สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อู่ทอง 76 32 9 117 122 12 5 1 139
2 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 53 39 27 119 116 16 7 5 139
3 บางลี่วิทยา 10 19 14 43 44 20 7 11 71
4 ดอนคาวิทยา 10 17 10 37 50 11 10 2 71
5 ภาวนาภิมณฑ์พิทยา 9 11 14 34 37 10 9 7 56
6 สระยายโสมวิทยา 7 8 12 27 38 13 11 7 62
7 สองพี่น้องวิทยา 6 6 9 21 33 15 8 4 56
8 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 5 7 9 21 29 11 7 9 47
9 อู่ทองศึกษาลัย 5 6 9 20 37 9 12 4 58
10 สระกระโจมโสภณพิทยา 5 5 7 17 32 14 12 8 58
11 รัตนศึกษา 5 1 3 9 13 4 0 0 17
12 หนองวัลย์เปรียงวิทยา 2 8 4 14 16 9 6 5 31
13 บ่อสุพรรณวิทยา 2 1 1 4 11 3 0 4 14
14 แม่พระประจักษ์ 1 3 0 4 9 5 11 7 25
15 ยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 0 3 1 4 7 3 3 6 13
รวม 196 166 129 491 594 155 108 80 857