วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 298
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 89.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บางลี่วิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดอนคาวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 73.33 เงิน 4
5 ภาวนาภิมณฑ์พิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 64.66 ทองแดง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 294
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 83.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 72.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สระยายโสมวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 71.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ภาวนาภิมณฑ์พิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 64.33 ทองแดง 4
5 อู่ทองศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 61.33 ทองแดง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 295
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 86.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อู่ทองศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดอนคาวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 66 ทองแดง 4
5 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 65 ทองแดง 5
6 หนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 299
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 อู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดอนคาวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 64.66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สระยายโสมวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 64.33 ทองแดง 4
5 สองพี่น้องวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 64.32 ทองแดง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 661
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 89.66 ทอง ชนะเลิศ
2 อู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สระยายโสมวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 86.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บางลี่วิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 85.75 ทอง 4
5 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80.25 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 310
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 อู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สองพี่น้องวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 92.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บางลี่วิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 91.30 ทอง 4
5 สระกระโจมโสภณพิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 89.50 ทอง 5
6 อู่ทองศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 88 ทอง 6
7 หนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 87.75 ทอง 7
8 สระยายโสมวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 85.75 ทอง 8
9 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 85.30 ทอง 9
10 ดอนคาวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 84.25 ทอง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 309
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 99 ทอง ชนะเลิศ
2 บางลี่วิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ภาวนาภิมณฑ์พิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 สระยายโสมวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 ดอนคาวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 96 ทอง 5
6 สองพี่น้องวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 96 ทอง 5
7 แม่พระประจักษ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 96 ทอง 5
8 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 95 ทอง 8
9 หนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 94 ทอง 9
10 อู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 94 ทอง 9
11 สระกระโจมโสภณพิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 92 ทอง 11
12 อู่ทองศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 308
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 อู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อู่ทองศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บางลี่วิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 86 ทอง 4
5 สระยายโสมวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 85 ทอง 5
6 หนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 84 ทอง 6
7 สองพี่น้องวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 75 เงิน 7
8 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 73 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 307
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 91.34 ทอง ชนะเลิศ
2 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 87.03 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ภาวนาภิมณฑ์พิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 84.78 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บางลี่วิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 84.75 ทอง 4
5 หนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 82.25 ทอง 5
6 อู่ทองศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 81.01 ทอง 6
7 สระกระโจมโสภณพิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80 ทอง 7
8 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 61.75 ทองแดง 8
9 สระยายโสมวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 306
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 91 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 305
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 สระยายโสมวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 303
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 86.50 ทอง ชนะเลิศ
2 อู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 75.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บางลี่วิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 302
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 อู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บางลี่วิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 75 เงิน 4
5 ภาวนาภิมณฑ์พิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 75 เงิน 4
6 อู่ทองศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 75 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 301
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อู่ทองศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บางลี่วิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 88 ทอง 4
5 สระยายโสมวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 85 ทอง 5
6 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 81 ทอง 6
7 สองพี่น้องวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 300
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 93.25 ทอง ชนะเลิศ
2 บางลี่วิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดอนคาวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 89.60 ทอง 4
5 สระยายโสมวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 89.25 ทอง 5
6 ภาวนาภิมณฑ์พิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 87.75 ทอง 6
7 อู่ทองศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 87.25 ทอง 7
8 สองพี่น้องวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 85.40 ทอง 8
9 สระกระโจมโสภณพิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 84.80 ทอง 9
10 แม่พระประจักษ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 83.80 ทอง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 304
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สระยายโสมวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 82 ทอง ชนะเลิศ
2 ภาวนาภิมณฑ์พิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 641
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดอนคาวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 อู่ทองศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 87 ทอง 4
5 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 027
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 89 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 238
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สระยายโสมวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 186
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 154
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 87 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 025
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สองพี่น้องวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 89 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 078
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สองพี่น้องวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 213
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 722
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 อู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดอนคาวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 78 เงิน 4
5 สระกระโจมโสภณพิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 77 เงิน 5
6 สระยายโสมวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 69 ทองแดง 6
7 บางลี่วิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 68 ทองแดง 7
8 หนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 67 ทองแดง 8
9 อู่ทองศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 66 ทองแดง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 721
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดอนคาวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ภาวนาภิมณฑ์พิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 78 เงิน 4
5 บางลี่วิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 77 เงิน 5
6 อู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 76 เงิน 6
7 แม่พระประจักษ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 75 เงิน 7
8 สระยายโสมวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 69 ทองแดง 8
9 อู่ทองศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 68 ทองแดง 9
10 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 67 ทองแดง 10
11 สระกระโจมโสภณพิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 66 ทองแดง 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 687
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บางลี่วิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สระยายโสมวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80 ทอง 4
5 อู่ทองศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 75 เงิน 5
6 สระกระโจมโสภณพิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 70 เงิน 6
7 ดอนคาวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 68 ทองแดง 7
8 สองพี่น้องวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 65 ทองแดง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 686
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดอนคาวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 81 ทอง 4
5 บางลี่วิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 78 เงิน 5
6 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 74 เงิน 6
7 ภาวนาภิมณฑ์พิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 73 เงิน 7
8 อู่ทองศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 72 เงิน 8
9 สระกระโจมโสภณพิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 68 ทองแดง 9
10 แม่พระประจักษ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 68 ทองแดง 9
11 สระยายโสมวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 67 ทองแดง 11
12 สองพี่น้องวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 60 ทองแดง 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 123
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 97 ทอง ชนะเลิศ
2 อู่ทองศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สระกระโจมโสภณพิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 610
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สองพี่น้องวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ภาวนาภิมณฑ์พิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน