญโญ ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
155 นางสาวพัชยา ศรีคำไทย ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
156 นางสาวฐิตาพร ธัญญผล ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
157 นายวัลลภ ศรีรุ่งเรือง ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
158 นายนัทพงษ์ ยิ่งใหญ่ ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
159 นายอนุชิต กลิ่นกำเนิด ครูโรงเรียนสระยายโสมวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
160 นายปัญญา คำทองดี ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
161 นางสาวอรณัฐ สุนทรวงษ์ ครูโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
162 นางสาวเกษสุดา ศรีสิงห์ ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
163 นายสุรสิทธิ์ ตันทอง ครูโรงเรียนดอนคาวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
164 นางสาวนิภาวรรณ งามขำ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
165 นายธีระพงษ์ งามแพง ครูโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
166 นางทฤฒมน มากระจันทร์ ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
167 นางสาวสุพัฒษา สารสาริน ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
168 นายบุญช่วย อ้นสืบสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
169 นางภัณวดี แก้วทิพย์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
170 นางอโนทัย กลิ่นพยอม ครูโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
171 นางปรารถนา เที่ยงธรรม ครูโรงเรียนดอนคาวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
172 นางสาวณภัทร จงใจรัก ครูโรงเรียนสระยายโสมวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
173 นางสาวสุภาพร รัตนกุลวดีวงศ์ ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
174 นางสาวศศิวิมล พลเสริม ครูโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
175 นางศรัณย์พร นิ่มทับทิม ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
176 นางสาวสุพัตรา ชัยสอง ครูโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
177 นายวรรณรัตน์ เพ็งบุญมา ครูโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
178 นางสาวนิตย์ตญา ข่วงทิพย์ ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
179 นางสาวประภัสสร เที่ยงกระโทก ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
180 นางสาวกุลณัฐ พละธนะโรจน์ ครูโรงเรียนแม่พระประจักษ์สุพรรณบุรี กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
181 นายกฤษกร กุศลมา ครูโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
182 นางสาวพิมพ์วรีย์ บุ้นหลี ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
183 นางสาวกัญญาพัชร เกตุแก้ว ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
184 นางสาวนันทิยา ปัญญาธิกวัฒน์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ
185 นางวาสนา ไกรทองสุข ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
186 นางอรุณศรี ปาณิวรรณ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
187 นางสาวขนิษฐา พลายเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
188 นายอานนท์ อินทวงษ์ ครูโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
189 นายวัลลภ รุ่งสว่าง ครูโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
190 นางหทัยรัตน์ สุพรรณคง ครูโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
191 นายวิมล วังกรานต์ ครูโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
192 นางสาวปาริชาติ ศรีเหรา ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
193 นายปภาณ โอนอ่อนปภากุล ครูโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
194 นางสาวสไบทิพย์ จันทร์พัชรินทร์ ครูโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย กรรมการฝ่ายอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
195 นางธนัญญา โชติวณิชมงคล ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 กรรมการฝ่ายอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
196 นายขวัญใจ พิมพ์พงษ์ ครูโรงเรียนดอนคาวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
197 นางสาวเนตรดาว ล้ำสุขดี ครูโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
198 นายสมยศ รัตนไพบูลย์กิจ ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
199 นายมนตรี อนุสาร ครูโรงเรียนสระยายโสมวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
200 นายประพนธ์ ชิดปราง ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 กรรมการฝ่ายอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
201 นายสมชาย ศรีวิพัฒน์ ครูโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
202 นางสาวอรณัฐ สุนทรวงษ์ ครูโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
203 นายศราวุฒิ โมกกงจักร ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
204 นางสาวกาหลง บูชา ครูโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
205 นายเชี่ยวชาญ ดวงใจดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางลี่วิทยา ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
206 นายศาสตรวิทย์ บรรจุทรัพย์ ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
207 นายวรากร หงษ์โต ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
208 นางสาวมนฤดี เลิศรัตนปัญโญ ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
209 นางสาวพัชยา ศรีคำไทย ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
210 นางสาวฐิตาพร ธัญญผล ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
211 นายวัลลภ ศรีรุ่งเรือง ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
212 นายนัทพงษ์ ยิ่งใหญ่ ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
213 นายอนุชิต กลิ่นกำเนิด ครูโรงเรียนสระยายโสมวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
214 นายปัญญา คำทองดี ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
215 นางสาวอรณัฐ สุนทรวงษ์ ครูโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
216 นางสาวเกษสุดา ศรีสิงห์ ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
217 นายสุรสิทธิ์ ตันทอง ครูโรงเรียนดอนคาวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
218 นางสาวนิภาวรรณ งามขำ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
219 นายธีระพงษ์ งามแพง ครูโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
220 นางทฤฒมน มากระจันทร์ ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
221 นางสาวสุพัฒษา สารสาริน ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
222 นางอ่อนจันทร์ นุชบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
223 นางพิสมัย กังวานทวีทรัพย์ ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
224 นางลักขณา ใจแจ้ง ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
225 นายธงชัย เจนโกศล ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
226 นางสาวนิตย์ตญา ข่วงทิพย์ ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
227 นางศศิธร อินทรเสนี ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
228 นางสาวจรุงจิต จำปานิล ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
229 นางสาวยุพิน ใจซื่อ ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
230 นางสาวดุสิตา แดงประเสริฐ ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
231 นางสาวจินตหรา คำภาพักตร์ ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
232 นางสาวพิกุล เฉิดฉวีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง ประธานกรรมการฝ่ายกรรมการกลาง
233 นางศศิวรรณ คุ้มฉายา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง รองประธานกรรมการฝ่ายกรรมการกลาง
234 นายวันชัย สวัสดิ์ทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายกรรมการกลาง
235 นางสาวณิชา ฉิมทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายกรรมการกลาง
236 นางภัณวดี แก้วทิพย์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 รองประธานกรรมการฝ่ายกรรมการกลาง
237 นางสิริรัตน์ อายุวัฒน์ ครูโรงเรียนอู่ทอง รองประธานกรรมการฝ่ายกรรมการกลาง
238 นางสิริรัตน์ อายุวัฒน์ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายกรรมการกลาง
239 นายเมธี ทองคำ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายกรรมการกลาง
240 นางอารี ฉันท์วงศ์ชนะ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายกรรมการกลาง
241 นางสุมาลี ดวงจินดา ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายกรรมการกลาง
242 นางสาวกรรณิการ์ วังมูล ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายกรรมการกลาง
243 นายสมชาย ศรีวิพัฒน์ ครูโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา กรรมการฝ่ายกรรมการกลาง
244 นางทัศนา ทับทองดี ครูโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย กรรมการฝ่ายกรรมการกลาง
245 นางสาวสุนันท์ พูนพานิชอุปถัมภ์ ครูโรงเรียนสระยายโสมวิทยา กรรมการฝ่ายกรรมการกลาง
246 นางภัทรดา กองแก้ว ครูโรงเรียนดอนคาวิทยา กรรมการฝ่ายกรรมการกลาง
247 นายศาสตรวิทย์ บรรจุทรัพย์ ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา กรรมการฝ่ายกรรมการกลาง
248 นางทฤฒมน มากระจันทร์ ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา กรรมการฝ่ายกรรมการกลาง
249 นางปราณี เที่ยงอินทร์ ครูโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา กรรมการฝ่ายกรรมการกลาง
250 นายชวัติ ชโลธร ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 กรรมการฝ่ายกรรมการกลาง
251 นางพิสมัย กังวานทวีทรัพย์ ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา กรรมการฝ่ายกรรมการกลาง
252 นายกิตติพงษ์ ไชยแสงราช ครูโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา กรรมการฝ่ายกรรมการกลาง
253 นายวิสันต์ เกตุคง ครูโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา กรรมการฝ่ายกรรมการกลาง
254 นายสุวรรณ จำเนียรกุล ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง กรรมการฝ่ายกรรมการกลาง
255 นางสาวกาหลง บูชา ครูโรงเรียนแม่พระประจักษ์สุพรรณบุรี กรรมการฝ่ายกรรมการกลาง
256 นางศิริลักษณ์ คำเรียง ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและเลขานุการฝ่ายกรรมการกลาง
257 นางสาวปิยะพร เผดิมวัฒนกุล ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายกรรมการกลาง
258 นางสาวนิภาพร ขำเชย ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายกรรมการกลาง
259 นางสาววิมลชญา คุณกมุท ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายกรรมการกลาง
260 นางศศิวรรณ คุ้มฉายา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง ประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการ
261 นายเมธี ทองคำ ครูโรงเรียนอู่ทอง รองประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการ
262 นายธนกาญจน์ อยู่หลาบ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายเลขานุการ
263 นางสุมาลี แผนสมบูรณ์ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายเลขานุการ
264 นางสาวน้ำทิพย์ เที่ยงตรง ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายเลขานุการ
265 จ่าสิบเอกปวงเศรษฐ์ เกษสงคราม ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายเลขานุการ
266 นางมยุรี ศรีคำ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายเลขานุการ
267 นางยั่งยืน ทองกะไลย ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายเลขานุการ
268 นางแก้วตา ไชยภักดี ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายเลขานุการ
269 นางสาวสุพัฒษา สารสาริน ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายเลขานุการ
270 นางอรุณศรี ปาณิวรรณ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายเลขานุการ
271 นายศราวุฒิ โมกกงจักร ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายเลขานุการ
272 นางสาวจรีพร สาหร่ายทิพย์ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายเลขานุการ
273 นายนฤเทพ สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายเลขานุการ
274 นายเตชทัต ชัยชีวานนท์ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายเลขานุการ
275 นายพงศกร สุคลธา ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายเลขานุการ
276 นายนิสิต วิมานจันทร์ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายเลขานุการ
277 นางสาวจุฑารัตน์ นุชนารถ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายเลขานุการ
278 นางศิริพร วิมลศรี ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายเลขานุการ
279 นางศิริลักษณ์ คำเรียง ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
280 นางสาวปิยะพร เผดิมวัฒนกุล ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
281 นางสาวนิภาพร ขำเชย ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
282 นางสาววิมลชญา คุณกมุท ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
283 นางสาวพิจิตรา ใจดีเลิศ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
284 นายธนกร ขุนจันทร์ดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
285 นายสงบ พลายพิชิต ครูโรงเรียนอู่ทอง รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
286 นายวันชัย พลไกร ครูโรงเรียนอู่ทอง รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
287 นายพงษ์ระพี ศรีคำทา ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายสถานที่
288 นายธนกาญจน์ อยู่หลาบ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายสถานที่
289 นางสุมาลี แผนสมบูรณ์ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายสถานที่
290 นางสาวน้ำทิพย์ เที่ยงตรง ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายสถานที่
291 นายเมธี ทองคำ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายสถานที่
292 นางอรุณศรี ปาณิวรรณ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายสถานที่
293 จ่าสิบเอกปวงเศรษฐ์ เกษสงคราม ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายสถานที่
294 นางมยุรี ศรีคำ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายสถานที่
295 นางยั่งยืน ทองกะไลย ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายสถานที่
296 นางสาวสุพัฒษา สารสาริน ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายสถานที่
297 นายศราวุฒิ โมกกงจักร ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายสถานที่
298 นายสมศักดิ์ หงษ์เวียงจันทร์ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายสถานที่
299 นายพิทักษ์ เมาลี ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายสถานที่
300 นายดุสิต สว่างศรี ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายสถานที่
301 นางสาวจุฑารัตน์ นุชนารถ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายสถานที่
302 นางศิริพร วิมลศรี ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายสถานที่
303 นางอัญชเกศ บุญศรี ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
304 นางชลดา แลเพชรศรีทองดี ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่
305 นางพนิดา งามยิ่ง ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่
306 นางสาวขวัญนภา อุณหกานต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง ประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
307 นางแก้วตา ไชยภักดี ครูโรงเรียนอู่ทอง รองประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
308 นางทิวารัตน์ มาแสง ครูโรงเรียนอู่ทอง รองประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
309 นางพิกุล พลายพิชิต ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
310 นางเกศินี กีรติดำเกิงสกุล ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
311 นางพิศมัย สังใจสม ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
312 นางอภินันท์ ทวีเดช ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
313 นางพะเยาว์ คงยืน ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
314 นางเมทินี ชัยมา ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
315 นางสาวพรทิพย์ กลั่นน้ำทิพย์ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
316 นางสาวดวงกมล นิลวงษ์ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
317 นางสาวศศิภัสสร อินทร์ใจเอื้อ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
318 นางสาวกุลนิษฐ์ พิพิธพงศานนท์ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
319 นางสาวณธิดา ศรีกมล ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
320 นางสาวจินดา จรัสมานะโชติ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
321 นางสาวศจี ช้างเขียว ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
322 นางสาวมณีรัตน์ ชูกำลัง ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
323 นางสาวภรณ์ทิพย์ ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
324 นางสาวศุภรดา พันธุ์ทองดี ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและเลขานุการฝ่ายสวัสดิการ
325 นางสาวกนกพร ฉิมมาไว ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสวัสดิการ
326 นายคมสัน ธรรมนู ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนคาวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล
327 นางสิริรัตน์ อายุวัฒน์ ครูโรงเรียนอู่ทอง รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล
328 นายชวัติ ชโลธร ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล
329 นางสาวเพ็ญสินี ธงชัย ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายประเมินผล
330 นางวัลลภา สถาปนพิทักษ์กิจ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายประเมินผล
331 นางสุนันทา ว่องไวพานิช ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายประเมินผล
332 นางสาวคนึงหา พรมเพชร ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายประเมินผล
333 นางสาวสุภาภรณ์ ดวงตาแก้ว ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายประเมินผล
334 นางสาวนันทิยา ปัญญาธิกวัฒน์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 กรรมการฝ่ายประเมินผล
335 นายอานนท์ อินทวงษ์ ครูโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา กรรมการฝ่ายประเมินผล
336 นางสาวปริญญารัตน์ โพธิกุล ครูโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย กรรมการฝ่ายประเมินผล
337 นายนฤนาถ วิศิษฎอนุพงษ์ ครูโรงเรียนสระยายโสมวิทยา กรรมการฝ่ายประเมินผล
338 นางสาวนาริสา เรืองสุรีย์ ครูโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา กรรมการฝ่ายประเมินผล
339 นางทฤฒมน มากระจันทร์ ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา กรรมการฝ่ายประเมินผล
340 นางสาวจินตหรา คำภาพักตร์ ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา กรรมการฝ่ายประเมินผล
341 นายกิตติพงษ์ ไชยแสงราช ครูโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา กรรมการฝ่ายประเมินผล
342 นายมนะ ทองกะไลย ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายประเมินผล
343 นายเกรียงไกร บำรุงเวช ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายประเมินผล
344 นางสาววิภารัตน์ ปุสดี ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายประเมินผล
345 นางสาวมณฑา มาตรตา ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายประเมินผล
346 นางสุรีย์ ตันกสิกิจ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายประเมินผล
347 นางสาวปทุมมาศ บริสุทธิ์ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายประเมินผล
348 นายเมธี ทองคำ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล
349 นางภัทรดา กองแก้ว ครูโรงเรียนดอนคาวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผล
350 นางศิริลักษณ์ คำเรียง ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผล
351 นางสาววิมลชญา คุณกมุท ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผล
352 นางสาวขวัญนภา อุณหกานต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
353 นางแก้วตา ไชยภักดี ครูโรงเรียนอู่ทอง รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
354 นายสงบ พลายพิชิต ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
355 นางสุมาลี แสงสุข ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
356 นางสาวภัทรา ทรัพย์ส่งเสริม ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
357 นางอภิญญา อุดมพรเกิดผล ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
358 นางสาวมณีรัตน์ ชูกำลัง ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
359 นางสาวกนกพร ฉิมมาไว ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
360 นางอภินันท์ ทวีเดช ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
361 นางพะเยาว์ คงยืน ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
362 นางสาวพรทิพย์ กลั่นน้ำทิพย์ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
363 นางสาวสุธาพร โมกข์บุรุษ ครูโรงเรียนอู่ทอง ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
364 จ่าสิบเอกปวงเศรษฐ์ เกษสงคราม ครูโรงเรียนอู่ทอง รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
365 นายธนกาญจน์ อยู่หลาบ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายฝ่ายประชาสัมพันธ์
366 นางสาวปวรี ยืนยงค์ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายฝ่ายประชาสัมพันธ์
367 นางสาวดวงกมล นิลวงษ์ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
368 นางสาวทิพภาณี คนึงคิด ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
369 นางภาสินี มากระจัน ครูโรงเรียนอู่ทอง ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
370 นางสาวรักชนก คูห์เทวารัณ ครูโรงเรียนอู่ทอง รองประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
371 นางธวัลรัตน์ ศรีธรรมรัชต์ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายพยาบาล
372 นางณัฏฐนันท์ ปิ่นกุมภีร์ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายพยาบาล
373 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุคลธา ยศวิชัย ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายพยาบาล
374 นางสาวธนิดา นุ้ยบุตร ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายพยาบาล
375 นางบังอร คงคารักษ์ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล
376 นางสาวชนิดา โพธิ์มงคล ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพยาบาล

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]