สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงสิรภัทร  เพ็งภาค
 
1. นางประนอม  ชาวกงจักร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงวริศรา   สิงห์โสภา
 
1. นางลาวัลย์   ศรีเงินยวง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงบุษบา  บุตรวรรณ์
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ชัยสัน
 
1. นางนาฏยา  ศริพันธุ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เหล็กราช
 
1. นางนฤมล  บูขุนทด
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงบุษราภรณ์  แสนนอก
 
1. นายทวีศักดิ์  เมิงขันหมาก
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงแพรววัสสา   มีตา
 
1. นางสาวพุทธชาติ  กาวิไล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงณัฎยา  อ่อนละมูล
 
1. นางสาวภาสิตา   จันทร์น้อย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงจิราพัชร์  โพธิมูล
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐรดี  เนตรปรีชา
 
1. นายพงษ์พิชญ์  นิรุตตินานนท์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงปวริศา  รจนัย
 
1. นางสาวประนิตฎา  พวงมาลี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิลป์สมบูรณ์
 
1. นายธิรนันท์  ชมวนา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวเสาวนีย์   ตุ่นแก้ว
 
1. นางพัชรี   พงษ์พานิช
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวศิริกัญญา   ทองบุญ
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวพลาพร  คชสาร
 
1. นางเสาวลักษณ์  สุนทโรทก
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวนริศรา  สายสุดตา
 
1. นางสาวปิยพร  เจริญมั่นคง
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวขวัญจิต  สมศรี
 
1. นางสาวประนิตฎา  พวงมาลี
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นางสาวเพ็ญพร  ศรสวาท
 
1. นายพงษ์พิชญ์  นิรุตตินานนท์
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวพิยดา  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  เจริญสุข
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 8 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวอริสรา   พิมพ์สอน
 
1. นางสาวพุทธชาติ  กาวิไล
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นางสาวนันทิกา  ขันขาว
 
1. นางนฤมล  บูขุนทด
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นายธนาศักดิ์  เฉลิมวัฒน์
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 11 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกุลณัฐ   สุริยะพงษ์
 
1. นางสาวสุนิสา  นิลมูล
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวสุภัตรา  อินทรเทศ
 
1. นายธิรนันท์   ชมวนา
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงจินตนา   เพลินบุญ
 
1. นางสาวเพ็ญพรรณ   กัลวิโล
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงจิณัฐตา  เคลือบขุนทด
 
1. นางสาวมันทนา  ใบชา
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  ฉานสูงเนิน
 
1. นางสาวเสาวรส  บุญสม
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกวิสรา  คงเพชร
 
1. นางบุญลือ  มากหลาย
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงสุชาวดี  แจ้งหิรัญ
 
1. นางวรรณภรณ์   ภูยาดาว
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงรินทร์ลดา  เม้าอินทร์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  อินทรีย์
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ชมภูพันธ์
 
1. นางวรางคณา  ภารสงัด
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงธันยกานต์  ธุระกิจ
 
1. นายธิรนันท์  ชมวนา
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวจิรัชญา  ดวงเดือน
 
1. นางสาวเสาวรส  บุญสม
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวมาติกานต์   เผ่าพลทอง
 
1. นางสาวธิดารัตน์   สัมพันธ์อภัย
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวอัฐภิญญา  เอี่ยมวิเชียรวงศ์
 
1. นายสุดสาคร  อินทร์ทอง
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวอารียา   นกยาง
 
1. นางวรรณภรณ์   ภูยาดาว
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวกาญจนี  ศรีสุข
 
1. นางสาวมันทนา  ใบชา
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 77 เงิน 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวรุจิรา  ดีจริง
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  อินทรีย์
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 71 เงิน 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นางสาวธัญวรรณ  เกตุวร
 
1. นางวรางคณา  ภารสงัด
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 8 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวขวัญพร  คำติ๊บ
 
1. นายธิรนันท์  ชมวนา
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นางสาวเลิศรัตน์  พิกุล
 
1. นายพงษ์พิชญ์  นิรุตตินานนท์
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงอรไพลิน  วงษ์เงิน
 
1. นางสาวขนิษฐา   แสงภักดี
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงภริตพร  คล่องแคล่ว
 
1. นางสาวมานิตา  ปานะถึก
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุชานรี  จงเนติวิศิษฐ์
 
1. นางสาวสุนิษา  ภู่เพชร
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงพิชญ์พร  สุวิถีนันทกิจ
 
1. นางสาวโชติกา  เนตรหาญ
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงจารุนันท์   โพทอง
 
1. นายเกียรติศักดิ์    ยี่สุ้นแสง
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เจริญหลาย
 
1. นางนาฏยา  ศริพันธุ์
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  สมพงษ์
 
1. นางดวงพร  ภู่ระหงษ์
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  เลิศพริ้ง
 
1. นางปิยะนุช   สระแก้ว
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นายรพีพัฒน์   ดอกไม้ไหว
 
1. นางสาวเพียงใจ   คำพู
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นางสาวปุณยนุช  กาญจนาคม
 
1. นางดวงพร  ภู่ระหงษ์
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวสายฝน  สมสุข
 
1. นางสาวมานิตา  ปานะถึก
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 74 เงิน 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายพุฒิพงศ์  พันธุ์น้อย
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  วุฒิยานันท์
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 70 เงิน 5 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายภูมิพิพัฒน์   มะลิมาตร์
 
1. นายวรินทร์ธร   เมฆหมอก
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายดนุสรณ์  กิ่งสำโรง
 
1. นางสาวโชติกา  เนตรหาญ
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 7 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นางสาวณัฏฐ์นรี  ขาวนวล
 
1. นายพงษ์พิชญ์  นิรุตตินานนท์
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 8 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวน้ำทิพย์  พวงมะลิ
 
1. นางปิยะนุช   สระแก้ว
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 9 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวบุษบา    เมืองแมน
 
1. นางสาวพุทธชาติ  กาวิไล
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทิชา  คมจิตร
 
1. นางสาวณัฏฐวี  สุนา
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร   บำรุงสุข
 
1. นางสาวธนัชชา   รอดพวง
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงเมยาวี  ศรีสังข์
 
1. นางสาวมานิตา  ปานะถึก
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  กองแปง
 
1. นางสรินทร์ทิพย์  ประชากุล
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 84.4 ทอง 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงณัฐวสา  คงวุฒิ
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 83.7 ทอง 6 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงกิติยาภร  คงเรียน
 
1. นางพิมพ์พันธุ์  เดชสนธิ
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   มหาสุคนธ์
 
1. นางภิรมย์   มุขแจ้ง
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 73.7 เงิน 8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. เด็กหญิงกัลยกร  กาญจนาคม
 
1. นางสาวมนสิชา  ธรรมรักษ์
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 70.4 เงิน 9 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐอนงค์  อ่องชาติ
 
1. นางสาวภาสิตา  จันทร์น้อย
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 69.9 ทองแดง 10 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงทิพวรรณ   บ่วงนาค
 
1. นางสาวพุทธชาติ  กาวิไล
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 65.3 ทองแดง 11 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กหญิงสุนิสา  ประทุมทอง
 
1. นายพงษ์พิชญ์  นิรุตตินานนท์
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพจน์  มาเกิด
 
1. นายธิรนันท์  ชมวนา
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 83.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกุลวดี  ทาแก้ว
 
1. นางสุพรรนี  โล่ชัยยะกูล
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 80.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นางสาวพิมพ์พรรณ  จ้อยจำนงค์
 
1. นายพงษ์พิชญ์  นิรุตตินานนท์
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวชลดา  เรืองเดช
 
1. นางสาวมานิตา  ปานะถึก
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 75.1 เงิน 4 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวพลอยมณีโชค   วงษ์มอญ
 
1. นางสาวสายนที   มั่นสลุง
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 71.2 เงิน 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นางสาวรวิวรรณ  มงคลชัย
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 71.1 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวนันทนัช   พิมมะ
 
1. นางภิรมย์    มุขแจ้ง
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 70.4 เงิน 7 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวบุสสดี  อากาศโสภา
 
1. นางพิมพ์พันธุ์  เดชสนธิ
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 69.9 ทองแดง 8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวพิมระภัทร  ฟูบุญมา
 
1. นางสรินทร์ทิพย์  ประชากุล
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวอรัญญา  โตฤทธิ์
 
1. นางสาวภาสิตา  จันทร์น้อย
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 67.9 ทองแดง 10 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวญาณิศา   กูกขุนทด
 
1. นายธิรนันท์  ชมวนา
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 67.7 ทองแดง 11 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นางสาวอัจฉราภรณ์  เกตุจำปา
 
1. นางสาวมนสิชา  ธรรมรักษ์
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 65.6 ทองแดง 12 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวกมลวรรณ   พฤกษชาติ
 
1. นางสาวอภิญญา  อัมพะเสวต
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงนัฐยาภรณ์   มณีโรจน์
 
1. นายเกียรติศักดิ์    ยี่สุ้นแสง
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงวาสนา  คำบุญยัง
 
1. นางสาวอภิญญา  อัมพะเสวต
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงวนิสรา  ขันกสิกรรม
 
1. นางสาวอุษา  สุวรรณโชติ
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.01 ทอง 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  แร่กระสินธ์
 
1. นางอัมภา  ไทยจำนงค์ศิลป์
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.34 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   อาจพังเทียม
 
1. นางจารุณี   เบ้าสุด
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.66 ทอง 6 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงปาณิศา  มณีสาย
 
1. นางสาวอุมาพร  ทัศนุรักษ์
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.33 ทอง 7 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงนัดดา  ยี่สุ่นแย้ม
 
1. นางสาวประนิตฎา  พวงมาลี
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78.34 เงิน 8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เจิมชัยภูมิ
 
1. นางสาวเรวดี  เสนาะสลุง
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวพิมลพร   นามพิมล
 
1. นางลดาวัลย์   ช้างเนียม
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวมาริสา  ขันตี
 
1. นางอัมภา  ไทยจำนงค์ศิลป์
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวนันท์นภัส  ผดุงศิริพาณิชย์
 
1. นางวรรณพร  ธนถมทอง
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.34 ทอง 4 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายเฟื่องระบิล  ภาคเมธี
 
1. นางสาวอุมาพร  ทัศนุรักษ์
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวดารินทร์   ป้อมทะเล
 
1. นางสาวขนิษฐา  แสงภักดี
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 77 เงิน 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นางสาวอััจฉราภรณ์  จำเริญ
 
1. นางสาวเรวดี  เสนาะสลุง
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 66.67 ทองแดง 7 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวศิริวิมล  จำพรต
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  เจริญสุข
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 66.01 ทองแดง 8 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นางสาวพรรณราย  รุ่งเต่า
 
1. นายพงษ์พิชญ์  นิรุตตินานนท์
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวภัชราภรณ์   จำเนียรบุญ
 
1. นางสาวอภิญญา  อัมพะเสวต
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวรินรดา  คำหวาน
 
1. นางสาวประนิตฎา  พวงมาลี
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงธนัชพร  คชฤทธิ์
2. เด็กหญิงศศิประภา  ประพันธ์ศิริ
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
2. นางกาญจนา  ปิณฑวิหค
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วโพธิ์กลาง
2. เด็กหญิงอภิชญา  เสนาผัน
 
1. นางสาวมณฑาทิพย์  ทองนพ
2. นางสาวรังสิมา  เทนอิสระ
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงการะเกตุ   บุญเรืองฤทธิ์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์   ทองลาด
 
1. นางสาวกรวรรณ    เคยเคล้า
2. นายศักดิ์ณรงค์   นาคสุทธิ์
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 77.3 เงิน 4 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  จีบแก้ว
2. เด็กหญิงใบเตย  สุวรรณศรี
 
1. นายพงษ์พิชญ์  นิรุตตินานนท์
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 76.3 เงิน 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิณห์จุฑา  คัมภิรา
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ยิ่งยงสกุลไพบูลย์
 
1. นางสาวชลทิพย์  อาจยุทธ
2. นายจรรยวรรธน์  ล้้มสร้อยเพชร
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 72.6 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงปวิณมัย  อุไรลักษณ์
2. เด็กหญิงภาคินา   ชูก้าน
 
1. นางสาวเพียงใจ  คำพู
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 70.6 เงิน 7 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงทาริกา  มณีโชติ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  เมืองจันทร์
 
1. นางเสาวลักษณ์  สุนทโรทก
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  พันอนันท์
2. เด็กหญิงศศิกานต์  สมัยมาก
 
1. นางทัดดาว  สาระกูล
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงพรพรรณ  คำมี
2. เด็กหญิงโสภิตนภา  ปิ่นรัตน์
 
1. นางปิยะนุช  สระแก้ว
2. นายธิรนันท์  ชมวนา
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวนรมน   บุญมี
2. นางสาวพัชราภา   แย้มสุนทรา
 
1. นายอนุชิต   กิ่งก้าน
2. นางสาวจันทิมา   ศรีวิรัตน์
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวณัฐดา  ภูทอง
2. นายราเชนทร์  ไชยหงส์ษา
 
1. นางเสาวลักษณ์  สุนทโรทก
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 92.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวภัทรวดี   พยัคโค
2. นางสาวศศิกานต์   อนุโชติ
 
1. นางภิรมย์   มุขแจ้ง
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวณัชลิตา  คงบุตร
2. นางสาวธนาภรณ์  กาวิละ
 
1. นางปิยะนุช  สระแก้ว
2. นายธิรนันท์   ชมวนา
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นางสาวกัลยรัตน์   หงษ์วิจิตร
2. นางสาวพัชรพร  สกุลอินทร์
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
2. นางกาญจนา  ปิณฑวิหค
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นายพรรณฤทธิ์  สมดี
2. นางสาววรนิษฐา  ปะวิระ
 
1. นางทัดดาว  สาระกูล
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  สุขเอี่ยม
2. นางสาวสุตาภัทร  ศรีมะโน
 
1. นางขนิษฐา  บุญด้วยลาน
2. นางสาวณัฏฐวี  สุนา
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวจิราพร  ไทยทำ
2. นางสาวยุพเรศ  ทองคำ
 
1. นางสาวมณฑาทิพย์  ทองนพ
2. นางสาวรังสิมา  เทนอิสระ
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายณฐภัทร  สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงอัญชิษฐา  ช่วยมี
 
1. นายจตุพร  ตระกูลปาน
2. นางสาวสุภาพรรณ  เจริญทัศน์
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  สีดีด
2. เด็กหญิงญาดา  สุขดำ
 
1. นางสาวสุนิสา  ฉันทศิริรัตน์
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เจตสุรัตนมฌี
2. เด็กหญิงรัตนาพร  เฉลยวาเรศ
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
2. นางกาญจนา  ปิณฑวิหค
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงทัศนีย์  เพิ่มสวัสดิ์
2. เด็กชายอนุพงษ์  เกตุพุก
 
1. นางสาวเสาวรส  บุญสม
2. นางสาวมานิตา  ปานะถึก
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงสริษา   เชื้อทอง
2. เด็กหญิงสุจิตราภรณ์   ก้านนาค
 
1. นางสาวสายนที   มั่นสลุง
2. นางสาวธนัชชา   รอดพวง
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงฐิติกา  ประภาพันธ์
2. เด็กหญิงภาพิมล  สีคันธา
 
1. นางสาวสุวารี  อุดหนุน
2. นางสาวอัจฉริยา  สถิตวัฒน์
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงธัญญ์รวี   สิริโชติกุลพงษ์
2. เด็กหญิงพรนภัส    เทียมจันทร์
 
1. นางสาวขนิษฐา   แสงภักดี
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ขัดปัญญา
2. เด็กชายนรวิชญ์  จั่นขุนทด
 
1. นางแสงอุษา  แสนสวย
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงนันทิดา  มาสอน
2. เด็กหญิงปาลิตา  ชื่นชม
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  โพธิ์งาม
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวพัทธนันท์  จิ๋วน้อย
 
1. นางสาวเสาวรส  บุญสม
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาววารินทร์ญา  นิ่มน้อย
 
1. นางสาวขนิษฐา   แสงภักดี
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายธนกาญจน์  รื่นไว
 
1. นายจตุพร  ตระกูลปาน
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นางสาวสุนิตษา  กิ่งก้าน
 
1. นางสาวสุนิสา  ฉันทศิริรัตน์
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นายพงศ์อมร  พัฒนะ
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  โพธิ์งาม
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นางสาวศศิชา  นิลวดี
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 81 ทอง 7 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวธิชา   ธรรมทันตา
 
1. นางสาวพรรณราย   ธนสัตย์สถิตย์
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวภิญญดา  กลัดเนินกุ่ม
 
1. นางแสงอุษา  แสนสวย
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาววิลาสินี  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวสุวารี  อุดหนุน
 
136 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  กองสกูล
 
1. นางเยาวเรศ  จันทร์กระจ่าง
 
137 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายยศกร  บุตรสะสม
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ศิริธร
 
138 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายธนสิทธิ์  วงค์ยอด
 
1. นางธัญวลัย  ชีเรไร
 
139 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายวุฒิชัย   ผาสุขดี
 
1. นางสาววาริน   ไทยศิริ
 
140 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  กิ่งโพธิ์
 
1. นายอินทร  แสงลี
 
141 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. เด็กหญิงเนตรนภา  บัวดี
 
1. นางสาวจิณณพัต  การบรรจง
 
142 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงภริตพร  คล่องแคล่ว
 
1. นางปราณี  อัมพะเศวต
 
143 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงโสรญา  ยวนเมือง
 
1. นายกฤษณธพงศ์   คงรื่น
 
144 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายกฤติน  เชาวกาญจน์
 
1. นางสาวนภนุต  เค้าศรีวงษ์
 
145 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นายกิตติพัฒน์  พานวงษ์
 
1. นายอินทร  แสงลี
 
146 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวพิมพ์ลพัทร  สุระแย้ม
 
1. นางสาวฉัตรวารินทร์  ตาสว่าง
 
147 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายศุภกร   ประทุมวงษ์
 
1. นางสาวณัฐณิชา   แถมยิ้ม
 
148 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นายกิตธิกรณ์   กุลวัฒชัยสีห์
 
1. นางนวพรรษ   อารยะถาวร
 
149 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นางสาวณัฐนรีย์  ศรีมงคลปทุม
 
1. นางปราณี  เอี่ยมเนตร์
 
150 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายนรินทร์  วงษ์ศรี
 
1. นางธัญวลัย  ชีเรไร
 
151 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สวัสดิผล
2. เด็กหญิงฐิตา  โบว์ศิริกุลเดชา
3. เด็กหญิงธนพร  นุชนง
 
1. นายละออง  นิลทสุข
2. นางชุติมา  นิลทสุข
 
152 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงมนัสนันท์    สุยะ
2. เด็กชายเชียงราย   สังคะ
3. เด็กหญิงเปรมศิณี   มีศรี
 
1. นางดรุณวรรณ   ดุษฎีพักตร์
2. นางสาวณัฐสุภา   ภาพสิงห์
 
153 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แสนใจ
2. เด็กชายนวพล  กองทอง
3. เด็กหญิงประภัสสร  หอมกระแจะ
 
1. นางสุพัตรา  เรืองพิศาล
2. นางสาวกานต์พิชชา  จีนแส
 
154 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นางสาวกิตติญาดา  กองคำ
2. นางสาวปาริชาติ  ลาโพธิ์
3. นางสาวศศิกานต์  เชิดชน
 
1. นางสิริวิมล  ทะมาดี
2. นางสาวกุลนันทน์  ม่วงสนธิ์
 
155 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวนิชดา  พุฒทอง
2. นางสาววิชญาดา  บุญสิน
3. นางสาวสิริยากร  ปานวัชราคม
 
1. นางสาวพิมพ์พร  เพ็ชอินทร
2. นางระวีวรรณ  โฉมทอง
 
156 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกิติกาญจน์    ตุงคะเสรีรักษ์
2. นางสาวธิดารัตน์   สุขสลวย
3. นางสาวพิมลภัทร   จันทร์ฉ่ำ
 
1. นางเสาว์ภา   ชูทอง
2. นายทินกร   เลิศอักษร
 
157 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงชยาภรณ์   วงศ์มณี
2. เด็กหญิงศิริวรรณ   แก่นเมือง
3. เด็กหญิงเจนจิรา   รื่นกลิ่น
 
1. นางดรุณวรรณ   ดุษฎีพักตร์
2. นางสาวกฤษณา   พิทย์เลิศพิทักษ์
 
158 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงณิชาวีร์  ยอดเพ็ง
2. นางสาวธารวิมล  ดาบสันเทียะ
3. เด็กชายภาสกร  บุญเรือง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  วรเมทิน
2. นางสาวพัชรินทร์  ลีตะนา
 
159 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  รุ่งเต่า
2. เด็กหญิงนาตาชา  วงศ์หาญ
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ชัยประดิษฐ์
 
1. นางสาววิจิตตรา  ปะทะขีนัง
2. นายณัฐพล  จิตเย็น
 
160 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายรัตนกร  พรหมจารี
2. เด็กหญิงรุจรดา  บุตรสะสม
3. เด็กหญิงอมรทิพย์  ธรมรัช
 
1. นายกฤษดา  สกุลพงษ์
2. นางสาวอมรรัตน์  ป้องกัน
 
161 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงกวินธิดา   แดงโสภา
2. เด็กหญิงวรกานต์   โมรีรัตน์
3. เด็กหญิงศศิภา   นนทวี
 
1. นางนิตย์ยา   ศรนารายณ์
2. นางภิรชามญชุ์   แสงสว่าง
 
162 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงพลอยชมพู   ใจธรรม
2. เด็กหญิงสุธิชา   พุฒซ้อน
3. เด็กหญิงแพรววัสสา   มีตา
 
1. นางสาวพิมพ์อัปสรณ์   ทวีวงษ์
2. นางสาวปนัดดา  ใจอ่อน
 
163 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. เด็กหญิงจุณรณี  แก้วสุวรรณ์
2. เด็กหญิงพัณณิตา  กุมภาพันธ์
3. เด็กหญิงวรัทยา  แก้วสุข
 
1. นางพรนิภา  ผลาหาญ
2. นางสาวมัฑนา  ประชีพฉาย
 
164 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  จันทรศร
2. เด็กหญิงณภัทร  มีศรีสุข
3. เด็กหญิงนภสร  โมทะจิตต์
 
1. นางสาวเปรมฤดี  เปรมพงษ์
2. นางสาวสิริยุพา  บุญเพิ่ม
 
165 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวชนากานต์   เสนะ
2. นางสาวบัณฑิตา    กมลเขต
3. นายพลศิลป์   เชื้อมอญ
 
1. นางเสาว์ภา   ชูทอง
2. นายทินกร   เลิศอักษร
 
166 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวชัญญกร  ปรัยนุ
2. นางสาวพรรณพัชร  ชลวิหารพันธ์
3. นางสาววรรณวนัช  ขันทะชา
 
1. นางสาวรุจิรา  ยุภาคณิต
2. นางสาวอัญชนา  พิมพ์ปรุ
 
167 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นางสาวกัลยา  ไทยปิยะ
2. นางสาวฉันทิศา  สืบทอง
3. นางสาวสุชาดา  ปิ่นทอง
 
1. นางสาวจิณณพัต  การบรรจง
2. นางสาวพรพรรณ์  ยางกลาง
 
168 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นางสาวพิมพ์พรรณ  จ้อยจำนงค์
2. นางสาวสุพรรณี  สุขีชิต
3. นางสาวสุวิภา  พุทธรักษา
 
1. นายภูริวิชญ์  สสิกาญจน์
2. นางสาววิจิตตรา  ปะทะขีนัง
 
169 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวนิภาพร  เดชพล
2. นางสาวปัทมา  สุขีชิต
3. นางสาวพัชราภา  ประสิทธิ์พร
 
1. นางอนงค์  อารีรักษ์
2. นางนพวัลย์  เมืองแสน
 
170 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวนาตชา  อินทโชติ
2. นางสาวบุณยาพร   ดอนชาไพร
3. นางสาวพราวเพชร   ทองสุขงาม
 
1. นางสาววินา  บุญยัง
2. นางภิรชามญชุ์   แสงสว่าง
 
171 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 75 เงิน 7 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายทัศน์พล  เพชรศรีกอง
2. นางสาวพวงผกา  ท้ายวัด
3. นายศักดิ์กรินทร์  เพิ่มพูล
 
1. นางสาวสุนันทา  กลางกุลนารถ
2. นายอนุกูล  สังข์อ่ำ
 
172 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ล่าแยง
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  อังสุวรรณเลิศ
 
1. นางมณีรัตน์  พารา
2. นางสาวอัญชลี  ทุจิ
 
173 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ขาวเงิน
2. เด็กชายวีรภัทร  สุชาติสกุลชัย
 
1. นางธัญวลัย  ชีเรไร
2. นางสาวพัชรินทร์  ลีตะนา
 
174 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงทัตพิชา   อินทร์ใจดี
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา   อิ่มศิริ
 
1. นายธนดล   เสนเกลี้ยง
2. นายพีรพล   คำพรานลาน
 
175 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงปภาพินท์  หนูเงิน
2. เด็กหญิงโอภารินทร์  คันทา
 
1. นางศศินา  ทองพันธ์
2. นางนพวัลย์  เมืองแสน
 
176 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายอนุพงษ์  เกตุพุก
2. เด็กหญิงเมยาวี  ศรีสังข์
 
1. นางปราณี  อัมพะเศวต
2. นางสาวดวงใจ  จินดาดี
 
177 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. เด็กหญิงตรีเนตร  เลียงผา
2. เด็กหญิงลภัสรดา  วันทา
 
1. นายชวนัท  อัมพะเศวต
2. นางสาววงเดือน  อินทนิเวศน์
 
178 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวปวีณา  กำเนิดพันธ์
2. นางสาววทัยพรรณ  สันติประชา
 
1. นางสาวพิมพ์พร  เพ็ชอินทร
2. นางสาวศศิธร  มูลชาติ
 
179 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวจิราวรรณ  มุ่งเกิด
2. นางสาวนารีรัตน์  สุฤทธิ์
 
1. นางศศินา  ทองพันธ์
2. นางนพวัลย์  เมืองแสน
 
180 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายอมรินทร์  อินต๊ะ
2. นายอรรถกานต์  พิมพ์ขันธ์
 
1. นางสาวอิศราภรณ์  ปินธง
 
181 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นางสาวณลิศรา  เชื้อหาญ
2. นางสาวเอื้ออาทร  ลำถึงแสน
 
1. นางสาวกุลนันทน์  ม่วงสนธิ์
 
182 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายจิรวัฒน์   ปราโมทย์
2. นายอัคคเดช   สุวรรณลังกา
 
1. นายธนดล   เสนเกลี้ยง
2. นายพีรพล   คำพรานลาน
 
183 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายชัยธีรนันท์  บุญมา
 
1. นางสาวบุษบา  ประจงแต่ง
 
184 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  อินทร์อุดม
 
1. นายนันทวัฒน์  แก้วเรียน
 
185 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายวสวัตดิ์  เฉลยจันทร์
 
1. นางประทุม  เชื้อมอญ
 
186 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายธนดล   สาระกุล
 
1. นางปุณยนุช   แก้วพาดี
 
187 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวนิตยา  เจริญหลาย
 
1. นางสาวเยาวมาลย์  จีนทอง
 
188 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 6 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายธนภูมิ  แก้วสุขผ่อง
 
1. นางสาวอุมาพร  สินปรุ
 
189 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กชายกฤตบุญ  พิริยะสถิต
 
1. นายอินทร  แสงลี
 
190 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 8 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงเบญจิรา  เมาลิกุล
 
1. นางปราณี  อัมพะเศวต
 
191 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงเจนจิรา   เปี่ยมแทน
 
1. นางสาวปนัดดา  ใจอ่อน
 
192 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงอนงค์นาถ  มะไฟ
 
1. นางสาวนุสรา  คำน้อย
 
193 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวสกุลณา  ศรีเนตร
 
1. นางสาวบุษบา  ประจงแต่ง
 
194 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาววรารัตน์  จันทร์กระจ่าง
 
1. นางประทุม  เชื้อมอญ
 
195 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวอาทิตยา  น้อยอำไพ
 
1. นางเจษฎากร  ลีศุภนานนท์
 
196 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นายกฤษดา  วันดาคุณ
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  พุฒิประสิทธิ์
 
197 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นายเจษฎาง  ปริศนานันทกุล
 
1. นายอินทร  แสงลี
 
198 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 6 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายวีระภัทร   แจ่มจันทร์
 
1. นายอภินันท์   แพงสิม
 
199 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวมาริสา  บุญพึ่ง
 
1. นางสาวเยาวมาลย์  จีนทอง
 
200 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 8 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวพรธีรา  ว.ประดิษฐ์
 
1. นางสาววรรณดี  เสงี่ยมศรี
 
201 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 9 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นายเสกสรร   ทิพย์ศรี
 
1. นางสาวปนัดดา  ใจอ่อน
 
202 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายคงเอก  นิติไกรนนท์
2. เด็กชายวรัท  ทุมพงษ์
 
1. นางรุ่งนภา  สงวนรักษ์
2. นายภาสกร  ศิริภูมิ
 
203 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายธันยาบูรณ์พิภพ  วงษ์ศิลป์
2. เด็กชายสรวิชญ์  รุ่งถาวรวงศ์
 
1. นายศรัญ  หรีกประโคน
2. นางพิชญา  พันเพชร์
 
204 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. เด็กชายทัพไทย  สูตรพงษ์
2. เด็กชายปัทวี  ผ่องฉวี
 
1. นางสาวณิชาภา  พรหมพินิจ
 
205 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  งามพลกรัง
2. เด็กชายเมธี  แสนขัน
 
1. นายอินทร  แสงลี
2. นางสุกัญญา  พ้นทุกข์
 
206 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายกรเอก   นพอิทธิกุล
2. เด็กชายสิขรินทร์   บุญประเสริฐ
 
1. นางสุภรัตน์   เฉลิมวัฒน์
2. นางสาวอิสริยาภรณ์   เศวตรพนิต
 
207 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กหญิงมุทิตา  สุริยะ
2. เด็กชายอรัญ  สุวาท
 
1. นางสาววิจิตตรา  ปะทะขีนัง
2. นายณัฐพล  จิตเย็น
 
208 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  พันธุเกตุ
2. เด็กชายเรืองวุฒิ  สีดาจันทร์
 
1. นางปราณี  อัมพะเศวต
2. นางสาวดวงใจ  จินดาดี
 
209 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน   บุญช่วย
2. เด็กหญิงวรนิษฐา   สุขเกษม
 
1. นางนิตย์ยา   ศรนารายณ์
2. นางภิรชามญชุ์   แสงสว่าง
 
210 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงณัฎยา  อ่อนละมูล
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  แพรพับ
 
1. นางสาววรรณดี  เสงี่ยมศรี
2. นางพจนีย์  เฉลิมวัฒน์
 
211 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายนรวิชญ์  เมืองสันต์
2. เด็กชายอภิศักดิ์  เกตุมงกุฎ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ยาบุญ
2. นางสาวสุนันทา  กลางกุลนารถ
 
212 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงปนัดดา    นันทา
2. เด็กหญิงปรัชญา    จิตร์ดี
 
1. นางสาวพิมพ์อัปสรณ์   ทวีวงษ์
2. นางสาวปนัดดา  ใจอ่อน
 
213 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นายนัฐพล  พุ่มพวง
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  พุฒิประสิทธิ์
 
214 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายจักรกฤษณ์   อมรปรีชาวัฒนา
 
1. นางรัตนาภรณ์   กุมผัน
 
215 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายไกรวิชญ์  เพชรไพร
 
1. นางบุญปรุง  เค้าศรีวงษ์
 
216 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 77 เงิน 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายศักดิ์ศิริ  หวังอ้อมกลาง
 
1. นางรุ่งนภา  สงวนรักษ์
 
217 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นางสาวพิชารัตน์  ราชสีห์
 
1. นายอินทร  แสงลี
 
218 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายภัทรพล  พัฒนมานะชัย
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ยาบุญ
 
219 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวช่อผกา   เขียวสอาด
 
1. นางสาววินา   บุญยัง
 
220 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นายจตุพล  พาพิมพ์
 
1. นางสาววิจิตตรา  ปะทะขีนัง
 
221 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นายนัทธพงศ์  ท่านัดที
 
1. นางสาววรรณดี  เสงี่ยมศรี
 
222 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงจิรัชญา   จุลวรรณ์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์    ยี่สุ่นแย้ม
 
223 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงฐิติชญา  ศรีโสภา
 
1. นางโสภี  วงษ์ราษฎร์
 
224 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายธนาธิป  คูณตาแสง
 
1. นางจารุณี  สีหนาท
 
225 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงสุรัณญาภรณ์   เนตรนิยม
 
1. นางสาวพิมพ์อัปสรณ์   ทวีวงษ์
 
226 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. เด็กชายตฤณกร  ณิทัตพรนภา
 
1. นางสาวภคินี  โป๊ะคงมี
 
227 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงวริศรา  บุญอนันต์
 
1. นางรภัสสรณ์  ช่วยบุญ
 
228 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กชายธนเดช  พิสิษฐ์วุฒิไพศาล
 
1. นายอินทร  แสงลี
 
229 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 8 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กหญิงแก้วพิกุล  ประเทศา
 
1. นายณัฐพล  จิตเย็น
 
230 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายสราวุฒิ   บุญโท
 
1. นางนิตย์ยา   ศรนารายณ์
 
231 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงลักขณา  จำเนียรธรรม
 
1. นางพจนีย์  เฉลิมวัฒน์
 
232 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาววรัญญา   จันทร์ฟัก
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์    ยี่สุ่นแย้ม
 
233 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นางสาวชมพูนุท  บุญเพ็ง
 
1. นายอินทร  แสงลี
 
234 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นายจิรสิน   คำเสงี่ยม
 
1. นางสาววินา   บุญยัง
 
235 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 78.5 เงิน 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นางสาววิลาสินี  กลีบเกษร
 
1. นางสาวภคินี  โป๊ะคงมี
 
236 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 73 เงิน 5 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวศิริลักษณ์   กันนิภา
 
1. นางสาวพิมพ์อัปสรณ์   ทวีวงษ์
 
237 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 72 เงิน 6 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวรวิสรา  เอี่ยมสุดใจ
 
1. นางสาววรรณดี  เสงี่ยมศรี
 
238 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นายสุภัทรพงษ์  ฉายากุล
 
1. นายภูริวิชญ์  สสิกาญจน์
 
239 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวพชรพรรณ  ทรงพักตร์
 
1. นางรภัสสรณ์  ช่วยบุญ
 
240 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวธีรารัตน์  รักขาว
 
1. นางโสภี  วงษ์ราษฎร์
 
241 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวน้ำทิพย์  พวงมะลิ
 
1. นางสาวอิศราภรณ์  ปินธง
 
242 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวณัชชา  พันธุ์อนุกุล
 
1. นางกรรณทิมา  ก้อนทอง
 
243 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายณัฏฐ์พัฒน์  กิจจาพูล
 
1. นางสาวสมถวิล  สิทธิมนต์ชัย
 
244 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายขวัญชัย  พรมเดช
 
1. นางอนงค์  อารีรักษ์
 
245 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงธนัชพร   พลแสน
 
1. นางสาวกฤษณา   พิทย์เลิศพิทักษ์
 
246 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงวารีรัตน์  เมืองแก้ว
 
1. นางสาวจุฑามาศ  วรเมทิน
 
247 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. เด็กหญิงวรกาญจน์  ขำกระจ่าง
 
1. นางสาวพรพรรณ์  ยางกลาง
 
248 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายธนากร   สอนชัยภูมิ
 
1. นายกฤษณธพงศ์   คงรื่น
 
249 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ปรีดาชม
 
1. นางปราณี  อัมพะเศวต
 
250 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กหญิงวรรักษ์  หุนพรมราช
 
1. นายภูริวิชญ์  สสิกาญจน์
 
251 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายเมธาพร   อุ่นอ่อน
 
1. นางสาวปนัดดา  ใจอ่อน
 
252 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกันย์กนิษฐ์  บุญมี
2. เด็กชายชัชณัชชา  ชูบัวแก้ววสุ
3. เด็กชายภูริณัฐ   กองเงินนอก
 
1. นางสาวลำภู  บุญธรรม
2. นางกันยา  คงลำพูน
 
253 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงญาตาวี   คำพัน
2. เด็กหญิงเบญญาภา   รัตนะจิตร
3. เด็กชายไวภพ   ดอกจันทร์
 
1. นางสาววิภารัตน์   ทัพพระจันทร์
2. นางโชติกา    ศิลาพัฒน์
 
254 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.13 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  พานวงษ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองละมูล
3. เด็กหญิงเปมิลัลน์  เอิ้อจิระพงษ์พันธ์
 
1. นายอินทร  แสงลี
2. นางสุกัญญา  พ้นทุกข์
 
255 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.38 ทองแดง 4 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุวรรณทัต
2. เด็กหญิงชนิดา  เที่ยงอยู่
3. เด็กหญิงญาณิศา  รัตนวงศ์
 
1. นางสาหร่าย  พันธ์น้อย
2. นางศศิพร  พงษ์ภู
 
256 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62.34 ทองแดง 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงวรัตน์ฐา  พานทองวราพัฒน์
2. เด็กหญิงวรันทร  หนูเงิน
3. เด็กหญิงวีริสา   ดวงจิตรดี
 
1. นางสาวกฤตติกา  ไตรยงค์
2. นางสาววารี  ลิมปนะยิ่งยง
 
257 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61.25 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงวนิดา   ตรงดี
2. เด็กหญิงสุชาวดี   แจ้งหิรัญ
3. เด็กหญิงอรไพลิน   วงษ์เงิน
 
1. นางณัฐกมล   สุกุมลนันทน์
2. นางพนัชกร   พสิมพงษ์
 
258 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ​  ฤทธิรัก​
2. เด็กชายพลวัฒน์  เพ็ชรสิงห์
3. เด็กหญิงเนตรนภา​   บัวดี​
 
1. นายรักชาติ  ภูชะอุ่ม
2. นางจริยา  ภููชะอุ่ม
 
259 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 8 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงกรองทอง  บุญประทุม
2. เด็กหญิงชาลิสา  พุ่มมรดก
3. เด็กหญิงธัญพิมล  คุ้มปรุ
 
1. นายประจวบ  ไชยพิมพา
2. นางสาวสุพรรณี  ศรีวรรณะ
 
260 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวญาณิศา   จิตรอุดมกุล
2. นายณัฐฐาปกรณ์   อุดานนท์
3. นางสาวอรุชา   บุญวัฒน์
 
1. นางสาวปัณณกัญญาษถ์   ชีพพานิช
2. นางสาวสมนึก   น้อยหลง
 
261 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายณัชพล  จำปานิน
2. นายนพรัตน์   เรืองสุวรรณ
3. นางสาวศศินันท์   คำเส็ดสัก
 
1. นางสาวสิริพร   ท้วมไทย
2. นางสาวปวินดา   ทรงมิตร
 
262 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวณัฐกฤตตา   จันทร์รุ่งศรี
2. นายพีรพัฒน์   เทียมสวรรค์
3. นางสาวสุดารัตน์   มธุรส
 
1. นายเจนบดินทร์   ยศปินตา
2. นายจิรศักดิ์   ฉิมนอก
 
263 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวชลลดา  แสงศรี
2. นายรพีพัฒน์   ดอกไม้ไหว
3. นางสาวสุนิสา   พอเณร
 
1. นายกฤตพล   มนตรี
2. นางสาวฉัตรสุดา   หงอกชัย
 
264 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นางสาวธัญญารัตน์  ฤาไชย
2. นางสาวปราณปริยา  ศรีประจันทร์
3. นางสาวเยนริสา  เผ่าพันธุ์แสงสุริยา
 
1. นายอินทร  แสงลี
2. นางสุกัญญา  พ้นทุกข์
 
265 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวณนิจกมล  ศิริโพธิ์
2. นายยุทธศักดิ์  เหลือนับ
3. นางสาวหฤทัย  กุลสุวรรณ์
 
1. นางสาววิชชุพร  ศรีรักษา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพมาศ  อังศุภนิช
 
266 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 7 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวกฤษณา  วิสูตรทัน
2. นางสาวจิรัชญา  ดวงเดือน
3. นางสาวเฟื่องฟ้า  เติมวิถี
 
1. นายประจวบ  ไชยพิมพา
2. นางแสงทิพย์  นาคศรีสุข
 
267 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นายธนกฤต   เชิดตะกุล
2. นางสาวสิริพิชชา  คุปติวิทยากุล
3. นางสาวอมราพร  ทองสุข
 
1. นางสาวสุนิสา  เฉยดิษฐ์
2. นางสาวธมลวรรณ  เเสงสว่าง
 
268 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 9 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวฐิติมา  คังคะสุวรรณ์
2. นายปรเมทย์  เฉลยวาเรศ
3. นายสถาพร  จำเนียรสาร
 
1. นางสาวสิรินัดดา  ร่วมพร
 
269 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิณห์จุฑา   คัมภิรา
2. เด็กหญิงศิริโชติ   โชติช่วง
3. เด็กหญิงอัญวีณ์  พัฒน์ไตรเมธี
 
1. นางณัฐชาพร   สาที
2. นางสาวปราณี   อินต๊ะขัน
 
270 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงธมลภัทร   สายม่วง
2. เด็กหญิงพรพิชชา   เเสงภักดี
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   คิดควร
 
1. นางสาวกาญจณา   สุขอ่ำ
2. นางสาวฐิติวรดา   ชันขุนทด
 
271 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กหญิงวรรักษ์  หุนพรมราช
2. เด็กหญิงสุนิสา  ประทุมทอง
3. เด็กหญิงแก้วพิกุล  ประเทศา
 
1. นางสาวประภาพร  ศรีคง
2. นางทิมพร  วิเศษศิลป์
 
272 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.25 เงิน 4 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐมล  ฐานะกาญจน์
2. เด็กชายสยามธนโชติ  คำด้วง
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บัวเลิศ
 
1. นางปวีณา  วรรณะธูป
2. นางสาวพัชรีย์  ด่านนอก
 
273 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.75 เงิน 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พุฒขาว
2. เด็กหญิงปัทฐากรณ์   โหลสกุล
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  จารึกธรรม
 
1. นายอารมณ์  เบสูงเนิน
2. นายสามารถ  บวบมี
 
274 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 6 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายพิรัชย์  เทียนทอง
2. เด็กชายพิษณุกร  สุขเกษม
3. นายมงคล  เจ๊กทอง
 
1. นายพงษ์เทพ  เฟื่องสำรวจ
2. นางสาวศิรินทรา   อ่อนศรี
 
275 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67.25 ทองแดง 7 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงชัญญา  ยาวศิริ
2. เด็กหญิงสุพาวดี  ยังอยู่
3. เด็กหญิงเมทิตา  กองคำฟู
 
1. นางสาวจิดาภา  วชิรศักดิ์
2. นายศิริพงษ์  ด้วงเงิน
 
276 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงปณิตา  จันทรโชติ
2. เด็กหญิงปวีณา  บัวจันทร์
3. เด็กชายวัชระ   กลิ่นขาว
 
1. นางณัฐกมล   สุกุมลนันทน์
2. นางอัญชนา   เฉลิมวัฒน์
 
277 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวช่อผกา   เขียวสอาด
2. นางสาวปลื้มคุณ  คชรินทร์
3. นางสาวสุวิชาดา  แดงโสภา
 
1. นางสาวฉัตรสุดา   หงอกชัย
2. นางสาวศศิธร  ไชนะรา
 
278 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวกชพรรณ  ศรีมันตะ
2. นางสาวกมลวรรณ  เกตุสวัสดิ์
3. นางสาวนิศารัตน์  พามา
 
1. นางสาวพัชรีย์  ด่านนอก
2. นางปวีณา  วรรณะธูป
 
279 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นางสาวกันยรัตน์  พรหมดี
2. นางสาวพิมพ์มาดา  กุลมงคล
3. นางสาววัลวิสา  เนตร์บุญ
 
1. นางทิมพร  วิเศษศิลป์
2. นางสาวประภาพร  ศรีคง
 
280 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 69 ทองแดง 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นายชาญณรงค์  ชมพรมราช
2. นางสาวรวิวรรณ  มงคลชัย
3. นางสาววรัญญา  อาจสิงห์
 
1. นายอินทร  แสงลี
2. นางสุกัญญา  พ้นทุกข์
 
281 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวปวีณา  กำเนิดพันธ์
2. นางสาววลีพร  ทาโต
3. นางสาววิชิตา  พักชื่น
 
1. นางสาวภัทรศรี  พุ่มขจร
2. นางสาวฐิตาภา  จิตต์ประเสริฐ
 
282 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวนารีรัตน์  นิลกรณ์
2. นายวิทยา  นาคเทียน
3. นางสาวอรัญญา  โตฤทธิ์
 
1. นางสาวสิรินัดดา  ร่วมพร
 
283 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกาลัญญุตา  รอดแก้ว
2. นางสาวปุณยนุช  มงคลชู
3. นางสาวศิลารัตน์  ช่วยณรงค์
 
1. นางหนึ่งนุช  พันธุ์สด
2. นางสาวกฤตติกา  ไตรยงค์
 
284 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวศิริลักษณ์  กันนิภา
2. นางสาวสุภาพร  ถามั่งมี
3. นางสาวอุไรวรรณ  ทองหลาง
 
1. นางสาวศิรินทรา   อ่อนศรี
2. นางบุญเรือน   ศรีชมภู
 
285 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวญาณิชศา  แก้วมะณี
2. นางสาวสกุลทิพย์   จุฬารัตน์
3. นายอนุชา  ชัยลิ้นฟ้า
 
1. นางสาวอ่อนนุช  ทองพูน
2. นางสาวภัสสร  กาสี
 
286 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 63 ทองแดง 10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นางสาวฑิชญา  อิศาสตร์
2. นางสาวอัญชิตา  รุกขชาติ
3. นางสาวเอวิตรา  รุกขชาติ
 
1. นางสาวธันย์ชนน  ธันย์ถิรนันท์
2. นางสาวสุนิสา  เฉยดิษฐ์
 
287 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 62 ทองแดง 11 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวภัทรวรรณ   ชื่นชูใจ
2. นายศักรพงศ์   พิพัฒน์พรชัยกุล
3. นางสาวสุมาลี   ยิ้มละมูล
 
1. นางวิลาวรรณ   หิตาพิสุทธิ์
2. นางสาวอรรัมภา   คำนูเอนก
 
288 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงลลิตา  กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงวรรณดี  มังประโคน
3. เด็กหญิงวริศรา  จิตตะวิกุล
 
1. นางสาวพัชรีย์  ด่านนอก
2. นายเสรี  บุญพิโย
 
289 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงจีราพรรณ   เเก้วสุริวงษ์
2. เด็กหญิงรัตนวลี   ปัญจรี
3. เด็กชายอรรถกร   ผิวสุข
 
1. นางสาวประภัสสร   เศรษฐา
2. นางสาวรุ่งอุทัย   ผลเกิด
 
290 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงธิชาพรรณ  จันทา
2. เด็กหญิงวราภรณ์  การฉัตรี
3. เด็กหญิงอารยา  อิ่มละมัย
 
1. นางสาวจิดาภา  วชิรศักดิ์
2. นายศิริพงษ์  ด้วงเงิน
 
291 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. เด็กหญิงนวรัตน์  กล่อมใจ
2. เด็กชายสิรภัทร  วงษ์คำจันทร์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  วงศ์ษา
 
1. นายอารมณ์  เบสูงเนิน
2. นายสามารถ  บวบมี
 
292 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายชญานนท์  แสนสุข
2. เด็กชายภูวนัตถ์  สุรชัยสติกุล
3. เด็กชายศิวพงษ์  เปรมปรี
 
1. นายพชร  เข็มพงษ์
2. นางสาวจิราพร  เหล่าบุราณ
 
293 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายกฤติน  เชาวกาญจน์
2. นายธนกฤต  ศิริสกุล
3. นางสาวสุวพร  เอกประเสริฐ
 
1. นางสุนันทา  ยมหล้า
2. นางสาวณัฐวลัญช์  ทนันชัย
 
294 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวธวัลรัตน์   เย็นสุข
2. นางสาวนทสรวง   สะมะโน
3. นางสาวสุนิษา   ทาสิมมา
 
1. นางวิลาวรรณ   หิตาพิสุทธิ์
2. นางสาววราพร   คำภูเขียว
 
295 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายกิตติพล  ชื่นตา
2. นายจิรวัฒน์  รินรัมย์
3. นางสาวพรทิพย์  พงษ์สงวน
 
1. นางสาวพัชรีย์  ด่านนอก
2. นายเสรี  บุญพิโย
 
296 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  ช่างกลึง
2. นางสาวศิริพร  บัวลา
3. นางสาวอโนมา   ตุ้มสภา
 
1. นางสาวประภาพร  ศรีคง
2. นางทิมพร  วิเศษศิลป์
 
297 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายกิตติคุณ  อินปา
2. นางสาวภิญญาพัชญ์  บุญยะพร
3. นางสาวอนัญญา  บัวกัณหา
 
1. นายนันทิวัฒน์  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวสุภัชชา   สนหลี
 
298 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นายปริญญา  รอดสารี
2. นางสาวรัตนา  พาศรี
3. นางสาววริศรา  ถันสูงเนิน
 
1. นางวิไลลักษณ์  ปานเกลียว
2. นางยุรินทร์  ดวงสีเเก้ว
 
299 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงชลนิภา   เอี่ยมสอาด
2. เด็กหญิงพิชชาภา   คำภักดี
3. เด็กหญิงรพีพรรณ   วงษ์นิล
 
1. นางสาวฐิติวรดา  ชันขุนทด
2. นางสาวสุนิษา   ปัญญะคติ
 
300 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติมา   ทองดี
2. เด็กหญิงสิริกัญญา   ปั้นสนิท
3. เด็กหญิงสุพิชญา  เหล็กดี
 
1. นางสาวสุกัญญา  สิมมา
2. นางสาวศิริรัตน์  คล้ายนิล
 
301 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงปลายฝน  อยู่สบาย
2. เด็กหญิงภาคินี  ละออศรี
3. เด็กหญิงภูษณิศา  หมายมั่นสมสุข
 
1. นายอินทร  แสงลี
2. นางสุกัญญา  พ้นทุกข์
 
302 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.5 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. เด็กชายพงศกร  จำปาเทศ
2. เด็กหญิงอชิรญา  บรรลือหาญ
3. เด็กหญิงโยษิตา  ตะวะนิตย์
 
1. นายภูกษิดิ์กันต์  ภูมินา
2. นางสาวปวีณา  วรกำพล
 
303 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงกชกร   แปลกวงษ์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์   ต่วนกลาง
3. เด็กชายศุภโชค   อรวิบูลย์ศิริ
 
1. นางณัฐกมล   สุกุมลนันทน์
2. นางอัญชนา  เฉลิมวัฒน์
 
304 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  ฉานสูงเนิน
2. เด็กชายธนพร  ฤทธิยา
3. เด็กชายอนุพงษ์  เกตุพุก
 
1. นางสาวภัทรวรรณ  สายแวว
2. นางสาวมาริสา  หิรัญรัตน์
 
305 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.5 ทอง 7 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงชฎานุช  วงษ์มหิง
2. เด็กชายภูเบท  กลางกุลนารถ
3. เด็กหญิงสิรภัทร  เสียงสวัสดิ์
 
1. นางครองศิล  แดงโสภา
2. นางสาวกนกพรรณ  ธรรมวัตร
 
306 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73.8 เงิน 8 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สว่างภักดี
2. เด็กชายนรรัตน์  ชูโอชา
3. เด็กหญิงลลิตา  ศรสั่ง
 
1. นางสาวปฐมา   อิ่มสมัย
2. นางสาวณรังสิยา  คำเขียว
 
307 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73.3 เงิน 9 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  เสนากั้น
2. เด็กหญิงสุพิชญา  เพชรสันทัด
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  จุลหิรัญ
 
1. นายธิติสันติ์  ร่วมชาติสกุล
2. นางจีรนันท์  ทาแก้ว
 
308 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70.16 เงิน 10 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงสราศิณี  ทองแกมแก้ว
2. นายเมธาพร    อุ่นอ่อน
3. เด็กหญิงแพรววัสสา   มีตา
 
1. นางสาวศิรินทรา   อ่อนศรี
2. นางบุญเรือน   ศรีชมภู
 
309 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ตั้นยุติธรรม
2. เด็กชายกายสิทธ์  แย้มพลาย
3. เด็กหญิงขวัญข้าว  เพียรนอก
 
1. นายเสรี  บุญพิโย
2. นางกิตติยา  ปุ่นเอื้อง
 
310 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวฉัตรปวีณ์   ภาคบุญมีเจริญ
2. นายพัชรพล   ศิริชาติ
3. นางสาวสิริวิมล   พุกไพร
 
1. นางพรทิพย์   ฐีตะธรรมานนท์
2. นายขจรศักดิ์   รอดบุญยัง
 
311 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นางสาวกนิษฐา  พันธ์คำภา
2. นางสาววิจิตรา  จั่นถมยา
3. นายเมธาวัฒน์  สีลานันท์
 
1. นายภูกษิดิ์กิตติ์  ภูมินา
2. นางสาวปวีณา  วรกำพล
 
312 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวชลลดา   ชุ่มศิริ
2. นางสาวณัฏฐณิชา   บุญจันทร์
3. นายปิยพนธ์   กุฎเพชร
 
1. นางสาวนุชจรี   พรสินชัย
2. นางสาวกัญชพร  บุญเพ็ง
 
313 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.42 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นายปรัชญากร  ดวงคำ
2. นางสาวศิริกานต์  สัญญะวิรี
3. นางสาวสุพัตรา   พันธุ์พูล
 
1. นางสาวศศิธร   ไชนะรา
2. นายวชิรวิทย์  แสงกุล
 
314 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.83 เงิน 5 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวญดาพร  เผ่าน้อย
2. นางสาวบุษบา   เมืองแมน
3. นายปรัชญา   พรมมา
 
1. นางสาวศิรินทรา   อ่อนศรี
2. นางสาวจันทรวรรณ  เปล่งศรีรัตน์
 
315 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77.75 เงิน 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวจีรนันท์  เอี่ยมลออ
2. นางสาววรกมล  อาจศิริ
3. นายศุภกิตติ์  กองแก้ว
 
1. นางครองศิล  แดงโสภา
2. นางสาวกนกพรรณ  ธรรมวัตร
 
316 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76.5 เงิน 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นางสาวฐิตาภรณ์  โคตรหัสดี
2. นายณัฐพงค์  แสงสงคราม
3. นางสาววิราวรรณ  ทิพย์ศรี
 
1. นายอินทร  แสงลี
2. นางสุกัญญา  พ้นทุกข์
 
317 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 74.25 เงิน 8 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวบุษยมาศ  ราชวงษ์
2. นางสาวพัชรินทร์  เนาว์นิเวศ
3. นางสาววิชญาพร  สอนปัญญา
 
1. นางสาวภัทรวรรณ  สายแวว
2. นางสาวสุพรรณี  ศรีวรรณะ
 
318 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 73.75 เงิน 9 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวกฤติยา  หลากสุขถม
2. นางสาวภัทรภร  แสงกระจาย
3. นางสาวภัทรวดี  ภู่อินทรันต์
 
1. นายเสรี  บุญพิโย
2. นางกิตติยา  ปุ่นเอื้อง
 
319 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 63.58 ทองแดง 10 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  อนุรักษา
2. นางสาวอัญชลี  วงษ์ประกรคำ
3. นางสาวอัสสิมา  ดวงสุวรรณ์
 
1. นางจีรนันท์  ทาแก้ว
2. นางสาวนิตยา  แรตไธสง
 
320 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายภาณุ   น่วมเจริญ
2. เด็กชายวรวุฒิ   มหาทอง
 
1. นางสาวประภัสสร  เศรษฐา
2. นางสาวรุ่งอุทัย   ผลเกิด
 
321 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชาย พีรภัทร  สุขสบาย
2. เด็กชายธีรภัทร์  ผมงาม
 
1. นางสาวสุพรรณี  ศรีวรรณะ
2. นางสาวภัทรวรรณ  สายแวว
 
322 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงกิตติวรรณ  แก้วมณี
2. เด็กหญิงนิรดา  ปั่นอ้าย
 
1. นายวิสุทธิ์  อยู่ญาติมาก
2. นางสาวนันทนา  ปิ่นเงิน
 
323 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  คมอาวุธ
2. เด็กชายธีรดนย์  จันทร์อิน
 
1. นายพชร  เข็มพงษ์
2. นางสาวสาวิตรี  พอกกลาง
 
324 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. เด็กหญิงปพิชญา   ยอดฉิม
2. เด็กหญิงเบญจพร   ปานดวงแก้ว
 
1. นายสมทบ  ปานดวงเเก้ว
2. นายอาทิตย์  แก้ววิลัย
 
325 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวพิมพ์ชนก   ยันอินทร์
2. นางสาววรนิษฐา   ตรีผล
 
1. นางสุวารี   จำนงค์ศาสตร์
2. นายจิรายุส   ชุ่มเกตุ
 
326 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายประเสริฐ  กุลเกลี้ยง
2. นายศุภกร  ธรรมมะ
 
1. นางสาวจีรพรรณ  ชวาลสันตติ
2. นางสาวพัชรีย์  ด่านนอก
 
327 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นายณัฐภัทร  ปานสีดา
2. นายวรินทร  อามาตย์สมบัติ
 
1. นางสาวสุพรรณี  ศรีวรรณะ
2. นางสาวมาริสา  หิรัญรัตน์
 
328 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นายธนพัต   แปลกวงษ์
2. นายเชาว์วรรธน์   ชูเกาะทวด
 
1. นายกฤตพล   มนตรี
2. นายวชิรวิทย์  แสงกุล
 
329 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 5 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นางสาวณัฏฐ์นรี  ขาวนวล
2. นางสาวพรรณราย  รุ่งเต่า
 
1. นางสาวประภาพร  ศรีคง
2. นางทิมพร  วิเศษศิลป์
 
330 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นายณัฐกิตติ์  เสนกล่ำ
2. นายสรวิศ   สีบัว
 
1. นางสาวธมลวรรณ  เเสงสว่าง
2. นางสาวธันย์ชนน  ธันย์ถิรนันท์
 
331 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 6 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายจตุโชค  เสวกพันธ์
2. เด็กชายเพชรน้ำหนึ่ง  แก้วเรืองฤทธิ์
 
1. นายพชร  เข็มพงษ์
2. นางสาวลำภู  บุญธรรม
 
332 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกฤติกา  ยาชมภู
2. นางสาวสุนิสา   สุวรรณ์
 
1. นางสาวสุภัชชา   สนหลี
2. นายเจนบดินทร์   ยศปินตา
 
333 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชชา   สีท้าว
2. เด็กชายวิศรุต    เสนประดิษฐ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  นาคะวงศ์
2. นางศิริเพ็ญ   สีท้าว
 
334 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 88.73 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงชลลดา  บรรเทาทุกข์
2. เด็กชายปรายดิศ  แซ่ซัน
 
1. นายอดิศักดิ์  คชรินทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพมาศ  อังศุภนิช
 
335 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 87.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายธราธร   หมื่นไกร
2. เด็กชายวัชรินทร์   ทองคำ
 
1. นายประเจิด   อู่อะรุญ
2. นางสาวสิริพร   ท้วมไทย
 
336 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 82.34 ทอง 4 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์  โพธิสิทธิ์
2. เด็กหญิงมลธกา  ดีเผือก
 
1. นายธิติสันติ์  ร่วมชาติสกุล
2. นางสาวนิตยา  แรตไธสง
 
337 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายชณาธิป   นงคมณีกุล
2. เด็กชายธนภัทร   ทองไสว
 
1. นางสาวฐิตาภา    จิตต์ประเสริฐ
2. นางสาวสุทธาทิพย์    ขุนเพชร
 
338 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. เด็กชายนภัสกร  อินทสร
2. เด็กชายนิธิวัฒน์  พลไทยสงค์
 
1. นายอาทิตย์  แก้ววิลัย
2. นางสาวอรพรรณ  แตงพิมาย
 
339 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 91.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายนัณธภูมิ  เอี่ยมยิ้ม
2. นายไซชาญ  แซ่ซัน
 
1. นายอดิศักดิ์  คชรินทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพมาศ  อังศุภนิช
 
340 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 86.29 ทอง 4 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายภาณุพงษ์   เบญจานุวัตร
2. เด็กชายศรัณยู   เลี่ยงสุวรรณ์
 
1. นายประเจิด   อู่อะรุญ
2. นางสาวสิริพร  ท้วมไทย
 
341 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 86.19 ทอง 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายพชรกิติพรหม  นาคสุข
2. เด็กชายอธิป  บัวสำลี
 
1. นายเจนบดินทร์  ยศปินตา
2. นายจิรศักดิ์  ฉิมนอก
 
342 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 83.86 ทอง 6 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายมนต์ชัย  อินทะปัญญา
2. เด็กชายสิทธิชัย  ตุนานันท์
 
1. นายธิติสันติ์  ร่วมชาติสกุล
2. นางสาวนิตยา  แรตไธสง
 
343 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายวุฒิชัย  เอี่ยมกล้า
2. เด็กชายเทพมงคล  เทียนเงิน
 
1. นางสาวสิรินัดดา  ร่วมพร
2. นายประยุทธ  ไทยกลาง
 
344 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายกานต์   กานตรัชต์
2. นายพีรพันธ์   ชิตตันสกุล
3. นายภัคควรรธน์   วราเอกสิริรัส
 
1. นางสาวภัทรศรี    พุ่มขจร
2. นางสาวณัฐวลัญช์   ทนันชัย
 
345 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายจักริน   แสงสว่าง
2. นางสาวสิรินทรา  สุขสดม
3. นายอภิสิทธิ์  สิมพา
 
1. นายธิติสันติ์  ร่วมชาติสกุล
2. นายสุทธิพงษ์   บุญไชย
 
346 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงนภัสสร   พงษ์ภมร
2. เด็กหญิงพัชราภา    ตั้งเทียมพงษ์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   เดชบุญ
4. เด็กหญิงภัคจิรา   ผาสุขดี
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  ลาสุธรรม
 
1. นางสาวภัทรา  ยศยิ่ง
2. นางสาวสุจิกา    เนื่องจำนงค์
 
347 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงจิรสุตา  ทองด้วง
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คล้ายโพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงปนัดดา  ยินดี
4. เด็กหญิงพนิดา  ชมพูนุช
5. เด็กชายวรเมฆ  เปรมปราชย์ชยันต์
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
2. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
 
348 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงปองวรรณ  ขวัญเมือง
2. เด็กหญิงพรชิตา  วงษ์น้อย
3. เด็กหญิงภัคจีรา  นะภาดล
4. เด็กหญิงวริศรารัตน์  วงษ์น้อย
5. เด็กหญิงสุพรรณษา  พินิจบุตร
 
1. นางสาวสัมพันธ์  วงษ์ท้าว
2. นางบัวขวัญ  น้อยอ่าง
 
349 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณี  ต่อมสำลี
2. เด็กหญิงปรวรรณ   วรสิทธิ์
3. เด็กหญิงรุจิรดา   หน่วยจันทึก
4. เด็กหญิงสุณิสา  สุดบัณฑิต
5. เด็กหญิงอุชุกร   ไชยอิน
 
1. นางสาววีรพิชชา  รอดเอียด
2. นางสาวณัฏฐ์พิมล  วงษ์ตุ้ม
 
350 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78.5 เงิน 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. เด็กหญิงกัลยา  บุญสีมา
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ป้องทา
3. เด็กหญิงปณิตา​   พุ่มชะเอม​
4. เด็กหญิงสุทธิดา  คงสมปราชญ์
5. เด็กหญิงสุภธิดา  แพงแสงสุก
 
1. นางสาวปาริชาติ  ไชยศึก
2. นายจักรกฤษณ์  เกตสระ
 
351 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 73.2 เงิน 6 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เปรมศิลป์
2. เด็กชายคมชาญ  อาจคิดการ
3. เด็กหญิงปทิตตา  จำนงค์เวช
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  กรุ่นทอง
5. เด็กชายเทพศริน  กองแก้ว
 
1. นายรัฐพงศ์  ฝายทองคำ
2. นางสาวอุมาวรรณ  ชังม่วง
 
352 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 72.4 เงิน 7 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กหญิงชนนิชา  สายทอง
2. เด็กชายชยพล  ศรีจันทร์สุก
3. เด็กหญิงนาตาชา  วงศ์หาญ
4. เด็กหญิงวราวรรณ  กายพันธ์
5. เด็กหญิงโสพิตา  บัติทิม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระเทพ  บุญอนันต์
2. นางสาวดลหทัย  สายสุวรรณ
 
353 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาววรินทร  อู๋
2. นางสาวสุภาภรณ์  ขุนศิริ
3. นางสาวสุมาลี  ฉิมยาม
4. นางสาวอนันตญา  สุมาลัย
5. นางสาวอรสา  คงคาชาติ
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
2. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
 
354 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกัญญารัตน์   เพ็งภาค
2. นางสาวจิราวรรณ   เฉลยจันทร์
3. นางสาวพิชญ์ชนก  ชุ่มเกตุ
4. นางสาวอัญชลีพร   วณิชวัฒนวรชัย
5. นางสาวแพรวา   โกติรัมย์
 
1. นางสาวอ้อมหทัย   เขียนพลกรัง
2. นางสาวชลาลัย   จันทรังษี
 
355 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา   ฝั้นแก้ว
2. นางสาวณัฐธยาน์   ตุรงค์
3. นายทัศศิษฏ์  ภูวันทมาตย์
4. นางสาวปุณฑริก   อุทุม
5. นายอธิบดี   แดงฉาน
 
1. นายนิรันดร์  อยู่อ่ำ
2. นายธีรพล  กองกวี
 
356 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.4 ทอง 4 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวณัฐธิชา  แตงอ่อน
2. นางสาวพรรัมภา  บานแย้ม
3. นางสาววาสนา  มุสิกิจ
4. นางสาวสุกัญญา  เรืองฤทธิ์
5. นางสาวเบญจมาศ  ตอเงิน
 
1. นายรัฐพงศ์  ฝายทองคำ
2. นางสาวชนม์นิภา  รักขาว
 
357 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวณัฐธิดา  แก้วต่าย
2. นายทศพล   ดนัยดุริยะ
3. นางสาวนันทพร   บุญยัง
4. นางสาวสุดารัตน์  คันธารัตน์
5. นางสาวอรพรรณ   ทาทอง
 
1. นายธีรพงษ์   ประโลม
2. นางสาวศรัญญา   เปี่ยมบุญ
 
358 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.8 ทอง 6 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นายจตุพล  พาพิมพ์
2. นางสาวปลายฟ้า  ทับศิลา
3. นางสาววราภรณ์  กายพันธ์
4. นางสาวสุกัญญา  อาจหาญ
5. นายสุรศักดิ์  ดีอินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระเทพ  บุญอนันต์
2. นางสาวสุพรรษา  ศรีชาติ
 
359 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงชัญญานุช  โพธิวรรณ์
2. เด็กหญิงนาตาลี  กล่อมใจ
3. เด็กหญิงประภาศิริ  ทองคล้อย
4. เด็กหญิงพรทิพย์  มานะปรีชาวงศ์
5. เด็กหญิงสุทธินันท์  ฤทธิ์รุทัย
 
1. นางสาวนาตยา  ชาวนาฮี
2. นายทศพล  ภักดีล้น
 
360 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา   อิ่มอะภัย
2. เด็กชายวชณาณณ   อินทรสุข
3. เด็กหญิงสุชานันท์   พรรัตน์
4. เด็กหญิงอรชนก   มานิล
5. เด็กชายเจรวุฒิ   สายสุทธิ
 
1. นางสุนีย์   ไชยเทพ
2. นางสาวจุรีรัตน์   สวนเส
 
361 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงนภัสพร   วังเชียง
2. เด็กหญิงนัฐยาภรณ์   มณีโรจน์
3. เด็กหญิงนันท์นภัส    ขุนทะ
4. เด็กหญิงวิไลวรรณ   ขันโท
5. เด็กหญิงอริสา   อิ่มรัมย์
 
1. นางพัชรี    สนธิกุล
2. นางสาวมาลา   วงษ์นายะ
 
362 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงกุศลิน  พลายละหาร
2. เด็กหญิงชลธิชา  จอมพุก
3. เด็กหญิงณัฐวสา  คงวุฒิ
4. เด็กชายสิทธิชัย  สุนทโรทก
5. เด็กหญิงโชษิตา  ถานะพิม
 
1. นายปรเมษฐ์  เหมือนจันทร์
2. นางสาววันดี  อำพันรัตน์
 
363 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวธนภรณ์   ธรรมนิมิตร
2. นางสาวพิชชา   เหลาสกุล
3. นางสาวศรัญญา   จักรทิพย์
4. นางสาวศุภาวดี   แก้วสถิตย์
5. นางสาวไหมแพร   ไตรพยัคฆ์
 
1. นายธนพจน์   ธงศิลา
2. นางสาวนิยากรณ์   เฉลิมชาติ
 
364 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวนันทรัตน์  นิตยรัตน์
2. นายปภังกร  ขุนารักษ์
3. นางสาวอภิญญา  มโหสถ
4. นางสาวอภิสมัย  จิตรเหิม
5. นางสาวอริศรา  ลาภสิบ
 
1. นางสาวผกาวรรณ  ปันเทียม
2. นายศักดิ์ดา  ซุคคาน
 
365 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกันยารัตน์  ฉ่ำแสง
2. นางสาวขวัญแก้ว  เพียรการนา
3. นางสาวจิตรทิวา  แหลมหลัก
4. นางสาวทิพธัญญา  ชะยะ
5. นางสาววีรวรรณ  คัตตะพันธ์
 
1. นายกิตติศักดิ์  พยุงวงษ์
2. นางสาวศิรินภา  กลิ่นหอม
 
366 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์  พันธ์ทอง
2. นางสาวปภาวรินท์  พลายงาม
3. นางสาวศิรินภา  ปิ่นแก้ว
4. นางสาวศุภรดา  สนามทอง
5. นางสาวสุภัทรา  ไพสาลี
 
1. นางพนมลักษณ์  เขม้นเขตรการ
2. นายทศพล  ภักดีล้น
 
367 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นายทศพล   ดนัยดุริยะ
2. นางสาวนันทพร   บุญยัง
3. นางสาววีนา   อินเนียม
4. นางสาวสุดารัตน์   คันธารัตน์
5. นางสาวอรพรรณ   ทาทอง
 
1. นายธีรพงษ์   ประโลม
2. นางสาวศรัญญา   เปี่ยมบุญ
 
368 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชูหลง
2. เด็กหญิงชญานิน  สิงห์งาม
3. เด็กหญิงตะวัน  พงษ์เกษม
4. เด็กหญิงปภาวรินท์  วัฒนะโชติกุล
5. เด็กหญิงภัทรวดี  แสนทวีสุข
 
1. นายกิตติศักดิ์  พยุงวงษ์
2. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
 
369 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายกมลชัย    ผมไผ
2. นางสาวชญานิน   ศรีพยัคฆ์
3. นางสาวพิมพิศา   ไวยารัตน์
4. นายวชิรวิทย์   หิตาพิสุทธิ์
5. นางสาวเพชรนภา   พรมศร
 
1. นางพิมลภัทร   โพธิ์ศรี
2. ว่าที่ร้อยตรีฤทธิศักดิ์   กุลธราวิทย์
 
370 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวกฤติยา   สังข์ดอน
2. นางสาวญดาวรรณ   กองสาสน
3. นางสาวนภาพร   ถาวรกุล
4. นายภควัตร   คำนวนศิลป์
5. นายสืบสกุล   คนดารา
 
1. นายศิธา   ศิธาวุฒิ
2. นายอรรถวุฒิ   แสนจันทร์
 
371 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายณัชนนท์  บุณยเกียรติ
2. นายธเนศ  กสิกิจนำชัย
3. นางสาวบุญยอร   แป้นไผ่
4. นางสาวมัณฑนา  บุญมี
5. นางสาวศริญญา   มูลศินี
 
1. นางสาวพรรณนิภา  แก้วสถิตย์
2. นางสาวธิติยา  ฉะกระโทก
 
372 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นายกิตตินันท์  โสรี
2. นายธาดาพงษ์  แก้วมา
3. นายบุญบารมี  ทองมี
4. นายปัณณวัฒน์  คำขวัญ
5. นายภคพล  ทาอุบล
 
1. นางสุพรรณี  เสาใบ
2. นางจิรวรรณ  กาญจนารัตนากร
 
373 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายกฤษฎา    เขียวสมอ
2. นางสาวขนิษฐา   เวฬุวนารักษ์
3. นายจิรวัฒน์   เกลื่อนสันเที๊ยะ
4. นางสาวดารารัตน์   ไกรยา
5. นางสาวธิติมา   เมนกุล
6. นางสาวนริศรา   คะวะดี
7. นางสาวนิษา   จิโน
8. นางสาวปิยาพัชร   นุชเจริญ
9. นางสาวพนิดา   พรมแสง
10. นายพรพิพัฒน์   จันทบูรณ์
11. นางสาวพิมลพรรณ   สุทธิพงศ์
12. นางสาวภวรัญชน์  เชื้อประเสริฐ
13. นางสาวรัตนาวดี   แผ้วฉ่ำ
14. นายรุ่งโรจน์  อยู่สะอาด
15. นางสาวสายฝน   รอดภู
16. นายสายันต์    อินทรพรหม
17. นางสาวสุรัตนา   รังขัด
18. นางสาวอุไรพร   ก๋งปี
19. นายเอกพล  หอมบุตร
20. นางสาวแพรวา   สุ่มประดิษฐ
 
1. นางสาวพัณณ์ชิตา   ธูปหอม
2. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
3. นายรัชพล  บุตรดี
4. นางสาวกรณิศา  เหล่าภักดี
5. นางสาวสุชาวดี  กาญจนา
 
374 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นางสาวกัลยา  ก้องสูงเนิน
2. นายกิตติพัฒน์  พินดวง
3. นายจิรวัฒน์  ประสพเนตร
4. นายจิราวัฒน์  โสดามุข
5. นายณัฐวุฒิ  คุยนา
6. นายธนบดี  เหลามี
7. นางสาวธนัชพร  คำแก้ว
8. นายนพณัฐ  ไกรวิชา
9. นายปารเมศ  ศิรินุช
10. นายพิทักษ์  สุวรรณเพ็ญ
11. นางสาวมาลินี  นาคีสังข์
12. เด็กหญิงรศิการ  ศรีวิเชียร
13. นางสาวรัตติยา  จำปามูล
14. นางสาววริญภรณ์  ดีเจริญ
15. นางสาวสุกัญญา  ชื่นสว่าง
16. นายสุพลชัย  คุ้มดาว
17. นางสาวสุวิมล  ระดมสุข
18. นางสาวอนงค์รัฐ  ดอกจำปี
19. นางสาวอัญชิสา  กรุดเที่ยง
20. นางสาวเสาวณีย์  วัดพะยา
 
1. นางสาวสุลัดดา  นิราช
2. นายจักรกฤษณ์  เกตสระ
3. นายศราวุฒิ  แก้วปินะ
4. นางสาวปาริชาติ  ไชยศึก
5. นางสาวชลธิชา  แสงอิ่ม
 
375 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกัญญาภัค   โมธรรม
2. นายกิตติธัช  มีสวัสดิ์
3. นายกิติกานต์   จันทรเดช
4. นางสาวจันทิมา    เกตุภูงา
5. นางสาวนภัสกร   มีสิงห์
6. นายนารเมธ   เมืองมา
7. นายพงศกร   ทองเทศ
8. นายพชร   พงษ์รัตนานุกูล
9. นางสาวพนิตนันท์    สุวรรณพัฒน์
10. นายพิพัฒน์   พุ่มเหมือน
11. นางสาวพิมพร   แช่มโสภา
12. นายพุทธิพงศ์    บุญมา
13. นางสาวพุธิตา   สุขผล
14. นายวัยวัฒน์  รัชวัตร์
15. นางสาวศิรดา   โตสวัสดิ์
16. นางสาวศิริญญา   อาฮิด
17. นายสุดเขต   แก้วสุทธา
18. นายเทพพิทักษ์   บัวพันธ์
19. นางสาวเบญจมาภรณ์   ช่างเก็บ
20. นายโอฆวัตร   แถนสีแสง
 
1. นางสาวอ้อมหทัย   เขียนพลกรัง
2. นายธนพจน์   ธงศิลา
3. ว่าที่ร้อยตรีฤทธิศักดิ์   กุลธราวิทย์
4. นางสาวนิยากรณ์   เฉลิมชาติ
5. นายวีรพงษ์   จุณศรี
 
376 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงปรินทร  จิตรคนึง
 
1. นางสาวสัมพันธ์  วงษ์ท้าว
 
377 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงอิสริญาภรณ์  ศรีคง
 
1. นางสาวปิยาณี  ช่างเสาร์
 
378 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงอภิชชญา  นิลาบุตร
 
1. นางสาวสุชาวดี  กาญจนา
 
379 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.66 ทอง 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพรรษา  เชื้ออินทร์
 
1. นางสาวผกาวรรณ  ปันเทียม
 
380 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.31 ทอง 5 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงปริชมน   ทองบัวลื่น
 
1. นางสาวสุจิกา    เนื่องจำนงค์
 
381 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.97 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงพัชราพร   ช้างเนียม
 
1. นายพิมาน   พันธ์น้อย
 
382 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.98 ทอง 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. เด็กหญิงสุภัสสร  พลแก้ว
 
1. นางสาวชลธิชา  แสงอิ่ม
 
383 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.98 ทอง 7 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  สุนันทารอด
 
1. นายปิยะพงษ์  ไตรพรหม
 
384 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.65 เงิน 9 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐอนงค์  อ่องชาติ
 
1. นางสาวชนม์นิภา  รักขาว
 
385 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.98 เงิน 10 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  จีบแก้ว
 
1. นางสาวดลหทัย  สายสุวรรณ
 
386 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวเมทิตา  บุตรสงกา
 
1. นางสาวจำลอง  นำพา
 
387 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวณัฐกฤตา  แก้วดี
 
1. นายธนพจน์   ธงศิลา
 
388 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาววรรณศิริ   ชังจอหอ
 
1. นางสาวกรณิศา   เหล่าภักดี
 
389 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นางสาววรรณวิษา  บุญเทพ
 
1. นางสาวสุลัดดา  นิราช
 
390 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.5 เงิน 5 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นายชัยมงคล  กัลยา
 
1. นางสาวสุพรรษา  ศรีชาติ
 
391 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.4 เงิน 6 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์  ขำบาง
 
1. นางบัวขวัญ  น้อยอ่าง
 
392 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 75.9 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวมัลลิกา   พูลพงษ์
 
1. นางสาวชัชชญา   บุญจันทร์
 
393 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 72 เงิน 8 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวโชติกา   เถาว์วรกุล
 
1. นางสาวจินตนา   สว่างภพ
 
394 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายชญานนท์  เกิดปาน
2. เด็กหญิงพิชญา  บุญเลิศ
 
1. นายวิษณุ  ประเสริฐดี
2. นางพนมลักษณ์  เขม้นเขตรการ
 
395 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายธิเบช  ตันติสุวิชวงษ์
2. เด็กหญิงวิชุดา  ไผทรัตน์
 
1. นางสาวรุ่งศรี  แสนเกษม
2. นางมนัสนิตย์  อินทรา
 
396 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงนลพรรณ   อ้วนอินทร์
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์   พันธ์ทอง
 
1. นางน้ำผึ้ง   อุ่มน้อย
2. นายปรเมษฐ์   ปานเกลียว
 
397 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.65 ทอง 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กชายธนภัทร  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงนรมน  บริพันธ์
 
1. นางสาววันดี  อำพันรัตน์
2. นางสาวปิยาณี  ช่างเสาร์
 
398 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.66 ทอง 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   สวัสดิผล
2. เด็กชายธนกร   หอประยูร
 
1. นายประทีป  บุบผา
2. นางสาวนวพา  จันทะสน
 
399 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.99 ทอง 6 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงกุลณัฐณ์  สุขศาลา
2. เด็กชายจิรกิตติ์  แก้วแสง
 
1. นางสาวอุมาวรรณ  ชังม่วง
2. นางสาวชนม์นิภา  รักขาว
 
400 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.96 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายฐิติพงษ์  ทองพูล
2. เด็กหญิงน้ำฝน   ลุงตี้
 
1. นางบุปผา    วงษาเลิศ
2. นางสาวศรัญญา   เปี่ยมบุญ
 
401 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.65 ทอง 8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เยาวยอด
2. เด็กชายธเนศพล  สีทา
 
1. นางสาวปาริชาติ  ไชยศึก
2. นางสาวสุลัดดา  นิราช
 
402 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.99 ทอง 9 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายพีรพล    หมื่นปราบ
2. เด็กหญิงเมยาวี   ศรีสังข์
 
1. นางสาวจินตนา  สว่างภพ
2. นางมาวดี  เมืองแก้ว
 
403 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.65 ทอง 10 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงศรีประภา  ยวงยิ้ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระเทพ  บุญอนันต์
2. นางสาวดลหทัย  สายสุวรรณ
 
404 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.65 เงิน 11 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิลป์สมบูรณ์
2. เด็กชายอัมรินทร์  สุขประเสริฐ
 
1. นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ
2. นางสาวธัญณัชฐ์  ทองฟัก
 
405 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายธีรภัทร   พินสา
2. เด็กหญิงมนัสวี   สีสูงเนิน
 
1. นางสาววรรณิสา  ศรีสวัสดิ์
 
406 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวพรหมอัปสร   บุญรอด
2. นายไชยพัฒน์   จำนงค์สุข
 
1. นางสาวนิรมล  มณีคุ้ม
2. นางปาริชาต  อุ่นจังหัน
 
407 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาววรกมล  กำปั่นทอง
2. นายวรุตน์  แก้วจันทร์
 
1. นางพนมลักษณ์  เขม้นเขตรการ
2. นางสาวอมรรัตน์  เสาทอง
 
408 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวณญาฎา    ควรชม
2. นายธนธรณ์   เตียนโพธิ์ทอง
 
1. นางผกาพร   ตาสว่าง
2. นายปรเมษฐ์   ปานเกลียว
 
409 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.8 ทอง 4 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวกิ่งแก้ว  เฉลยวาเรศ
2. นายจักรภัทร  จำเนียรทรง
 
1. นางสาวอุมาวรรณ  ชังม่วง
2. นางสาวชนม์นิภา  รักขาว
 
410 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.4 ทอง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นางสาววัศยา  ใสสด
2. นายสิรพัทธ์  มะโนสา
 
1. นางเสาวลักษณ์  สันประภา
2. นางสาววิไลลักษณ์  ป้อมคำ
 
411 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.5 ทอง 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายวิศิษฐ์  เถื่อนวงษ์
2. นางสาวศิริวรรณ  จินตะบุตร
 
1. นางสาวกรณิศา  เหล่าภักดี
2. นางแก้วใจ  เพชรพรรณ
 
412 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 7 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นายธนพล   สุขผล
2. นางสาวมณีรัตน์  หลวงเจริญ
 
1. นางสาวจินตนา  สว่างภพ
2. นายปิยะพงษ์  ไตรพรหม​
 
413 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.1 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นายพีรเดช   ชื่นเรื่อง
2. นางสาวอารียา  นกยาง
 
1. นางบุปผา   วงษาเลิศ
2. นางสาวศิริวรรณ   เอี่ยมสอาด
 
414 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นางสาวณัฐนรี  จุลจันทร์
2. นายวรัญญู  ก้อนเงิน
 
1. นางสาววันดี  อำพันรัตน์
2. นางสาวปิยาณี  ช่างเสาร์
 
415 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 9 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวมาริสา  แดงเพียว
2. นายเรืองศักดิ์   กองเพ็ง
 
1. นางสาววรรณิสา  ศรีสวัสดิ์
 
416 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 9 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นายภูมิระพี  พันธุ์สุ
2. นางสาวเพ็ญพร  ศรสวาท
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระเทพ  บุญอนันต์
2. นางสาวสุพรรษา  ศรีชาติ
 
417 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74.5 เงิน 12 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาววรรณพร  สมเพียร
2. นายอภิสิทธิ์  สิมพา
 
1. นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ
2. นางสาวธัญณัชฐ์  ทองฟัก
 
418 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 93.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   ประสานพรรณ์
2. เด็กหญิงชญานิน   ขำมี
3. นางสาวญาณิศา   แซนเดอร์สัน
4. นางสาวญาดา   ตันสังวรณ์
5. เด็กหญิงณหทัย   พลอยหมื่นไวย
6. นางสาวณัฐรดา   วรชาญฤทธิ์
7. เด็กหญิงณัฐรดา   ปัญญากาวิน
8. เด็กหญิงพรนภา   เทพภักดี
9. เด็กหญิงมนัสนันท์   เอื้อจิระพงษ์พันธ์
10. นางสาวสุกฤตา   ตันเรือง
 
1. นางสาวชัยพร  ฉิมงาม
2. นายรัชพล  ลานตวน
3. นายฐเดชน์  รวบรวม
 
419 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 91.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงกัญญาเรศ   ไหลสกุล
2. นางสาวนริศรา   โพธิระหงษ์
3. เด็กหญิงพรทิพย์   คำพิมาร
4. เด็กหญิงพิรารัตน์   ชาวบ้านเกาะ
5. เด็กหญิงภูมิชนก   หาดกระโทก
6. เด็กหญิงรมย์ธีรา   เบ้าทอง
7. เด็กหญิงลวัณรัตน์    สาทิพจันทร์
8. เด็กหญิงวรรณวิสาข์    สีดาพารี
9. นางสาวศิริเพ็ญ   ฤทธิ์เมือง
10. นางสาวสายพิน  หอมอินทร์
 
1. นายรัชพล  บุตรดี
2. นางสาวพัณณ์ชิตา   ธูปหอม
3. นางสาวกรณิศา  เหล่าภักดี
 
420 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงกิติยาภา    ตุงคะเสรีรักษ์
2. เด็กหญิงณฐมน   อมริต
3. เด็กหญิงณัฐนันท์   นาคสวัสดิ์
4. เด็กหญิงทิพย์อักษร    อัครชัยยันต์
5. เด็กชายธนัทภัทร   ทั่งทอง
6. เด็กหญิงพรพรรณ    สินนอก
7. เด็กหญิงมนัสชนก   โอวาท
8. เด็กหญิงอธิชา   เชื้อบุญมี
9. เด็กหญิงอริญชยา   สุขประเสริฐ
10. เด็กหญิงเมธาพร   แสงภักดี
 
1. นางสาวอ้อมหทัย   เขียนพลกรัง
2. นายธนพจน์   ธงศิลา
3. นางสาวจันทิมา   เมืองจุมพล
 
421 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 78.31 เงิน 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นางสาวกชกร  แดงสุทธิ
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  สีดีด
3. นางสาวกุลธิดา  ภาคบุตร
4. เด็กหญิงจิดาภา  เคนนิคม
5. นางสาวณัฐวรรณ  ศสินันทนานุกูล
6. เด็กหญิงปภาวรินทร์  แสงวิโรจน์
7. เด็กหญิงพรธิภา  งามยิ่งยวด
8. เด็กหญิงภัทรธิรา  ศรีสังข์
9. นางสาวมัญฑิตา  ศิริมา
10. เด็กหญิงสุพินยา  โพธิผล
 
1. นายฉัตรชัย  สงค์ประเสริฐ
 
422 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงชลธิชา    ละบุญเรือง
2. นางสาวนุชนาฏ  ทองสุข
3. นางสาวพัชราภรณ์   ชะวาเขตต์
4. นางสาวพิมลรัตน์   เทวะภูมี
5. เด็กหญิงพิยดา   แสงภา
6. เด็กหญิงมณีวรรณ   พงษ์สุริยวรรณ
7. เด็กหญิงรัชชาวดี   บังเกิดฤทธิ์
8. เด็กหญิงรัติกาล   แดงศรี
9. เด็กหญิงวรนันท์   เภตรา
10. นางสาววรรณิกา   กระจ่างฤกษ์
 
1. นายสุวิทย์   อิ่มประไพ
2. นางสาวสุทธิดา   ไชยคำ
 
423 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายกิตติชัย  วสุธนไพโรจน์
2. นางสาวกุลสตรี  เจกะพงษ์
3. นายฉัตรชัย  งามประเสริฐ
4. นางสาวชนัดดา  รุ่งเรืองศรี
5. นายนิลพัชร์  ภิญโญ
6. นางสาวมนัสวี  ปัตตะมะ
7. นางสาวศิริภรณ์  เสมอชาติ
8. นายอานนท์  แม้นชัยภูมิ
9. นางสาวเจนจิรา  หมวกลาว
10. นางสาวเบญจมาศ  อัคราภิรมย์
 
1. นายสมภพ  ไตรทอง
2. นายขวัญชัย  มันทากาศ
3. นางสาวพรนภัส  ท้วมไทย
 
424 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายจักรรินทร์  ยศศิริ
2. เด็กหญิงฉัตรทาริกา  ตะเคียนทอง
3. เด็กหญิงณัฐชยา  ผันผ่อน
4. เด็กหญิงธิติรัตน์  ธรรมเดชา
5. เด็กหญิงนภารัตน์  เคนวิเศษ
6. เด็กหญิงปภัสสร  สุมาลัย
7. เด็กหญิงปริชญา  เปรมประโยชน์
8. เด็กหญิงพุทธรักษา  เผือกโสภา
9. เด็กหญิงภาวินี  พรชัยกรกุล
 
1. นายเกียรติศักดิ์  บุดดาพันธ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพ์พิไล  พลศร
3. นางสาวดวงดาว  ม่วงตะเภา
 
425 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกมลทิพย์   เผือกแก้ว
2. นางสาวธิดาภรณ์  ตันตระกูล
3. นางสาวนภัทรนันท์   รอดมะลิ
4. นางสาวนิรสา  เปรมรุ่ง
5. นางสาวปรีดาภรณ์   นิลมูล
6. นางสาวพรวิมนต์   เถียรอ่ำ
7. นางสาวยุวดี  โพงขุนทด
8. นางสาววิชญาพร  สุวรรณหงษ์
9. นางสาวอพิชญา  เเจ่มจันทร์
10. นางสาวอรปรียา  เสียงขุนทด
 
1. นายวิเชียร  พันธุ์ทอง
2. นายจารุวัฒน์  ศรีจันทร์
 
426 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นายกรีฑา  พันธ์พยัคฆ์
2. นายกฤษฎาพงษ์  เย็นแย้ม
3. นายธราดล  เทพนิยม
4. นายพงศพัศ  โยมไธสง
5. นายพิรุณ  สิทธิพล
6. นายภานุพงษ์  สีหะวงษ์
7. นายภูริพัฒน์  สุพิมพิทักษ์
8. นายศิรินทร  รักษาศักดิ์
9. นายศิริศักดิ์  สายทองคำ
10. นายสุวัฒน์  ทับทิมงาม
 
1. นายกัมปนาท  พาดี
2. นางนันท์นภัส  ฤกษ์ไชโย
3. นายปิยสรณ์  จันพูล
 
427 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายจิรเมธ  จนะอินทร์
2. นายชัชชัย  ชื่นชม
3. นายนครินทร์  อ่อนสนิท
4. นายนันทวัฒน์  กันจุง
5. นายบูรพา  แสงคำ
6. นายภาสกร  สุขคำนา
7. นายรัชพล  ขุมทอง
8. นายวราวุธ  โพธิ์ศรี
9. นายอัครวิทย์  คำกิ่ง
10. นายเจตนริน  มันทากาศ
 
1. นายขวัญชัย  มันทากาศ
2. นายสมภพ  ไตรทอง
3. นายสุรชัย  ใจดี
 
428 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นางสาวธนาภา  ทรัพย์สิน
2. เด็กหญิงปรียานุช  โบตเกตุ
 
1. นางสุนีย์   แสงสาคร
2. นายสุพจน์  แสงสาคร
 
429 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายนคมิน  อินทรสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนรินทิพย์  จารุภูมิ
 
1. นายอภิสิทธิ์  บุญรักษา
2. นายสุรชัย  ใจดี
 
430 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  พรหมชัยรัตน์
2. เด็กหญิงธันยชนก  แม้นพยัคฆ์
 
1. นางเพียงรวินท์  โกตถา
2. นายอมร  ลุนจุนละ
 
431 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงบวรลักษณ์  ดีสุคนธ์
2. เด็กหญิงภัททิยา  รามสิงห์
 
1. นายนิกร  พูลสวัสดิ์
2. นายปรเมษฐ์  เหมือนจันทร์
 
432 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พินิจบุตร
2. เด็กชายภาณุเดช  แย้มกลิ่น
 
1. นายนรากร  กลิ่นหอม
2. นายปาพจน์  ศรีปานเงิน
 
433 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงนกพจน์  มาเกิด
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เนตรนิยม
 
1. นางบุบผา  บุญเพ็ง
 
434 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงนริสา   พุทธแก้ว
2. เด็กหญิงอรพินท์   ทิพหา
 
1. นางสาวสกุลตรา   กลิ่นเกษร
 
435 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายจีรภัทร  พึ่งประยูร
2. เด็กหญิงอาทิตา  บุญสะอาด
 
1. นายสหรัฐ  เพ็ญสวัสดิ์
 
436 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุตรศรี
2. เด็กหญิงโชติกา  คำแย้ม
 
1. นางสาวชัชชญา   บุญจันทร์
2. นางสาววรรธนี   บุญเชิด
 
437 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงณัฐวดี   เอี่ยมคำ
2. เด็กหญิงนิรัชพร ใจดี  ใจดี
 
1. นายสุรชัย    สุวัฒนพงศ์ศักดิ์
 
438 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 11 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กหญิงชลิดา  ยางมั่น
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ชัยประดิษฐ์
 
1. นายอิทธินันท์  พันธุ์แก้ว
 
439 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกชกร   ปัญญาหลัก
2. นางสาวปาณิศา   แก้วอร่าม
 
1. นายอภิสิทธิ์  บุญรักษา
2. นายสุรชัย  ใจดี
 
440 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายธนากร   บังเกิดฤทธิ์
2. นางสาวปนัดดา   จุโฬทก
 
1. นางปัญณิดา   อัมพวัน
 
441 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายธนภูมิ  ชิดใจ
2. นายพลพงศ์  เปริญกุล
 
1. นางจงรัก  ศิริบุญ
2. นายปรัชญา  เพียราษฎร์
 
442 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นางสาวชัชฎาภรณ์  พรหมลัทธิ์
2. นายอภิวิชญ์  แผ่วพรมราช
 
1. นายสุพจน์  แสงสาคร
2. นางสุนีย์   แสงสาคร
 
443 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นางสาวนภัทร์พร  ใจผ่อง
2. นางสาวเมธาพร  จันทร์ขาว
 
1. นายนิกร  พูลสวัสดิ์
2. นายปรเมษฐ์  เหมือนจันทร์
 
444 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวพัทรียา  พรสินชัย
2. นางสาวภัทราพร  จำปาหอม
 
1. นางบุบผา   บุญเพ็ง
 
445 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นางสาวศกุลสรา  พหลยุทธ
2. นายสุภัทรพงษ์  ฉายากุล
 
1. นายอิทธินันท์  พันธุ์แก้ว
 
446 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวพรนภา    มลแก้ว
2. นางสาวเพชรรัตน์   อ่ำวงษ์
 
1. นายสุรชัย   สุวัฒนพงศ์ศักดิ์
 
447 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวพิยะดา  จันทร์ฉาย
2. นางสาวลัคนา  ยอดแก้ว
 
1. นางนันท์นภัส  ฤกษ์ไชโย
2. นายกัมปนาท  พาดี
 
448 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายธารทอง  ศิริทา
2. นายอคร  ทองคำสัมฤทธิ์
 
1. นายนรากร  กลิ่นหอม
2. นายปาพจน์  ศรีปานเงิน
 
449 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นายพรเทพ  เทพนุรักษ์
2. นายวรวุฒิ  บุญเลิศล้ำ
 
1. นางสาวชัชชญา   บุญจันทร์
2. นางสาววรรธนี   บุญเชิด
 
450 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นายกฤษณะ  เอมอมร
2. นางสาวชริญดา  บุญรักษา
 
1. นายสหรัฐ  เพ็ญสวัสดิ์
 
451 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงนริสา   พุทธแก้ว
 
1. นางสาวศศินิภา   เชียงว่อง
 
452 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงธนัชพร  อยู่เย็น
 
1. นางสาวจินตธิดา  มูลสภา
 
453 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายอภินันท์  ขนันแข็ง
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
454 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริภัสสร  ฤทธิ์ประเสริฐ
 
1. นางสาวอาภากรณ์  เสถียรรัตน์
 
455 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงทัศนีย์  เพิ่มสวัสดิ์
 
1. นางสาวจันทธิภา  กนกพรไพบูลย์
 
456 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. เด็กหญิงจิราภา  ดารายิ่ง
 
1. นายอณวัฒน์  เหมืองทอง
 
457 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวศรุดา  อันทานนท์
 
1. นางสาวอาภากรณ์  เสถียรรัตน์
 
458 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวภนัดดา  อิ่มสไว
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
459 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นางสาวกาญจนา  ทองกล่ำ
 
1. นางสาวมัทธิกา  จำปาแท้
 
460 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายศุภทัต  มานะเพียร
 
1. นางสาวจินตธิดา  มูลสภา
 
461 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 76 เงิน 5 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวสุดารัตน์  เนียงอาชา
 
1. นางสาวจันทธิภา  กนกพรไพบูลย์
 
462 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวเสาวนีย์   ตุ่นแก้ว
 
1. นางสาวสายพิรุณ   พุทธรักษา
 
463 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นายณัฐวุฒิ   วิเชียรศรี
 
1. นายศักดา   วงษาเลิศ
 
464 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงกานต์รวี   ณ ช่างไม้
 
1. นางสาวชมชฎา   เหมือนโพธิ์
 
465 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายรักษ์ชัย  อำนาจสมบูรณ์สุข
 
1. นายนายณัฐกมล  แดนไธสง
 
466 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กชายณัฐพล  ทาอูด
 
1. นางสาวปถมา  วรรณกุล
 
467 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงชนัญญา  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
468 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายมนตรี  สุวันนาค
 
1. นางสาวจินตธิดา  มูลสภา
 
469 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. เด็กหญิงวรัญญา  มัครา
 
1. นายอณวัฒน์  เหมืองทอง
 
470 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงโสรญา   ยวนเมือง
 
1. นายศักดา   วงษาเลิศ
 
471 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงปวริศา  รจนัย
 
1. นางสาวจันทธิภา  กนกพรไพบูลย์
 
472 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวอมรรัตน์  ศรีอภิญญาโยธิน
 
1. นางสาวอาภากรณ์  เสถียรรัตน์
 
473 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวพรณพรรณ  นิจจอหอ
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
474 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวชลดา  ไตรลาภวิฒิ
 
1. นางสาวจินตธิดา  มูลสภา
 
475 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 84.3 ทอง 4 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวภัณฑิรา   จันทราช
 
1. นางสาวสายพิรุณ   พุทธรักษา
 
476 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 81.67 ทอง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นางสาวธัญญาภรณ์  ณคร
 
1. นางสาวมัทธิกา  จำปาแท้
 
477 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวฑิฆัมพร   มากกล่ำ
 
1. นายศักดา   วงษาเลิศ
 
478 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 74 เงิน 7 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวปพิชญา  อารีชาติ
 
1. นางสาวจันทธิภา  กนกพรไพบูลย์
 
479 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิงห์กุล
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
480 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงอชิรญา  ศรีสุขดี
 
1. นางสาวอาภากรณ์  เสถียรรัตน์
 
481 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. เด็กหญิงถิรพร  ปิ่นทอง
 
1. นางสาวมัทธิกา  จำปาแท้
 
482 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 77.5 เงิน 4 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงอรวรรณ    คงดีจันทร์
 
1. นางสาวศศินิภา   เชียงว่อง
 
483 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงบุษบา   บุตรวรรณ์
 
1. นายศักดา   วงษาเลิศ
 
484 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74.5 เงิน 6 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงภริตพร  คล่องแคล่ว
 
1. นางสาวจันทธิภา  กนกพรไพบูลย์
 
485 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 71 เงิน 7 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงอภิญญา  ยิงรัมย์
 
1. นายณัฐพงศ์  หอมสมบัติ
 
486 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นายวรภพ  ไสวดี
 
1. นายอณวัฒน์  เหมืองทอง
 
487 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษกร  ปุณณวานิชศิริ
 
1. นางสาวอาภากรณ์  เสถียรรัตน์
 
488 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายหาญณรงค์  อินเทียน
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
489 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวพัชราวดี   ดีบาน
 
1. นางสาวสายพิรุณ   พุทธรักษา
 
490 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวอารียา   นกยาง
 
1. นายศักดา   วงษาเลิศ
 
491 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 77 เงิน 6 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นายภานุวัฒน์  เสนาปิน
 
1. นางสาวจันทธิภา  กนกพรไพบูลย์
 
492 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 74 เงิน 7 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวสุพัตรา  ประสมสุข
 
1. นายณัฐพงศ์  หอมสมบัติ
 
493 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองวันดี
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
494 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายพงศพัฒน์  คำภู
 
1. นางสาวอาภากรณ์  เสถียรรัตน์
 
495 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายสุรสิทธิ์  อุทธาเรือน
 
1. นางสาวจินตธิดา  มูลสภา
 
496 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงปวีณนุช   แซ่ก้วน
 
1. นางสาวศศินิภา   เชียงว่อง
 
497 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายธนากร  ศรีวงษ์
 
1. นางสาวจันทธิภา  กนกพรไพบูลย์
 
498 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงปวีณา  บัวจันทร์
 
1. นายศักดา   วงษาเลิศ
 
499 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. เด็กชายทัพไทย  สูตรพงษ์
 
1. นายอณวัฒน์  เหมืองทอง
 
500 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายพีรวิชญ์   กลอยคำ
 
1. นางสาวชมชฎา   เหมือนโพธิ์
 
501 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นายกฤศฏา  พรมสวัสดิ์
 
1. นางสาวมัทธิกา  จำปาแท้
 
502 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวนฤสร  กำนนท์ฺ
 
1. นางสาวอาภากรณ์  เสถียรรัตน์
 
503 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวขนิษฐา  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
504 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 79 เงิน 5 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวสุภาวดี  ภูสูง
 
1. นางสาวจินตธิดา  มูลสภา
 
505 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวพิมพ์นรี  นิ่มหนู
 
1. นางสาวจันทธิภา  กนกพรไพบูลย์
 
506 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาววารินทร์ญา   นิ่มน้อย
 
1. นายศักดา   วงษาเลิศ
 
507 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงนัฐมล   ชื่นภิรมย์
2. เด็กหญิงภูษิตา   โพธิ์นาคม
 
1. นายมณฑล   เทียมรักษ์
2. นางสาวชมชฎา   เหมือนโพธิ์
 
508 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงณัฐวดี  พวงจำปา
2. เด็กหญิงอาภัสรา  ดวงสุวรรณ์
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
2. นางสาวดารัตน์  กำจร
 
509 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณพลอย  แก้วโชติ
2. เด็กหญิงอาภัสรา  เยาวรัตน์
 
1. นางสาวจันทธิภา  กนกพรไพบูลย์
 
510 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายกวี  วิชาดี
2. เด็กหญิงศมลวรรณ  วานิชกลาง
 
1. นายณัฐพงศ์  หอมสมบัติ
 
511 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  เฉลียวพจน์
2. เด็กชายวิสิฐศักดิ์  นายะพันธ์
 
1. นางสาวอาภากรณ์  เสถียรรัตน์
 
512 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงปรัชญา    จิตร์ดี
2. เด็กหญิงมาลิษา   บรรดาศักดิ์
 
1. นายมานพ   เอี่ยมยิ้ม
 
513 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตันจอ
 
1. นายณัฐกมล  แดนไธสง
 
514 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงอรอนงค์   การเร็ว
 
1. นางสาวชมชฎา   เหมือนโพธิ์
 
515 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงตรงฤทัย  จินะทิพย์
 
1. นางสาวจันทธิภา  กนกพรไพบูลย์
 
516 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 81.5 ทอง 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงกนกกร  สีเขียว
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
517 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77.75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงอรไพลิน   วงษ์เงิน
 
1. นายศักดา   วงษาเลิศ
 
518 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 74.75 เงิน 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงสิรินทร์ยาพร  พลอยฤทธิ์
 
1. นางสาวปถมา  วรรณกุล
 
519 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. เด็กหญิงอุรชา  ขุนวิเศษ
 
1. นางสาวมัทธิกา  จำปาแท้
 
520 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงศิรภัสสรณ์  อึ่งผิว
 
1. นายณัฐพงศ์  หอมสมบัติ
 
521 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายสรยุทธ  สุขอันเลิศ
 
1. นายณัฐกมล  แดนไธสง
 
522 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวสิรามล  มณีศิริ
 
1. นางสาวสายพิรุณ  พุทธรักษา
 
523 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวสุชานันท์  ภู่สวรรค์
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
524 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 81.5 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นางสาวธัญชนก  จันเกิด
 
1. นายอณวัฒน์  เหมืองทอง
 
525 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76.75 เงิน 5 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายอนุรักษ์  พรมณี
 
1. นายณัฐพงศ์  หอมสมบัติ
 
526 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 74.75 เงิน 6 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นายวรายุส  ยิ้มละมูล
 
1. นางสาวจันทธิภา  กนกพรไพบูลย์
 
527 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวนันทนัช  พิมมะ
 
1. นายศักดา   วงษาเลิศ
 
528 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  ชัยดา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เชิญกลาง
3. เด็กหญิงรชกุล  แย้มพลอย
 
1. นายประกอบ  คำหล้า
2. นางสาวอาภากรณ์  เสถียรรัตน์
 
529 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายกฤษณพงษ์   รุ่งเรืองบูรณะกุล
2. เด็กหญิงสุชาวดี   บุญมี
3. เด็กหญิงอนัญญา   มุ่งดี
 
1. นางสาวศศินิภา   เชียงว่อง
 
530 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  เทพารักษ์
2. เด็กชายอนุพงษ์  บุญศรีภิรัตน์
3. เด็กชายอัศวิน  ภาษาเวทย์
 
1. นายณัฐพงศ์  หอมสมบัติ
 
531 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายกฤตภาส    เปี่ยมแทน
2. เด็กชายทัตพงศ์   สมบูรณ์อ้วน
3. เด็กชายนินทกรณ์    เกตุใหม่
 
1. นายมานพ   เอี่ยมยิ้ม
 
532 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายณัฐนนท์  จันทร์ใส
2. เด็กหญิงพรรณิภา  โพปัญญะ
3. เด็กชายลือชัย  ดีจรัส
 
1. นางสาวจันทธิภา  กนกพรไพบูลย์
2. นายจักรกิจ  ไชยมงคล
 
533 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายกิตติพิชญ์   แก่นสาร์
2. นายพัสสน   แสงฉาย
3. นางสาววรรณวรัตน์   สร้อยสังข์
 
1. นางสาวสายพิรุณ   พุทธรักษา
 
534 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นางสาวชญามล  ชัยบัณฑิตย์
2. นางสาวพรพรรณ  เสวตพันธ์
3. นายภานุวัฒน์  แสงสว่าง
 
1. นางสาวมัทธิกา  จำปาแท้
2. นายอณวัฒน์  เหมืองทอง
 
535 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกาญจนาภรณ์  ขำมาลัย
2. นางสาวชนัดดา  สุวรรณเกตุ
3. นางสาวพิมพ์มาดา  บุทอง
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
536 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายกานนต์  ดินดำ
2. เด็กชายจิตรภูมิศักดิ์  แก้วนอก
3. เด็กหญิงณัฐชา   พานทอง
4. เด็กหญิงนพเก้า  พุฒซ้อน
5. เด็กชายภรภัทร  แซ่ซิ้ม
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  โนรินทอน
2. นายวุฒิชัย  จงสุขกลาง
 
537 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นายนรภัทร  หรุ่นพานิช
2. นายบุญรัตน์  แสงวรรณ
3. นายภูริณัฐ  ปันเศษ
4. นายภูวัลย์  คันทะมาลา
5. นายสิรดนัย  จินดาพันธ์พงษ์
 
1. นายศุภพงษ์  ทวีแสง
2. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
 
538 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายชลสิทธิ์  นามลักษณ์
2. นายภัทรวัต  ทานะมัย
3. นายสันติภาพ  พระนอนเขตต์
4. นายอิทธิชัย  ชัยพูล
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
539 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายทิชานนท์   โสภาพ
2. นายนิติกร   แก้วทอง
3. นางสาวปริณดา   มีทอง
4. นายพงษ์ศธร   เชียงตุง
5. นายภูวนาท   น้อยพานิช
6. นายศรัณย์ภัทร   บารมี
 
1. นายชัยวุฒิ    ศรีสุข
 
540 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นายจเรศักดิ์  เทียนทอง
2. นายธีรภัทร  มีกมล
3. นายบัญชา  แสงภักดี
4. นายภูชนะ  บุญประกอบ
5. นายวรวุฒิ  กลับใจ
 
1. นายมงคล  สุดใจ
 
541 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80.6 ทอง 5 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายชินดนัย  สนสายันต์
2. นายภานุพงษ์  บัวแดง
3. นายสุประดิษฐ์  พันธุเขียน
4. นางสาวอภิชญา  มีนาคุ้ม
5. นายไชยฤทธิ์  วงษ์คำ
 
1. นายนพดล  นาคพลกรัง
 
542 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นายจิรภัทร   คงเจริญถิ่น
2. นางสาวธนาธร   สายบุญมา
3. นายภูริทัศ   ภูษิตรัตนาวลี
4. นายรังสิมันต์   สร้อยระย้า
5. นายวงษ์พิทักษ์   สายวัน
6. นายเกษม    กองเพ็ง
 
1. นายศรัณยู   สุนทรประสิทธิ์
2. นายศุภชัย    สังข์ทอง
3. นายปฏิภาณ   เรือนสิริกูล
 
543 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชญ์   แสงภา
2. นางสาวกัญญารัตน์   โพธิ
3. นายจตุพจน์  อินแหยม
4. เด็กชายจตุภัทร  ศรนาราย
5. เด็กชายจักกริช   หอมนวล
6. นางสาวจิราภรณ์   นนทการ
7. นางสาวชุธิดา  ย่นมรรคา
8. เด็กหญิงชไมพร   คงเจริญถิ่น
9. เด็กหญิงฐานิดา   ศิลปชัย
10. เด็กชายฐิติพงศ์   ทองพูล
11. เด็กชายณัฐนันท์   เกลื่อนเพชร
12. นายทศพล   ดนัยดุริยะ
13. เด็กหญิงนริศรา   ศรีรัตนาวรรณ
14. เด็กหญิงนันท์นภัทร์   เอี่ยมเจริญ
15. เด็กชายนิติพงษ์   ไพรัตน์
16. เด็กหญิงบุณยาพร   เทศสวัสดิ์
17. เด็กชายปฏิภาณ   เฉลียวพงษ์
18. เด็กชายพรชัย   งามเจริญพุทธศรี
19. เด็กชายพลเฉลิม   บุญถึง
20. เด็กหญิงพิยดา   จันทราศรี
21. เด็กชายรพีภัทร   แย้มมีกลิ่น
22. เด็กหญิงวนัสนันท์   โสดานิล
23. เด็กหญิงวิราวรรณ  นาควารี
24. นายสหรัฐ   จักรสาน
25. เด็กหญิงสิริวรรณ  วัดสธูป
26. นางสาวสุพรรษา  ชินทรักษา
27. เด็กหญิงสุพิชญา   จันขจร
28. เด็กชายส่งศักดิ์   วงษ์ละคร
29. นายเกรียงศักดิ์   เพ็ชรมณี
30. เด็กหญิงเบญจวรรณ   ตุงคะศิริ
31. เด็กหญิงเยาวดี   ทองสง่า
 
1. นายศักดา   วงษาเลิศ
2. นายนัฐพงษ์   บุตรพรหม
3. นายศิลป์ชัย   สุกัญญี
4. นางสาวพิชญ์นรี  ชิดสูงเนิน
 
544 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายการัณยภาส    เพชรพรหมรักษ์
2. นายขจรศักดิ์    ศิรารัตน์
3. เด็กชายคุณานนต์   น้อยญาโน
4. นางสาวจุฑามาศ   ทิพย์โสตร
5. นายชาคริต   บัวพันธ์
6. นายณัฐกมล   ยาดี
7. เด็กหญิงณัฐกุล    พลคำ
8. นายณัฐิวุฒิ   มณีคุ้ม
9. เด็กชายทวารัตน์   โสภา
10. นายธนบดี   ศรีภักดี
11. เด็กชายธนพล  ศูนย์รัมย์
12. เด็กหญิงธมนวรรณ    วาโย
13. นางสาวธิดารัตน์   ทวิวัฒนกุล
14. เด็กหญิงนฤภร   พินจงสกุลดิษฐ
15. เด็กชายปวรรัตน์  กำเนิดบุญ
16. นายพงศภัค   กีบุญมี
17. เด็กชายพรหมพักตร์   นวมกระจ่าง
18. นางสาวพัชญานนท์   นนท์ตุลา
19. เด็กชายพัชพล   สิงห์กล้า
20. นางสาวพิยดา   อินตาพวง
21. นายพีระกานต์    ราชวงษ์
22. นายภราดร   บังเกิดฤทธิ์
23. เด็กชายภัทรพงษ์   กุหลาบ
24. เด็กชายภัทรพล   เปรื่องการ
25. นายภูฐาน   ชินะโชติ
26. นายภูตะวัน   ประดิษฐ์
27. นายฤทธิชัย   เพ็งจิตร์
28. เด็กหญิงวรรณวนัช   เอื้อสัมฤทธิผล
29. นางสาววรินทร   ทะวิมังสา
30. นายวิชชากร   บัวแก้ว
31. เด็กหญิงวิภาวี   บิงขุนทด
32. นายวุฒิชัย   ลับกิ่ม
33. นางสาวสุพิชฌาย์   สุขสุคนธ์
34. เด็กชายอนันดา   ปอน้อย
35. นายอนุภาพ   วิไล
36. เด็กหญิงอรดา   ทาจู
37. เด็กชายอัครวินท์   ชัยยัง
38. นางสาวอัจจิมา   ภูเก้าล้วน
39. นางสาวโชติรส   ทิพหา
40. นางสาวโญทกา    ศรีระสา
 
1. นายชัยวุฒิ   ศรีสุข
2. นางสาวสุพัตตรา   แก้วก้อน
3. นายขวัญ   จำปาหอม
4. นางสาวศศินิภา   เชียงว่อง
5. นางสาวสายพิรุณ   พุทธรักษา
6. นางสาวชมชฎา   เหมือนโพธิ์
7. นายวีรพงษ์   จุณศรี
8. นายมณฑล   เทียมรักษ์
 
545 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายธนพล   ศูนย์รัมย์
 
1. นายชัยวุฒิ   ศรีสุข
 
546 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  ชื่นอารมณ์
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
547 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายธนชัย  สนอุทา
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  โนรินทอน
 
548 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.33 เงิน 4 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายรพีภัทร   วิชาธร
 
1. นายธนวัฒน์   พิทักวรพันธ์
 
549 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.33 เงิน 5 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายอุกฤษฎ์  อิ่มเอม
 
1. นางสาวพิมพ์  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
550 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายอภินันท์  ปิดป้อง
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  โนรินทอน
 
551 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายพีรพัฒน์  ชาญกิจโกศล
 
1. นางสาวพิมพ์  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
552 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นายบุญรัตน์  แสงวรรณ
 
1. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
 
553 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นายปรัชญากร  ดวงคำ
 
1. นายนัฐพงษ์   บุตรพรหม
 
554 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นายวิชาญ  วงษาหาร
 
1. นายศุภชัย   สังข์ทอง
 
555 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   เดชบุญ
 
1. นายชัยวุฒิ   ศรีสุข
 
556 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงปภัสรินทร์   วุฒิเสรีเกียรติ
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
557 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงชนิดา  รัตนะ
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
558 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง 4 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงสุพัตรา  แก้วสาย
 
1. นายชัยวัฒน์  จันทหอม
 
559 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงณัฐชา  พานทอง
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  โนรินทอน
 
560 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.67 ทอง 6 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กหญิงรัตติกาล  สุขชาติ
 
1. นายมงคล  สุดใจ
 
561 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.33 เงิน 7 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงสิริกร  ภมร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวร  ยิ้มสรวล
 
562 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.67 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงปภัสสรา   ชำนาญจิตร
 
1. นายนัฐพงษ์   บุตรพรหม
 
563 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นางสาวพรรณแพร  ทรงกัมพล
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
564 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นางสาวอติกานต์  พรมอินทร์
 
1. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
 
565 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวพิยดา   อินตาพวง
 
1. นายชัยวุฒิ    ศรีสุข
 
566 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.66 ทอง 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาววรินทร  อู๋
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  โนรินทอน
 
567 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง 5 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวธนาธร  สายบุญมา
 
1. นายปฏิภาณ   เรือนสิริกูล
 
568 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาววรรณิษา   เฉลิมบุญ
 
1. นายนัฐพงษ์   บุตรพรหม
 
569 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายธนพล   ศูนย์รัมย์
 
1. นายขวัญ   จำปาหอม
 
570 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายพัฒน์พงษ์   พันพอก
 
1. นายธนวัฒน์   พิทักวรพันธ์
 
571 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นายวิชาญ  วงษาหาร
 
1. นายศุภชัย   สังข์ทอง
 
572 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นายบุญรัตน์  แสงวรรณ
 
1. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
 
573 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงอมิตา  แสงลำใย
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
574 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ประสาทเงิน
 
1. นายมงคล  สุดใจ
 
575 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงวิภาวี  พูนพะเบา
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  โนรินทอน
 
576 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.67 เงิน 4 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงวรางคณา  สุขชม
 
1. นายธนวัฒน์   พิทักวรพันธ์
 
577 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นางสาวภิญญดา  กล้วยน้อย
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
578 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นางสาวอติกานต์  พรมอินทร์
 
1. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
 
579 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวธนาธร   สายบุญมา
 
1. นายปฏิภาณ   เรือนสิริกูล
 
580 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฏ์  ศตพรวรากุล
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
581 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายตรีเนตร  ทรัพย์คงเจริญ
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  โนรินทอน
 
582 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ทวีมวล
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
583 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงณิชากร   ฑีฆะ
 
1. นางสาวสุพัตตรา   แก้วก้อน
 
584 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กหญิงสุนิสา  สุขอาจ
 
1. นายมงคล  สุดใจ
 
585 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  กองจินดา
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
586 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  พูลเทียบรัตน์
 
1. นางสิริกร  แสงศิลป์
 
587 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวรวิภา  จิตรหาญ
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
588 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวโชติรส   ทิพหา
 
1. นางสาวสุพัตตรา   แก้วก้อน
 
589 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นางสาวอภิญญา  ละออศรี
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
590 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นางสาวรินรดา  เอมสวัสดิ์
 
1. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
 
591 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.67 ทอง 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวจิรวรรณ  ตันพุก
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  โนรินทอน
 
592 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายธนพล   ศูนย์รัมย์
 
1. นายขวัญ   จำปาหอม
 
593 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. เด็กชายพรพิทักษ์  ประดิษฐ์
 
1. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
 
594 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ประทุมศรี
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
595 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นายเมธาพร    อุ่นอ่อน
 
1. นายธนวัฒน์   พิทักวรพันธ์
 
596 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นายบุญรัตน์  แสงวรรณ
 
1. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
 
597 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นายวิชาญ  วงษาหาร
 
1. นายศุภชัย   สังข์ทอง
 
598 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นายศุภณัฐ  อภิญญากูล
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
599 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.17 เงิน 4 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายอาทิตย์  วันทนา
 
1. นางสาวพิมพ์  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
600 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงโชติรส  คงอยู่
 
1. นายชัยวัฒน์  จันทหอม
 
601 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ศิริสลุง
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
602 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. เด็กหญิงเกวลิน  ศักดิ์คะทัศน์
 
1. นายศุภพงษ์   ทวีแสง
 
603 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง 4 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงธาราทิพย์   กล่อมเกลี้ยง
 
1. นายขวัญ   จำปาหอม
 
604 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงพรอนงค์   ซันตรา
 
1. นายนัฐพงษ์   บุตรพรหม
 
605 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.17 ทอง 6 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ประสาทเงิน
 
1. นายมงคล  สุดใจ
 
606 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.5 เงิน 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงปิยดา  บุญมา
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
607 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  เกิดมาก
 
1. นายธนวัฒน์   พิทักวรพันธ์
 
608 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นางสาวอติกานต์  พรมอินทร์
 
1. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
 
609 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวโชติรส   ทิพหา
 
1. นายชัยวุฒิ   ศรีสุข
 
610 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวธนาธร   สายบุญมา
 
1. นายปฏิภาณ   เรือนสิริกูล
 
611 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.17 ทอง 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวปิ่นปินัทธ์  สิงประเสริฐ
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
612 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.33 ทอง 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวนภัสวรรณ  กองวงค์
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  โนรินทอน
 
613 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.33 ทอง 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นางสาววิชญาดา  บุศรา
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
614 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงกวิสรา   อนิวัฒนานนท์
2. เด็กหญิงกุลกัลยา   ลิ้มมาลัย
3. เด็กชายชนันท์ธิพัฒน์   วิยาสิงห์
4. เด็กหญิงทิพย์จินดา   กล้วยป่า
5. เด็กชายธนิสร   คุณมี
6. เด็กชายนันทพัทธ์   อาสน์ผ่องใส
7. เด็กหญิงปวันรัตน์   เชื้อโต
8. เด็กชายปุณยวัจน์   ยาดี
9. เด็กชายพีรดนย์   สมสะอาด
10. เด็กชายวัฒนชัย   ระหาร
11. เด็กชายสิรวิชญ์   เอกวัต
12. เด็กชายอนันดา   พุ่มหิรัญ
 
1. นายขวัญ   จำปาหอม
 
615 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายทีปกร  หนูแดง
2. เด็กชายธนภูมิ  ประเสริฐรอด
3. เด็กชายนฤเบศ  สำอางค์ทรง
4. เด็กหญิงปนัดดา  ฟูบุญมา
5. เด็กหญิงพจนารถ  นามปัญญา
6. เด็กหญิงภามาศ  โพธิ์ทอง
7. เด็กชายภูริพัชร  ประดับศิลป์
8. เด็กหญิงวิภาวี  ภูทอง
9. เด็กชายสิรภพ  ลุ้ยอุไร
10. เด็กหญิงสุชาดา  ดอนนุ่มไพร
 
1. นายวุฒิชัย  จงสุขกลาง
2. นายณรงค์ชัย  ธนะสุทธินันท์
 
616 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กชายกิตติภณ  อำนวยโคกสี
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  รุ่งเต่า
3. เด็กหญิงชลธิชา  ประสาทเงิน
4. เด็กชายณัฐวัฒน์  แซ่เฮ้ง
5. เด็กหญิงณัฐวิภา  ดวงสุวรรณ
6. เด็กชายนลธินันท์  สนธิเจริญ
7. เด็กชายนวพล  สุวาท
8. เด็กหญิงพรนภา  ทองละมูล
9. เด็กชายรัฐภูมิ  แก้วคง
10. เด็กชายสิรวิชญ์  พุกทอง
11. เด็กหญิงอนุสรา  สมนวน
 
1. นายมงคล  สุดใจ
 
617 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายธนธรณ์  ใจแก้ว
 
1. นายไพศาล  แก้วจีน
 
618 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายคุณานนต์  อุนทะอ่อน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
619 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายประทีป  จักรักษา
 
1. นางสาวดารัตน์  กำจร
 
620 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นายมนัส  หมายมั่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวร  ยิ้มสรวล
 
621 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวอุไรรัตน์  สาระนิต
 
1. นายไพศาล  แก้วจีน
 
622 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายอภิศักดื์  รอดตาด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
623 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายศิริชัย  กองแก้วภูมิ
 
1. นายไพศาล  แก้วจีน
 
624 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายนพเก้า  บัวพันธุ์
 
1. นางสาวสุพัตตรา   แก้วก้อน
 
625 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87.2 ทอง 4 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ภู่แสนสอาด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวร  ยิ้มสรวล
 
626 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86.2 ทอง 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายชานนท์  ปฏิสนธิ
 
1. นางสาวดารัตน์  กำจร
 
627 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85.8 ทอง 6 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายเมธัช   เศรษฐผล
 
1. นายคณพศ  พูลสมบัติ
 
628 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85.6 ทอง 7 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายชยานันต์   ทิดนอก
 
1. นายธนวัฒน์   พิทักวรพันธ์
 
629 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83.2 ทอง 8 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงสุพรรษา  วรรณทอง
 
1. นายบัญญัติ  พระวัยทางค์
 
630 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นายสิทธิโชค  พิกุล
 
1. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
 
631 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวกัลย์สุดา  โพธิ์พิมลวัฒนะ
 
1. นายคณพศ  พูลสมบัติ
 
632 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายตะวัน  ใจแก้ว
 
1. นายไพศาล  แก้วจีน
 
633 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มิ่งภูษา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
634 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายฌาโนทัย  ชาตชนา
 
1. นายคณพศ  พูลสมบัติ
 
635 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายพงศ์ศิริ   เฉียบแหลม
 
1. นางสาวสุพัตตรา   แก้วก้อน
 
636 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87.4 ทอง 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงณัฎฐพร  ไชยนอก
 
1. นางสาวดารัตน์  กำจร
 
637 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87.3 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงกฤตยานี   บุญชู
 
1. นายศิลป์ชัย   สุกัญญี
 
638 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายพัฒธินันท์  นาคสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวร  ยิ้มสรวล
 
639 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84.4 ทอง 8 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายดนุสรณ์  ฐานวิสัย
 
1. นายธนวัฒน์   พิทักวรพันธ์
 
640 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวพิยะดา  มะรุมกลาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
641 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นายภัทรพล  หนูมาทวงศ์
 
1. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
 
642 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายธีรพงศ์  ควรชม
 
1. นายไพศาล  แก้วจีน
 
643 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายดำรงค์  สว่างวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
644 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายศุภณัฐ   แพรญาติ
 
1. นางสาวสุพัตตรา   แก้วก้อน
 
645 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายวชิระ  หมายมั่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวร  ยิ้มสรวล
 
646 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89.9 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. เด็กชายธนดล  สุริวงษ์
 
1. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
 
647 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายนันฐวุฒิ  ฐานะสุ
 
1. นายคณพศ  พูลสมบัติ
 
648 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87.2 ทอง 6 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายธนากรณ์  รอดประเสริฐ
 
1. นายธนวัฒน์   พิทักวรพันธ์
 
649 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายชูชาติ  เขียวพุฒ
 
1. นายไพศาล  แก้วจีน
 
650 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงคุณัญญา  อุนทะอ่อน
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
651 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  นิลเขียว
 
1. นายบัญญัติ  พระวัยทางค์
 
652 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวรวิภา  พิทักษ์ดวงกมล
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
653 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายชิติพันธ์  พึ่งทิม
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
654 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายธนบดินทร์   อาจคงหาญ
 
1. นางสาวสุพัตตรา   แก้วก้อน
 
655 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวสิริกร  คงเจริญ
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
656 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา  ชูโชติ
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
657 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวโซร์เฟียร์  แพรญาติ
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
658 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ยุรยาตร์
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
659 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  นาทะทอง
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
660 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  พรมมันทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
661 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายยุทธภูมิ  บ่อโทนดำ
 
1. นายคณพศ  พูลสมบัติ
 
662 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายภูวเนศ   วันทา
 
1. นางสาวสุพัตตรา   แก้วก้อน
 
663 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  นิรชน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวร  ยิ้มสรวล
 
664 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายพงศกร  สว่างนวล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
665 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิชุดา  เจริญเร็ว
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
666 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายพงษ์เจริญ  ประสมพง
 
1. นายคณพศ  พูลสมบัติ
 
667 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงสิริกร  ภมร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวร  ยิ้มสรวล
 
668 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายอภินันท์​   ปิดป้อง
 
1. นางสาวดารัตน์   กำจร
 
669 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  นาทะทอง
2. เด็กหญิงคุณัญญา  อุนทะอ่อน
3. เด็กหญิงชนันรัตน์  เตชะสุน
4. เด็กหญิงฐิตาพร  แสนบุญครอง
5. นายพงศกร  สว่างนวล
6. นางสาวรวิภา  พิทักษ์ดวงกมล
7. เด็กหญิงวิชุดา  เจริญเร็ว
8. เด็กหญิงสิรภัทร  วุฒิวงศ์ชัย
9. นางสาวโซร์เฟียร์  แพรญาติ
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
2. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
670 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายกฤษฎี  กิจวิเศษ
2. เด็กหญิงกัญญา  ทองไสว
3. เด็กชายกิตติกวิน  ฉายเนตร
4. เด็กหญิงขวัญหทัย  เถกิงศรี
5. เด็กชายคุณานนต์  อุนทะอ่อน
6. เด็กชายจักรกฤษณ์  พรมมันทา
7. เด็กชายชิติพันธ์  พึ่งทิม
8. เด็กชายดำรงค์  สว่างวงศ์
9. เด็กหญิงพิมพ์นารา  ชูโชติ
10. นางสาวพิยะดา  มะรุมกลาง
11. เด็กหญิงวิชุดา  เจริญเร็ว
12. เด็กหญิงสุวิณีย์  จันทร์ทาธร
13. เด็กชายอภิศักดื์  รอดตาด
14. เด็กชายอิศพัฒน์  ยียากุล
15. เด็กชายเอกรัตน์  รัฐประสาท
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
2. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
671 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  ชีวินพงษ์
2. เด็กชายชูชาติ  เขียวพุฒ
3. เด็กชายตะวัน  ใจแก้ว
4. เด็กชายธนธรณ์  ใจแก้ว
5. นายธีรพงศ์  ควรชม
6. เด็กชายพิพัฒน์  หลักพิมพ์
7. เด็กชายศิริชัย  กองแก้วภูมิ
8. นายศุภชัย  ชาญเกษม
9. เด็กชายสุรชัย  เนตรเสนา
10. นางสาวสุริยากรณ์  ยงสูงเนิน
11. นายสุรเดช   สิงหะ
12. นางสาวอุไรรัตน์  สาระนิต
 
1. นายไพศาล  แก้วจีน
2. นางสาวพิมพ์  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
672 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 87.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวกัลย์สุดา  โพธิ์พิมลวัฒนะ
2. เด็กชายฌาโนทัย  ชาตชนา
3. เด็กหญิงณิชากานต์  วังคีรี
4. เด็กชายธีรวุฒ  บัวผาย
5. เด็กชายนพรัตน์​  หอมสำราญ
6. เด็กชายนันฐวุฒิ  ฐานะสุ
7. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีบุญยัง
8. เด็กชายพงษ์เจริญ  ประสมพง
9. เด็กชายยุทธภูมิ  บ่อโทนดำ
10. เด็กหญิงสิราณี  ตาตะกะ
11. เด็กชายสุริยา  มหายันตะ
12. เด็กชายเมธัช   เศรษฐผล
 
1. นายคณพศ  พูลสมบัติ
2. นายกรกช  ทองรัตน์
3. นางสิริกร  แสงศิลป์
 
673 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 86.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายชยานันต์   ทิดนอก
2. นายณัฏฐวร  ยิ้มสรวล
3. เด็กชายดนุสรณ์    ฐานวิสัย
4. เด็กชายธนสรณ์   เอี่ยมสะอาด
5. เด็กชายธนากรณ์    รอดประเสริฐ
6. เด็กชายธนาธร   สายบุญมา
7. เด็กชายพรพิพัฒน์    จิ๋วแหยม
8. เด็กชายรพีภัทร   วิชาธร
9. เด็กชายศิรารักษ์   โพธิ์นวล
10. เด็กชายศิลาภรณ์   โพธิ์นวล
11. เด็กชายสมพงค์    โพดภักดี
12. เด็กชายเมธาพร    อุ่นอ่อน
 
1. นายธนวัฒน์   พิทักวรพันธ์
2. นายอนุพงษ์  แก้วจีน
 
674 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 86.6 ทอง 4 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ภู่แสนสอาด
2. เด็กชายขุนณรงค์  กิตติมงคล
3. เด็กชายธนภัทร  นิรชน
4. เด็กชายนพเกล้า  แสงประไพ
5. เด็กชายพัฒธินันท์  นาคสุข
6. นายมนัส  หมายมั่น
7. เด็กชายรัชภูมิ  วะดวงดี
8. เด็กชายวชิระ  หมายมั่น
9. เด็กหญิงสิริกร  ภมร
10. เด็กชายอัสดา  ดาวลอย
11. เด็กชายเดชารัตน์  เรืองกัลป์
12. เด็กชายเทพมงคล  เทียนเงิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวร  ยิ้มสรวล
 
675 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายกรกช  คำสูง
2. เด็กชายกิตติทัต  อ่อนจันทร์
3. เด็กชายกิตติพัฒน์  ภู่แสนสอาด
4. เด็กชายขุนณรงค์  กิตติมงคล
5. เด็กชายธนพัฒน์  เขียวเพชร
6. เด็กชายธนภัทร  นิรชน
7. เด็กชายนพเกล้า  แสงประไพ
8. เด็กชายบูรพา  คำบุญยอ
9. เด็กชายพัฒธินันท์  นาคสุข
10. เด็กชายพีรัชชัย  สุกไพ
11. นายมนัส  หมายมั่น
12. เด็กชายรัชภูมิ  วะดวงดี
13. เด็กชายรัฐภูมิ  สวนกัน
14. เด็กชายวชิระ  หมายมั่น
15. เด็กชายวรรณชนะ  จันทร์ประเสริฐ
16. เด็กชายวุฒิชัย  เอี่ยมกล้า
17. เด็กหญิงสิริกร  ภมร
18. เด็กชายอัสดา  ดาวลอย
19. เด็กชายเดชารัตน์  เรืองกัลป์
20. เด็กชายเทพมงคล  เทียนเงิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวร  ยิ้มสรวล
 
676 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงพิชชา  ขันธหงษ์
2. เด็กชายพิบุล  กลางกุลนารถ
3. เด็กชายภูกริช  มีสัจจี
4. เด็กหญิงวนัทศญา  จำรัสพงษ์
5. เด็กชายวรวิทย์  ขันตรีคำ
6. เด็กหญิงวรินทร  ศิริรัศมีวงศา
7. เด็กชายวิทยา  ทะลิ
8. เด็กชายศักรินทร์  พวงดอกไม้
9. เด็กหญิงสุวรรณญา  ฐานใหญ่
10. เด็กหญิงเกศญาศิภัสร์  จบไพร
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  สุมาวัน
2. นางสาวมุกรินทร์  ขวัญเมือง
3. นางสาวภิภาภรณ์  ขุนารักษ์
 
677 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกัลยกร  มะลิซ้อน
2. นายจิรพงค์  จอมสง่า
3. นางสาวชนาภา  สว่างศรี
4. นางสาวณัชชา  สุวรรณวงศ์
5. นางสาวณัชชา  หมวกเสนา
6. นายนายธนาดร   ประภารัมณีย์
7. นายศุภกฤต  ชนินทร์ตระกูล
8. นายศุภกิตติ์  วรรณกุล
 
1. นายณัฐพลธวัช  นิ่งราวี
2. นางพิมลพันธ์  ตุรงค์เรือง
3. นางสาวกนกวรรณ  วะนุยารักษ์
 
678 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นายกิตติพัฒน์   บุุญผาสุข
2. นายกิติพงษ์  สุขคง
3. นางสาวณภัทร   สีดาจักร์
4. นายณัฐวุฒิ  คุยนา
5. นายธนภัทร  ทองมิตร
6. นางสาวพรสวรรค์  แจ่มฟ้า
7. นางสาวภควดี  เวียงชัย
8. นางสาวมินตรา  เพียงพร
9. นายศุภณัฐ  อิ่มแผน
10. นางสาวสุุขนัฐตา  บำเพ็ญสินธุ์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทวีสุข
2. นางสาวสุนิสา  ฉันทศิริรัตน์
 
679 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงจตุพร  วินิยม
2. เด็กหญิงนภัสสร  หนูเงิน
3. เด็กหญิงปนัดดา  คำนวน
4. เด็กหญิงวัลลดา  วงษ์ประเสริฐ
5. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีพลกรัง
6. เด็กหญิงอภิสรา  ชาสาร
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  สุมาวัน
2. นางสาวมุกรินทร์  ขวัญเมือง
3. นายอมรศักดิ์  ใจเอื้อ
4. นางสาวภิภาภรณ์  ขุนารักษ์
 
680 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกานสุดา  รัตนนท์
2. นางสาวชุติมา  บุญทาบทอง
3. นางสาวประกายฝัน   เกษรครบุรี
4. นางสาวปาริชาติ  ทรงงาม
5. นางสาววรัญชลี  เจตน์สฤษฎิ์ควร
6. นางสาวศศิประภา  พวงเงิน
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  สุมาวัน
2. นางสาวมุกรินทร์  ขวัญเมือง
 
681 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวจิดาภา  พึ่งพราห์ม
2. นางสาวฐิติมา  ทับภูมี
3. นางสาวนันทิชา  สิงหจินดา
4. นางสาวปพิชญา  อโปกุล
5. นางสาวพลอยพรรณ  ธาระเนตร์
6. นางสาวอภิชญาพร  เสมอใจ
 
1. นายณัฐพลธวัช  นิ่งราวี
2. นางสาวกนกวรรณ  วะนุยารักษ์
3. นางพิมลพันธ์  ตุรงค์เรือง
 
682 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  สอนนิยม
2. เด็กหญิงณัฏภวรรพร  จิรเดชทวีพร
3. เด็กหญิงนวรักษ์  ถนอมรัตน์
4. เด็กหญิงบุรฉัตร  เทียบแก้ว
5. เด็กหญิงพนิตตา  วัฒนสมบูรณ์
6. เด็กหญิงพรไพลิน  บุญทศ
7. เด็กหญิงภาษิตา  อุลิศ
8. เด็กหญิงศิรภัสสร  อินตาพวง
 
1. นายณัฐพลธวัช  นิ่งราวี
2. นางพิมลพันธ์  ตุรงค์เรือง
3. นางสาวกนกวรรณ  วะนุยารักษ์
 
683 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  วุฒิเลิศศักดา
2. เด็กหญิงณัฐหทัย  รื่นภาควุฒิ
3. เด็กหญิงพรรษกร  บุญศรี
4. เด็กหญิงพัชรี   บัวแดง
5. เด็กหญิงวรกมล  หวลลำพึง
6. เด็กหญิงวริศรา  สุวรรณดี
7. เด็กหญิงอภิญญารัตน์  พะวงจิตร์
8. เด็กหญิงเกณิกา  ช่างพิมพ์
 
1. นางสาวกานต์พิชชา   สุมาวัน
2. นางสาวมุกรินทร์   ขวัญเมือง
3. นางสาวภิภาภรณ์  ขุนารักษ์
 
684 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ปู่เรือน
2. เด็กหญิงชิดชนก  รอดถนอม
3. เด็กหญิงณัฐวดี  เต๊ะวงษ์
4. เด็กหญิงนฤมล  โตทอง
5. เด็กหญิงวราภรณ์  ขวัญเมือง
6. เด็กหญิงสุปรียา  ช่างหิน
7. เด็กหญิงอาทิตย์ติยา  อุ่นเพ็ง
8. เด็กหญิงเสาวณีย์  นิรากรณ์
 
1. นางสาวสุพัตรา  คชฤทธิ์
2. นายธีรนพ  ศรีสอาด
 
685 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวกชกร  บุญเกิด
2. นางสาวธันยรัศม์  สันติชัยกุล
3. นางสาวนัฐภัสสร  ภูทอง
4. นางสาวปาริชาติ  เนติธรรมรัตน์
5. นางสาวสุธิดา  คำน้อย
6. นางสาวอัญมณี  อัตถีโพค
7. นางสาวเกศิณี  วงษ์วิสุทธิ์ขจร
8. นางสาวแพรเงิน  เจริญทอง
 
1. นางสาวสุพัตรา  คชฤทธิ์
2. นายธีรนพ  ศรีสอาด
 
686 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงจีราดา   ทองมั่ง
2. เด็กหญิงช่อผกา   แสงศรี
3. เด็กหญิงปพิชญา   วิมาโน
4. เด็กหญิงปาริชาติ   ธรรมนิยม
5. เด็กหญิงรภัทกร   ศรีลานิล
6. เด็กหญิงรภัทภร   ศรีลานิล
7. เด็กชายรัชชานนท์    ทะเลทอง
8. เด็กชายวัชริศพล   พันทากุล
9. เด็กหญิงสิริรัตน์   ราชวงษ์
10. เด็กหญิงสุพิชชา   ศรีจันทร์
11. เด็กหญิงสุรีพร   สุวรรณรังสี
12. เด็กหญิงอาทิตยา   มหาหิงค์
13. เด็กชายเมธัส   เอกกุล
14. เด็กชายเมธัส   ชาติวิเศษ
15. เด็กหญิงแพรพรรณ    คำใหล
 
1. นางกฤษณา   สุรวัตร
2. นายวีรพงษ์    จุณศรี
3. นายมณฑล   เทียมรักษ์
4. นางสาวชมชฎา   เหมือนโพธิ์
 
687 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นายกฤษฎา   เหล่าลาด
2. นางสาวกิติยา   แสงอาทิตย์
3. นางสาวณัชญาภรณ์  วงษ์ยอด
4. นางสาวธาราทิพย์  จันทร์ศร
5. นางสาวธิดารัตน์  โททำ
6. นางสาวปณิตา   เรืองงาม
7. นางสาวปพิชญา  ฉวีรักษ์
8. นางสาวพรทิพย์  กสิสินธ์
9. นางสาวลักขนา  ศรีอ่อน
10. นายสุพักรทร  ขวัญขจร
11. นางสาวสุวนันท์  หงษา
12. นางสาวเกศราภรณ์   ศรีนิล
 
1. นายจักรกิจ  ไชยมงคล
2. นางสาวจันทธิภา  กนกพรไพบูลย์
3. นางสิริกร   แสงศิลป์
 
688 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายกิตติบดี   วงษ์นิล
2. นางสาวชมพูนุท   โพธิตา
3. นายธนกร   ธรรมปภาวงศ์
4. นายธนพล   ปานเงิน
5. นางสาวธารทิพย์    คำปู่
6. นางสาวนันธิดา   นาคสุทธิ์
7. นางสาวพนาพร   เฉากระโทก
8. นายภัทรชัย   ไทยศิริ
9. นายวชิรวิชญ์   อัฐนาค
10. นางสาววัลลภา   จันทร์ทอง
11. นางสาววิภาวดี   สุขศรี
12. นางสาวสิตา   มั่นกตัญญู
13. นางสาวอณัชยา   เพ็ชรักษ์
14. นางสาวอรพรรณ   พูลรักษ์
15. นายเมืองแมน   เพ็งแสง
 
1. นางกฤษณา    สุรวัตร
2. นายวีรพงษ์   จุณศรี
3. นายมณฑล   เทียมรักษ์
4. นางสาวชมชฎา   เหมือนโพธิ์
 
689 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นายกิตติพัฒน์   บุญผาสุข
2. นางสาวฉัตรธิดา   อินทะสูตร
3. นายณัฐวุฒิ  คุยนา
4. นางสาวธิดารัตน์   กรุณา
5. นางสาวรัตติกาล  แสนสุข
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทวีสุข
2. นางสาวสุนิสา  ฉันทศิริรัตน์
 
690 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 79.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   คำนึง
2. เด็กหญิงชลธิชา   ภูการุณ
3. เด็กหญิงต้นข้าว  แหยมปึ่ง
4. นางสาววรรณิกา  กระจ่างฤกษ์
5. เด็กหญิงสุพรรษา   มีพงษ์
 
1. นางสาวสุทธิดา   ไชยคำ
2. นายศิลป์ชัย   สุกัญญี
 
691 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงแพรประภัสสร  ชุนงาม
 
1. นางสาวนิตยา  ลักขณะ
 
692 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงกริญา  อัมรามร
 
1. นางสาวณฐิดา  เหล็กชัย
 
693 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 67.25 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายภัทรกร   ชินศิริ
 
1. นางสาววิชยา   วัฒนกูล
 
694 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. เด็กหญิงศุภธิดา  ศรีสุนทร
 
1. นางสาวนรินทร์   โพธิ
 
695 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 48.5 เข้าร่วม 5 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  โกวงษ์
 
1. นางณัฐรินทร์  อัครพัฒน์เมธา
 
696 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 38.25 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายพงษ์นรินทร์   อัครภูริสกุล
 
1. นางสาวนันทิกานต์  วัลภะ
 
697 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายพุฒิพงศ์  ผดุงวัฒนะโชค
 
1. นายยุทธศักดิ์  กุลมา
 
698 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายชิตดนัย   แสงน้อย
 
1. นายชัชชล   เจริญพันธ์
 
699 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นายกันติวิชญ์  ภาคย์พิริยะกุล
 
1. นางสาวถิรพร  ศรอินทร์
 
700 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  จันทร์สุข
 
1. นางวราภรณ์  ด่านตระกูล
 
701 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  พันภักดี
 
1. นางสุภาพร  พฤฒิธาดา
 
702 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรประภา  คัมภิรานนท์
 
1. นางปิยะพร  สุภประเสริฐพง
 
703 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงกรกัญญา  เพชรไทย
 
1. นางสาวบัวหลง  ปราบพราน
 
704 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.8 เงิน 4 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงณริศรา   ควรชม
 
1. นางสาวเสาวรส   บุญทัน
 
705 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 71.4 เงิน 5 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  เปรี่ยมวัฒนา
 
1. นายณัฏฐ์   เปารศรี
 
706 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 71 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงปฐมาภรณ์   แก้วเชื่อม
 
1. นางสาวสุกิตติมา  หอมยามเย็น
 
707 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 65.4 ทองแดง 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นางสาวพัชราภรณ์  ทองคำ
 
1. นางวริมน  สุทธิพงษ์
 
708 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดอนพุดวิทยา    
709 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวณิชาภัทร   ขอนแก่น
 
1. นางขจี   เปรมปรี
 
710 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายภูมิรพี  ปัญหา
 
1. นายธนาศักดิ์   มูลสภา
 
711 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวครวญคำนึง   จันทร์พริ้ง
 
1. นางจุรีรัตน์  จิตธนพาณิช
 
712 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.6 ทอง 4 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวพัชนีกร  บุญมา
 
1. นางสาวพรทิพย์  ศิริสธนพันธ์
 
713 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 70.8 เงิน 5 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวญดาพร   เผ่าน้อย
 
1. นางคะชร    นันทดี
 
714 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 68.6 ทองแดง 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวณัฏฐ์นรี   แดงด้วง
 
1. นางสาวบัวหลง  ปราบพราน
 
715 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นางสาวพรพิมล  โตจันทึก
 
1. นางสาววิไลวรรณ์  ละมุล
 
716 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พรมา
2. เด็กหญิงทรายแก้ว  จันทะแสง
3. เด็กหญิงบุญญาพร  สิทธิถาวร
4. เด็กหญิงศิโรรัตน์  โรจน์ปาน
5. เด็กหญิงสุธาสินี  ทาบุตร
 
1. นางสุธิมา  กันธะวงศ์
 
717 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงชลกร   สุภากุล
2. เด็กหญิงมนธิดา   พงษ์เกตุ
3. เด็กหญิงวรางคณา   มาตรแสน
4. เด็กหญิงวาสนา   แน่นอุดร
5. เด็กหญิงวิไลวรรณ   วงศ์ษา
 
1. นางเสาวลักษณ์   ควรชม
2. นางสาวฟาริดา   บัวนัน
 
718 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  วีระพงษ์
2. เด็กหญิงรัตนา  ประเสริฐศักดิ์
3. เด็กหญิงศิรดา  สิงห์โต
4. เด็กหญิงสุธินี  ภิรมย์ทอง
5. เด็กหญิงสุุวรรณา  ธารีรัตน์
 
1. นางสาวรัตติยา  เคารพ
 
719 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 78.75 เงิน 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายคุณานนต์  บุสสา
2. เด็กหญิงธัญชนก  ตันหรรษ์
3. เด็กหญิงภัคจิรา  พยุงธรรม
4. เด็กหญิงภูริชา   จันทร์วิทัน
5. เด็กหญิงสิริณัฏฐ์   ปกีรณัม
 
1. นางสาววาทินี  รุ่งสาย
2. นายธนพิสิษฐ์  เปรียบกล้า
 
720 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แถมยิ้ม
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   โรจโพธิทอง
3. เด็กหญิงลวันรัตน์  สาทิพย์จันทร์
4. เด็กหญิงวรรณวิสา  สีดาพารี
5. เด็กชายศิริทรัพย์  ทิพราช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงโชติกา  อยู่ประยงค์
2. นายธีระเดช  ผิวผ่อง
 
721 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายชนะชล  พุ่มประภา
2. เด็กหญิงธิดาภรณ์  อ้วนศรี
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อินเนียม
4. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เพชร์มอญ
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ผลหมู่
 
1. นางสาวมัชฌิมา  สุกกระจ่าง
 
722 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ประสาทเงิน
2. เด็กชายนวพล  สุวาท
3. เด็กหญิงอนุสรา  สมนวน
4. เด็กชายอรัญ  สุวาท
5. เด็กหญิงโสพิตา  บัติทิม
 
1. นางสาวพรรณวิภา  ภูทอง
2. นางสาวกัญญา  ผลาผล
 
723 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวณิชาภัทร  โพธิ์เพ็ญ
2. นายธนกร  โยธาสุทธิ์
3. นายธนชิต  วงษ์สา
4. นางสาวนวสรณ์  เที่ยงเจริญ
5. นางสาวพิมพ์ชนก  เล็กพรหมมารถ
 
1. นางราตรี  บูรณสันติ
2. นางสาวปิยาภรณ์  หนุนเพ็ชร
 
724 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวกานดา  เสดาเขตร์
2. นายธนพล  จุฑา
3. นางสาวนรัญรัตน์  เพิ่มเจริญทรัพย์
4. นางสาวนลินนิภา  หล่อทองคำ
5. นายสิทธิโชค  สมบูรณ์ศรี
 
1. นางสาวศศิวิมล  คำศรี
2. MissSateryn P.  Lumawag
 
725 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายกฤตภาส   พงษ์สิงห์
2. นางสาวจันทร์ธิมา   เจริญในวงศ์เผ่า
3. นางสาวชลธิชา   ราวีศรี
4. นางสาวพัชราวดี   สายสมุทร
5. นางสาวเพชรรัตน์   ทองล้วน
 
1. นางภัคจิรา   มโนปราณีต
2. นางพรทิพย์   กวนสำโรง
 
726 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 76.8 เงิน 4 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวมณีรัตน์  หลวงเจริญ
2. นายวุุฒิพงศ์  น้อยยาโน
3. นางสาวสุชาวลี  สุขสำราญ
4. นางสาวสุนิษา  สาครแก้ว
5. นางสาวเฟื่องฟ้า  เติมวิถี
 
1. นายฐานันดร์   สุริวรรณ
2. นางสาวบุณยาพร   พันธ์โพธิ์ทอง
 
727 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 74 เงิน 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกฤติยาณี  กาวีจันทร์
2. นางสาวทัศน์ลักษณ์  จำนงค์ถ้อย
3. นายพงศ์หิรัญ  บุณยปูชิต
4. นางสาวมณีรัตนา   แหวนทอง
5. นางสาวอาทิตยา  พุดกุดเรือ
 
1. นางสาวนภาพร  สอนจรูญ
2. นางกรชนก  สุวรัตน์
 
728 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 73.2 เงิน 6 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นายธีรภัทร  มีกมล
2. นางสาวพิมพ์มาดา  กุลมงคล
3. นายภูมิระพี  พันธุ์สุ
4. นางสาววัลวิสา  เนตร์บุญ
5. นางสาวศกุลสรา  พหลยุทธ
 
1. นางสาวพรรณวิภา  ภูทอง
2. นางสาวกัญญา  ผลาผล
 
729 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นายชโยดม  กรรณิการ์
2. นางสาวดวงกมล  สร้อยสน
3. นายปุรชัย  สุริวัฒน์
4. นางสาววันวิสา  วันดีศรี
5. นายเจษฎา  จันทพรึก
 
1. นางสาววิไลวรรณ์  ละมุล
 
730 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติญา  ศรีคลหนู
2. เด็กหญิงลักษมี​  พันธุ์สง่า​
 
1. นางเบญจวรรณ  วัฒนคัมภีร์
2. นางสาวพิมพ์พิชนา  ริ้ิ้มประพันณี
 
731 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงนาฏฑรีย์  ฤกษ์เกษม
2. เด็กหญิงสุชานาถ  บัวเจริญ
 
1. นางสาวจิราภา   พูนสูงเนิน
 
732 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงสิราลักษณ์  ฟูกำเนิด
2. เด็กหญิงแก้วมาริศา  หินแก้ว
 
1. นางสาวสุดารัตน์  กองบุบผา
2. นางสาวกุลธิดา  สร้อยสนธิ์
 
733 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. เด็กหญิงชมพูนุท  เนตรปรีชา
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  คันธ์วัฒน์
 
1. นางสาววรารัตน์  นาคเขียว
 
734 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายนครินทร์  ทัพคุณ
2. เด็กชายนวพรรษ  ศรสุวรรณ์
 
1. นางสาวสมถวิล  คล้ายกรุด
 
735 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  นาคแย้ม
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  โทขันธ์
 
1. นางสาวดารารัส  เคยอาษา
 
736 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายกิตตินันท์  ไทยเจริญ
2. เด็กหญิงจิราพัชร  จันทร
 
1. นางสาวศศิวิมล  คำศรี
2. Mr.Roel  Leger
 
737 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงชุติมา  แซ่หลอ
2. เด็กชายธราดล  ลีธนโรจน์
 
1. นายศิธา   สุธาวุฒิ
 
738 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กหญิงรัตติกาล  สุขชาติ
2. เด็กหญิงสุนิสา  สุขอาจ
 
1. นางสาวพรรณวิภา  ภูทอง
2. นางสาวกัญญา  ผลาผล
 
739 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายสุทธิศักดิ์   เยาว์วัย
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   เสาวคนธ์
 
1. นายณัฏฐ์   เปารศรี
 
740 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายภูเบศ  นิลาบุตร
 
1. นางสาวไพรินทร์  ชมภูภูมิ
 
741 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวพิมพร   แช่มโสภา
 
1. นางสาวภาณิชดา   ศรีแพรศรี
 
742 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นางสาวชนัญธิดา  ไกรน้อย
 
1. นางสาววรารัตน์  นาคเขียว
 
743 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวพีรภัทร  สอนทองคำ
 
1. นางสาวกุลธิดา  สร้อยสนธิ์
 
744 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวมธุรสภรณ์   ฟักเนียม
 
1. นายศิธา   สุธาวุฒิ
 
745 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 78 เงิน 6 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวอสนภรณ์  ทองสุข
 
1. นางสาวสมถวิล  คล้ายกรุด
 
746 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายพีระพงษ์  ธนีเพียร
 
1. นายนินาท  ศริพันธุ์
 
747 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 8 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นายกฤษณุพงศ์  ชื่นชีพ
 
1. นางสาวพรรณวิภา  ภูทอง
 
748 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงจิณัฐตา   โล่สุวรรณ์
2. เด็กหญิงธนิษฐา   อินบุญมา
 
1. นางสุดาทิพย์   สายแก้ว
 
749 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 79.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญชพร  ศรีสว่างวงศ์
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ศรีชาย
 
1. นางธนิกานต์  จาง
2. นางสาวชญานี  ไทรสมุทร
 
750 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงชลันธร  บุญเลี้ยง
2. เด็กหญิงภควดี  สีสาย
 
1. นางสาวชมนาด  แซ่ตั้ง
2. นางสาวอรพิม  นกยูงแดง
 
751 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 73.4 เงิน 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงธัญรดา   กล่อมกูล
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปัญญากล้า
 
1. นางสาวชญานุตม์  สนพลอย
 
752 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงตวงทิพย์  ศรีเกษ
2. เด็กหญิงลักขณา  จำเนียรธรรม
 
1. นางสาวฐิติมา  จุนจันทร์
 
753 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 63.8 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงณัฐินี   อ่อนประสงค์
2. เด็กหญิงวนัทปรียา   เพ็งวิสัย
 
1. นางสาวรุ่งระวี  คำปัญญา
 
754 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวขนิษฐา   ลักษณะพล
2. นางสาวณัฐวิภา  พงษ์จันทร์
 
1. นางสาวชญานุตม์  สนพลอย
 
755 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวนัฐพร  มรกต
2. นางสาวปิยธิดา  ช่วยตั้ง
 
1. นางธนิกานต์  จาง
2. MissLi  Li
 
756 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวจันทิมา   สุขเลิศ
2. นางสาวพีรดา   พุ่มชะเอม
 
1. นายวรัญญู   วงษ์แหยม
 
757 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 77.8 เงิน 4 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวชนาภา  นิลาบุตร
2. นางสาวศศิวิมล  เฉลิมวัฒน์
 
1. นางสาวอรพิม  นกยูงแดง
2. นางสาวชมนาด  แซ่ตั้ง
 
758 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นางสาวณภัทร  สีดาจักษ์
2. นางสาวสุวิมล  พรมบันดิษ
 
1. นางศศิมา  มูลสภา
 
759 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิ่งฉัตร  ฉัตรกุล ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงเปรมสินี  อภิวัฒนพร
 
1. นางสาวนภาพร  โพธิ์กลาง
2. นางสาวสุภาวดี  อัคนิจ
 
760 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงปัณฑิตา   แววสุวรรณ
2. เด็กชายสิงหนาท   จันทร์ผูก
 
1. นางสาวกรองกาญจน์   อินตา
2. นางสาวอัญชนา   ยิ่งเชิดงาม
 
761 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 72.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงกชมน  แป้นเหมือน
2. เด็กชายมงคล  รัตนวิจารณ์
 
1. นางสาวขวัญชนก  คำไชย
2. นางสาวอจิมา  พิมพ์แก้ว
 
762 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 61.33 ทองแดง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. เด็กหญิงปพิชญา  สมรฤทธิ์
2. เด็กหญิงสุวาศินี  พูดจา
 
1. นางสาวนรินทร์   โพธิ
 
763 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวญาดา  ฉายพุทธ
2. นางสาวนันท์นภัส  ธรรมวิวัฒน์
 
1. นางสาวนภาพร  โพธิ์กลาง
2. นางสาวสุภาวดี  อัคนิจ
 
764 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวณัฐญา   ผาแสง
2. นางสาวสุมินตรา   บุตรเวียงพันธ์
 
1. นางสาวอรอร   โชติมณี
2. นางสาวกรองกาญจน์   อินตา
 
765 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นางสาวชลญา  วันดี
2. นางสาวพิจิตรตรา  ผาโคตร
 
1. นางสาวอารญา  อินโต
 
766 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74.66 เงิน 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวชลลดา   ธนาคุณ
2. นางสาวมัลลิกา  สายสมบัติ
 
1. นางสาวขวัญชนก  คำไชย
2. นางสาวอจิมา  พิมพ์แก้ว
 
767 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกฤติยาณี  พุฒจิระ
2. นางสาวชนากานต์  วงษ์จีน
 
1. นางสาวสุพัตรา  เปลี่ยนทองดี
2. MissSim  Misun
 
768 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวปสุตา  ภมร
2. นางสาวสัตตบงกช  เยาวโยธิน
 
1. นางสาวสาวิณี  ห่อประภัทร์พงศ์
2. นางสาวอภิปกา  มาทา
 
769 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายกรวิท   ชื่นอารมย์
2. นายวีระกร   สารประดิษฐ์
 
1. นายวรัญญู   วงษ์แหยม
 
770 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 73.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวชัญญา  สมภูว์
2. นางสาวมาริสา  ศรีเปรม
 
1. นางสาวชญานี  ไทรสมุทร
2. นางธนิกานต์  จาง
 
771 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 73.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวนรินทร์  รื่นสำราญ
2. นางสาวสรารัตน์  เอี่ยมคำ
 
1. นางสาววิรัญญา  จึงจรรยา
 
772 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาววริศรา   จำนงค์ฤทธิ์
2. นางสาวสิริภัทร   จันทรา
 
1. นางสาวอัญชนา   ยิ่งเชิดงาม
2. นางสาวอรอร   โชติมณี
 
773 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกชนิกา  วังวงษ์
2. นางสาวสุพรรณษา  จันทร์อิน
 
1. นางรุ่งศิริ  ทิพย์อักษร
 
774 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 63.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายชินวัตร  สุขเรือน
2. นางสาวณิชาภัทร  ชะยะ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  อินธนู
 
775 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวชิดชนก  อิ่มอรชร
2. นางสาวนาตาลี  ชอบธรรม
 
1. นางสาวสุพัตรา   เปลี่ยนทองดี
2. MissSim  Misun
 
776 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวชนิตสิรี  รัตนคงสวัสดิ์
2. นางสาวบงกชศิณา  เจริญธนเศวต
 
1. นางสาวสุริยาพร  ชาคริตานันท์
2. นางสาวอภิปกา  มาทา
 
777 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวจุฑามาศ   ส่งเสริม
2. นางสาวณัฏฐกานต์   จุลกสิกร
3. นางสาวธัญศิริ   เทศเทียน
4. นางสาวน้ำฝน   พันธ์งาม
5. นางสาวเนตรชนก   แสงหิ่งห้อย
 
1. นายวรัญญู   วงษ์แหยม
2. นางสุดาทิพย์   สายแก้ว
 
778 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายชนะรัสน์  ชวนะกุล
2. นางสาวณัฐรดา  วรชาญฤทธิ์
3. นางสาวภัทรกมล  ธรรมขันตี
4. นางสาวภัทรานิษฐ์  ดิษโส
5. นายสันติภาพ  พระนอนเขตต์
 
1. นางธนิกานต์  จาง
2. MissLi  Li
 
779 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวกัญญานัฐ  เป้าไธสง
2. นายจักรกฤษณ์  ศรีไพรสนธิ์
3. นางสาวณัฐธิดา   แก้วต่าย
4. นางสาวมณฑกานต์   วงศ์สกุลไทย
5. นางสาวแพรวา  กำเนิดสิงห์
 
1. นางสาวแสงรวี  แดงประดับ
 
780 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 77.2 เงิน 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกนกวรรณ  วิเศษ
2. นางสาวฐิตาภา  ไพเราะ
3. นางสาวฐิติพร  วงศ์แดง
4. นางสาวนิภาพร  ศรีโฮง
5. นางสาวภาธิณา  หนูเงิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอลงกต  พินทุม
2. Ms.Chen   Zhuo jun
 
781 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 75.2 เงิน 5 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวปิยะณัฐ  นิลแก้ว
2. นางสาวพรธีรา  ว.ประดิษฐ์
3. นางสาวพิมลพา  กองอรรถ
4. นางสาวภัสราภรณ์  อารีย์
5. นางสาวโสภิตา  แก้วโรจน์
 
1. นางสาวฐิติมา  จุนจันทร์
 
782 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายกวีกร   กังกเวคิน
2. นางสาวกัญญ์ภัคญา   หมีเฟื่อง
3. นางสาวดนุนุช   สีวิไชยแก้ว
4. นางสาวศิริยากร   สร้อยงาม
5. นางสาวสิริญภรณ์   มุสิกไชย
 
1. นางสาวอัญชนา   ยิ่งเชิดงาม
2. นางสาวกรองกาญจน์   อินตา
 
783 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกิตติวรรณ  หอมขจร
2. นายปรินทร์  พิกุลเงิน
3. นายพรหมพิริยะ  ประทุมศรี
4. นางสาวรุ่งไพลิน  เหล็กสิงห์
5. นางสาวอาภัสสร  เวกสูงเนิน
 
1. นางสาวนภาพร  โพธิ์กลาง
2. นางสาวสุภาวดี   อัคนิจ
 
784 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายฉัตรชัย  ดวงสุวรรณ์
2. นายชัยมงคล  อ่อนศรี
3. นางสาวนาตารี  อนุสุเรนทร์
4. นางสาววิลาสินี  จันทมี
5. นายอัษฎาวุธ  แจ่มคง
 
1. นางสาวอจิมา  พิมพ์แก้ว
2. นางสาวขวัญชนก  คำไชย
 
785 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายกิตติภูมิ  แสนวัง
2. นายชนภัทร  พันเถื่อน
3. นางสาวปริณดา  สำราญจิตร์
4. นางสาวปุณยาพร  พูลรอด
5. นายสิรภพ  นิตติวัฒน์
 
1. นางสาวสาวิณี  ห่อประภัทร์พงศ์
2. นางสาวสุริยาพร  ชาคริตานันท์
 
786 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวธนพร  เงินลาด
2. นางสาวธนัชพร  ใจอุ่น
3. นางสาวบูรณา  คณานุรักษ์
4. นางสาวพรรษมน  พรพงษ์
5. นางสาวสายป่าน  แสนทวีสุข
 
1. นางสาวอารยา  ตุ่นทา
2. MissSim  Misun
 
787 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวรินรดา  นามมณี
 
1. นางสาวชญานี  ไทรสมุทร
 
788 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวณัฐนันท์  สาทิพจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอลงกต  พินทุม
 
789 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวจตุพร   จันทร์สิงขร
 
1. นางสุดาทิพย์   สายแก้ว
 
790 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นางสาววีรดา  แก้วจันทร์
 
1. นางศศิมา  มูลสภา
 
791 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาววีรภัทรา  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสาวนภาพร  โพธิ์กลาง
 
792 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวอัณศยา   ม่วงศิริ
 
1. นางสาวอรอร   โชติมณี
 
793 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวนันทิพร  สงวนวงษ์
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  อินธนู
 
794 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นางสาวณิชกมล  เอกสูงเนิน
 
1. นางสาวอารญา  อินโต
 
795 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวฉัตรฤดี  วาณิชสรไกร
 
1. นางสาวอารยา  ตุ่นทา
 
796 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา   โทอุบล
2. เด็กชายธนวุฒิ  พุ่มเจริญ
3. เด็กชายธีรานนท์  ธรรมโชติวรศิริ
4. เด็กชายนิพิฐพนธ์  พรรณสูตร
5. เด็กชายปฏิภาณ  ไศลมณี
6. เด็กชายพีรพล  วงสาวรภัทร
7. เด็กชายวัชรากร  เทียนสมจิตร
8. เด็กชายศุภณ  กลั่นพรหม
 
1. นายธนาศักดิ์  มูลสภา
2. ว่าที่ร้อยตรีนิตินัย  ศักดิ์เสรีกุล
3. นายธนกฤต  สุภประเสริฐพง
 
797 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายกองทรัพย์  พรมเสนสา
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ศรีวิไลย์
3. เด็กชายนนทวัฒน์  เกษรมาลา
4. เด็กชายมณเทียร  ทองอ่อน
5. เด็กชายยุทธนา  แก้วอุดร
6. เด็กชายศรากร  แก้วมณี
7. เด็กชายเศรษฐีวิกรม  บุญประเสริฐ
8. เด็กชายไพศาล  กัมมันทกุล
 
1. นายวิษณุ  ประเสริฐดี
2. นายอดิศักดิ์  คชรินทร์
3. นายอนุกูล  สังข์อ่ำ
 
798 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.44 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. เด็กชายกิตติธัช   บุญรอดดิษฐ์
2. เด็กชายณัฐพล  หินนนท์
3. เด็กชายปฏิพล   ประเสริฐสังข์
4. นายภูริวัฒน์  สวามิภักดิ์
5. เด็กชายวีรชัย  ยศนาง
6. เด็กหญิงศรีสุดา  พรหมมา
7. เด็กหญิงสุทัตตา   เริงสูงเนิน
8. เด็กชายไธ  อัจจาธร
 
1. นางสาวนรินทร์  โพธิ
2. นางสาววิไลวรรณ์  ละมุล
3. นายมงคลฤกษ์  ขำละม้าย
 
799 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 94.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นายชานนท์  มงคลทรัพย์
2. นายธนดล  เนื่องมัจฉา
3. นายนิพิฐพนธ์  พุ่มจันทร์
4. นายพงษ์ภพ  สูตรพงษ์
5. นายภูตะวัน  แดงทองดี
6. นายสรายุทธ  เกตุพันธ์
 
1. นางสาวปวีณา  วรกำพล
2. นายอรพรรณ  แตงพิมาย
3. นายบัญชา  แปลงศรี
 
800 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 92.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายกฤติภูมิ  เกียรติวิวัฒนกูล
2. นางสาวชนิดาภา  กี้เจริญ
3. นายธนากร  คำพรหมมา
4. นายยศพัทธ์  อัตถะสัมปุณณะ
5. นายสรวิชญ์  สิงห์ประไพ
6. นางสาวโยษิตา  มีสีดา
 
1. นายธนพนธ์  จุนขุนทด
2. นายศรัญ  หรีกประโคน
3. นายสุดสาคร  อินทร์ทอง
 
801 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวคุณัญญา  น้ำไส
2. นางสาวชื่นกมล  ช่อลำใย
3. นายณัฐภัทร  ศรีสอาด
4. นางสาวนันทัชพร  แท่งทอง
5. นางสาวพรรณนิภา  หรัญรัตน์
6. นายพีระพล  สวัสดิ์
7. นายภัทริยะ  ยานุพรหม
8. นางสาวสิริรัตน์  โยธา
9. นางสาวสุดารัตน์  สังวิชัย
10. นางสาวอินทิพร  พุฒใจกา
 
1. นางภัคจิรา  มโนปราณีต
2. นายวิเชียร  พันธุ์ทอง
3. นายพัฒนะพตจ  วิมาโนพิรัฐ
 
802 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ศรีมาวงศ์
2. เด็กชายภูมินทร์  โพธิ์กราน
3. เด็กหญิงรัตนภรณ์  แตงจวง
4. เด็กหญิงลภัสรดา  ขุนารักษ์
5. เด็กหญิงวชิรญา  ลอดเคน
 
1. นางชนาพร  วทัญญู
2. นางสาวพรพิมล  วิญญา
 
803 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ต๊ะประดิษฐ์
2. เด็กหญิงกฤตติยา  ศิริบรรณ์
3. เด็กหญิงชนาพร  น้อยยาโน
4. เด็กหญิงบุณฑริกา  ธนเจริญเบญญา
5. เด็กหญิงพีรดา  ทีฆพฤกษ์
 
1. นางรัชดา   ศรีรางกูล
2. นางวิภาภรณ์    วิสิทธิ์
 
804 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงจิราพร  บุญมา
2. เด็กหญิงรมย์ธีรา  เบ้าทอง
3. เด็กหญิงสุนิสา  แพงสวัสดิ์
4. เด็กหญิงอรวรรณ  สวยรูป
5. เด็กหญิงเบญจพรรณ  มูลลาว
 
1. นางสาวจินตนา  ฉายสุวรรณ์
2. นางสาวณัฐพัชร  หอมมาลา
 
805 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายจิติณ  ชัยชนะ
2. นางสาวชุติกาญจน์  บางโม้
3. นางสาวธฤษวรรณ  เจียมทอง
4. นางสาวปรียานุช  แก้ววิเชียร
5. นางสาวศิรินรัตน์  บุญเติม
 
1. นางสาวกัลยารัตน์   จันทร์ขาว
2. นางสาวสุภาภรณ์  ภู่ดี
 
806 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกษมา  แก้วบุญเรือง
2. นางสาวจีรนันท์  ยศกลาง
3. นางสาวธารทิพย์  ศิริคุณ
4. นางสาวพิมลพรรณ  สุทธิใจ
5. นางสาวเมธาพร   จินณวงษ์
 
1. นางสาวจินตนา  ฉายสุวรรณ์
2. นายนพดล  ภาวะโคตร
 
807 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกวิสรา  วชิรศักดิ์ชัย
2. นางสาวธัญรภัสวรรณ  กีรติกุลศักดิ์
3. นางสาวพิธุฎลญาศ์  ค้าเจริญ
4. นางสาวยลชาฎา  แสงทอง
5. นางสาวอภิญญา  จูทิม
 
1. นางสาวอินทิรา  จั่นโต
2. นางสาวประกายกุล  พินิจบุตร์
 
808 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงณิชากร  ศิริพิพัฒน์
2. เด็กหญิงประพิชญา   สุขเกษม
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  กิตติศัพท์
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  จันทร์ขาว
2. นางสาวสุภาภรณ์   ภู่ดี
 
809 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรองแก้วญานี  นาควงษ์
2. เด็กหญิงพิชชาพร  มั่นครุฑ
3. เด็กหญิงสุธารส  ดารารัตน์
 
1. นางกฤษณา  จูพานิชย์
2. นางสาวอัญชลี  อุปกรณ์
 
810 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   บานแย้ม
2. เด็กชายธนากร   สอนชัยภูมิ
3. เด็กหญิงวาสนา  ใจเที่ยง
 
1. นางสาวกมลชนก   พูลสระคู
2. นางสาววรรธนี   บุญเชิด
 
811 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  วงษ์แก้ว
2. เด็กชายธเนศ  ตามตระกูล
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ชัยสัน
 
1. นางพิมพ์พันธุ์  เดชสนธิ
 
812 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายทศพร  มีทอง
2. เด็กหญิงนันทิยา  บัวเปื่อย
3. เด็กชายรพีภัทร  พุทธชนะ
 
1. นางสาวยุวดี  ญาณสิทธิ์
 
813 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายชนะชล  พุ่มประภา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสือคุ่ย
3. เด็กหญิงปรารัตน์ดา  เกตุสุข
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  โพธิ์งาม
 
814 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. เด็กชายทัพไทย  สูตรพงษ์
2. เด็กหญิงศิรดา  สิงโต
3. เด็กหญิงเพชรมณี  พุดซา
 
1. นายธวัช  หงสะต้น
2. นางสาวธันย์ชนน  ธันย์ถิรนันท์
 
815 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  บุตรเมือง
2. นางสาวอทิตยา  แก้วแพงพันธ์
3. นางสาวไอลดา  เกรียงยศ
 
1. นางรัชดา  ศรีรางกูล
2. นางวิภาภรณ์  วิสิทธิ์
 
816 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวปานดารา  สุพันธะ
2. นางสาวปิ่นปินัทธ์  สิงห์ประเสริฐ
3. นางสาวลภัสรดา  ศรีสุภา
 
1. นางกฤษณา  จูพานิชย์
2. นางสาวอัญชลี  อุปกรณ์
 
817 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวบุสสดี  อากาศโสภา
2. นางสาวรัตนาภรณ์  จีรัตน์
3. นางสาวอาทิติยา  รู้การนา
 
1. นางพิมพ์พันธุ์  เดชสนธิ
 
818 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวสุนิสา   พอเณร
2. นางสาวสุพรรษา   ชินทรักษา
3. นางสาวแพรวไพรินทร์   สะอาดขำ
 
1. นางสาวขนิษฐา   แสงภักดี
2. นางสาวเพียงใจ   คำพู
 
819 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  บุญนาค
2. นายธีรวัฒน์  อินทร์สวน
3. นายอดิศร  กะพงษ์ทอง
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  โพธิ์งาม
 
820 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาววราวรรณ  ปัญญา
2. นางสาวอริสรา   พิมพ์สอน
3. นางสาวอริสา   พิมพ์สอน
 
1. นายปฏิภาณ   เรือนสิริกูล
2. นางสาวพุทธชาติ  กาวิไล
 
821 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นายทัตธน  พัดเงิน
2. นางสาวอาภัสรา  ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวโศภิตา  ชูสุวรรณ
 
1. นายนิกร  พูลสวัสดิ์
2. นายปรเมษฐ์  เหมือนจันทร์
 
822 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นางสาวจารุวรรณ  เรือนจันทร์
2. นางสาวนฤมล  อ่อนน่วม
3. นางสาวสัตตบุษย์  วิชัย
 
1. นางสาวธันย์ชนน  ธันย์ถิรนันท์
2. นายธวัช  หงสะต้น
 
823 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  พรหมมหาลา
2. เด็กหญิงมอม  เจียน
3. เด็กหญิงสุวรรณา  เลื่อนลอย
 
1. นางสาวยุวดี  ญาณสิทธิ์
 
824 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย   เลือดทหาร
2. เด็กหญิงรวิวรรณ   ทองเลิศ
3. เด็กหญิงสุชิราภา   ศิลานนท์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  วงศ์นคร
2. นางสาวกาญจณา   สุขอ่ำ
 
825 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. เด็กหญิงบุษบาวรรณ   วุฒิโส
2. เด็กหญิงพาขวัญ  ยอดสง่า
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  แตงเจริญ
 
1. นายธวัช  หงสะต้น
2. นางสาวธันย์ชนน  ธันย์ถิรนันท์
 
826 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรธนพร  ปัญญาเหลือ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  อุดมรักษ์
3. เด็กหญิงไปรยา  เปรมศิลป์
 
1. นางกฤษณา  จูพานิชย์
2. นางสาวอัญชลี  อุปกรณ์
 
827 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นางสาวชนิดา  ทาซ้าย
2. นางสาวสุนิตษา  กิ่งก้าน
3. นางสาวอารยา  โพธิผล
 
1. นายธวัช  หงสะต้น
2. นางสาวธันย์ชนน  ธันย์ถิรนันท์
 
828 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวนุจรี  ทองแดง
2. นางสาวศิราณี  วันนา
3. นายสุพรรพช  จันทร
 
1. นางกฤษณา  จูพานิชย์
2. นางสาวอัญชลี  อุปกรณ์
 
829 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกัญญารัตน์   ทาหมวก
2. นางสาวศุภมาส   บุญเรือง
3. นางสาวโยษิตา   ขัตติยะบุตร
 
1. นางดรุณวรรณ   ดุษฎีพักตร์
2. นางสาวพิมพ์ชนก   วงศ์นคร
 
830 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวปภัสรา  บุญมา
2. นายอรรถพร   ศึกสพ
 
1. นายอรรถวุฒิ   แสนจันทร์
2. นายดุลยวิทย์   นิทรัพย์
 
831 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายพรพิชัย   ผารุธรรม
2. นางสาวมณีรัตน์   จันทร์คำ
 
1. นายชิษณุพงศ์  เข็มนาค
2. นางสาวสุภาดา  คำตา
 
832 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายกิตติพัฒน์  มะลิซ้อน
2. นางสาวภิญญดา  กำลังเจริญ
 
1. นางอาภาธร  กำลังเจริญ
2. นายสุธน  กำลังเจริญ
 
833 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นายภานุวัตร   เพ็ชรมณี
2. นางสาวรุ่งนภา  พฤษพฤก
 
1. นางสาวภิรญา   สายศิริสุข
2. นางสาววิภาดา   สาดบุญลือ
 
834 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายชยานันต์  เมทาด้วง
2. นายณัฐวุธ  ทิมสังข์
 
1. นายสุจิน  โมทะจิตต์
2. นายอธิวัฒน์  มานพ
 
835 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงปริดิยาภรณ์  สีคันทา
2. เด็กหญิงภคพร  ดนตรีเจริญ
3. เด็กชายวิธวินท์  พิริยะพงศ์
 
1. นางราตรี  โมทะจิตต์
2. นายอธิวัฒน์  มานพ
 
836 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายชานนท์  อินทรประสงค์
2. เด็กหญิงรอมแพง  เอกตระกูลชัย
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์   แจ้งศรี
 
1. นางสาวนัฎกาญจน์  วิจารณ์
2. นางสาวปราณี  อินต๊ะขัน
 
837 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวภัณฑิรา  มากทรัพย์
2. นายมารุต  ด่านผาสุกกุล
3. นางสาวศุภิสรา  ยงกระสัน
 
1. นายสิทธิกร  พะวิขุณี
2. นางสาวนัฎกาญจน์  วิจารณ์
 
838 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาว สุพัตรา   โนนทิง
2. นายชนาธิป  พิมพิสาร
3. นางสาววิไลพักตร์   แก้วสังสี
 
1. นางสาวสุภาดา  คำตา
2. นายอภิสิทธิ์  วรรณแสง
 
839 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายกิตติธัช   วีระเดช
2. นายวชิระ   เอี่ยมเพ็ชรเท้ง
 
1. นายอภิสิทธิ์  วรรณแสง
2. นายพุทธพร  ยุติธรรม
 
840 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นายทักษิณ   ดำมณี
2. นายพิพัฒน์   รัตนเจริญ
 
1. นายอรรถวุฒิ   แสนจันทร์
2. นายดุลยวิทย์  นิทรัพย์
 
841 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวฐิดาพร  วัชระธำรงกุล
2. นางสาวภูริชญา  จึงธีรพานิช
 
1. นายแสงเพชร  คำโพธิ์
2. นางสุมนธา  คงทายาท
 
842 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกัญญารัตน์  ชื่นบาน
2. นายระพินญ์  ยาคุน
 
1. นางสาวชุติมา  เพชรี
2. นางวันวิสา  คำแฝง
 
843 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นายบารมี  ฉิมเล็ก
2. นายรชานนท์  ศาลา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ชื่นอารมณ์
2. นางสุกัญญา  พ้นทุกข์
 
844 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายปวเรศ  สุขวิเศษ
2. นายรชต  ศรีพัฒนา
 
1. นายสุทธิพงษ์  บุญไชย
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 
845 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นายพีรภัทร  แสนใจ
2. นายวิชยุตม์  อาจทุมมา
 
1. นายพงษ์ธนาพัฒน์  สมบัติ
2. นายมงคลฤกษ์  ขำละม้าย
 
846 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 8 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาววรรณษา   มีบัง
2. นางสาววิชุดา   ทองบุญ
 
1. นายมนตรี   เมืองสนาม
2. นายศรัณยู   สุนทรประสิทธิ์
 
847 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวดวงกมล  บุญสนธิ์
2. นางสาวรินรดา  คำหวาน
 
1. นางสาวอรอนงค์  ยิ่งกว่าชาติ
2. นางอารีย์  เฟื่องฟุ้ง
 
848 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลฉัตร  ฉัตรกุล ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงวิชญาพร  ถาดทอง
 
1. นายวรวัช  ภัทรากิจ
2. นายสิทธิกร  พะวิขุณี
 
849 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยสงคราม
2. เด็กหญิงเบญจพร  ปานดวงแก้ว
 
1. นางสาวดวงพร  ใจภิภักดิ์
2. นางอรณี  งามวิลัย
 
850 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงพิมพ์ณิศา  คติภูมิโคกรักษ์
2. เด็กหญิงโยษิตา  สุคนธ์
 
1. นางขนิษฐา  พยัพเมฆ
2. นางอัจฉรัตน์  เกิดศิริ
 
851 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงวรัญญา   เนียมหุ่น
2. เด็กหญิงเมขลา   แสนอภัย
 
1. นายดุลยวิทย์  นิทรัพย์
2. นางสาวภิรญา  สายศิริสุข
 
852 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงพัชรินทร์​   ไชโย
2. เด็กหญิงอุดมพร​   สรรพกิจไพบูลย์
 
1. นางสาวนีรนุช  สิงห์แจ่ม
2. นางสาวอรปรีญา  เวงวิถา
 
853 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงธันยกานต์  ธุระกิจ
2. เด็กหญิงธันยพร  ธุระกิจ
 
1. นายสุทธิพงษ์  บุญไชย
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 
854 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  คำสุวรรณ์
2. เด็กหญิงนัชชา  เชื้อฉ่ำหลวง
 
1. นายวรวัช  ภัทรากิจ
2. นางสาวนัฎกาญจน์  วิจารณ์
 
855 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงณิชากร   พรหมประโคน
2. เด็กหญิงพัณณิตา   มงคลจินดา
 
1. นางสาววณิชชากร   จันทร์งาม
2. นางอารีย์  มงคลพิชญรักษ์
 
856 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. เด็กหญิงนฤมล  สินสู่
2. เด็กหญิงสิริกร   คำปิ่น
 
1. นายพงษ์ธนาพัฒน์  สมบัติ
2. นางปาณิสรา  สาระฤทธิ์
 
857 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82.6 ทอง 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงพรกมล​   สงเคราะห์
2. เด็กหญิงศุภานัน   ฤทธิ์ฉิม
 
1. นางสาวอรปรีญา  เวงวิถา
2. นางสาวนีรนุช  สิงห์แจ่ม
 
858 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 79.2 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายธีรยุทธ์  สีส้ม
2. เด็กชายพัทธนันท์   สุนะ
 
1. นายอรรถวุฒิ   แสนจันทร์
2. นางสาววิภาดา   สาดบุญลือ
 
859 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73.8 เงิน 6 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงศุกร์ทิตา  หนูโทน
2. เด็กหญิงเทวิกา  สนธิรา
 
1. นายสุทธิพงษ์  บุญไชย
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 
860 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายภัครพงษ์  ยานุพรหม
2. เด็กชายศวิษฐ์  แสงคำ
 
1. นายสุจิน  โมทะจิตต์
2. นายอธิวัฒน์  มานพ
 
861 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายคมสัน  ป้อมทะเล
2. เด็กชายธนาพล   ยิ้มใย
 
1. นายดุลยวิทย์   นิทรัพย์
2. นางสาวภิรญา   สายศิริสุข
 
862 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงณัฐธิกาญจน์   สุขทา
2. เด็กหญิงนภัสสร   โคสวัสดิ์
 
1. นางสาวนีรนุช  สิงห์แจ่ม
2. นายวิรัตน์  เชาว์สุนทร
 
863 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83.8 ทอง 4 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายศิริชัย  ศรสำแดง
2. เด็กชายอัครชัย  บุตรเงิน
 
1. นายสุทธิพงษ์  บุญไชย
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 
864 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. เด็กหญิงมรกต  เสน่ห์
2. เด็กหญิงอภิษฎา  อสัมภินนพงษ์
 
1. นางปาณิสรา  สาระฤทธิ์
2. นางอรณี  งามวิลัย
 
865 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงชนกภัทร์  โมราบุตร
2. เด็กหญิงปราณี  นิลแพทย์
 
1. นางสาววิชุดา  ฉายากุล
2. นายกฤษณะ  จันทร์คำ
 
866 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70.4 เงิน 7 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา   ทุมมี
2. เด็กหญิงปนัดดา  กองแก้ว
 
1. นางขนิษฐา  โพธิเวชกุล
2. นายบดินทร์  โพธิเวชกุล
 
867 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวณัชชา  โพธิ์จู
2. นางสาวณัฐณิชา  ชาตะศิริ
 
1. นางสาววาสนา  จันทร์ลา
2. นางสุมนธา  คงทายาท
 
868 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายชลกานต์  อินฟัก
2. นายอัศวิน  ประทุมบุตร
 
1. นายสุจิน  โมทะจิตต์
2. นายอธิวัฒน์  มานพ
 
869 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายพงศ์พล  ไชยศร
2. นายศิรวิชญ์  เปลี่ยนฟ้า
 
1. นางสาวนีรนุช  สิงห์แจ่ม
2. นางสาวอรปรีญา  เวงวิถา
 
870 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86.6 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นางสาวพรไพรินทร์  นุชคำแหง
2. นางสาวพัชริน  คำจันทร์
 
1. นางสาวดวงพร  ใจภิภักดิ์
2. นางปาณิสรา  สาระฤทธิ์
 
871 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายชนกชนม์  เขียวณรงค์
2. นายธีรภัทร์  ราชฤทธิ์
 
1. นายกฤษณะ  จันทร์คำ
2. นางสาววิชุดา  ฉายากุล
 
872 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83.4 ทอง 6 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายจักริน  แสงสว่าง
2. นายอำนาจ  มู้ทัพ
 
1. นายสุทธิพงษ์  บุญไชย
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 
873 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. นางสาวชลลดา   ม่วงทอง
2. นางสาวอรรถพร  จันทร์เรืองรบ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ชื่นอารมณ์
2. นางสุกัญญา  พ้นทุกข์
 
874 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 8 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  แพงไตย
2. นางสาวชริญดา  บุญรักษา
 
1. นางขนิษฐา  โพธิเวชกุล
2. นายบดินทร์  โพธิเวชกุล
 
875 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 8 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นายกฤษณะ   เฉลยวิมาร
2. นางสาวญาดา    บัวอุไร
 
1. นายมนตรี   เมืองสนาม
2. นายศรัณยู   สุนทรประสิทธิ์
 
876 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.4 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นายกมลภพ   น้อยจ้อย
2. นางสาวณัฐพร   ชีชัยภูมิ
 
1. นายอรรถวุฒิ   แสนจันทร์
2. นางสาววิภาดา   สาดบุญลือ
 
877 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายธนวัฒน์  ทองสวรรค์
2. เด็กชายเตชิตต์  จุลอำพันธ์ุ
 
1. นางอัจฉรัตน์  เกิดศิริ
2. นางขนิษฐา  พยัพเมฆ
 
878 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. เด็กชายพงศธร  เบ้าประเสริฐกุล
2. เด็กชายพัทธดนย์  มณีกุล
 
1. นางอรณี  งามวิลัย
2. นางสาวดวงพร  ใจภิภักดิ์
 
879 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงณัฐษิมา  เชียงดี
2. เด็กหญิงนิชาภัทร  ห่วงถวิล
 
1. นางสาวนีรนุช  สิงห์แจ่ม
2. นายวิรัตน์  เชาว์สุนทร
 
880 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายสุชาครีส์  สุวิถีนันทกิจ
2. นายสุวรรณเทพ  ผาปะทะ
 
1. นางสาวนีรนุช  สิงห์แจ่ม
2. นางสาวอรปรีญา  เวงวิถา
 
881 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายธีรเมธ  อินาลา
2. นายพีรภัทร  อนุกูลวงษ์
 
1. นางอัจฉรัตน์  เกิดศิริ
2. นายชิษณุพงศ์  เข็มนาค
 
882 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นายชินวัตร  นามเหลา
2. นายยศพนธ์  ถั่วสันเทียะ
 
1. นางสาวดวงพร  ใจภิภักดิ์
2. นายพงษ์ธนาพัฒน์  สมบัติ
 
883 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นายสุรชาติ  จันทร์สวน
2. นายอภิรักษ์  บัวใบ
 
1. นายอรรถวุฒิ   แสนจันทร์
2. นางสาววิภาดา   สาดบุญลือ
 
884 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นายภควัต  จันทานานนท์
2. นายเอกภพ   จามร
 
1. นางสาวดวงพร  ใจภิภักดิ์
2. นางอรณี  งามวิลัย
 
885 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวปัณณพร  เฉลยสมัย
2. นายวงศกร  ชูอรุณ
 
1. นางสาวจริญญา  ม่วงจีน
2. นางสาวสิริพร  โมราบุตร
 
886 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวพลอยไพลิน  ทับสกุล
2. นางสาววิภานิตย์  ธนภณไชยสิทธิ์
 
1. นางวันวิสา  คำแฝง
2. นางสาวชุติมา  เพชรี
 
887 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวชมพูนุช   สิงห์ทอง
2. นางสาวอภิชญา   เสภู่
 
1. นายดุลยวิทย์  นิทรัพย์
2. นางสาวภิรญา   สายศิริสุข
 
888 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายจักรรินทร์  วงษ์จำปา
2. นางสาวญาณิศา  กูกขุนทด
 
1. นายสุทธิพงษ์  บุญไชย
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 
889 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 75 เงิน 6 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาว กัณฐมณี   วิทักขะ
2. นายธเนศ   จุมภู่
 
1. นางสาวสาวิตรี  ศรีสังวาลย์
2. นางอารีย์   มงคลพิชญรักษ์
 
890 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายชญานนท์  ศรีพยัคฆ์
2. เด็กชายบุญพักตร์  บุญภักดี
 
1. นายชิษณุพงศ์  เข็มนาค
2. นางราตรี  โมทะจิตต์
 
891 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายอัศวิน   ศรอินทร์
2. เด็กหญิงเปรมยุดา   เย็นสถิตย์
 
1. นายดุลยวิทย์   นิทรัพย์
2. นางสาวภิรญา   สายศิริสุข
 
892 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายปฐมกานต์  สุวรรณน้อย
2. เด็กชายประเมศฐ์  อนันท์ธนศาล
 
1. นายสุธน  กำลังเจริญ
2. นางอาภาธร  กำลังเจริญ
 
893 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงณิชากรณ์  เกิดลอย
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  งันขุนทด
 
1. นางวันวิสา  คำแฝง
2. นางสาวชุติมา  เพชรี
 
894 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   พลเที่ยง
2. เด็กหญิงชญานิศศา   นาคศรี
 
1. นางสาวสุภาดา  คำตา
2. นายพุทธพร  ยุติธรรม
 
895 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายดิลกคุณ   แดงขุนทอง
2. เด็กชายธนกร    มาประสพ
 
1. นายอรรถวุฒิ   แสนจันทร์
2. นางสาวภิรญา   สายศิริสุข
 
896 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายภูมเรศ    สอนราช
2. เด็กชายอาทิตย์   นันทะสี
 
1. นายมนตรี   เมืองสนาม
2. นายศรัณยู   สุนทรประสิทธิ์
 
897 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80.5 ทอง 5 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  พรมศรี
2. เด็กหญิงออระรัตน์  สวยวิเศษ
 
1. นายสุทธิพงษ์  บุญไชย
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 
898 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงชลธิชา   จันทนา
2. เด็กชายธีระพงศ์  บัวแพ
3. เด็กชายอานุภาพ   ศรีสุขเจริญชัย
 
1. นายสุนทรา   พงษ์เฉย
2. นายดุลยวิทย์   นิทรัพย์
 
899 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายธนพัฒน์  เลิศวิริยะปิติ
2. เด็กชายมนทกานต์  หาญจันทร์
3. เด็กชายสุธิชัย  โสภา
 
1. นางสาวชุติมา  เพชรี
2. นางวันวิสา  คำแฝง
 
900 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงชนิกา  บุตรเมือง
2. เด็กหญิงธีริศรา  ผู่วิศัลย์
3. เด็กชายพิตรพิบูล  บุญมี
 
1. นายอภิสิทธิ์  วรรณแสง
2. นายชิษณุพงศ์  เข็มนาค
 
901 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. เด็กชายปณิธิ  ทิมณีวรรณ์
2. เด็กชายสิทธิกร  พลเสนา
3. เด็กชายเอนกพงษ์  สุริวงษ์
 
1. นายมงคลฤกษ์  ขำละม้าย
2. นายพงศ์ธนาพัฒน์  สมบัติ
 
902 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายธเนศ  บุญศรีแก้ว
2. เด็กชายเมธา  พาทอง
 
1. นายประยุทธ  ไทยกลาง
 
903 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายจักรภัทร  บุศดี
2. เด็กชายชญานนท์  เถื่อนวงษ์
3. เด็กชายธราธิป  ประกัน
 
1. นายแสงเพชร  คำโพธิ์
2. นางสาววาสนา  จันทร์ลา
 
904 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นายณัฐวุฒิ   วิเชียรศรี
2. นายสมหวัง  ลุงตี้
3. นายสรศักดิ์  สนม
 
1. นายดุลยวิทย์  นิทรัพย์
2. นางสาวภิรญา   สายศิริสุข
 
905 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายชนสรณ์  ภู่เปี่ยม
2. นายพีระพงษ์  เปาวิมาน
3. นายอัมรินทร์  เพ็งที
 
1. นายอภิสิทธิ์  วรรณแสง
2. นายชิษณุพงศ์  เข็มนาค
 
906 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายชลกาญจน์  สงวนทรัพย์
2. นายภานุวัฒน์  เจริญศิลป์
3. นายอภิสิทธิ์  ปรักมาศ
 
1. นางสาวชุติมา  เพชรี
2. นางวันวิสา  คำแฝง
 
907 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 74 เงิน 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายณัชปกร  เทศนิยม
2. นายณัฐกวินท์  เลียงอรุณวงศ์
3. นายวชิรวิชญ์  แสนเสนาะ
 
1. นายแสงเพชร  คำโพธิ์
2. นางสาวสิริพร  โมราบุตร
 
908 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายณัฐพงษ์   พยุง
2. เด็กชายปิยะวัฒน์   หาทางลาน
3. เด็กชายศิขริน    ศรีเรือง
 
1. นางสาวชุติมา  เพชรี
2. นางวันวิสา  คำแฝง
 
909 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายญาณโชติ  เครือนาค
2. เด็กชายทอตะวัน  เหลืองอร่ามชัย
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  อังสุวรรณเลิศ
 
1. นายเกษม  พิมพ์เงิน
2. นางสาวสุมนธา  คงทายาท
 
910 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายภาณุพงศ์  บุญเกิด
2. เด็กชายวันสว่าง  จันทรบุตร
3. เด็กชายสิทธิโชค  พูลศิริ
 
1. นางพรจันทร์   ธรรมรัตน์
2. นางนัยนา  อินประดิษฐ์
 
911 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายฐิติกร   อรุญวงษ์
2. เด็กชายรพีภัทร์   บุญเลี้ยง
3. เด็กชายรัฐชานนท์   ชูวงษ์
 
1. นายดุลยวิทย์   นิทรัพย์
2. นางสาวภิรญา   สายศิริสุข
 
912 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายดวงชนะ  ยงยืน
2. เด็กชายศวิษฐ์  แสงคำ
3. เด็กชายสินมหัต  เฟื่องฟุ้ง
 
1. นายอภิสิทธิ์  วรรณแสง
2. นายชิษณุพงศ์  เข็มนาค
 
913 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายณัฎฐพล  แก้วคง
2. นายธนภูมิ  วันศรี
3. นายนันทวุธ  เรืองนิ่ม
 
1. นางพรจันทร์   ธรรมรัตน์
2. นางนัยนา  อินประดิษฐ์
 
914 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายกิตติธัช  วีระเดช
2. นายชยานันต์  เมทาด้วง
3. นายณัฐวุธ  ทิมสังข์
 
1. นายอภิสิทธิ์  วรรณแสง
2. นายชิษณุพงศ์  เข็มนาค
 
915 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกอหญ้า  เปี่ยมพืชนะ
2. นางสาวชลธิชา  สีเงิน
3. นางสาวลลิตา  พิมขาว
 
1. นางสาวชุติมา  เพชรี
2. นางสาววันวิสา  คำแฝง
 
916 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นายกรวิทย์   ผิวฟัก
2. นายณัฐชัย   เภตรา
3. นายสรัล   ทองจันทร์
 
1. นายดุลยวิทย์   นิทรัพย์
2. นางสาวภิรญา  สายศิริสุข
 
917 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวจิดาภา  บ้านศาลเจ้า
2. นางสาวพิชญ์ชนก  คงสมปรีดิ์
3. นางสาวพิมพาพรรณ  ดีขามนอก
 
1. นายแสงเพชร  คำโพธิ์
2. นางสาววาสนา  จันทร์ลา
 
918 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายขวัญมงคล  เทพนารา
2. เด็กชายพิตรพิบูลย์  บุญมี
3. เด็กชายภัครพงษ์  ยานุพรหม
 
1. นายอธิวัฒน์  มานพ
2. นางสาวิตรี  ศรีสังวาลย์
 
919 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายธีรเมธ  อินาลา
2. นายวชิระ  เอี่ยมเพ็ชรเท้ง
3. นายเชาวฤทธิ์  รัตนจิตร
 
1. นายอภิสิทธิ์  วรรณแสง
2. นายพุทธพร  ยุติธรรม
 
920 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายกิติภูมิ  ทองสา
2. เด็กหญิงธีริศรา  ผู้วิศัลย์
3. เด็กชายปกรณ์  ลิ่มเงิน
4. เด็กหญิงอภิชญา  วิรัติ
 
1. นายสุจิน  โมทะจิตต์
2. นางอารีย์  มงคลพิชญรักษ์
 
921 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายฆธาวุธ  สุขใส
2. นายชิดดนัย  แสงน้อย
3. นายนวพล  ศรีชูวงศ์
4. นางสาววรัญญา  ตะเพียรทอง
 
1. นางสาวสุภาดา  คำตา
2. นายอภิสิทธิ์  วรรณแสง
 
922 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายจักรรินทร์  มณีนิล
2. เด็กชายวชิระ  หมายมั่น
3. เด็กชายออมทรัพย์  เถาหล้า
 
1. นายพูลสวัสดิ์  เหลาแตว
 
923 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายธีรพงษ์  ประทับศักดิ์
2. เด็กชายพงศธร  เพ็งพูล
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ปันตุ่น
 
1. นายปิยสรณ์  จันพูล
2. นายวีระชาติ  ชื่นตา
 
924 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายพินิติ  กลีบจำปา
2. นายสาธิต  กาลวัย
3. นายสิริกร  นูแป
 
1. นายวัชรชัย  แสงสฤษดิ์
2. นายปัญญา  จำเริญศักดิ์ศรี
 
925 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นายปวริศร  ใบจำปี
2. นายสุพจน์  สว่างอารมณ์
3. นายอิทธิสร  พรสิน
 
1. นายปิยสรณ์  จันพูล
2. นายวีระชาติ  ชื่นตา
 
926 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวกุลิสรา  อยู่เจริญ
2. นางสาวทิพย์วิมล  อนุรักษ์
3. นางสาวมนัสดา  ซักไทร์
 
1. นายสาโรช  โฉมวัฒนา
2. นางอุทิษา  อ่วมมั่น
 
927 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 64.8 ทองแดง 4 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นายจตุรพิธ  มีฤกิจ
2. นายวีระพงษ์  ยอดริด
3. นายอนันต์  เพลงยิ้ม
 
1. นายชัยวัฒน์  พรมมือ
 
928 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายชัยนุชิต   บุญเติม
2. เด็กชายถิรวิทย์   สว่างจิตร์
3. เด็กชายธีรนัย   บุญถาวร
 
1. นายทวี   ศรีเงินยวง
2. นายปรัชญา   เดิมหลิ่ม
 
929 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายกิตติศักดิ์   คำบาง
2. นายพงศกร   เมืองงาม
3. นางสาวศิริรัตน์   หนูเล็ก
 
1. นายทวี   ศรีเงินยวง
2. นายปรัชญา  เดิมหลิ่ม
 
930 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงคณิตา   ภูมิมา
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  วัฒนะ
3. เด็กหญิงรัชดาพร  ชูเฉลิม
4. เด็กหญิงรัชดาวรรณ   จันทร์สมุทร
5. เด็กหญิงวนันศิภรณ์   สุขถาวร
6. เด็กหญิงศุภรัตน์   ทุมรัตน์
 
1. นางอุษา   ตันติโภคา
2. นางสาววนิดา   โกโสภา
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐยาน์  คำทอง
 
931 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศิริกุล
2. นางสาวภัทราพร  จำปาหอม
3. นางสาวสายชล  โงชาฤทธิ์
4. นายอนุชา  ชัยลิ้นฟ้า
5. นางสาวอัญชลี  วงษ์ประกรคำ
6. นางสาวอัสสิมา  ดวงสุวรรณ์
 
1. นางณัจนา  สุขกรีด
2. นางสาวพิกุล  ต๊ะทองดี
3. นางเพ็ญศรี  สุดสวาท
 
932 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 77.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวณัฐฌา   ประกอบชัย
2. นางสาวธันย์ชนก   ชื่นบุญ
3. นางสาวลัลรตา   จงอรุณงามแสง
4. นางสาววรพร   บุญประเสริฐ
5. นายหิรัญญภูมิ   ป่าถ่อน
6. นายเนมิธร   จารุอินทร์
 
1. นางสาววนิดา   โกโสภา
2. นางอุษา   ตันติโภคา
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐธยาน์   คำทอง
 
933 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 68.66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นายธนาวุฒิ  ฉัตรแก้ว
2. นางสาวปาริฉัตร  เกตุสวัสดิ์
3. นางสาวลัดดาวัลย์  คำงาม
4. นายวันเฉลิม  เขียวเพชร
5. นางสาวสุธาทิพย์  นิลกรณ์
6. นายอิทธิศักดิ์  เอี่ยมสุวรรณ์
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  โพธิ์งาม
 
934 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายจักกะพงศ์  จำปาทิพย์
2. เด็กหญิงจิรัชญา  มะยมทอง
3. เด็กหญิงสุพัตรา   สุวรรณประทีป
 
1. นางอุทิษา  อ่วมมั่น
2. นางพัชรี  เที่ยงเจริญ
 
935 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  สมพงษ์
2. นางสาวสตรีรัตน์  อาจจะ
3. เด็กหญิงแพทชุรี  ตลุ่มทอง
 
1. นางธาริดา  น้อยวัฒนา
2. นางเยาวลักษณ์  พันกลั่น
 
936 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวพัชรี  ภูมิสูตร
2. นางสาวอนุสรา  มูลทอง
3. นางสาวอุรัสยา  พันพุฒ
 
1. นางอุทิษา  อ่วมมั่น
2. นางพัชรี  เที่ยงเจริญ
 
937 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นางสาวจุฑามาศ  กล่อมใจ
2. นางสาวชฎาภรณ์  หมื่นมี
3. นางสาวรัตติกาล  พระโป๊ะ
 
1. นางธาริดา  น้อยวัฒนา
2. นางเยาวลักษณ์  พันกลั่น
 
938 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงฉัตรวดี  คีรีชุมพร
2. นางสาวชาลิสา  พุ่มมรดก
3. เด็กหญิงฐานิต  อนุมาตร์
 
1. นายวีระชาติ  ชื่นตา
2. นางสุดใจ  หลองทุ่ง
 
939 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มานพ
2. เด็กหญิงณัชชา  จันทร์เพ็ญ
3. เด็กหญิงสิริจำนงค์  มณีนพรัตน์
 
1. นางสุกัญญา  พ้นทุกข์
2. นางสาวจุฑามาศ  ชื่นอารมณ์
 
940 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจณิตสตาร์  วานิชยานนท์
2. เด็กหญิงสุธาสินี  เริงสูงเนิน
3. เด็กหญิงเนตรนพา  เจ็นเชี่ยวชาญ
 
1. นางยุวดี  ไชยไธสง
2. นายวิษณุ  จันทร์กระจ่าง
 
941 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.5 ทอง 4 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายชนะชล  พุ่มประภา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสือคุ่ย
3. เด็กหญิงปรารัตน์ดา  เกตุสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมานะ  สวนอุดม
2. นายเอกมล  ถวิลมาตร
 
942 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.75 ทอง 5 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  จีบแก้ว
2. เด็กหญิงศรีประภา  ยวงยิ้ม
3. เด็กหญิงใบเตย  สุวรรณศรี
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  อุตเจริญ
2. นางสาววิจิตตรา  ปะทะขีนัง
 
943 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   โรจโพธิทอง
2. เด็กหญิงณัฐนรี  แก้ววิเศษ
3. เด็กหญิงสาริษา  ฟูบุญมา
 
1. นายรังสรรค์  อินทรา
 
944 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 77.75 เงิน 7 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สุขสว่าง
2. เด็กชายนัติภูมิ  สุทธิรักษ์
3. เด็กชายภูมิพิพัฒน์  นาคศรีคร้าม
 
1. นางอัณณ์ชญาน์  สีตะระโส
 
945 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวภัทราวดี  สิมสา
2. นางสาวภัทรีพรรณ  สิมสา
3. นางสาวสุภารัตน์  เชื้ออ่อน
 
1. นายวีระชาติ  ชื่นตา
2. นางสุดใจ  หลองทุ่ง
 
946 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นางสาวอริสา   นิลละออ
2. นางสาวเลิศรัตน์  พิกุล
3. นางสาวเสาวลักษณ์  กลั่นเรืองแสง
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  อุตเจริญ
2. นางสาววิจิตตรา  ปะทะขีนัง
 
947 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวจิตสุภา  ศิริยามัน
2. นางสาวอนันตญา  นามศิริ
3. นางสาวอรรณษา  พุกการะเวก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศุภกร  ศรีจันทร์สุข
2. นายณัฐพนธ์  ใยเกษ
 
948 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.5 ทอง 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวญานิกา  ศรเกษตริน
2. นางสาวปณิษา  ครุฑพันธ์
3. นางสาวสาธิตา  เชี่ยวชาญ
 
1. นางยุวดี  ไชยไธสง
2. นางกานดา  พูลสวัสดิ์
 
949 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวจิรภัทร์  วงษ์น้อย
2. นางสาวทีมทัย  ทาทอง
3. นางสาววรัชยา  กะพงษ์ทอง
 
1. นางอมรรัตน์  เกตุมณี
2. นางสาวปภัสสร  มงคลแก้ว
 
950 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นางสาวจุฑารัตน์  อิณปุรณ
2. นางสาวชลธิชา  ทองธิสาร
3. นางสาวนัฐพร  วงษาทอง
 
1. นางสาววิบูลย์ศรี  ศรีอุทัย
2. นางสาวมัทธิกา  จำปาแท้
 
951 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงทัตพิชา  จันทร์ฉาย
2. เด็กหญิงปริยากร  พวงหิรัญ
3. เด็กชายภาณุพงศ์  ปานพรหม
 
1. นางกานดา  พูลสวัสดิ์
2. นางกฤตพร  แผนสมบูรณ์
 
952 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงกมลชนก  เขมังกรณ์
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  สุขกำเนิด
3. เด็กหญิงพิริษา  สร้อยมณี
 
1. นางสาวฉัตรนภา  วรปัญญา
2. ว่าที่ร้อยตรีศุภกร  ศรีจันทร์สุข
 
953 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายกฤตภาส   สุขหลง
2. เด็กชายวิศรุต   ปัญญา
3. เด็กชายสิทธิโชค   วริวงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐยาน์   คำทอง
2. นางอุษา   ตันติโภคา
 
954 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.32 ทอง 4 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติพร  เพ็งชัยสิน
2. เด็กหญิงศรีประภา  ทองสุข
3. เด็กหญิงสุปราณี  พลสมัคร
 
1. นางสุดใจ  หลองทุ่ง
2. นางสาวอรอนงค์  ยิ่งกว่าชาติ
 
955 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวปาณิสรา   จันทรภูมิ
2. นางสาวพชญ   บุญอุดหนุน
3. นางสาวเจนจิรา  อำภา
 
1. นางสาวศิวพร   ชายชม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐยาน์   คำทอง
 
956 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวจนิสสา  ศรีประยูร
2. นางสาวธัญชาติ  อารยะศิริ
3. นางสาวพริตา  แก้วแย้ม
 
1. นางกานดา  พูลสวัสดิ์
2. นางกฤตพร  แผนสมบูรณ์
 
957 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวพิยะดา  จันทร์ฉาย
2. นางสาวลัคนา  ยอดแก้ว
3. นางสาวอนุสรา  กล่อมสังข์
 
1. นางสุดใจ  หลองทุ่ง
2. นางสาวอรอนงค์  ยิ่งกว่าชาติ
 
958 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.99 ทอง 4 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวนันท์นภัส  สีหนาท
2. นางสาวปถมาภรณ์  เทียนถาวร
3. นางสาวสุมิตตา  คงเรียน
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  บุญไทย
 
959 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายทิพากร   อินโต
2. เด็กหญิงศิริขวัญ   ไข่มุก
3. เด็กหญิงศิริวิมล   ไข่มุก
 
1. นางสาวศิวพร   ชายชม
2. นางสาววนิดา   โกโสภา
 
960 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 92.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงธนัชพร  จันคณา
2. เด็กหญิงลลิตวดี  ผลมะขาม
3. เด็กหญิงลี  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  บุญไทย
 
961 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 90.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงปภาพร  แสงกล้า
2. เด็กหญิงพรไพลิน  อิทธิเดชรัตน์
3. เด็กหญิงพิมพ์ณดา  โอภาชาติ
 
1. นางกานดา  พูลสวัสดิ์
2. นางกฤตพร  แผนสมบูรณ์
 
962 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวนฤภร  ทิพยชล
2. นางสาวรัตน์นรี  เลิศมงคลไทย
3. นางสาวสิญาภรณ์  จำปาทอง
 
1. นางกานดา  พูลสวัสดิ์
2. นางกฤตพร  แผนสมบูรณ์
 
963 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 92.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวชิตาภา   นิติชาติ
2. นางสาวสุจิวรรณ   เกาะกลาง
3. นางสาวสุดารัตน์   มาประกอบ
 
1. นางสาวศิวพร   ชายชม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐยาน์   คำทอง
 
964 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกวิสรา  อุบลชัย
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  นามนาค
3. เด็กหญิงพิชชาภา  ฤทธิขันธ์
 
1. นางกานดา  พูลสวัสดิ์
2. นางยุวดี  ไชยไธสง
 
965 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. เด็กหญิงชาลิสา   หมื่นมี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฝายจะโปะ
3. เด็กชายสิรพบ  จูเจ๊ก
 
1. นางธาริดา  น้อยวัฒนา
2. นางเยาวลักษณ์  พันกลั่น
 
966 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกาญจนา   ปักมาต
2. นางสาวทิตาวีร์  สำเนียง
3. นางสาวสิริโสภา  จักษุอินทร์
 
1. นางสาววนิดา   โกโสภา
2. นางสาวศิวพร  ชายชม
 
967 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 1. นางสาวกัญญารัตน์  สมควร
2. นางสาวฑิติญา  ม่วงไทย
3. นางสาวรัญชยา  แสนหลวง
 
1. นางธาริดา  น้อยวัฒนา
2. นางเยาวลักษณ์  พันกลั่น
 
968 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวศิรประภา  ฐีตะธรรมานนท์
 
1. นางมยุรี  บุญเพ็ง
 
969 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  น้อยวิบล
 
1. นางสาวพุทธชาติ  กาวิไล
 
970 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายอนุชา   เรืองเดช
 
1. นางจารุณี   เบ้าสุด
 
971 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายธรรมปพน  งามสุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวธนัชชา   รอดพวง
 
972 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  ยอดริด
 
1. นางสาวเกศณี  ว่าบ้านพลับ
 
973 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายปิยพัทธ์   ด้วงเด่น
2. เด็กชายภานุพงษ์  ช้างเผือก
3. เด็กหญิงสิริรักษ์   สังข์แย้ม
 
1. นางจารุณี   เบ้าสุด
2. นางวรรณภรณ์   ภูยาดาว
 
974 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายรัชชานนท์   สุวรรณหงษ์
 
1. นางวรรณภรณ์   ภูยาดาว
 
975 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายรภัทภร  เจือทอง
 
1. นางสาวสุภาวดี  ทองฟัก
 
976 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงลักษณาลีย์  พันธุ์เสี้ยม
 
1. นางสาวเกศณี  ว่าบ้านพลับ
 
977 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงลลีดา  จำเนียรบุญ
 
1. นางสาวเกศณี  ว่าบ้านพลับ
 
978 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายสมศักดิ์  บุญรอด
 
1. นางสาวสุภาวดี  ทองฟัก
 
979 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายอนุชา   เรืองเดช
 
1. นางจารุณี   เบ้าสุด
 
980 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายอัครเดช  ลิ้มตระกูล
 
1. นางมยุรี  บุญเพ็ง
 
981 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายภูวดล  หอมปัญญา
 
1. นางสาวเกศณี  ว่าบ้านพลับ
 
982 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายปัณณทัต  ทวินันท์
 
1. นางสาวสายนที   มั่นสลุง
 
983 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาววิชญาดา  อินทรวงศ์
 
1. นายศุภชัย   สังข์ทอง
 
984 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวกรรณิกา   โตเจริญ
2. เด็กหญิงศิลาพร  ตั้งทอง
 
1. นายดุลยวิทย์   นิทรัพย์
2. นางสาวภิรญา   สายศิริสุข
 
985 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  ชวีกลกิจ
2. เด็กชายวรปรัชญ์  มาขุนทด
 
1. นางสาวมริสสา  เปี่ยมรุ่งเรือง
2. นางสาวอุมาพร  สินปรุ
 
986 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายจักรพงษ์  แสนดวงดี
2. เด็กชายศุภโชค  เกษสุริยงค์
 
1. นางมยุรี  บุญเพ็ง
2. นางสาวสุภาวดี  ทองฟัก
 
987 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายศักดิ์ชัย  ชมป้อม
2. เด็กชายอภิวัฒน์  สมตระกูล
 
1. นายอรรถวุฒิ   แสนจันทร์
2. นางสาววิภาดา   สาดบุญลือ