เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ 1 - 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสง่า ทรัพย์เฮง ข้าราชการบำนาญ สพป.กทม. กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา  
2 ดร.เบ็ญจวรรณ หาญพิพัฒน์ นักวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา  
3 ดร.วันชัย น้อยวงค์ นักวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา  
4 ดร.วชิระ ศรีคุ้ม นักวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา  
5 นางสาววิมลมาศ ศรีนาราง นักวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา  
6 ดร.ณัฐธิดา พรหมยอด นักวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลองระดับประถมศึกษา  
7 ดร.เสาวลักษณ์ บัวอิน นักวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลองระดับประถมศึกษา  
8 นางสาวรตพร หลิน นักวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลองระดับประถมศึกษา  
9 ดร.นิพนธ์ จันเลน นักวิชาการศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลองระดับมัธยมศึกษา  
10 นายศุภณัฐ คุ้มโหมด นักวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลองระดับมัธยมศึกษา  
11 นายจิรวัฒน์ ดำแก้ว นักวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลองระดับมัธยมศึกษา  
12 ดร.พจนา ดอกตาลยงค์ นักวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับประถมศึกษา  
13 นางสาวสุณิสา สมสมัย นักวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับประถมศึกษา  
14 นางสาวจีรนันท์ เพชรแก้ว นักวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับประถมศึกษา  
15 ดร.นิพนธ์ จันเลน นักวิชาการศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษา  
16 นายศุภณัฐ คุ้มโหมด นักวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษา  
17 นายจิรวัฒน์ ดำแก้ว นักวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษา  
18 นายสุรวุฒิ สงสะนะ ข้าราชการบำนาญ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ) กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  
19 นายณัฐวุฒิ พุ่มดอกไม้ นักวิชาการศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ) กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  
20 นายวรโชติ โพนชัยแสง นักวิชาการศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ) กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  
21 นางอภิญญา ซอหะซัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ) กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  
22 นายดิษพล มาตุอำพันวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ) กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  
23 นางสายพิณฑ์ ป่าไม้ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ) กรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  
24 นายอนันต์ ปิงยศ ครูชำนาญการ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1 - 3  
25 ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบล นักวิชาการอิสระ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1 - 3  
26 นายอนันต์ ปิงยศ ครูชำนาญการ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4 - 6  
27 ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบล นักวิชาการอิสระ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4 - 6  
28 นางสาวกวีณา แซ่เหลือง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4 - 6  
29 นายอนันต์ ปิงยศ ครูชำนาญการ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4 - 6  
30 ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบล นักวิชาการอิสระ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4 - 6  
31 นายอนันต์ ปิงยศ ครูชำนาญการ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (ปล่อยอิสระ) ม.1 - 3  
32 ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบล นักวิชาการอิสระ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (ปล่อยอิสระ) ม.1 - 3  
33 นายอนันต์ ปิงยศ ครูชำนาญการ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ม.1 - 3  
34 ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบล นักวิชาการอิสระ กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ม.1 - 3  
35 นางพีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
36 นางสาวฉันทนา ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
37 นางสาวสุจิตร กำลังเดช ที่ปรึกษาโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
38 นางบังอร ดารากร ณ อยุุธยา ที่ปรึกษาโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
39 นางสาวสุชีลา ตันติเมธาวี ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
40 นางสาวศรีสุดา นุ่มอ่ำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
41 นางบังอร ภูพัฒนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
42 นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
43 นางบังอร ภูพัฒนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
44 นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวช ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
45 นางสุดาพร หาญจริง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
46 นางสาวสุชีลา ตันติเมธาวี ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
47 นางสาวกันต์ชญาณี ส่งเจริญทรัพย์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
48 นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์พาณิชย์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
49 นางสาวจิตรา บุญพิมล ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
50 นางสาวทิพจุฑา สุวะพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
51 นางสาวชุดารัตน์ พารา ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
52 นางสาวศิริประภาพรรณ์ ตุ้มวิจิตร ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
53 นางปริศนา จตุรปา ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
54 นางสาวศุภากาญจน์ พลอยเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
55 นายภาษิต สายจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
56 นายคมสัน ไชยปัดทุม ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
57 นางสาววิภาวี ทองมีศรี ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
58 นางสาวปวันรัตน์ ประยูรคง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
59 นางอรวรรณ กันธิยะ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
60 นางสาวเพ็ญพิชา ใจมั่น ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
61 นางสาวมารีนา แบรอฮีม ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
62 นางพัชรี เมตตาจิตร ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
63 นางสาวศุทธินี โนนริบูรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
64 นางสาวขนิษฐา ภูสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
65 นางสาวสิริรัตน์ บัวแป้น ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
66 นางสาวเพชรรัตน์ ภูดาษ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
67 นางสาวชื่นนภา เพิ่มพูน ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
68 MRS.VEMELYN A.VICTORINO ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
69 MRS.RITA LEA DELA CRUZ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
70 MRS.MAUREEN G. MONTEMAYOR ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
71 MS.EUNICE QUIDET ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
72 นางสาวศรีสุดา นุ่มอ่ำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
73 นางสาวสุวรรณี บุญทัน ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
74 นางสาวศรินยา พลอาจ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
75 นางสาวกมลชนก เลี่ยนชอบ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
76 นายวัชรพงษ์ คงคาชนะ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
77 นางสาวกชพรรณ ฝ้ายทอง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
78 MS.CAROL C.LAPPAY ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
79 MRS.DAISY DE QUIROZ SERDAN ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
80 นายปรีชา มหาโพธิกุล ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
81 MR.EROL T. DAQUIOAG ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
82 นางสาวกัญญาพัชญ์ วังแสง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  
83 นางสาวสิริรัตน์ สวัสดิกุล ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  
84 นางสาวพิมพ์นารา วันษาดา ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  
85 นางพิศมัย ช่อวิเชียร ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  
86 นางสาวชฎาพร สีวอ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  
87 นางสาวเสาวลักษม์ เอี่ยมสำอางค์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  
88 นางสาวทิพวรรณ จันทร์จร ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  
89 นางสาวสุพัฒตา ราช่อง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  
90 นางสาวสุกัลยา เอี่ยมใจรัก ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  
91 นางสาวเพ็ญพิชา ใจมั่น ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  
92 นางสาวศุภากาญจน์ พลอยเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  
93 นายภาษิต สายจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  
94 นางสาวกวีณา แซ่เหลือง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  
95 นางสาวสุดารัตน์ สุวงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  
96 นายวชิรวิทย์ เมืองอินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  
97 นางพรรณี พลายคุม ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  
98 นางสาวจิราวรรณ กึ่งวงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  
99 นางสาวอุไรวรรณ วรญาณศรี ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  
100 นางสาวพัชรียา จันทะไทย ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  
101 นางสาวสุธาสินี แช่มมี ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  
102 นางสาวกรนภา วัชระธำรงกุล ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  
103 นางสาวธนพร จันทร์ศรี ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  
104 นางสาวอริสา ปราณีวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  
105 นางสาววันวิสา เขียวไสว ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  
106 นางสาวกุลสิริ สมบูรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  
107 MS.JOAN R. LIWAG ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  
108 นางสาวสิริน ฤทธิหมุน ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  
109 MS.JULIMAR S. CAMBA ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  
110 นางสาวจิตรลดา กัปตัน ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  
111 นางสาวนภาวรรณ ยุบลชู ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  
112 นางสาวธนิษฐา ชมศิลป์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  
113 นางสาวเดือนเต็ม มัดตาเฮต ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  
114 นายฉัตรพันธ์ นิลกำแหง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  
115 นายสมนึก สุยะสืบ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  
116 นายอานุภาพ สุกรินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  
117 นายวันชัย เสือใหญ่ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  
118 นายไพทูลย์ สุขสำอางค์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  
119 MR.CHARLES THOMAS FELIX GILBERT ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  
120 Mr.George Alexander Declan English ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  
121 Ms.Maryam Ahmadi ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  
122 นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  
123 นางพรรณี พลายคุม ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  
124 นายวชิรวิทย์ เมืองอินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  
125 นางสาวหฤทัย สุขสุด ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  
126 MS.LI FEI ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  
127 นางสาวขัตติยา สุริยะกมล ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  
128 MS.ROSEMARIE ANTONIO ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  
129 นางสาวภภัสสร ดวงมณี ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  
130 นางสาววโรชา เอมโคกสลุด ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  
131 นางสาวพัชรนันท์ เวียงสันเทียะ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  
132 นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1 - 3  
133 นางสาวกัญญาพัชญ์ วังแสง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1 - 3  
134 นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวช ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1 - 3  
135 นายสมนึก สุยะสืบ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1 - 3  
136 นายฉัตรพันธ์ นิลกำแหง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1 - 3  
137 นายคมสัน ไชยปัดทุม ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1 - 3  
138 นายปรีชา มหาโพธิกุล ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1 - 3  
139 นางบังอร ภูพัฒนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4 - 6  
140 นางสาวกัญญาพัชญ์ วังแสง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4 - 6  
141 นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวช ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4 - 6  
142 นางพรรณี พลายคุม ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4 - 6  
143 นายวชิรวิทย์ เมืองอินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4 - 6  
144 นางสาวสุชีลา ตันติเมธาวี ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4 - 6  
145 นางสาวศรีสุดา นุ่มอ่ำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4 - 6  
146 นายสมนึก สุยะสืบ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4 - 6  
147 นายปรีชา มหาโพธิกุล ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4 - 6  
148 นายคมสัน ไชยปัดทุม ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4 - 6  
149 นางสุดาพร หาญจริง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4 - 6  
150 นางสาวจิราวรรณ กึ่งวงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4 - 6  
151 นางสาวอุไรวรรณ วรญาณศรี ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4 - 6  
152 นางอรวรรณ กันธิยะ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4 - 6  
153 นางสาวพัชรียา จันทะไทย ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4 - 6  
154 นางสาวสุธาสินี แช่มมี ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4 - 6  
155 นางพัชรี เมตตาจิตร ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4 - 6  
156 นางสาวกรนภา วัชระธำรงกุล ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4 - 6  
157 นางสาวธนพร จันทร์ศรี ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4 - 6  
158 นางสาวศุทธินี โนนริบูรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4 - 6  
159 นางสาวอริสา ปราณีวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4 - 6  
160 นางสาววันวิสา เขียวไสว ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4 - 6  
161 นางสาวขนิษฐา ภูสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4 - 6  
162 นางสาวกุลสิริ สมบูรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4 - 6  
163 นางปริศนา จตุรปา ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4 - 6  
164 MS.JOAN R. LIWAG ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4 - 6  
165 MRS.MAUREEN G. MONTEMAYOR ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4 - 6  
166 นางสาวสุดารัตน์ สุวงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4 - 6  
167 นางสาวสิริน ฤทธิหมุน ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4 - 6  
168 นางสาวกันต์ชญาณี ส่งเจริญทรัพย์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4 - 6  
169 MS.JULIMAR S. CAMBA ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4 - 6  
170 นางบังอร ภูพัฒนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4 - 6  
171 นางสาวกัญญาพัชญ์ วังแสง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4 - 6  
172 นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวช ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4 - 6  
173 นางพรรณี พลายคุม ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4 - 6  
174 นายวชิรวิทย์ เมืองอินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4 - 6  
175 นายสมนึก สุยะสืบ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4 - 6  
176 นายฉัตรพันธ์ นิลกำแหง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4 - 6  
177 นายปรีชา มหาโพธิกุล ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4 - 6  
178 นายคมสัน ไชยปัดทุม ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4 - 6  
179 นางสุดาพร หาญจริง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4 - 6  
180 นางสาวขัตติยา สุริยะกมล ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4 - 6  
181 นางสาวมารีนา แบรอฮีม ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4 - 6  
182 MS.ROSEMARIE ANTONIO ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4 - 6  
183 นางสาวภภัสสร ดวงมณี ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4 - 6  
184 นางสาววโรชา เอมโคกสลุด ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4 - 6  
185 MS.CAROL C.LAPPAY ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4 - 6  
186 นางสาวพัชรนันท์ เวียงสันเทียะ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4 - 6  
187 นายวัชรพงษ์ คงคาชนะ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4 - 6  
188 MRS.VEMELYN A.VICTORINO ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4 - 6  
189 นางสาวกมลชนก เลี่ยนชอบ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4 - 6  
190 นางสาวกชพรรณ ฝ้ายทอง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4 - 6  
191 MRS.RITA LEA DELA CRUZ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4 - 6  
192 นางสาวสุวรรณี บุญทัน ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4 - 6  
193 นางสาวสิริรัตน์ บัวแป้น ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4 - 6  
194 MS.EUNICE QUIDET ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4 - 6  
195 นางสาวศรินยา พลอาจ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4 - 6  
196 นางสาวเพชรรัตน์ ภูดาษ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4 - 6  
197 MRS.DAISY DE QUIROZ SERDAN ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4 - 6  
198 นางสาวชุดารัตน์ พารา ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4 - 6  
199 นางสาวชื่นนภา เพิ่มพูน ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4 - 6  
200 นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (ปล่อยอิสระ) ม.1 - 3  
201 นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวช ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (ปล่อยอิสระ) ม.1 - 3  
202 นางสาวกัญญาพัชญ์ วังแสง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (ปล่อยอิสระ) ม.1 - 3  
203 นางสาวหฤทัย สุขสุด ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (ปล่อยอิสระ) ม.1 - 3  
204 MS.LI FEI ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (ปล่อยอิสระ) ม.1 - 3  
205 นางสุดาพร หาญจริง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ม.1 - 3  
206 นายวชิรวิทย์ เมืองอินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ม.1 - 3  
207 นางสาวจิตรลดา กัปตัน ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ม.1 - 3  
208 MS.LI FEI ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ม.1 - 3  
209 นางสาวหฤทัย สุขสุด ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ม.1 - 3  
210 นายฉัตรพันธ์ นิลกำแหง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
211 นายสมนึก สุยะสืบ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
212 นางจารุวรรณ โรจนะเทพประสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
213 นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์พาณิชย์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
214 นายอานุภาพ สุกรินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
215 นายปรีชา มหาโพธิกุล ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
216 นายคมสัน ไชยปัดทุม ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
217 นางสาวจิตรา บุญพิมล ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
218 นายไพทูลย์ สุขสำอางค์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
219 นางบังอร ดารากร ณ อยุุธยา ที่ปรึกษาโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
220 นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์พาณิชย์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
221 นางพรรณี พลายคุม ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
222 นายฉัตรพันธ์ นิลกำแหง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
223 นางสาวเดือนเต็ม มัดตาเฮต ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
224 นายอานุภาพ สุกรินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
225 นายปรีชา มหาโพธิกุล ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
226 นางสาวจิตรา บุญพิมล ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
227 นางสาวสุจิตร กำลังเดช ที่ปรึกษาโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ อาหาร เครื่องดื่ม ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
228 นางพิศมัย ช่อวิเชียร ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ อาหาร เครื่องดื่ม ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
229 นางบังอร ภูพัฒนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ อาหาร เครื่องดื่ม ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
230 นางสาวสุชีลา ตันติเมธาวี ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ อาหาร เครื่องดื่ม ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
231 นางบุศรินทร์ ผึ่งบรรหาร ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ อาหาร เครื่องดื่ม ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
232 นางจารุวรรณ โรจนะเทพประสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ อาหาร เครื่องดื่ม ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
233 นางสาวธนิษฐา ชมศิลป์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ อาหาร เครื่องดื่ม ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
234 นางบังอร ดารากร ณ อยุุธยา ที่ปรึกษาโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ อาหาร เครื่องดื่ม ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
235 นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
236 นางบังอร ภูพัฒนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
237 นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวช ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
238 นางสาวกัญญาพัชญ์ วังแสง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
239 นายวชิรวิทย์ เมืองอินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
240 นางสุดาพร หาญจริง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
241 นางสาวจิตรลดา กัปตัน ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
242 นางสาวสิริรัตน์ สวัสดิกุล ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
243 นางพรรณี พลายคุม ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
244 นางสาวทิพจุฑา สุวะพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
245 นางบังอร ภูพัฒนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
246 นางสาวสุจิตร กำลังเดช ที่ปรึกษาโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
247 นางสาวธนิษฐา ชมศิลป์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
248 นางสาวปรียาภรณ์ จันทะสี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
249 นางสุกรรยา ปะเถตัง ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
250 นางสาวเดือนเต็ม มัดตาเฮต ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
251 นางสาวสุชีลา ตันติเมธาวี ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
252 นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
253 นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์พาณิชย์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
254 นางสาวนภาวรรณ ยุบลชู ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
255 นางสาวเดือนเต็ม มัดตาเฮต ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
256 นางสาวธนิษฐา ชมศิลป์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
257 นายวันชัย เสือใหญ่ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
258 นางสาวจิตรา บุญพิมล ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
259 นางสาววิภาวี ทองมีศรี ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
260 นางบังอร ภูพัฒนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
261 MS.JOAN R. LIWAG ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
262 นางบุศรินทร์ ผึ่งบรรหาร ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
263 นางผุสดี ธรรมศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
264 นางสาวศิริประภาพรรณ์ ตุ้มวิจิตร ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
265 นางจารุวรรณ โรจนะเทพประสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
266 นางสาวศรีสุดา นุ่มอ่ำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
267 นางสาวกัญญาพัชญ์ วังแสง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
268 นางบังอร ภูพัฒนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
269 นางสาวเพ็ญพิชา ใจมั่น ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
270 นางสาวปวันรัตน์ ประยูรคง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
271 นางสาวปวันรัตน์ ประยูรคง ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
272 นางสาวศุภากาญจน์ พลอยเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
273 นางสาวเพชรรัตน์ ภูดาษ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
274 นางสาวศุทธินี โนนริบูรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
275 นางพัชรี เมตตาจิตร ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
276 นางสาวชื่นนภา เพิ่มพูน ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
277 นางสาวขนิษฐา ภูสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
278 นางอรวรรณ กันธิยะ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
279 นางสาวสิริรัตน์ บัวแป้น ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
280 นางสาวมารีนา แบรอฮีม ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์  
281 นางเมตตา ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการดำเนินงาน  
282 นายฉัตรชัย ยอดมิ่งขวัญ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการดำเนินงาน  
283 นางสาวภิญญาพัชญ์ ทำทาน ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการดำเนินงาน  
284 นางสาวจิตตินันท์ พลเสน ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการดำเนินงาน  
285 นางสาวกัณณิกา เหลี่ยมมุกดา ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการดำเนินงาน  
286 นายสมยศ พวงเกตุแก้ว ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการดำเนินงาน  
287 นายสุวัฒน์ สีฆสมิทธิ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการดำเนินงาน  
288 นายกสิษฐ์พงษ์ ทิพเลิศ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการดำเนินงาน  
289 นายโอรส ไชยเวช ครูอัตราจ้างโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการดำเนินงาน  
290 นายกันตพัฒน์ เกียรติ์วัชร์ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการดำเนินงาน  
291 นายไตรรงค์ ทองนอก ครูผู้ช่วยโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการดำเนินงาน  
292 นางสาวอรุณวรรณ ตันประภา ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิคชั้น ป.1 - ป.6 และ ม.1 - ม.3  
293 นางสาวฉัตรดาว อนุกูลประชา ผู้อำนวยการกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กรมพลศึกษา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิคชั้น ป.1 - ป.6 และ ม.1 - ม.3  
294 นายภุชงค์ บุญรักษ์ นักพัฒนาการกีฬา กรมพลศึกษา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิคชั้น ป.1 - ป.6 และ ม.1 - ม.3  
295 นายอรรถชัย ไชยวัต นักพัฒนาการกีฬา กรมพลศึกษา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิคชั้น ป.1 - ป.6 และ ม.1 - ม.3  
296 นางสาวศิริพร สุขมงคล วิทยากรแอโรบิค กรมพลศึกษา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิคชั้น ป.1 - ป.6 และ ม.1 - ม.3  
297 นายวันชัย ผลดี วิทยากรแอโรบิค กรมพลศึกษา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิคชั้น ป.1 - ป.6 และ ม.1 - ม.3  
298 นายสุวัฒน์ สีฆสมิทธิ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิคชั้น ป.1 - ป.6 และ ม.1 - ม.3  
299 นางแคทลียา ศิริฐานะ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิคชั้น ป.1 - ป.6 และ ม.1 - ม.3  
300 นางสาวสาวิตรี กลิ่นหอม นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการ กรมพลศึกษา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1 - ป.6 และ ม.1 - ม.3  
301 นายสมยศ พวงเกตุแก้ว ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1 - ป.6 และ ม.1 - ม.3  
302 นายธเนตร อ่อนทุ่ม วิทยากรแอโรบิค กรมพลศึกษา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1 - ป.6 และ ม.1 - ม.3  
303 นางสาวปนัดดา แก่นพิทักษ์ วิทยากรแอโรบิค กรมพลศึกษา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1 - ป.6 และ ม.1 - ม.3  
304 นางสาวเต็มสิริ โพธิ์วันนา วิทยากรมวย กรมพลศึกษา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1 - ป.6 และ ม.1 - ม.3  
305 นายวรภัฏ อินพรม วิทยากรมวย กรมพลศึกษา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1 - ป.6 และ ม.1 - ม.3  
306 นายไตรรงค์ ทองนอก ครูผู้ช่วยโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1 - ป.6 และ ม.1 - ม.3  
307 นางสาวสาวิตรี กลิ่นหอม นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการ กรมพลศึกษา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวย) ป.1 - ป.6 และ ม.1 - ม.3  
308 นายสุวัฒน์ สีฆสมิทธิ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวย) ป.1 - ป.6 และ ม.1 - ม.3  
309 นายธเนตร อ่อนทุ่ม วิทยากรแอโรบิค กรมพลศึกษา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวย) ป.1 - ป.6 และ ม.1 - ม.3  
310 นางสาวเต็มสิริ โพธิ์วันนา วิทยากรมวย กรมพลศึกษา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวย) ป.1 - ป.6 และ ม.1 - ม.3  
311 นายวรภัฏ อินพรม วิทยากรมวย กรมพลศึกษา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวย) ป.1 - ป.6 และ ม.1 - ม.3  
312 นายสหรัฐ เพียรดี วิทยากรมวย กรมพลศึกษา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวย) ป.1 - ป.6 และ ม.1 - ม.3  
313 นายโอรส ไชยเวช ครูอัตราจ้างโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวย) ป.1 - ป.6 และ ม.1 - ม.3  
314 นายฉัตรชัย ยอดมิ่งขวัญ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 - ป.6 และ ม.1 - ม.3  
315 ผศ.สมหมาย ปวะบุตร อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 - ป.6 และ ม.1 - ม.3  
316 นางบุญฤดี อุดมผล อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 - ป.6 และ ม.1 - ม.3  
317 นางธนพร บุญประสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดชนะสงคราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 - ป.6 และ ม.1 - ม.3  
318 นางสาวเจนจิรา ประภาสะวัต ครูโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 - ป.6 และ ม.1 - ม.3  
319 นางสาวไอลีย์ จงกลณีย์ ครูโรงเรียนวัดเจ้ามูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 - ป.6 และ ม.1 - ม.3  
320 นางสาวภิญญาพัชญ์ ทำทาน ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 - ป.6 และ ม.1 - ม.3  
321 นายมนตรี บัวมาก ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร พิธีการ และประชาสัมพันธ์  
322 นางสาวนัฐิญา ธนะคำดี ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร พิธีการ และประชาสัมพันธ์  
323 นายกสิษฐ์พงษ์ ทิพเลิศ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร พิธีการ และประชาสัมพันธ์  
324 นางสาวรัฐญา ผึ้งหลวง ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร พิธีการ และประชาสัมพันธ์  
325 นางชนานนันท์ สตาร์คีย์ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร พิธีการ และประชาสัมพันธ์  
326 นางสาววจิรา วรเกต ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร พิธีการ และประชาสัมพันธ์  
327 นายสมยศ พวงเกตุแก้ว ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและจัดระบบการจราจร  
328 นายธีรนัยน์ เขียวแก่ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและจัดระบบการจราจร  
329 นางสุนีย์ นาคนิล ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและจัดระบบการจราจร  
330 นางสาวนิจตยา จันรุน ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและจัดระบบการจราจร  
331 นางสิวิมล นางาม ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและจัดระบบการจราจร  
332 นางทิวาพร จินดาวงษ์ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและจัดระบบการจราจร  
333 นางสาวกรัญภัฏ ไกรดานนท์ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและจัดระบบการจราจร  
334 นายธรรศ พงษ์ด้วง ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและจัดระบบการจราจร  
335 นางสาวสิริยาพรณ์ นาพันทัง ครูผู้ช่วยโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและจัดระบบการจราจร  
336 นายโอรส ไชยเวช ครูอัตราจ้างโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและจัดระบบการจราจร  
337 นายกิตติธัช ทองมุข ครูอัตราจ้างโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและจัดระบบการจราจร  
338 นางสาวพิชชามญชุ์ ถือมาลา ลูกจ้างประจำโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและจัดระบบการจราจร  
339 นางอัจฉราภรณ์ ธูปแจ้ง ลูกจ้างประจำโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและจัดระบบการจราจร  
340 นางดวงดาว มัดฐานธง ลูกจ้างประจำโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและจัดระบบการจราจร  
341 นายวิวัฒน์ กันฉาย ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและจัดระบบการจราจร  
342 นายจำเนียร บุญประคอง ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและจัดระบบการจราจร  
343 นายทัตชัย สำราญจิตต์ ครูทรงคุณค่าโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและจัดระบบการจราจร  
344 นายสำคัญ ลิ้มสุวรรณ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัยและจัดระบบการจราจร  
345 นางสาวศิวพร จอมคำสี ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
346 นางอุษา จินดามณี ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
347 นางสาวสุภาพร อ่อนน้อมดี ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
348 นางพรพิมล ทองเหง้า ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
349 นางสาวภัทรศร หอธรรม ครูผู้ช่วยโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
350 นางสาวสุกันยา ใยพวง ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
351 นางสาวสายฝน ศรีสองสม ครูอัตราจ้างโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
352 นางสาวสุนิสา สร้อยสวัสดิ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
353 นางสาวสุวิมล จำปาทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
354 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดาวัลย์ เกษมสุข ครูอัตราจ้างโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
355 นางสาววนิดา บุญมา ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
356 นายอภิชาติ บัวจรูญ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
357 นายมนตรี คำตื้อ ครูอัตราจ้างโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
358 นายกิตติศักดิ์ จันทร์นิเวศน์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
359 นายวรวัฒน์ คำบัว ครูอัตราจ้างโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
360 นางสาวณัชพิมพ์ ภาษีรอด ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาหาร  
361 นางสาวจารุวรรณ ฃื่นวัฒนา ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาหาร  
362 นางสาวเกษราภรณ์ คำจะ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาหาร  
363 นางสุนีรัตน์ จิตรคง ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาหาร  
364 นางสาววิวรรณ แซ่จิว ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาหาร  
365 นางบัวทิพย์ สว่างวงศ์ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาหาร  
366 นางสาวอรุณวรรณ จันทรัตน์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาหาร  
367 นางสาวเกษประภา ศรีแสนตอ ครูผู้ช่วยโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาหาร  
368 นางสาวกมลชนก แก้วโก ครูผู้ช่วยโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาหาร  
369 นางสาวภัทร์พิชชา บุญแสง ครูอัตราจ้างโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาหาร  
370 นางสาวปิยวดี วรพันธุ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาหาร  
371 นางสาวปนัสยา กิจค้า ครูอัตราจ้างโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาหาร  
372 นางสาวธิดารัตน์ ขุนวิไล ครูอัตราจ้างโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายอาหาร  
373 นางสาวจินตนา ช้างสาร ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
374 นางแคทลียา ศิริฐานะ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
375 นางวันทนี พรหมสุวรรณ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
376 นางสาวอังคนา เวปุลานนท์ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
377 นางมุกดา ต้องเสรีกุล ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
378 นางสาวกัณณิกา เหลี่ยมมุกดา ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
379 นายอาทิตย์ โล่ห์นารายณ์ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
380 นางสาวฤทัย หินราชา ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
381 นางสาวนิรมาน ชนะโรจน์ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
382 นางสาวนารีนารถ เอี่ยมเสน ครูอัตราจ้างโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
383 นางชุติมนฑน์ แสงอาวุธ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
384 นายกันตพัฒน์ เกียรติ์วัชร์ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา  
385 นางสาวภิญญาพัชญ์ ทำทาน ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา  
386 นายกิตติศักดิ์ จันทร์นิเวศน์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา  
387 นายไตรรงค์ ทองนอก ครูผู้ช่วยโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา  
388 นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน (การปั้นดินน้ำมัน)  
389 นางสาวพรทิพย์ ศิริชาติ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน (การปั้นดินน้ำมัน)  
390 นางสาวปพรรัตน์ สมยาโลน ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน (การปั้นดินน้ำมัน)  
391 นางสาวสุคนธ์พิศา วรรณวงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน (การปั้นดินน้ำมัน)  
392 นางสาวมยุรา สุระนิตย์ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน (การปั้นดินน้ำมัน)  
393 นางสาวสุพร อุดมชุม ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน (การปั้นดินน้ำมัน)  
394 นางสาวฉวีวรรณ ประกอบเสียง ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน (การปั้นดินน้ำมัน)  
395 นางสาววิมล ธรรมโรเวศน์ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน (การปั้นดินน้ำมัน)  
396 นางสาวสรารัตน์ ฝากไธสง ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน (การปั้นดินน้ำมัน)  
397 นางสาวเจนณลี ยศไชยวิบูลย์ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน (การปั้นดินน้ำมัน)  
398 นางสาวสุพิชญา แสงแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน (การปั้นดินน้ำมัน)  
399 นางสาวจิตรานนท์ ทองคำปัน ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน (การปั้นดินน้ำมัน)  
400 นางสาวอารียา ค้าสุกร ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน (การปั้นดินน้ำมัน)  
401 นางสาวนงนุช จ่าบาล ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน (การปั้นดินน้ำมัน)  
402 นางปิติจิต ยี่สุ่นเทศ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน (การปั้นดินน้ำมัน)  
403 นางสาวฐิติการย์ ฤทธิชัยนุวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน (การปั้นดินน้ำมัน)  
404 นางสาวศิริลักษณ์ วงค์พุฒ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน (การปั้นดินน้ำมัน)  
405 นางสาวศิริลักษณ์ วงค์พุฒ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน (การปั้นดินน้ำมัน)  
406 นางสาวสุพิชญา ประสารศรี ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน (การปั้นดินน้ำมัน)  
407 นางสาวศศิธร เจียงพัฒนากิจ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน (การปั้นดินน้ำมัน)  
408 นางกมัยธร สัจจา ผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
409 นางพรใจ ด้วยตั้งใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายโรงเรียนสองภาษา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
410 นางสาวอัญชลี วังมะนาว ครูโรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
411 นายพุฒิวิชญ์ โตเทศ ครูโรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
412 นายชัชพล พักตร์ใส ครูโรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
413 นายสุพจน์ รักร่วม ครูโรงเรียนโฆสิตสโมสร กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
414 นางอำพันธ์ ต๋าอ่อน นักการภารโรง คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
415 นางสาววันทา บุญอำนวย นักการภารโรง คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
416 นางพิมพ์พาพรรณ เชียงรอด นักการภารโรง คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
417 นางสาวจุรีย์พร กิมาวะหา ครูโรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
418 นางสาวศิริวรรณ วงค์พุฒ ครูโรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
419 นางนันรุ่ง ครองยุติ ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
420 นางสาวหนึ่งฤทัย สระทองแย ครูโรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
421 นางสาวเบญจศรี จันทร์ดี ครูโรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
422 นางสาวธนอัญญ์ ทองยัง ครูโรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
423 นางสาววัลยา แซ่ตั้ง ครูโรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
424 นางสาวประภัสสร ลีโสภา ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
425 นางสาววราจินต์ สุนทรายน ครูโรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
426 นางสาวพิรุณพร เทียบศรี ครูโรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
427 นางสาวอโนทัย แจ่มในจิตต์ ครูโรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
428 นางสาวศันสนีย์ เนียมกิ่ง ครูโรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
429 นางธารทอง ศิริรัตนาวดี ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
430 นางจันทรจิรา อ่อนเงิน ครูโรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
431 นายนัฐวุฒิ บุษบา ครูโรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
432 นางสาวดวงกมล ศรีจรูญสิทธิ์ ครูโรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
433 นางจิราภรณ์ สิริวรรณ ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
434 นางสาวมนันยา สายชู ครูโรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
435 นางสาวอัญชฎา พรมลาย ครูโรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
436 นางสาวสุทิน กลิ่นอ่อน ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
437 นางสาวนาฏอนงค์ เรืองรัศมีพงษ์ ครูโรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
438 นางสาวนนทวรรณ เพ็ญวิจิตร ครูโรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
439 นางสาวพัฐภา พิมชัย ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
440 นางสาวทัศน์วรรณ บุญมาก ครูโรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
441 นางสุวิมล พิบูลย์ ครูธุรการ โรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
442 นางอุษิฏฏา สมนาม ครูโรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
443 นางสาวเปมิกา เตี่ยวขุ้ย ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
444 นางสาวิตรี แหล่งหล้า ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
445 นางวิลดา ภาษานนท์ ครูโรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
446 นางสาวประยงค์ นวลมณี พี่เลี้ยงอนุบาล โรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
447 นางสาวระมัย ภูจำนงค์ พี่เลี้ยงอนุบาล โรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
448 นางสาวนันท์นภัส มุกดา พี่เลี้ยงอนุบาล โรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
449 นางสาวนพวรรณ พุ่มทองดี พี่เลี้ยงอนุบาล โรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
450 นางดุษฎี เศรษฐไพศาลกุล พี่เลี้ยงอนุบาล โรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
451 นางกาญจนา ขลิบทอง พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
452 นางสาวศิลามณี นาดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
453 นางสาวพัทธิยา ป่งกวาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
454 นางสาวนิภาพร เผือดพุธ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
455 นางสาวจิราภา เพ็งสวัสดิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
456 นางสาววรรณวิสา ทองเสมอ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
457 นางสาวภัคนัน ลอยไสว นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
458 นางสาวขวัญฤดี ประเมศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
459 นางสาวปริมประภา พันธ์บุบผา นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
460 นางสาวณัฐมล กุโรรัตน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
461 นางสาวอรญา โต้ตอบ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
462 นางสาวภัสนรี ผุดมี นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
463 นางสาวสุภาภรณ์ ยอดเจริญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
464 นางสาวจิรวรรณ แก้วทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ศิลปะสาระนาฏศิลป์)  
465 นางสาวจินตนา สุขสำราญ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ภาษาไทย)  
466 นายสมบูรณ์ เสาวคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ภาษาไทย)  
467 นางจารุฉันท์ ประดับสีห์วสุ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ภาษาไทย)  
468 นางเกศมณี พันธ์พัฒนกูล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ภาษาไทย)  
469 นางเสาวนีย์ สนหอม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ภาษาไทย)  
470 นายเรวัฒ โสดาพรหม ครูชำนาญการ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ภาษาไทย)  
471 นางมยุรี เหลืองสินศิริ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ภาษาไทย)  
472 นางสาวรัตนา ยืนยง ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ภาษาไทย)  
473 ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ภาษาไทย)  
474 นางวิภา ตัณฑุลพงษ์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ภาษาไทย)  
475 นางพรทิพา คำแหง ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ภาษาไทย)  
476 นางสาวบุญญลักษณ์ พิมพา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ภาษาไทย)  
477 นายอนิรุทธ์ บุญเกื้อ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ภาษาไทย)  
478 นางสาวปวันรัตน์ สนธิสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ภาษาไทย)  
479 นายรักไทย ธนวุฒิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ภาษาไทย)  
480 นางเมตตา ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการอำนวยการ(ศูนย์ภาษาไทย)  
481 นางสาวศรินทิพย์ บุญเติม ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรม พินิจวรรณคดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  
482 นางสาวรัตนา ยืนยง ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรม พินิจวรรณคดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  
483 นางสาววิไล ดวงดี ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
484 นางสาววาสนา ตั้งเศวตชัย ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
485 นางสาวสนธยา คันธาวัฒน์ ครูโรงเรียนประถมนนทรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
486 นางสาวจิรัชญา ธนธีรบรรจง ครูโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
487 นางสาวพรนลัท ดำนา ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
488 นางสาวสิริน ฤทธิหมุน ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
489 นางปุณยนุช วงค์ศรี ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
490 นางสาวภคนันท์รัตน์ สมบัติวงค์ ครูโรงเรียนวัดมหาบุศย์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
491 นางสาวสนธยา คันธาวัฒน์ ครูโรงเรียนประถมนนทรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
492 นางปุณยนุช วงค์ศรี ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖(ศูนย์ภาษาไทย)  
493 นางสาวละอองดาว แสงเพชร ครูชำนาญการ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖(ศูนย์ภาษาไทย)  
494 นางสาวศุภผล ตาเทพ ครูชำนาญการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖(ศูนย์ภาษาไทย)  
495 นางสาววราภรณ์ มิเถาวัลย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖(ศูนย์ภาษาไทย)  
496 นางสาวไอลดา มูฮำหมัดยูโซ๊ะ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖(ศูนย์ภาษาไทย)  
497 นายวิทยา ศรีอาราม ครูโรงเรียนวัดเจ้ามูล คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖(ศูนย์ภาษาไทย)  
498 นางสุจิตรา สุภากริต ครูโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖(ศูนย์ภาษาไทย)  
499 นางสาวอรัญญา จันทร์ขาว ครูโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖(ศูนย์ภาษาไทย)  
500 นางสาวพิมพ์พรรณ จันทร์ตา ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖(ศูนย์ภาษาไทย)  
501 นางสาวละอองดาว แสงเพชร ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖(ศูนย์ภาษาไทย)  
502 นางสาวอิษฎา สุ่มมาตย์ ครูโรงเรียนประถมนนทรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖(ศูนย์ภาษาไทย)  
503 นางสมบุญ กลัดคร้าม ครูโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖(ศูนย์ภาษาไทย)  
504 นางสาวณฐเณษ สุดเฉลียว ครูโรงเรียนบางบัว คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖(ศูนย์ภาษาไทย)  
505 นางสาวขจรจิต ทองดีนอก ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖(ศูนย์ภาษาไทย)  
506 นางสาวเกศสุดา นามวงค์ ครูโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖(ศูนย์ภาษาไทย)  
507 นางสาวอุมาพร บุญเปียก ครูชำนาญการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓(ศูนย์ภาษาไทย)  
508 นางปุณยนุช วงค์ศรี ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓(ศูนย์ภาษาไทย)  
509 นางสาวณัฐกฤตา ภูจอมนิล ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓(ศูนย์ภาษาไทย)  
510 นางสาวปนิฏฐา ป้อมหิน ครูโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓(ศูนย์ภาษาไทย)  
511 นางสาวสุภาพร สีเลิศ ครูโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓(ศูนย์ภาษาไทย)  
512 นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ์ ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและจัดทำข้อมูลการรับสมัครในเว็บไซต์(ศูนย์ภาษาไทย)  
513 นางสาวพิมพ์พิชชา ฤทธิ์มนตรี ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและจัดทำข้อมูลการรับสมัครในเว็บไซต์(ศูนย์ภาษาไทย)  
514 นายณัฐดนัย เดชมา ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและจัดทำข้อมูลการรับสมัครในเว็บไซต์(ศูนย์ภาษาไทย)  
515 นางสาวอรอนงค์ บุตรแสน ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและจัดทำข้อมูลการรับสมัครในเว็บไซต์(ศูนย์ภาษาไทย)  
516 นายเรวัฒ โสดาพรหม ครูชำนาญการ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและจัดทำข้อมูลการรับสมัครในเว็บไซต์(ศูนย์ภาษาไทย)  
517 นางจารุฉันท์ ประดับสีห์วสุ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและจัดทำข้อมูลการรับสมัครในเว็บไซต์(ศูนย์ภาษาไทย)  
518 นางมยุรี เหลืองสินศิริ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและจัดทำข้อมูลการรับสมัครในเว็บไซต์(ศูนย์ภาษาไทย)  
519 นางสาวอุมาพร บุญเปียก ครูชำนาญการ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและจัดทำข้อมูลการรับสมัครในเว็บไซต์(ศูนย์ภาษาไทย)  
520 นางวราลักษณ์ เต็มสิทธิ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและจัดทำข้อมูลการรับสมัครในเว็บไซต์(ศูนย์ภาษาไทย)  
521 นางสาวนันท์นภัส พรกลาง ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและจัดทำข้อมูลการรับสมัครในเว็บไซต์(ศูนย์ภาษาไทย)  
522 นางสาวชุติมา จงใจงาม ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและจัดทำข้อมูลการรับสมัครในเว็บไซต์(ศูนย์ภาษาไทย)  
523 นายพงศธร บุญชิต ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและจัดทำข้อมูลการรับสมัครในเว็บไซต์(ศูนย์ภาษาไทย)  
524 นางสาวละอองดาว แสงเพชร ครูชำนาญการ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและจัดทำข้อมูลการรับสมัครในเว็บไซต์(ศูนย์ภาษาไทย)  
525 นายณรงค์ น้ำดอกไม้ ครูธุรการ คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและจัดทำข้อมูลการรับสมัครในเว็บไซต์(ศูนย์ภาษาไทย)  
526 นางสาวนฤมล แสนอ่อน ลูกจ้าง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและจัดทำข้อมูลการรับสมัครในเว็บไซต์(ศูนย์ภาษาไทย)  
527 นายเส็ง บุดดา ครูชำนาญการ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและจัดทำข้อมูลการรับสมัครในเว็บไซต์(ศูนย์ภาษาไทย)  
528 นางปัทมา เทศประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน(ศูนย์ภาษาไทย)  
529 นางเรืองศรี เลิศไกร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน(ศูนย์ภาษาไทย)  
530 นางสาวละอองดาว แสงเพชร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน(ศูนย์ภาษาไทย)  
531 นางสาวกาญจนา ดอนพลก้อม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน(ศูนย์ภาษาไทย)  
532 นางสาวธนพร วรบุตร ครูชำนาญการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
533 นางสาวสุปรียา สว่างศรีสกุล ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
534 นางสมบัติ ฤกษ์ขจรนามกุล ครูโรงเรียนวัดพลับพลาชัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
535 นางสาววราศิริ วงศ์สุนทร ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์)ฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
536 นางสาวจุติพร สายมาตร์ ครูโรงเรียนวัดโสมนัส คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
537 นางกัญญา สถาพรวจนา ครูโรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
538 นางสาวสุธนา สิริธนดีพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
539 นางลักขณา กลิ่นเฟื่อง ครูโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
540 นางอาภาสินี ประสพศักดิ์ ครูโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
541 นางสาวพรธิภา เกื้อกุดลิง ครูโรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
542 นางสาวสิริวิภาพร สระศรี ครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
543 นางสาวภัทรรินทร์ นิลสระคู ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
544 นางสาววิชชุดา เฉียมแหลม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
545 นางสาววาณี คมขำ ครูโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
546 นางสาวอัญญารัตน์ นิติศักดิ์ ครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
547 นางสาววศมน กรรณเทพ ครูโรงเรียนวัดพลับพลาชัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
548 นางสาวอังคนา เปล่งวาจา ครูโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
549 นายสุทัศพันธ์ ปิ่นสุวรรณบุตร ครูโรงเรียนประยุรวงศาวาส คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
550 นางสาวโชติกา ศรีโคตร ครูโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
551 นางสาวทิพวรรณ จันทร์จร ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
552 นางสาวชัญญา บุญเจริญ ครูโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
553 นางสาวศรินทิพย์ บุญเติม ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
554 นางสาวดวงฤทัย วิชัยรัตน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
555 นางสาวสาลินี บุนนาค ครูโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
556 นางสาวฐิมารัตน์ กวยทอง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
557 นายนวพันธ์ุ จุฬจัมบก ครูโรงเรียนวัดชนะสงคราม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
558 นางสาวกนกกร ฉัตรหิรัญเลิศ ครูชำนาญการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมวรรณกรรมพิจารณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
559 นางณัฐวีร์ ชาญเชี่ยว ครูโรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมวรรณกรรมพิจารณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
560 นางสาวรัตนาพร จันทร์พรหม ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมวรรณกรรมพิจารณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
561 นางสาวยุพิน แซ่เฮี๊ยบ ครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมวรรณกรรมพิจารณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
562 นางสาวกนกกร ฉัตรหิรัญเลิศ ครูชำนาญการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพินิจวรรณคดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
563 นางธารทิพ วิชาคุณ ครูโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพินิจวรรณคดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
564 นางภัทรภร สวนเสริม ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพินิจวรรณคดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
565 นางสาวสุพิชชา แก่นนาคำ ครูโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพินิจวรรณคดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
566 นางสาวหรรษา รอดนิตย์ ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
567 นางวันทนี ยอดยิ่ง ครูโรงเรียนวัดนาคปรก คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
568 นางสาวขจรจิต ทองดีนอก ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
569 นางสาวพัชรียา จันทะคุณ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
570 นางวณี ม่วงแพรสี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
571 นางสาวเบญจพร นาคอ้าย ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
572 นางสาธร มุ่งธัญญา ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
573 นางสาวกนกนาถ ทะตัน ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
574 นางสาววรัญญา สุขลิ้ม ครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
575 นางสาวหนึ่งฤทัย สระทองแย ครูโรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
576 นางสาวเจนณลี ยศไชยวิบูลย์ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
577 นางสาวรัชชนก ชูศรี ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
578 นางสงวนศิล จันทะคุณ ครูโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
579 นางสาวพัชรียา จันทะไทย ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
580 นางสาวภคนันท์รัตน์ สมบัติวงค์ ครูโรงเรียนวัดมหาบุศย์ฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
581 นางสาวหนึ่งฤทัย สระทองแย ครูโรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
582 นางสาวภคนันท์รัตน์ สมบัติวงศ์ ครูโรงเรียนวัดมหาบุศย์ฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
583 นางสาวภคนันท์รัตน์ สมบัติวงค์ ครูโรงเรียนวัดมหาบุศย์ฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
584 นางสาวณฐเณษ สุดเฉลียว ครูโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
585 นางสมบุญ กลัดคร้าม ครูโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
586 นางสาวนันท์นภัส พรกลาง ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
587 นางชญาน์นันท์ ไชยมานันต์ ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
588 นางสาวสุริศา วารุณ ครูโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
589 นางสาวณัชชากัญญ์ จิตรารักษ์ ครูโรงเรียนโรงเรียนดาราคาม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
590 นางสาวอารียา แพนาค ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
591 นางสาวณัชชา พึ่งหล้า ครูโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
592 นางขวัญตา กาญจนปัญญาคม ครูโรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
593 นางสาวสุภาพร อ่อนน้อมดี ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
594 นางสาวรัตนา ยืนยง ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
595 นางสาวอังคณา เกตุทอง ครูโรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
596 นางสาวเนตรนภา ภูมิโคกรักษ์ ครูโรงเรียนวัดอุทัยธาราม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
597 นางสาวณัชชากัญญ์ จิตรารักษ์ ครูโรงเรียนโรงเรียนดาราคาม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
598 นางสาวอารียา แพนาค ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
599 นางขวัญตา กาญจนปัญญาคม ครูโรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
600 นางสาวสุภาพร อ่อนน้อมดี ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
601 นางสาวอังคณา เกตุทอง ครูโรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
602 นางวันทนี ยอดยิ่ง ครูโรงเรียนวัดนาคปรก คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
603 นางสาวขจรจิต ทองดีนอก ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
604 นายพรหมฤทธิ์ ไชยต้นเทือก ครูโรงเรียนวัดเจ้ามูล คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
605 นางสาวณัชชากัญญ์ จิตรารักษ์ ครูโรงเรียนโรงเรียนดาราคาม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
606 นางวราลักษณ์ เต็มสิทธิ์ ครูชำนาญการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (ศูนย์ภาษาไทย)  
607 นางสาวเบญจมาศ สมบูรณ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (ศูนย์ภาษาไทย)  
608 นางสาวพิชญาภา กัลยา ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (ศูนย์ภาษาไทย)  
609 นางสาวเขมณิจ อ่ำแห ครูโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (ศูนย์ภาษาไทย)  
610 นางอุษิฏฏา สมนาม ครูโรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (ศูนย์ภาษาไทย)  
611 นายพรชัย ปิติควร ครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (ศูนย์ภาษาไทย)  
612 นางณัฐชนันท์ อู่ตุ้ม ครูโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (ศูนย์ภาษาไทย)  
613 นางสาวนฤมล ขันประโคน ครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (ศูนย์ภาษาไทย)  
614 นายณัฐวุฒิ ทรัพย์ประเดิมชัย ครูโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (ศูนย์ภาษาไทย)  
615 นางสุภารัตน์ สิทธิรัตนพงศ์ ครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (ศูนย์ภาษาไทย)  
616 นางสาวเอมอร รัตนมหาวงศ์ ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (ศูนย์ภาษาไทย)  
617 นางสาวสุกัญญา รักวงษ์ฤทธิ์ ครูโรงเรียนประถมนนทรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (ศูนย์ภาษาไทย)  
618 นางสาวทิพย์อาภา เป็งวงศ์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (ศูนย์ภาษาไทย)  
619 นางสาวสวพร บุญญผลานันท์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (ศูนย์ภาษาไทย)  
620 นางคำปุ่น กมลเดช ครูโรงเรียนบางบัว คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (ศูนย์ภาษาไทย)  
621 นายปรีชา ศรีซองเชศ ครูโรงเรียนดาราคาม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (ศูนย์ภาษาไทย)  
622 นางสาวมนันยา สายชู ครูโรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (ศูนย์ภาษาไทย)  
623 นางสาวสุภานุช เบญจสุอนันต์ ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (ศูนย์ภาษาไทย)  
624 นายปรีชา ศรีซองเชศ ครูโรงเรียนดาราคาม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (ศูนย์ภาษาไทย)  
625 นางสาวสุกัญญา รักวงษ์ฤทธิ์ ครูโรงเรียนประถมนนทรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (ศูนย์ภาษาไทย)  
626 นางสาววลัยลักษณ์ อินธิชัย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (ศูนย์ภาษาไทย)  
627 นางอารมย์ ชัยสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (ศูนย์ภาษาไทย)  
628 นางสาวณัฐกฤตา ภูจอมนิล ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (ศูนย์ภาษาไทย)  
629 นางสาวอรอนงค์ สินสุพรรณ์ ครูโรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (ศูนย์ภาษาไทย)  
630 นางสาวสุภาณี โพธิ์ถวิล ครูโรงเรียนวัดช่างเหล็ก คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (ศูนย์ภาษาไทย)  
631 สิบโทณัฐดนัย สว่างเรืองฤทธิ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
632 นางสาวดวงฤทัย วิชัยรัตน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
633 นางสาวศิริรัตน์ จันทบาล ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
634 นายวรรงค์ ดานาคแก้ว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
635 นายเมย์ เนาวรัตน์ ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
636 นางเสาวนีย์ สร้อยสด ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
637 นางสาวศุจีภรณ์ แก้วเทพ ครูโรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
638 นางสาวกมลชนก เลี่ยนชอบ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
639 นายอาชาคริสน์ ขาววงค์ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
640 นางสาวอรัชพร เปรุนาวิน ครูโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
641 นางสาวภัสสรนันทน์ ทองนอก ครูโรงเรียนบ้านหนองบอน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
642 นายอนุชา วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
643 นายธีรพงศ์ ภูงามดี ครูโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
644 นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ์ ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
645 นางสาวพัชรา มีบุญ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ (เฉลิมพระเกียรติ) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
646 นางสาวศุภดา ศิลารัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
647 นางสาวเจนณลี ยศไชยวิบูลย์ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
648 นางสาวนุจรีย์ แก้วบริบัติ ครูโรงเรียนวัดมหาบุศย์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
649 นางณัฐนันท์ เนียมศรี ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
650 นางสาววัลลภา พลับน้อย ครูโรงเรียนประถมนนทรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
651 นางจันทิรา กุสดิษฐ ครูโรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
652 นางสาวเจนจิรา นุตโร ครูโรงเรียนพลับพลาชัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
653 นางสาวขวัญข้าว ชุ่มเกสรกูลกิจ ครูโรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
654 นางสาวศุจีภรณ์ แก้วเทพ ครูโรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
655 นางสาวสุวรรณา แย้มอรุณ ครูโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
656 นางสาวนุจรีย์ แก้วบริบัติ ครูโรงเรียนวัดมหาบุศย์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
657 นางสาวพิมพ์พิชชา ฤทธิ์มนตรี ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
658 นายณัฐนันท์ เนียมศรี ครูโรงเรียนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
659 นางสาววัลลภา พลับน้อย ครูโรงเรียนประถมนนทรี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
660 นางจันทิรา กุสดิษฐ ครูโรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
661 นางสาวชฎานุช ปุเรตัง ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
662 นางสาวนฤมล แสนอ่อน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
663 นางสาวอรอนงค์ บุตรแสน ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
664 นางสาวอริยา วัฒนก้านตง ครูโรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
665 นางสาวเจนจิรา นุตโร ครูโรงเรียนพลับพลาชัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
666 นางสาวขวัญข้าว ชุ่มเกสรกูลกิจ ครูโรงเรียนราชวินิต คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
667 นายณัฐดนัย เดชมา ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
668 นายสิปปกร บุนนาค ครูโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
669 นางมลทิพย์ ดานาคแก้ว ครูผู้ทรงคุณค่า โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดำเนินการจับสลากลำดับการอ่านท่องบทอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ , ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓(ศูนย์ภาษาไทย)  
670 นางสาวประภัสสร นรวรรณ ครูชำนาญการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดำเนินการจับสลากลำดับการอ่านท่องบทอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ , ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓(ศูนย์ภาษาไทย)  
671 นางชุติมา ทิพวาที ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดำเนินการจับสลากลำดับการอ่านท่องบทอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ , ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓(ศูนย์ภาษาไทย)  
672 นางนฤมล เจียรวิจิตร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดำเนินการจับสลากลำดับการอ่านท่องบทอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ , ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓(ศูนย์ภาษาไทย)  
673 นางสาวชุติมา จงใจงาม ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดำเนินการจับสลากลำดับการอ่านท่องบทอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ , ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓(ศูนย์ภาษาไทย)  
674 นางสาวดวงเดือน ศรีอินทร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดำเนินการจับสลากลำดับการอ่านท่องบทอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ , ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓(ศูนย์ภาษาไทย)  
675 นางสาวเวฬุรีย์ ปรางค์จันทร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดำเนินการจับสลากลำดับการอ่านท่องบทอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ , ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓(ศูนย์ภาษาไทย)  
676 นางสาวณปภัช สุขเกษม ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดำเนินการจับสลากลำดับการอ่านท่องบทอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ , ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓(ศูนย์ภาษาไทย)  
677 นางพนารัตน์ จารีตพิทยา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดำเนินการจับคู่แข่งขันคำคม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓(ศูนย์ภาษาไทย)  
678 นางสาวลัดดาวัลย์ จันดาหัวดง ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดำเนินการจับคู่แข่งขันคำคม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓(ศูนย์ภาษาไทย)  
679 นางสาววราภรณ์ ช้างอยู่ ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดำเนินการจับคู่แข่งขันคำคม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓(ศูนย์ภาษาไทย)  
680 นายธนพล ตันตระกูล ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดำเนินการจับคู่แข่งขันคำคม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓(ศูนย์ภาษาไทย)  
681 นางสาวภัคภร สมมิตร ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดำเนินการจับคู่แข่งขันคำคม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓(ศูนย์ภาษาไทย)  
682 นางสาวปรียา พุ่มมีจิตร ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดำเนินการจับคู่แข่งขันคำคม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓(ศูนย์ภาษาไทย)  
683 นางสาวสุปรียา สว่างศรีสกุล ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
684 นางสาวภัทธรินทร์ นิลสระคู ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
685 นางสาวชฎานุช ปุเรตัง ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
686 นางสาวเบญจพร นาคอ้าย ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
687 นางกัลยกร โคตรเวียง พนักงานราชการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขันพินิจวรรณคดีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
688 นางสาวศิริรัตน์ จันทบาล ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
689 นางสาววลัยลักษณ์ อินธิชัย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
690 นางสาวเนตรนภา ภูมิโคกรักษ์ ครูโรงเรียนวัดอุทัยธาราม คณะกรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
691 นางสาวหรรษา รอดนิตย์ ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
692 นางสาวปวีณา โค้วจำรัส ครูชำนาญการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
693 นางสาวชุติมา จงใจงาม ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
694 นางสาวไอลดา มูฮำหมัดยูโซ๊ะ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
695 นางสาวเมธาวดี จันทรโชติ ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
696 นางสาววาสนา ตั้งเศวตชัย ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
697 นางชญาน์นันท์ ไชยมานันต์ ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
698 นางสาวเวฬุรีย์ ปรางค์จันทร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
699 นางสาวพิชญาภา กัลยา ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหมกลอนสี่ (ศูนย์ภาษาไทย)  
700 นางสาวเบญจมาศ สมบูรณ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหมกลอนสี่ (ศูนย์ภาษาไทย)  
701 นางสาววราภรณ์ มิเถาวัลย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหมกาพย์ยานี ๑๑ (ศูนย์ภาษาไทย)  
702 สิบโทณัฐดนัย สว่างเรืองฤทธิ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขันต่อคำศัพท์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
703 นายสมสห ศรีเสน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขันต่อคำศัพท์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
704 นายสาธิต โคตรสงคราม พนักงานราชการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขันต่อคำศัพท์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
705 นายเจษฎาภรณ์ สุดานิช ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขันต่อคำศัพท์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
706 นายพีรวัฒน์ มักสัน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขันต่อคำศัพท์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
707 นายวรเดช สังวาลย์น้อย ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขันต่อคำศัพท์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
708 นางจารุฉันท์ ประดับสีห์วสุ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขัน  
709 นางมยุรี เหลืองสินศิริ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขัน  
710 นางสาวดวงเดือน ศรีอินทร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓(ศูนย์ภาษาไทย)  
711 นางสาวณัฐกานต์ ขันทะสิทธิ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
712 นายธนพล ตันตระกูล ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
713 นางสาวนันท์นภัส พรกลาง ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓(ศูนย์ภาษาไทย)  
714 นางนฤมล เจียรวิจิตร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
715 นางสาวปรียา พุ่มมีจิตร ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
716 นางสาวดวงฤทัย วิชัยรัตน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
717 นางสาวศรินทิพย์ บุญเติม ครูชำนาญการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
718 นางสาวภัทรรินทร์ นิลสระคู ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
719 นางสาวณิชากานต์ บุญรุ่ง ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
720 นางธารทิพ วิชาคุณ ครูโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
721 นางพนารัตน์ จารีตพิทยา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขันเรียงร้อยถ้อยคำ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
722 นางสาววิชชุดา เฉียมแหลม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขันเรียงร้อยถ้อยคำ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
723 นางสาวอุมาพร บุญเปียก ครูชำนาญการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขันเรียงร้อยถ้อยคำ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
724 นางสาวศุภผล ตาเทพ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขันเรียงร้อยถ้อยคำ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
725 นางสาวชฎานุช ปุเรตัง ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขันเรียงร้อยถ้อยคำ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
726 นางสาวภัคภร สมมิตร ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขันเรียงร้อยถ้อยคำ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
727 นายเส็ง บุดดา ครูชำนาญการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขันเรียงร้อยถ้อยคำ ระดับชั้น,มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
728 นางสาวนฤมล แสนอ่อน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขันเรียงร้อยถ้อยคำ ระดับชั้น,มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
729 นายวรเดช สังวาลย์น้อย ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
730 นางสาวศิริรัตน์ จันทบาล ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
731 นางสาวไอลดา มูฮำหมัดยูโซ๊ะ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
732 นางสาวละอองดาว แสงเพชร ครูชำนาญการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
733 นางสาววิไล ดวงดี ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
734 นางชุติมา ทิพวาที ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
735 นางสาวปวีณา โค้วจำรัส ครูชำนาญการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
736 นางสาวเมธาวดี จันทรโชติ ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
737 นางสาวลัดดาวัลย์ จันดาหัวดง ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
738 นางสาวกนกกร ฉัตรหิรัญเลิศ ครูชำนาญการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ (ศูนย์ภาษาไทย)  
739 นางสาวอรอนงค์ บุตรแสน ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ (ศูนย์ภาษาไทย)  
740 นางสาววราภรณ์ มิเถาวัลย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ (ศูนย์ภาษาไทย)  
741 นางสาวพิชญาภา กัลยา ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่ (ศูนย์ภาษาไทย)  
742 นางสาวชุติมา จงใจงาม ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์ยานี ๑๑(ศูนย์ภาษาไทย)  
743 นางสาวพิมพ์พิชชา ฤทธิ์มนตรี ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
744 นายณัฐดนัย เดชมา ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
745 นางวลาลักษณ์ เต็มสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ศูนย์ภาษาไทย)  
746 นายเมย์ เนาวรัตน์ ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
747 นางสาวพิมพ์พิชชา ฤทธิ์มนตรี ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการดูแลนักเรียนที่เข้าแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ศูนย์ภาษาไทย)  
748 นายเรวัฒ โสดาพรหม ครูชำนาญการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร  
749 นางสาวศุภผล ตาเทพ ครูชำนาญการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร  
750 นายเส็ง บุดดา ครูชำนาญการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร  
751 นางจารุฉันท์ ประดับสีห์วสุ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร  
752 นางมยุรี เหลืองสินศิริ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร  
753 นางสาวละอองดาว แสงเพชร ครูชำนาญการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร  
754 นางสาวศรินทิพย์ บุญเติม ครูชำนาญการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร  
755 นางสาวนันท์นภัส พรกลาง ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร  
756 นางสาวรัตนา ยืนยง ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร  
757 นางสาวสัยธิชน ชนกพัฒนกุล ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร  
758 นางสาวอรอนงค์ บุตรแสน ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร  
759 นางสาววราภรณ์ มิเถาวัลย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร  
760 นางสาวอุมาพร บุญเปียก ครูชำนาญการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร  
761 นางสาวนฤมล แสนอ่อน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร  
762 นางเรืองศรี เลิศไกร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
763 นางชนิษฐ์ภาณ์ ไชยพรหม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
764 นางเกศมณี พันธ์พัฒนกุล ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
765 นางสาวรัตนา ยืนยง ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
766 นางสาวอารีย์รัตน์ ศรีคง ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
767 นายณัฐดนัย เดชมา ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
768 นางสาวอรอนงค์ บุตรแสน ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
769 นางสาวศรินทิพย์ บุญเติม ครูชำนาญการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
770 นางอุบล กุลวิจิตร ครูผู้ทรงคุณค่า โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมอาหารและเครื่องดื่ม  
771 ว่าที่ร.ต.หญิงจิราภรณ์ โอภาสภาณุเมศ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมอาหารและเครื่องดื่ม  
772 นางเสาวนีย์ สนหอม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมอาหารและเครื่องดื่ม  
773 นางเกศมณี พันธ์พัฒนกุล ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมอาหารและเครื่องดื่ม  
774 นางพนารัตน์ จารีตพิทยา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมอาหารและเครื่องดื่ม  
775 นางยุพาพัชญ์ พรสุมาลย์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมอาหารและเครื่องดื่ม  
776 นางมลทิพย์ ดานาคแก้ว ครูผู้ทรงคุณค่า โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมอาหารและเครื่องดื่ม  
777 นางวณี ม่วงแพรสี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมอาหารและเครื่องดื่ม  
778 นางเสาวนีย์ สนหอม ค ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์  
779 นายสาธิต โคตรสงคราม พนักงานราชการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์  
780 นายเรวัฒ โสดาพรหม ครูชำนาญการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์  
781 นายธีระวัฒน์ ดอนอินอาจ พนักงานราชการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์  
782 นายเส็ง บุดดา ครูชำนาญการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์  
783 นางสาวนันท์นภัส พรกลาง ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์  
784 นายพลากร เมืองมูล ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์  
785 นางสาวณิชากานต์ บุญรุ่ง ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์  
786 นายพงศธร บุญชิต ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์  
787 นายเจษฎาภรณ์ สุดานิช ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์  
788 นายณัฐดนัย เดชมา ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์  
789 ว่าที่ร้อยตรีกิ้ง ผาก่ำ ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์  
790 สิบโทณัฐดนัย สว่างเรืองฤทธิ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์  
791 นายเมย์ เนาวรัตน์ ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์  
792 นายธนพล ตันตระกูล ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์  
793 นายวรเดช สังวาลย์น้อย ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์  
794 นางสาวณัฐกานต์ ขันทะสิทธิ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์  
795 นางสาวดวงฤทัย วิชัยรัตน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์  
796 นายยุทธชัย แก้วพิลา ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์  
797 นายสมสห ศรีเสน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์  
798 นายวรรงค์ ดานาคแก้ว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์  
799 นายพีรวัฒน์ มักสัน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์  
800 นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ์ ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์  
801 นายธีระวัฒน์ ดอนอินอาจ พนักงานราชการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน (ศูนย์ภาษาไทย)  
802 นายสาธิต โคตรสงคราม พนักงานราชการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน (ศูนย์ภาษาไทย)  
803 นายชญานนท์ โพธิจันทร์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน (ศูนย์ภาษาไทย)  
804 นายพีรวัฒน์ มักกะสัน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน (ศูนย์ภาษาไทย)  
805 นายธนกฤต ทองโสม นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน (ศูนย์ภาษาไทย)  
806 นายอุระ เบ็ญจรุณ ลูกจ้างประจำโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน (ศูนย์ภาษาไทย)  
807 นางสาวประยูร หรั่งยิ้ม ลูกจ้างประจำโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน (ศูนย์ภาษาไทย)  
808 นางขวัญฤทัย อยู่มันทุกกะ ลูกจ้างประจำโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน (ศูนย์ภาษาไทย)  
809 นางปรีดา เบ็ญจรุณ ลูกจ้างประจำโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน (ศูนย์ภาษาไทย)  
810 นางสาววรรณา แนวนารี ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน (ศูนย์ภาษาไทย)  
811 นายสำลี มาดี เจ้าหน้าที่ รปภ.โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน (ศูนย์ภาษาไทย)  
812 นางน้ำอ้อย ธรรมรักษ์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน (ศูนย์ภาษาไทย)  
813 นางสาวนุสรา ปาวรีย์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน (ศูนย์ภาษาไทย)  
814 นางสาวอุไร คงจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน (ศูนย์ภาษาไทย)  
815 นางน้ำทิพย์ สุขประเสริฐ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน (ศูนย์ภาษาไทย)  
816 นางธิดารัตน์ ทองรอด ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน (ศูนย์ภาษาไทย)  
817 นางศิริวรรณ วรจิตต์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน (ศูนย์ภาษาไทย)  
818 นางเกษสุดา เครือพันธ์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน (ศูนย์ภาษาไทย)  
819 นางสาววรรณา แนวนารี ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน (ศูนย์ภาษาไทย)  
820 นางเกศมณี พันธ์พัฒนกูล ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (ศูนย์ภาษาไทย)  
821 นางเสาวนีย์ สนหอม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (ศูนย์ภาษาไทย)  
822 นางปัทมา เทศประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (ศูนย์ภาษาไทย)  
823 นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ์ ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (ศูนย์ภาษาไทย)  
824 นางสาวประภัสสร นรวรรณ ครูชำนาญการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (ศูนย์ภาษาไทย)  
825 นายศุภโชค เย็นร่มไทร เจ้าหน้าที่โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (ศูนย์ภาษาไทย)  
826 นางจารุฉันท์ ประดับสีห์วสุ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายจัดทำประเมินผล และรายงานรูปเล่ม(ศูนย์ภาษาไทย)  
827 นางมยุรี เหลืองสินศิริ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายจัดทำประเมินผล และรายงานรูปเล่ม(ศูนย์ภาษาไทย)  
828 นางวณี ม่วงแพรสี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายจัดทำประเมินผล และรายงานรูปเล่ม(ศูนย์ภาษาไทย)  
829 นางนฤมล เจียรวิจิตร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายจัดทำประเมินผล และรายงานรูปเล่ม(ศูนย์ภาษาไทย)  
830 นางสาวอุมาพร บุญเปียก ครูชำนาญการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายจัดทำประเมินผล และรายงานรูปเล่ม(ศูนย์ภาษาไทย)  
831 นายเรวัฒ โสดาพรหม ครูชำนาญการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายจัดทำประเมินผล และรายงานรูปเล่ม(ศูนย์ภาษาไทย)  
832 นางสาวประภัสสร นรวรรณ ครูชำนาญการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายจัดทำประเมินผล และรายงานรูปเล่ม(ศูนย์ภาษาไทย)  
833 นางสาวศุภผล ตาเทพ ครูชำนาญการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายจัดทำประเมินผล และรายงานรูปเล่ม(ศูนย์ภาษาไทย)  
834 นางสาวศรินทิพย์ บุญเติม ครูชำนาญการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายจัดทำประเมินผล และรายงานรูปเล่ม(ศูนย์ภาษาไทย)  
835 นางวราลักษณ์ เต็มสิทธิ์ ครูชำนาญการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายจัดทำประเมินผล และรายงานรูปเล่ม(ศูนย์ภาษาไทย)  
836 นางปุณยนุช วงค์ศรี ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายจัดทำประเมินผล และรายงานรูปเล่ม(ศูนย์ภาษาไทย)  
837 นางสาวรัตนา ยืนยง ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายจัดทำประเมินผล และรายงานรูปเล่ม(ศูนย์ภาษาไทย)  
838 นางสาวชุติมา จงใจงาม ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายจัดทำประเมินผล และรายงานรูปเล่ม(ศูนย์ภาษาไทย)  
839 นางสาววราภรณ์ มิเถาวัลย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายจัดทำประเมินผล และรายงานรูปเล่ม(ศูนย์ภาษาไทย)  
840 นางสาวไอลดา มูฮำหมัดยูโซ๊ะ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายจัดทำประเมินผล และรายงานรูปเล่ม(ศูนย์ภาษาไทย)  
841 นางสาวอรอนงค์ บุตรแสน ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายจัดทำประเมินผล และรายงานรูปเล่ม(ศูนย์ภาษาไทย)  
842 นางสาวพิมพ์พิชชา ฤทธิ์มนตรี ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายจัดทำประเมินผล และรายงานรูปเล่ม(ศูนย์ภาษาไทย)  
843 นางสาวเบญจมาศ สมบูรณ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายจัดทำประเมินผล และรายงานรูปเล่ม(ศูนย์ภาษาไทย)  
844 นางสาววิชชุดา เฉียมแหลม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายจัดทำประเมินผล และรายงานรูปเล่ม(ศูนย์ภาษาไทย)  
845 นางสาวละอองดาว แสงเพชร ครูชำนาญการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่างสิงหเสนี) คณะกรรมการฝ่ายจัดทำประเมินผล และรายงานรูปเล่ม(ศูนย์ภาษาไทย)  
846 เด็กชายปกรณ์เกียรติ บังทอง นักเรียนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) นักเรียนจิตอาสา (ศูนย์ภาษาไทย)  
847 เด็กชายสิรวิชญ์ ศรีเหรัญ นักเรียนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) นักเรียนจิตอาสา (ศูนย์ภาษาไทย)  
848 เด็กชายรชต พันธุศักดิ์ นักเรียนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) นักเรียนจิตอาสา (ศูนย์ภาษาไทย)  
849 เด็กชายธนิสร ดำเสน นักเรียนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) นักเรียนจิตอาสา (ศูนย์ภาษาไทย)  
850 เด็กชายพลวัฒน์ ชนินทร์อารักษ์ นักเรียนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) นักเรียนจิตอาสา (ศูนย์ภาษาไทย)  
851 เด็กชายวงศ์ทนง ยนต์ลอย นักเรียนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) นักเรียนจิตอาสา (ศูนย์ภาษาไทย)  
852 เด็กหญิงพิรญาณ์ อุทิศ นักเรียนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) นักเรียนจิตอาสา (ศูนย์ภาษาไทย)  
853 เด็กหญิงสุประวีณ์ ดอกไม้เพ็ง นักเรียนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) นักเรียนจิตอาสา (ศูนย์ภาษาไทย)  
854 เด็กหญิงกชกร กลิ่นหอม นักเรียนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) นักเรียนจิตอาสา (ศูนย์ภาษาไทย)  
855 เด็กหญิงอรไพลิน มงคลนิมิตยิ่ง นักเรียนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) นักเรียนจิตอาสา (ศูนย์ภาษาไทย)  
856 เด็กหญิงวรณัน วรจิตต์ นักเรียนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) นักเรียนจิตอาสา (ศูนย์ภาษาไทย)  
857 เด็กหญิงนันทวรรณ วรจิตต์ นักเรียนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) นักเรียนจิตอาสา (ศูนย์ภาษาไทย)  
858 เด็กหญิงอริศรา มณีนัย นักเรียนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) นักเรียนจิตอาสา (ศูนย์ภาษาไทย)  
859 เด็กหญิงมนรดา บุดดาจันทร์ นักเรียนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) นักเรียนจิตอาสา (ศูนย์ภาษาไทย)  
860 เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ครอบบัวบาน นักเรียนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) นักเรียนจิตอาสา (ศูนย์ภาษาไทย)  
861 เด็กหญิงมณฑกาญจน์ กิ่งเงิน นักเรียนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) นักเรียนจิตอาสา (ศูนย์ภาษาไทย)  
862 เด็กหญิงมัสรา สือเล็ง นักเรียนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) นักเรียนจิตอาสา (ศูนย์ภาษาไทย)  
863 เด็กหญิงสุทินา งามสม นักเรียนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) นักเรียนจิตอาสา (ศูนย์ภาษาไทย)  
864 เด็กหญิงนฤเนตร พ่วงพุฒ นักเรียนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) นักเรียนจิตอาสา (ศูนย์ภาษาไทย)  
865 เด็กหญิงสุวพัชร มีทิพย์ นักเรียนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) นักเรียนจิตอาสา (ศูนย์ภาษาไทย)  
866 เด็กหญิงสุวพัชร มีทิพย์ นักเรียนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) นักเรียนจิตอาสา (ศูนย์ภาษาไทย)  
867 เด็กหญิงอรรัมภา บุญเสริม นักเรียนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) นักเรียนจิตอาสา (ศูนย์ภาษาไทย)  
868 เด็กหญิงพรนัชชา นุยืนรัมย์ นักเรียนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) นักเรียนจิตอาสา (ศูนย์ภาษาไทย)  
869 เด็กหญิงสุพิชญา ศรีฉายา นักเรียนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) นักเรียนจิตอาสา (ศูนย์ภาษาไทย)  
870 เด็กหญิงฐิติกาญจน์ เอ้โทบุตร นักเรียนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) นักเรียนจิตอาสา (ศูนย์ภาษาไทย)  
871 เด็กหญิงฐิติกาญจน์ เอ้โทบุตร นักเรียนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) นักเรียนจิตอาสา (ศูนย์ภาษาไทย)  
872 เด็กหญิงปันชยา อินควร นักเรียนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) นักเรียนจิตอาสา (ศูนย์ภาษาไทย)  
873 เด็กหญิงมีนา วินกล่อม นักเรียนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) นักเรียนจิตอาสา (ศูนย์ภาษาไทย)  
874 เด็กหญิงอนัญญา ยวนใจ นักเรียนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) นักเรียนจิตอาสา (ศูนย์ภาษาไทย)  
875 ดร.สุรดา ไชยสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
876 นางสาวจินตนา เพียรประสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ผู้ดูแลระบบศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
877 นางวาลี ศิริจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
878 นางชุติมา มามีเกตุ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
879 นางสาววรรธนันทน์ เดชาเลิศ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
880 นางสาวเอ็มอร บุตะเขียว ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
881 นางสาวศิวพร โคถึก ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
882 นางวิยะดา ทะเขะมุระ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
883 นางสาวโชษิตา ชื่นกลิ่น ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
884 นางสาวพรพรรณ อินนอก ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
885 นางสาวนภัทร ชัยทวีพรภัทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
886 นางสาววีรยา วิสุทธิศัก เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
887 นางสาวณวรรณชนก โควงษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
888 นางสาวอัฟดา ซาแล นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
889 นายภีมรภัทร์ เปจิตตัง นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
890 นางสาวเพียงพร คำคุณา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
891 นางรัตติยา คลังมนตรี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
892 นายณัฐวุฒิ วงสุนทร ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
893 นางสาวอารดา รัตนนภาลัย ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
894 นายสังเวียน พันธ์ใจธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
895 นายมานะชัย หวังผล ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
896 นางสาวจินตนา เพียรประสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ึกรรมการประมวลผลและรายงานผล ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
897 นางสาวณวรรณชนก โควงษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ึกรรมการประมวลผลและรายงานผล ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
898 นางสาววีรยา วิสุทธิศัก เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ึกรรมการประมวลผลและรายงานผล ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
899 นางสาวอารดา รัตนนภาลัย ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ึกรรมการประมวลผลและรายงานผล ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
900 นายธรรมยุทธ์ ชิตโชติอนันต์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการอำนวยการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
901 นางชุติมา มามีเกตุ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการอำนวยการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
902 นางสาวภัทรดรา พันธุ์สีดา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการอำนวยการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
903 นางสุนันทา บุญสนอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรรมการอำนวยการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
904 นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ผู้อำนวยการ ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
905 นายสมศักดิ์ แสวงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
906 นางสุจินต์ ดอกไม้ทอง ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
907 นางศรีจันทร์ หางแก้ว ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
908 นายกัมพล ศุภผล ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
909 นายทูน ภาษีธรรม ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
910 นายสมศักดิ์ แสวงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงาน (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
911 นายเกรียงไกร คำแก่นแก้ว ครูธุรการ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงาน (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
912 นางสาวนรภัทร อินทจักร์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงาน (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
913 นายอมร นันทวิกร ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงาน (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
914 นางอนูร อ่อนหวาน ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงาน (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
915 นางสาวจันจิรา ทองสง่า ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงาน (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
916 นางสาวประภาวิญากรณ์ คุณจันทร์มี ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงาน (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
917 นางสาวจันจิรา ทองสง่า ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
918 นางสาวอรุณศรี ทำบุญ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
919 นางสาวทองทิพย์ เมืองแก้ว ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
920 นางสาววรรษมน จงหาญ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
921 นางสาวอรัญญา จันทร์ขาว ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
922 นายสุรพงษ์ ประสมเพชร ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
923 นางสาววนิดา สมสุข ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
924 นางสาวสุธิดา วันสุดล ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
925 นางอรอุมา ลุนนากัน ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
926 นางสาวรัชฎาพร โพธิ์บุบผา ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
927 นางสาววรรณิษา ทองนิล ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
928 นางสาวกมลทิพย์ เกตุศรี ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
929 นางสาวนรภัทร อินทจักร์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
930 นางสาวธนัญชนก จันทร์แดง ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
931 นายเกรียงไกร คำแก่นแก้ว ครูธุรการ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
932 นางสาวจันจิรา ทองสง่า ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
933 นางอนูร อ่อนหวาน ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
934 นางสาวนรภัทร อินทจักร์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
935 นายเกรียงไกร คำแก่นแก้ว ครูธุรการ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
936 นายอมร นันทวิกร ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
937 นางสาวนรภัทร อินทจักร์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล พิมพ์เกียรติบัตร (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
938 นางสาวจันจิรา ทองสง่า ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล พิมพ์เกียรติบัตร (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
939 นางสาวอรุณศรี ทำบุญ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล พิมพ์เกียรติบัตร (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
940 นางสาวอรัญญา จันทร์ขาว ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล พิมพ์เกียรติบัตร (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
941 นายเกรียงไกร คำแก่นแก้ว ครูธุรการ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล พิมพ์เกียรติบัตร (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
942 นางสาวจันจิรา ทองสง่า ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนนและบันทึกผลคะแนน (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
943 นางสาวอรุณศรี ทำบุญ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนนและบันทึกผลคะแนน (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
944 นายอมร นันทวิกร ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนนและบันทึกผลคะแนน (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
945 นางสาวนรภัทร อินทจักร์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนนและบันทึกผลคะแนน (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
946 นายเกรียงไกร คำแก่นแก้ว ครูธุรการ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนนและบันทึกผลคะแนน (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
947 นางอนูร อ่อนหวาน ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
948 นางสาวจันจิรา ทองสง่า ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
949 นางธิราภรณ์ วงษ์โพธิ์ พนักงานราชการ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
950 นางสาวธิดาวรรณ บัวสาย ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
951 นายองอาจ น้อยเจริญ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
952 นางสาวนริศรา เรืองวัฒนวิศิษฐ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
953 นางสาวสิรินันท์ จันทร์ต๊ะ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
954 นางสาวฉันทนา พลอยฉาย ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
955 นายธนู บำรุงนา ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
956 นางวิลาสินี เนินกลาง ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหารและเครื่องดื่ม (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
957 นางสาวสายสวาสดิ์ มีกอบสิน ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหารและเครื่องดื่ม (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
958 นางสาวรุจิรา ประขวัญครบุรี ครูธุรการ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหารและเครื่องดื่ม (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
959 นางสาวอรวรรณ เอี่ยมสอาด พนักงานธุรการ 2 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหารและเครื่องดื่ม (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
960 นางศิรินภา โพธิ์กระสัง ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหารและเครื่องดื่ม (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
961 นางสาวทองทิพย์ เมืองแก้ว ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหารและเครื่องดื่ม (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
962 นายประเสริฐ โต๊ะอาด ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
963 นายอิทธิกร บุนนาค ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
964 นายเวนิช โงกสูงเนิน ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
965 นายกิตติศัพท์ จอมพลเรือง ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
966 นายดิเรก นินดรหวาย ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
967 นายพจน์ศวี สุขแสวง ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
968 นางเต็มดวง คุ้มภัย พนักงานราชการ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
969 นายองอาจ น้อยเจริญ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
970 นายสมเกียรติ หวังให้สุข ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
971 นายอำนาจ บัวทรัพย์ พนักงานช่างสี 3 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
972 นางสาวอรวรรณ เอี่ยมสอาด พนักงานธุรการ 2 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
973 นางศิรินภา โพธิ์กระสัง ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
974 นายทองใบ ลำไย ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
975 นายประไพ มาสาท ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
976 นายพิเชษฐ์ เหมือนวิไล ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
977 นายเกรียงไกร คำแก่นแก้ว ครูธุรการ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
978 นายทูน ภาษีธรรม ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
979 นายดิเรก นินดรหวาย ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
980 นายพจน์ศวี สุขแสวง ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
981 นายจารุวัตร์ เทียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
982 นายสมศักดิ์ แสวงการ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
983 นางสาวจันจิรา ทองสง่า ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
984 นางสาวประภาวิญากรณ์ คุณจันทร์มี ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
985 นางอนูร อ่อนหวาน ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
986 นายอมร นันทวิกร ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
987 นางสาวนรภัทร อินทจักร์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
988 นายเกรียงไกร คำแก่นแก้ว ครูธุรการ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
989 นายไพโรจน์ กันทพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำมหาเมฆ (ประชาราตรีอนุสรณ์) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-ป.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
990 นางสาวคมคาย สุมมาตย์ รองผู้ตรวจการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-ป.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
991 นางเตือนใจ รงค์โสภณ ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-ป.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
992 นายสำรวจ ป่ากุญชร ครูผู้ช่วย โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-ป.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
993 นายศม มั่นใจตน ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดเจ้ามูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-ป.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
994 นางสาวรุ่งนภา เกษรศุกร์ ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-ป.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
995 นายอานนท์ ทองคง ครู โรงเรียนพญาไท คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-ป.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
996 นายเอกพล อิสระพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-ป.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
997 นางพิศมัย ช่อวิเชียร ครู โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-ป.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
998 นายทรงฤทธิ์ พรประภา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-ป.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
999 นายอนันต์ นีรนาทธารา ครู โรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-ป.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1000 นายสาธิต โคตรสงคราม ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-ป.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1001 นายชิดชัย สะเทียนรัมย์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนประถมนนทรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-ป.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1002 นายบัญญัติ วันชัย ครู โรงเรียนวัดหงษ์รัตนาราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-ป.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1003 นางสาวปณภัช ปัทมาธนาโชติ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-ป.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1004 นางสาวฉันทนา พลอยฉาย ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-ป.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1005 นางธิราภรณ์ วงษ์โพธิ์ พนักงานราชการ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-ป.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1006 นายอิทธิกร บุนนาค ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-ป.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1007 นางสาวสายสวาสดิ์ มีกอบสิน ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-ป.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1008 นางสาวนริศรา เรืองวัฒนวิศิษฐ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-ป.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1009 นางสาวศิริกัญญา วิลามาศ ครู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-ป.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1010 นางชวลีย์ บุนนาค ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-ป.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1011 นางสาวเปมิกา เตี่ยวขุ้ย ครู โรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-ป.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1012 นายชยพล พรหมชูวงศ์ ครู โรงเรียนวัดพลับพลาชัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-ป.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1013 นายวัชรพล สอนเจริญ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-ป.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1014 นายเอกชัย ลำเหลือ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1-ป.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1015 นายชัยวุฒิ พิชญบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1016 นายสมชาย ถนอมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1017 นายปรีชา หงส์นฤชัย ครู โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1018 ว่าที่ร้อยตรีภวัตวริษฐ์ ธัญวัฒนยิ่ง ครู โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1019 นายนิวัฒน์ ภูมิพะนา ครู โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1020 นายทวีวัช แก้วแดง ครู โรงเรียนมหาวีรานุวัตร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1021 นายทวีศักดิ์ เรืองศรีมั่น ครู โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1022 นายพลากร เมืองมูล ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1023 นายณัฐพัชร ป้อมหิน ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1024 นายปัญญา ชุดทองม้วน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1025 นายวันใหม่ พุ่มมาลา พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1026 นางสาวยุพรัตน์ พงศ์ศิริเลิศ ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1027 นายเวนิช โงกสูงเนิน ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1028 นายรณยุทธ ทองตะโก ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1029 นายประเสริฐ โต๊ะอาด ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1030 นายพิชิตพล กำลังประสิทธิ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1031 นายสมเกียรติ นวลวันดี ครู โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัยพ์ คงเที่ยง อนุสรณ์) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1032 นายนรินทร์ จันทร์อุดม ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1033 นายไพโรจน์ กันทพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำมหาเมฆ (ประชาราตรีอนุสรณ์) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1034 นายชัยวุฒิ พิชญบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1035 นายสมชาย ถนอมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1036 นายสุวิทย์ โคตวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก (โพธาภิรมย์) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1037 นายณัฐพัชร ป้อมหิน ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1038 นายสมเกียรติ นวลวันดี ครู โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัยพ์ คงเที่ยง อนุสรณ์) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1039 นายทวีวัช แก้วแดง ครู โรงเรียนมหาวีรานุวัตร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1040 นายปิยะวัฒน์ เคแสง ครู โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัยพ์ คงเที่ยง อนุสรณ์) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1041 นายชยพล พรหมชูวงศ์ ครู โรงเรียนวัดพลับพลาชัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1042 นายปรีชา หงส์นฤชัย ครู โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1043 นายสยาม ปิยะนราธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1044 นางสาวรัชนีวัลย์ จุลบาท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1045 นางลดาวัลย์ เกื้อสุข ครู โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1046 นายพอชาย พึงไชย ครู โรงเรียนพญาไท คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1047 นางสาวเบญจวรรณ ธงพันธ์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1048 นางสาววรรษมน จงหาญ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1049 นางสาวทองทิพย์ เมืองแก้ว ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1050 นายอมร นันทวิกร ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1051 นางสาวอนงค์ นามป่าสาย ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1052 นายสยาม ปิยะนราธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1053 นางสาวรัชนีวัลย์ จุลบาท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1054 นางลดาวัลย์ เกื้อสุข ครู โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1055 นายพอชาย พึงไชย ครู โรงเรียนพญาไท คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1056 นางสาวเบญจวรรณ ธงพันธ์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1057 นางสาววรรษมน จงหาญ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1058 นางสาวทองทิพย์ เมืองแก้ว ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1059 นายอมร นันทวิกร ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1060 นางสาวอนงค์ นามป่าสาย ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1061 นายสยาม ปิยะนราธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1062 นางสาวรัชนีวัลย์ จุลบาท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1063 นางลดาวัลย์ เกื้อสุข ครู โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1064 นายพอชาย พึงไชย ครู โรงเรียนพญาไท คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1065 นางสาวเบญจวรรณ ธงพันธ์ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1066 นางสาววรรษมน จงหาญ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1067 นางสาวทองทิพย์ เมืองแก้ว ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1068 นายอมร นันทวิกร ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1069 นางสาวอนงค์ นามป่าสาย ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1070 นางอาภาสินี ประสพศักดิ์ ครู โรงเรียนพญาไท คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1071 นางสาวเอมอร รัตนมหาวงศ์ ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1072 นางสาวปนิฏฐา ป้อมหิน ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1073 นางสาวญาณิศา เข็มลาย ครู โรงเรียนพญาไท คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1074 นางสาวอรัชพร เปรุนาวิน ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1075 นายสมเกียรติ หวังให้สุข ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1076 นางสาวธนพร รักท้วม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1077 นางสาวอรุณศรี ทำบุญ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1078 นางอาภาสินี ประสพศักดิ์ ครู โรงเรียนพญาไท คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1079 นางสาวเอมอร รัตนมหาวงศ์ ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1080 นางสาวปนิฏฐา ป้อมหิน ครู โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1081 นางสาวญาณิศา เข็มลาย ครู โรงเรียนพญาไท คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1082 นางสาวอรัชพร เปรุนาวิน ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1083 นายสมเกียรติ หวังให้สุข ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1084 นางสาวธนพร รักท้วม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1085 นางสาวอรุณศรี ทำบุญ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1086 นางลักขณา กลิ่นเฟื่อง ครู โรงเรียนพญาไท คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ ป.4-ป.6 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1087 นางสาวนฤมล ขันประโคน ครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ ป.4-ป.6 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1088 นางสาวสุภาพร สีเลิศ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ ป.4-ป.6 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1089 นางสาวอรัญญา จันทร์ขาว ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ ป.4-ป.6 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1090 นายองอาจ น้อยเจริญ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ ป.4-ป.6 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1091 นายวิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการอำนวยการ  
1092 นางสาวบุญญลักษณ์ พิมพา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการอำนวยการ  
1093 นายรักไทย ธนวุฒิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) คณะกรรมการอำนวยการ  
1094 นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการอำนวยการ  
1095 นายวิทยา ปะวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการอำนวยการ  
1096 นางเมตตา ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการอำนวยการ  
1097 นายสยาม ปิยะนราธร ศึกษา่นิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ  
1098 นายฉัตรชัย ยอดมิ่งขวัญ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการอำนวยการ  
1099 นางสาวภิญญาพัชญ์ ทำทาน ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการอำนวยการ  
1100 นางสาวณัชพิมพ์ ภาษีรอด ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการอำนวยการ  
1101 นางสาวจิตตินันท์ พลเสน ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการอำนวยการ  
1102 นายกันตพัฒน์ เกียรติ์วัชร์ ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการอำนวยการ  
1103 นายรักไทย ธนวุฒิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (กลุ่มการศึกษาปฐมวัย)  
1104 นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (กลุ่มการศึกษาปฐมวัย)  
1105 นายสมบูรณ์ เสาวคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐ สุนทราศรัยฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (กลุ่มการศึกษาปฐมวัย)  
1106 นายกฏทบวง รัตนพลที ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (กลุ่มการศึกษาปฐมวัย)  
1107 นางพีรนุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (กลุ่มการศึกษาปฐมวัย)  
1108 นางจันทนา ทองศรีงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (กลุ่มการศึกษาปฐมวัย)  
1109 นางสาวจิดาภา ทวีกาญจน์เดช ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.กทม. คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (กลุ่มการศึกษาปฐมวัย)  
1110 นางพัชาภรณ์ วงศ์ประทุม ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (กลุ่มการศึกษาปฐมวัย)  
1111 นางสาวบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (กลุ่มการศึกษาปฐมวัย)  
1112 นางสาวภัทรดรา พันธุ์สีดา ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (กลุ่มการศึกษาปฐมวัย)  
1113 นางสาวบุษรินทร์ ผึ่งบรรหาร ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (กลุ่มการศึกษาปฐมวัย)  
1114 นางสาวดวงพร ปัญจมากร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (กลุ่มการศึกษาปฐมวัย)  
1115 นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (กลุ่มการศึกษาปฐมวัย)  
1116 นายสุรชัย ศรีโยธี ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (กลุ่มการศึกษาปฐมวัย)  
1117 นางสาวพรทิพย์ ศิริชาติ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (กลุ่มการศึกษาปฐมวัย)  
1118 นางสาวศศิธร เจียงพัฒนากิจ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (กลุ่มการศึกษาปฐมวัย)  
1119 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพันธ์วดี ไวยรูป อาจารย์ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ สวนสุนันทา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (กลุ่มการศึกษาปฐมวัย)  
1120 นางอัญชลี รักศักดิ์สกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน (กลุ่มการศึกษาปฐมวัย)  
1121 นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการตัดสิน (การปั้นดินน้ำมัน)  
1122 นางสายสมร นาคประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตัดสิน (การปั้นดินน้ำมัน)  
1123 นางภาลฎา ปาลิยะประภา ครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ คณะกรรมการตัดสิน (การปั้นดินน้ำมัน)  
1124 นางบุศรินทร์ ผึ่งบรรหาร ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการตัดสิน (การปั้นดินน้ำมัน)  
1125 นางสุรี ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบอนฯ คณะกรรมการตัดสิน (การปั้นดินน้ำมัน)  
1126 นางพัชราภรณ์ สมวงษ์ ครูโรงเรียนวัดด่าน คณะกรรมการตัดสิน (การปั้นดินน้ำมัน)  
1127 นางสาวธีวาวรรณ พันธ์ดี ครูโรงเรียนประถมนนทรี คณะกรรมการตัดสิน (การปั้นดินน้ำมัน)  
1128 นางสาวสิรินภา อมรไพศาลเลิศ ครูโรงเรียนวัดหนัง คณะกรรมการตัดสิน (การปั้นดินน้ำมัน)  
1129 นางสาวตวันฉาย ทิพย์รัตน์ ครูโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการตัดสิน (การปั้นดินน้ำมัน)  
1130 นางสาวเพ็ญทิพย์ มากชูชิต ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการตัดสิน (การปั้นดินน้ำมัน)  
1131 นางสาวเพิ่มพูน วิชาช่าง ครูโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม คณะกรรมการตัดสิน (การปั้นดินน้ำมัน)  
1132 นายณัฐพล ยินดี ครูโรงเรียนวัดชนะสงคราม คณะกรรมการตัดสิน (การปั้นดินน้ำมัน)  
1133 นางสาวดวงพร ปัญจมากร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก คณะกรรมการตัดสิน (การปั้นดินน้ำมัน)  
1134 นางณปภัช เณรจาที ครูโรงเรียนวัดสังข์กระจาย คณะกรรมการตัดสิน (การปั้นดินน้ำมัน)  
1135 นางสุกัญญา สุขศรีทอง ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการตัดสิน (การปั้นดินน้ำมัน)  
1136 นางสาวจิรภัทร์ กาญจนครุฑ ครูโรงเรียนพญาไท คณะกรรมการตัดสิน (การปั้นดินน้ำมัน)  
1137 นางสาวอัจฉรา วงศ์ชัยอุดมโชค ครูโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม คณะกรรมการตัดสิน (การปั้นดินน้ำมัน)  
1138 นางสาวอัจฉรา สารคำ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการตัดสิน (การปั้นดินน้ำมัน)  
1139 นางสาวสุชาวดี สีมาฤทธิ์ ครูโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) คณะกรรมการตัดสิน (การปั้นดินน้ำมัน)  
1140 นางสาวสุธาทิพย์ เลิศล้ำ ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์) คณะกรรมการตัดสิน (การปั้นดินน้ำมัน)  
1141 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริมณี บรรจง อาจารย์ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ สวนสุนันทา คณะกรรมการตัดสิน(การสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ กระดาษ)  
1142 นางสาวจิดาภา ทวีกาญจน์เดช ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการตัดสิน(การสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ กระดาษ)  
1143 นางรุ่งรวี กนกวิบูลย์ศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตัดสิน(การสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ กระดาษ)  
1144 นางยุพาวรรณ ลินิฐฎา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตัดสิน(การสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ กระดาษ)  
1145 นางแคทลียา ศิริฐานะ ครูโรงเรียนราชวินิต ประถมบางแค คณะกรรมการตัดสิน(การสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ กระดาษ)  
1146 นางสาวภัทรดรา พันธุ์สีดา ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการตัดสิน(การสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ กระดาษ)  
1147 นางวันเพ็ญ ไทยประยูร ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์) คณะกรรมการตัดสิน(การสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ กระดาษ)  
1148 นางทำเนียบ เพียงตา ครูโรงเรียนมหาวีรานุวัตร คณะกรรมการตัดสิน(การสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ กระดาษ)  
1149 นางวัชรา สิทธิพรม ครูโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส คณะกรรมการตัดสิน(การสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ กระดาษ)  
1150 นางชุติมา โคตรสาขา ครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คณะกรรมการตัดสิน(การสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ กระดาษ)  
1151 นางสาวปฏฐภรณ์ จันทวรรณ ครูโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) คณะกรรมการตัดสิน(การสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ กระดาษ)  
1152 นางสาววราภรณ์ ช้างอยู่ ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ คณะกรรมการตัดสิน(การสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ กระดาษ)  
1153 นางอ้อยทิพย์ หาญนาวี ครูโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสิน(การสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ กระดาษ)  
1154 นางสาวสินีนารถ นรินทรสรศักดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการตัดสิน(การสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ กระดาษ)  
1155 นางสาวทิวาพร รินทะไชย ครูโรงเรียนวัดพลับพลาชัย คณะกรรมการตัดสิน(การสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ กระดาษ)  
1156 นางรุ่งทิวา ศรีสง่า ครูโรงเรียนวัดโสมนัส คณะกรรมการตัดสิน(การสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ กระดาษ)  
1157 นางปัทมา พังเครือ ครูโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการตัดสิน(การสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ กระดาษ)  
1158 นางสาววชิรา สมพงษ์ ครูโรงเรียนวัดนาคปรก คณะกรรมการตัดสิน(การสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ กระดาษ)  
1159 นางสาวศิริประภาพรรณ ตุ้มวิจิตร ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณะกรรมการตัดสิน(การสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ กระดาษ)  
1160 นางสาวศิริรัตน์ เตชะสิริวิชัย ครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ คณะกรรมการตัดสิน(การสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ กระดาษ)  
1161 นางสาวภาวิษย์พร ฐิตาภาธนวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดอุทัยธาราม คณะกรรมการตัดสิน(การสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ กระดาษ)  
1162 นางสาวพิชญาภัค กาบจันทร์ ครูโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม คณะกรรมการตัดสิน(การสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ กระดาษ)  
1163 นางวันเพ็ญ สำลีขาว ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1164 นายปิตินันท์ บัวสำลี ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1165 นายจิรัฏฐ์ เอี้ยเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1166 นายโปลิศ เชื้อแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1167 นายฐิติพงศ์ วรสิทธิกุลวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1168 นางสาวคีตภัทร พรหมวิชัย ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1169 นางสาวศิริรัตน์ แจ้งกระจ่าง ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1170 นายบริภัทร คงคา เจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1171 นางอุบล เนียมไผ่ เจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1172 นางเบญจพร คงคา เจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1173 นางธัญพร มั่นคง เจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1174 นางมาลินี สีลาดเลา เจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1175 นางสาวสุกัลยา พรมเพ็ญ เจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1176 นางสาวนันทวัน ไม้หอม เจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1177 นางศรี สุทธิประภา เจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1178 นางสาวไพรินทร์ แสงรอดรัตน์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1179 นายณตะนาว เนียมอ่อน ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1180 นายอุดม จันทร์เศรษฐี เจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1181 นายธนชาติ วงษ์ภูดร เจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1182 นายวินัย คงสุขา ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
1183 นางลักขณา กลิ่นเฟื่อง ครู โรงเรียนพญาไท คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ ม.1-ม.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1184 นางสาวนฤมล ขันประโคน ครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ ม.1-ม.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1185 นางสาวสุภาพร สีเลิศ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ ม.1-ม.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1186 นางสาวอรัญญา จันทร์ขาว ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ ม.1-ม.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1187 นายองอาจ น้อยเจริญ ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ ม.1-ม.3 (ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
1188 นายเกรียงไกร คำแก่นแก้ว ครูธุรการ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ผู้ดูแลระบบศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
1189 นางสาวสุภานุช เบญจสุอนันต์ ครู โรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.๑-๓ (ทัศนศิลป์)  
1190 นางสาวภัทรียา เทิงวิเศษ ครู โรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.๑-๓ (ทัศนศิลป์)  
1191 นายวุฒิชัย ฉายวงศ์ศรีสุข ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการฝ่ายเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
1192 นางสาวอุรุชา จันทนภานันท์ ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการฝ่ายเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
1193 นางศิริวัลย์ ปรุงศักดิ์ ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการฝ่ายเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
1194 นางสาวชัญญณัส อธิศักดิ์โสภา ครู โรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการฝ่ายเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
1195 นางสาวมลฤดี แสนเดช ครู โรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.๔-๖ (ทัศนศิลป์)  
1196 นางสาวพุทธชาด เกกสูงเนิน ครู โรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.๔-๖ (ทัศนศิลป์)  
1197 นางสาวชินีวรรณ ทองชาติ ครู โรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.๑-๓ (ทัศนศิลป์)  
1198 นายจเด็ด จุฬาวังฤทธิ์ ครู โรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.๑-๓ (ทัศนศิลป์)  
1199 นางสาวปรีดาภรณ์ ครุธนรสิงห์ ครู โรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.๑-๓ (ทัศนศิลป์)  
1200 นางสาวลักขณา เลิศประเสริฐภากร ครู โรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.๑-๓ (ทัศนศิลป์)  
1201 นางสาวเกศสุดา โพธามาตย์ ครู โรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.๔-๖ (ทัศนศิลป์)  
1202 นางสาวพัชรีย์ ทวีทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.๔-๖ (ทัศนศิลป์)  
1203 นางสาวพันธ์รัชดา เปลือยหนองแข้ ครู โรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.๔-๖ (ทัศนศิลป์)  
1204 นายพินิจ สาระสัย ครู โรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.๑-๓ (ทัศนศิลป์)  
1205 นายจักรนรินทร์ ทองรักษ์ ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.๑-๓ (ทัศนศิลป์)  
1206 นายจักรนรินทร์ ทองรักษ์ ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน การแข่งขันจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.๑-๓ (ทัศนศิลป์)  
1207 นายจักรนรินทร์ ทองรักษ์ ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน การแข่งขันจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.๑-๓ (ทัศนศิลป์)  
1208 นางสาวชนิตา เกียรติขวัญบุตร ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.๑-๓ (ทัศนศิลป์)  
1209 นางสาวศิรประภา เผ่าเวียงคำ ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.๔-๖ (ทัศนศิลป์)  
1210 นางสาวกิตติพร แข็งขัน ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.๑-๓ (ทัศนศิลป์)  
1211 นางสาวสุชาวดี ศรีเมือง ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน การแข่งขันประติมากรรม ป.๑-๓ (ทัศนศิลป์)  
1212 นายภีมวิชญ์ สีแก้ว ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน การแข่งขันประติมากรรม ป.๑-๓ (ทัศนศิลป์)  
1213 นางสาววรัญญา สุขลิ้ม ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน การแข่งขันประติมากรรม ป.๑-๓ (ทัศนศิลป์)  
1214 นางสาวฐิติมา ไสยโสภณ ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน การแข่งขันประติมากรรม ป.๑-๓ (ทัศนศิลป์)  
1215 นางสาวรจนา รันพิทักษ์ ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน การแข่งขันประติมากรรม ป.๔-๖/ม.๑-๓ (ทัศนศิลป์)  
1216 นายชัยพล ยมจันทร์ ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน การแข่งขันประติมากรรม ป.๔-๖/ม.๑-๓ (ทัศนศิลป์)  
1217 นายสุทัศพันธ์ ปิ่นสุวรรณบุตร ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน การแข่งขันประติมากรรม ป.๔-๖/ม.๑-๓ (ทัศนศิลป์)  
1218 นางสาวชนินันท์ คล้ายมณี ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการควบคุมดูแล/กำกับห้องแข่งขัน การแข่งขันประติมากรรม ป.๔-๖/ม.๑-๓ (ทัศนศิลป์)  
1219 นายวุฒิชัย ฉายวงศ์ศรีสุข ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร/ประชาสัมพันธ์ ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
1220 นายพรชัย ปิติควร ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร/ประชาสัมพันธ์ ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
1221 นางจาตุรวรรณ โตเร็ว ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร/ประชาสัมพันธ์ ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
1222 นายวรากร ดวงประสาท ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนนและบันทึกคะแนน ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
1223 นายชัยพล ยมจันทร์ ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนนและบันทึกคะแนน ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
1224 นายพรชัย ปิติควร ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนนและบันทึกคะแนน ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
1225 นางศิริวัลย์ ปรุงศักดิ์ ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนนและบันทึกคะแนน ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
1226 นางสาวชนินันท์ คล้ายมณี ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนนและบันทึกคะแนน ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
1227 นางสาวกิตติพร แข็งขัน ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนนและบันทึกคะแนน ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
1228 นางสาวอุรุชา จันทนภานันท์ ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนนและบันทึกคะแนน ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
1229 นางชุติมา สันตินิวัฒน์ ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนนและบันทึกคะแนน ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
1230 นายจักรนรินทร์ ทองรักษ์ ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนนและบันทึกคะแนน ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
1231 นางสาววาสนา บุญมา ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานคะแนนและบันทึกคะแนน ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
1232 นางศิริวัลย์ ปรุงศักดิ์ ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
1233 นายชัยพล ยมจันทร์ ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
1234 นายจักรนรินทร์ ทองรักษ์ ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
1235 นายฉลอง คำแสน ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการฝ่ายจราจรและความปลอดภัย ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
1236 นายวรากร ดวงประสาท ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
1237 นางสาวโศภิณ พันธุ์ทอง ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
1238 เด็กชายชิษณุพงศ์ ตองอ่อน โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส นักเรียนจิตอาสา ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
1239 เด็กชายจิรพันธ์ หยกเล็ก โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส นักเรียนจิตอาสา ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
1240 เด็กชายอรรษ์ศรายุทธ ชัยเสรี โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส นักเรียนจิตอาสา ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
1241 เด็กชายศุภกร ออกรัมย์ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส นักเรียนจิตอาสา ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
1242 เด็กชายนราธิป อ่อนบัณณศิลป โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส นักเรียนจิตอาสา ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
1243 เด็กชายจิรายุทธ สิทธิ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส นักเรียนจิตอาสา ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
1244 เด็กชายเกียรติศักดิ์ ยอดแสน โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส นักเรียนจิตอาสา ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
1245 เด็กชายณวัฒ พันธ์บุตร โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส นักเรียนจิตอาสา ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
1246 เด็กชายพุฒิพงศ์ วิจิตรธวัชชัย โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส นักเรียนจิตอาสา ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
1247 เด็กชายชลธร มีแสวง โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส นักเรียนจิตอาสา ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
1248 เด็กชายธนนท์ ดีไสว โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส นักเรียนจิตอาสา ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
1249 เด็กชายฐิติพันธ์ สันธิโยธิน โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส นักเรียนจิตอาสา ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
1250 เด็กชายระพีพันธุ์ พิณเจริญผล โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส นักเรียนจิตอาสา ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
1251 เด็กชายปุริม ราชหุ่น โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส นักเรียนจิตอาสา ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
1252 เด็กชายคุณานนท์ ศรีประทุม โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส นักเรียนจิตอาสา ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
1253 เด็กชายศิลาดล จันทรสัมฤทธิ์ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส นักเรียนจิตอาสา ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
1254 เด็กหญิงณัฐธิดา ยืนนาน โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส นักเรียนจิตอาสา ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
1255 เด็กหญิงชลนภัส ตันเทียนสิน โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส นักเรียนจิตอาสา ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
1256 เด็กชายนราวิชญ์ กุลศิริ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส นักเรียนจิตอาสา ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
1257 เด็กชายชนิตว์นันท์ ลาภะ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส นักเรียนจิตอาสา ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
1258 เด็กหญิงอัญชิสา นวลศิริ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส นักเรียนจิตอาสา ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
1259 เด็กหญิงมุกมณี ทองดีนอก โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส นักเรียนจิตอาสา ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
1260 เด็กชายไกรวิชญ์ ดาบบัง โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส นักเรียนจิตอาสา ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
1261 เด็กชายกฤติธี ชางประยูร โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส นักเรียนจิตอาสา ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
1262 เด็กชายนัธทวัฒน์ ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส นักเรียนจิตอาสา ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
1263 เด็กชายอนันตสิน ทองขัน โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส นักเรียนจิตอาสา ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
1264 เด็กหญิงบัณพร ศิริพันธ์ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส นักเรียนจิตอาสา ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
1265 เด็กชายพงศกร เคนนอก โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส นักเรียนจิตอาสา ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
1266 เด็กชายศุภวิชญ์ ตั้งกมลงามสกุล โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส นักเรียนจิตอาสา ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
1267 เด็กหญิงไพลิน ครองยุติ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส นักเรียนจิตอาสา ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
1268 เด็กหญิงฉัตรกมล ประเสริฐ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส นักเรียนจิตอาสา ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
1269 เด็กหญิงฐิติกา เผียงสูงเนิน โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส นักเรียนจิตอาสา ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
1270 เด็กชายบวรวงศ์ ชูแผ้ว โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส นักเรียนจิตอาสา ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
1271 เด็กชายณัฐชนน ศรีจันบุญ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส นักเรียนจิตอาสา ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
1272 นายวรากร ดวงประสาท ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดทำรายงานสรุปผล ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
1273 นางสาวอุรุชา จันทนภานันท์ ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดทำรายงานสรุปผล ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
1274 นายพรชัย ปิติควร ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดทำรายงานสรุปผล ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
1275 นางจาตุรวรรณ โตเร็ว ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดทำรายงานสรุปผล ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
1276 นางจาตุรวรรณ โตเร็ว ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการดำเนินงาน/ประสานงาน ดูแลศูนย์ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
1277 นางภารดี ผางสง่า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการดำเนินงาน/ประสานงาน ดูแลศูนย์ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
1278 นางสาวจุฑามาศ ธุวังควัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการดำเนินงาน/ประสานงาน ดูแลศูนย์ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
1279 นางสาวชัญญณัส อธิศักดิ์โสภา ครู โรงเรียนวัดอมรินทราราม คณะกรรมการดำเนินงาน/ประสานงาน ดูแลศูนย์ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
1280 นายวุฒิชัย ฉายวงศ์ศรีสุข ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการดำเนินงาน/ประสานงาน ดูแลศูนย์ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
1281 นางรักขณาวัลย์ สายวรรณะ ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
1282 นายชัยพล ยมจันทร์ ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
1283 นางมยุรี โคสิตานนท์ ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
1284 นางสาวรจนา รัตนพิทักษ์ ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
1285 นายฉลอง คำแสน ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
1286 นายพรชัย ปิติควร ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
1287 นายภีมวิชญ์ สีแก้ว ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
1288 นายจักรนรินทร์ ทองรักษ์ ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
1289 นายสุทัศพันธ์ ปิ่นสุวรรณบุตร ครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  
1290 นายเอกนิจ นิราศภัย ครู โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการสำรอง ตัดสินการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)