สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อู่ทอง 122 12 5 1 139
2 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 116 16 7 5 139
3 ดอนคาวิทยา 50 11 10 2 71
4 บางลี่วิทยา 44 20 7 11 71
5 สระยายโสมวิทยา 39 13 11 7 63
6 ภาวนาภิมณฑ์พิทยา 37 10 9 7 56
7 อู่ทองศึกษาลัย 37 9 12 4 58
8 สองพี่น้องวิทยา 35 15 8 4 58
9 สระกระโจมโสภณพิทยา 32 14 12 8 58
10 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 29 11 7 9 47
11 หนองวัลย์เปรียงวิทยา 20 9 6 5 35
12 รัตนศึกษา 13 4 0 0 17
13 บ่อสุพรรณวิทยา 11 3 0 4 14
14 แม่พระประจักษ์ 9 5 11 7 25
15 ยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 7 3 3 6 13
รวม 601 155 108 80 944