สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 044 โรงเรียนดาราคาม 13 17 14
2 052 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 42 82 53
3 053 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 53 104 78
4 069 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 103 203 155
5 077 โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 68 178 114
6 085 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 47 97 63
7 086 โรงเรียนประถมนนทรี 26 43 37
8 095 โรงเรียนพญาไท 81 170 120
9 100 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 76 143 99
10 103 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 103 301 178
11 108 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 53 153 85
12 116 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 21 40 31
13 123 โรงเรียนราชวินิต 73 237 132
14 124 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 42 98 65
15 146 โรงเรียนวัดชนะสงคราม 13 20 16
16 147 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม 26 47 41
17 149 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 23 37 31
18 151 โรงเรียนวัดด่าน 27 47 39
19 159 โรงเรียนวัดนาคปรก 31 60 49
20 168 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 51 102 72
21 176 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 46 87 69
22 180 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 38 71 60
23 193 โรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) 36 71 49
24 197 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 37 72 58
25 199 โรงเรียนวัดหนัง 54 124 85
26 201 โรงเรียนวัดอมรินทราราม 55 139 92
27 203 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 20 40 27
28 145 โรงเรียนวัดเจ้ามูล 44 100 63
29 189 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส 43 91 58
30 196 โรงเรียนวัดโสมนัส 41 96 64
31 229 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 63 149 102
32 259 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 77 211 135
33 261 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 60 133 86
34 262 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 55 142 90
35 264 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 60 131 96
36 019 โรงเรียนโฆสิตสโมสร 64 143 97
37 059 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 103 244 164
38 001 โรงเรียนกงลี้จงซัน 4 4 4
39 002 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 0 0 0
40 003 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 4 24 10
41 004 โรงเรียนกรุงเทพพิทยา 0 0 0
42 005 โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา 40 82 51
43 307 โรงเรียนกสิณธรวิทยา 7 10 10
44 007 โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ 0 0 0
45 009 โรงเรียนกอบวิทยา 0 0 0
46 010 โรงเรียนกันตะบุตร 0 0 0
47 012 โรงเรียนกุลวรรณศึกษา 0 0 0
48 013 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา 0 0 0
49 014 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยาแผนกอนุบาล 0 0 0
50 293 โรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์ 3 3 3
51 021 โรงเรียนจารุวรรณ 0 0 0
52 022 โรงเรียนจารุวัฒนานุกุล 18 29 21
53 023 โรงเรียนจำนงค์วิทยา 0 0 0
54 024 โรงเรียนจิตรลดา ฝ่ายประถม 0 0 0
55 025 โรงเรียนจินดาพงษ์ 0 0 0
56 026 โรงเรียนจินดามณี 30 36 34
57 027 โรงเรียนจิ้นเตอะ 0 0 0
58 028 โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) 17 48 25
59 029 โรงเรียนชาญเวทย์ศึกษา 0 0 0
60 040 โรงเรียนฐานปัญญา 30 60 34
61 042 โรงเรียนดลวิทยา 0 0 0
62 043 โรงเรียนดวงวิภา 32 64 44
63 045 โรงเรียนดิลกศึกษา 0 0 0
64 046 โรงเรียนตรอกจันทน์วิทยา 0 0 0
65 049 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 44 77 49
66 050 โรงเรียนทองพูน 0 0 0
67 051 โรงเรียนทิวไผ่งาม 4 7 6
68 060 โรงเรียนธนบุรีศึกษา 15 26 23
69 313 โรงเรียนธนินทรวิทยา 14 33 23
70 063 โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา 0 0 0
71 064 โรงเรียนนีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ 29 42 32
72 065 โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ 22 33 28
73 066 โรงเรียนบางกอกพัฒนา 0 0 0
74 070 โรงเรียนบางอ้อศึกษา 0 0 0
75 078 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 0 0 0
76 079 โรงเรียนบูรณะศึกษา 46 72 54
77 080 โรงเรียนบูรณะศึกษาแผนกอนุบาลทุ่งครุ 0 0 0
78 087 โรงเรียนประทุมอนุสรณ์ 41 85 49
79 088 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 33 69 54
80 089 โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 31 41 38
81 090 โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 16 36 27
82 092 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 16 36 16
83 096 โรงเรียนพรพิมพ์ พระราม 2 0 0 0
84 101 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 0 0 0
85 106 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 0 0 0
86 102 โรงเรียนพระแม่มารี 31 47 43
87 098 โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา 0 0 0
88 099 โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา 5 34 8
89 109 โรงเรียนพิพัฒนา 1 1 1
90 111 โรงเรียนพิริยะโยธิน 0 0 0
91 114 โรงเรียนภารตวิทยาลัย 28 72 41
92 115 โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค 6 12 6
93 117 โรงเรียนมาคิดวิทยา 0 0 0
94 125 โรงเรียนราชินี 0 0 0
95 126 โรงเรียนราชินีบน 5 12 10
96 128 โรงเรียนรุ่งอรุณ 0 0 0
97 131 โรงเรียนลาซาล 29 46 30
98 132 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา 0 0 0
99 133 โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา 36 66 54
100 134 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 38 66 56
101 188 โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต 0 0 0
102 204 โรงเรียนวาสุเทวี 0 0 0
103 206 โรงเรียนวีรสุนทร 34 59 48
104 208 โรงเรียนศานติวิทยา 0 0 0
105 209 โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา 25 66 35
106 210 โรงเรียนศุภวรรณ 8 10 10
107 211 โรงเรียนสตรีวรนาถ 0 0 0
108 212 โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน 0 0 0
109 214 โรงเรียนสมิทธิพงษ์ 1 1 1
110 215 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 49 145 50
111 218 โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว 2 3 3
112 219 โรงเรียนสันติสุขวิทยา 0 0 0
113 220 โรงเรียนสาธิตพัฒนา 29 48 41
114 228 โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ 0 0 0
115 230 โรงเรียนสายอักษร 0 0 0
116 231 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา 5 16 8
117 232 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี 0 0 0
118 233 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 0 0 0
119 234 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน 32 55 48
120 235 โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์ 16 22 18
121 236 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 2 2 2
122 237 โรงเรียนสิบสองวิทยา 0 0 0
123 238 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง 24 37 32
124 239 โรงเรียนสุขฤทัย 12 27 19
125 332 โรงเรียนสุจิณณ์วดี 15 27 19
126 301 โรงเรียนสุดใจวิทยา 19 47 30
127 286 โรงเรียนสุภาคมศึกษา 19 51 33
128 250 โรงเรียนอนุบาลจิตตานนท์ 0 0 0
129 251 โรงเรียนอนุบาลทีปังกรรัศมีโชติ 0 0 0
130 253 โรงเรียนอนุบาลบูรณะศึกษา 0 0 0
131 252 โรงเรียนอนุบาลบ้านไทย 0 0 0
132 254 โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์ 0 0 0
133 255 โรงเรียนอนุบาลปราโมชพัฒนา 0 0 0
134 257 โรงเรียนอนุบาลพงศ์สถิต 0 0 0
135 258 โรงเรียนอนุบาลพรพิมพ์ 0 0 0
136 263 โรงเรียนอนุบาลสองภาษาบ้านต้นไม้ 0 0 0
137 265 โรงเรียนอนุบาลสาริน 0 0 0
138 266 โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์บางเขน 0 0 0
139 267 โรงเรียนอนุบาลหงษ์ทออง 0 0 0
140 256 โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม 1 3 2
141 260 โรงเรียนอนุบาลแย้มสอาด 0 0 0
142 268 โรงเรียนอรรถญาสาธิต 4 9 6
143 269 โรงเรียนอรรถมิตร 0 0 0
144 270 โรงเรียนอรรถวิทย์ 26 50 41
145 271 โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม 18 28 24
146 272 โรงเรียนอัสสัมชัญ 0 0 0
147 273 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 0 0 0
148 274 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 19 32 23
149 275 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 12 44 14
150 276 โรงเรียนอาร์บิส รัศมีบริทิชอินเตอร์เนชั่นแนล 0 0 0
151 280 โรงเรียนอำนวยพิทยา 1 10 3
152 334 โรงเรียนอำนวยศิลป์ 1 3 2
153 277 โรงเรียนอิสลามสันติชน 0 0 0
154 278 โรงเรียนอุดมศึกษา 33 54 37
155 032 โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ 51 119 85
156 034 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 15 22 19
157 035 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 0 0 0
158 036 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 15 22 20
159 037 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา 0 0 0
160 039 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 0 0 0
161 038 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 8 9 8
162 054 โรงเรียนเทพกาญจนา 0 0 0
163 056 โรงเรียนเทพเสนานุสรณ์ 0 0 0
164 081 โรงเรียนเบญจมินทร์ 0 0 0
165 082 โรงเรียนเบญวรรณศึกษา 0 0 0
166 091 โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา 35 73 57
167 093 โรงเรียนเผดิมศึกษา 50 97 74
168 113 โรงเรียนเพาะปัญญา 0 0 0
169 328 โรงเรียนเพ็ญสมิทธิ์ 13 25 14
170 285 โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ 17 25 22
171 245 โรงเรียนเสสะเวชวิทยา 0 0 0
172 119 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 0 0 0
173 296 โรงเรียนแม่พระฟาติมา 26 39 30
174 121 โรงเรียนแย้มสอาด 0 0 0
175 246 โรงเรียนแสงอรุณ 2 6 4
176 033 โรงเรียนโชคชัย 32 65 36
177 297 โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์ 30 53 43
178 247 โรงเรียนโสมาภา 46 77 52
179 248 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ 62 139 98
180 249 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา 75 181 126
181 048 โรงเรียนไตรรัตนาภิรักษ์ 0 0 0
182 057 โรงเรียนไทยคริสเตียน 36 62 51
183 094 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 35 60 52
184 006 โรงเรียนกลางคลองสอง (พรดีเจริญ) 0 0 0
185 011 โรงเรียนการเคหะท่าทราย 1 1 1
186 015 โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) 24 36 33
187 016 โรงเรียนคลองปักหลัก 72 161 102
188 017 โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ 0 0 0
189 337 โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 1 1 1
190 030 โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน 2 2 2
191 031 โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 20 79 38
192 047 โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม 13 21 14
193 299 โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปต้างเฐียรอุทิศ) 1 3 2
194 061 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ 0 0 0
195 062 โรงเรียนนาหลวง 0 0 0
196 292 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 31 52 41
197 067 โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) 0 0 0
198 302 โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) 0 0 0
199 068 โรงเรียนบางเชือกหนัง (พูนบำเพ็ญอนุสรณ์) 13 21 17
200 071 โรงเรียนบ้านขุนประเทศ 10 17 16
201 072 โรงเรียนบ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) 30 78 44
202 074 โรงเรียนบ้านนายเหรียญ 17 31 24
203 309 โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) 9 22 13
204 075 โรงเรียนบ้านบางกะปิ 25 34 29
205 076 โรงเรียนบ้านลาดพร้าว (สาคร-สุ่น พานิชเฮง) 0 0 0
206 073 โรงเรียนบ้านเจียรดับ 0 0 0
207 083 โรงเรียนประชานิเวศน์ 15 25 17
208 084 โรงเรียนประชาภิบาล 25 45 33
209 300 โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ 50 128 72
210 295 โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) 15 27 23
211 279 โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ 16 32 23
212 097 โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0
213 104 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 9 11 11
214 105 โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 12 35 15
215 110 โรงเรียนพิพัฒนา 0 0 0
216 326 โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์) 0 0 0
217 118 โรงเรียนมีนบุรี 0 0 0
218 122 โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ 0 0 0
219 317 โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ 1 3 1
220 291 โรงเรียนราชบพิธ 5 8 6
221 127 โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ 0 0 0
222 129 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 63 125 82
223 130 โรงเรียนลอยสายอณสรณ์ 0 0 0
224 135 โรงเรียนวัดกก 19 37 27
225 136 โรงเรียนวัดกระจับพินิจ 17 48 23
226 333 โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา 2 6 4
227 137 โรงเรียนวัดกำแพง 13 33 20
228 140 โรงเรียนวัดคลองเตย 0 0 0
229 141 โรงเรียนวัดคลองใหม่ 0 0 0
230 142 โรงเรียนวัดคู้บอน 1 6 3
231 144 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 0 0 0
232 148 โรงเรียนวัดชัยมงคล 21 35 26
233 150 โรงเรียนวัดดอกไม้ 0 0 0
234 327 โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) 2 2 2
235 152 โรงเรียนวัดตรีทศเทพ 0 0 0
236 153 โรงเรียนวัดตะกล่ำ ประเวศ 39 70 52
237 154 โรงเรียนวัดทิพพาวาส 26 114 50
238 155 โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 13 34 20
239 158 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร 15 42 17
240 320 โรงเรียนวัดนินสุขาราม 0 0 0
241 161 โรงเรียนวัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้ อุปถัมภ์) 7 37 14
242 162 โรงเรียนวัดบางประทุนนอก 4 4 4
243 163 โรงเรียนวัดบางปะกอก 1 8 1
244 164 โรงเรียนวัดบางพลัด (ป.สุวณฺโณ) 0 0 0
245 160 โรงเรียนวัดบางเตย 30 67 48
246 165 โรงเรียนวัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร) 0 0 0
247 166 โรงเรียนวัดบึงบัว 39 117 70
248 303 โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ 41 95 52
249 167 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ 4 13 5
250 282 โรงเรียนวัดประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ) 7 10 9
251 169 โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา 61 110 87
252 171 โรงเรียนวัดปากบึง 32 50 39
253 170 โรงเรียนวัดปากบ่อ 0 0 0
254 172 โรงเรียนวัดปุรณาวาส 0 0 0
255 174 โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี 0 0 0
256 288 โรงเรียนวัดพระยาทำ 6 10 7
257 314 โรงเรียนวัดพระเชตุพน 1 1 1
258 175 โรงเรียนวัดพลมานีย์ 20 49 32
259 179 โรงเรียนวัดภาษี 0 0 0
260 181 โรงเรียนวัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) 15 34 22
261 318 โรงเรียนวัดราชโกษา 0 0 0
262 289 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร) 6 11 7
263 321 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 49 100 66
264 182 โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 29 88 53
265 183 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 0 0 0
266 184 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 10 12 10
267 185 โรงเรียนวัดลาดพร้าว 3 5 3
268 186 โรงเรียนวัดลานบุญ 37 58 45
269 323 โรงเรียนวัดศรีสุดาราม 8 10 8
270 190 โรงเรียนวัดศาลาแดง 4 8 7
271 192 โรงเรียนวัดสระบัว 0 0 0
272 191 โรงเรียนวัดสร้อยทอง 0 0 0
273 290 โรงเรียนวัดสังฆราชา 11 16 14
274 329 โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ 13 22 18
275 194 โรงเรียนวัดสีสุก 0 0 0
276 322 โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ 3 3 3
277 195 โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด 0 0 0
278 198 โรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ) 0 0 0
279 305 โรงเรียนวัดหนองใหญ่ 2 6 4
280 281 โรงเรียนวัดอัมพวา 10 16 10
281 202 โรงเรียนวัดอินทรวิหาร 0 0 0
282 294 โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) 30 59 41
283 138 โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม 2 20 6
284 319 โรงเรียนวัดเจ้าอาม 4 7 7
285 324 โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง 7 8 7
286 298 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์) 7 9 7
287 139 โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า 0 0 0
288 306 โรงเรียนวัดแสมดำ 1 6 1
289 143 โรงเรียนวัดโคนอน 0 0 0
290 177 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 48 107 76
291 178 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตร 0 0 0
292 284 โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม 10 22 11
293 325 โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ 6 6 6
294 200 โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย 0 0 0
295 283 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม (ชื่นชูใจราษฎร์อุทิศ) 10 16 13
296 156 โรงเรียนวัดไทร 4 13 4
297 157 โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 67 145 99
298 173 โรงเรียนวัดไผ่ตัน 0 0 0
299 205 โรงเรียนวิจิตรวิทยา 15 26 17
300 331 โรงเรียนวิชากร 10 14 13
301 311 โรงเรียนวิชูทิศ 37 63 50
302 207 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 36 87 44
303 315 โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา) 7 13 7
304 213 โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ปี) 22 36 30
305 216 โรงเรียนสวนลุมพินี 0 0 0
306 217 โรงเรียนสวัสดีวิทยา 12 21 18
307 227 โรงเรียนสามัคคีบำรุง 0 0 0
308 226 โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 93 195 122
309 240 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) 33 50 47
310 336 โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก 12 31 19
311 241 โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน 7 13 13
312 242 โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว (อามินเซ็นอุปถัมภ์) 0 0 0
313 243 โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่ 0 0 0
314 244 โรงเรียนสุเหร่าสามอิน 0 0 0
315 330 โรงเรียนสุเหร่าใหม่ 0 0 0
316 312 โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ 8 11 10
317 316 โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ 3 4 3
318 018 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง 29 61 46
319 335 โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2 0 0 0
320 055 โรงเรียนเทพวิทยา 0 0 0
321 112 โรงเรียนเพชรถนอม 6 7 6
322 310 โรงเรียนเสนานิคม 30 84 47
323 120 โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ 0 0 0
324 308 โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา 9 12 11
325 058 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ 36 54 44
326 041 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 0 0 0
327 221 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 40 81 63
328 222 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม) 0 0 0
329 223 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) 2 4 2
330 304 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 1 2 2
331 224 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 30 57 42
332 225 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 20 34 27
333 107 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 13 22 20
รวม 5306 11204 7615
18819

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางศิริภรณ์ ศรีชัยปัญหา นักวิชาการศึกษา โทร 086 445 9694 Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]