สรุปเหรียญรางวัล สพป. กรุงเทพมหานคร
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 65 20 7 10 92
2 อนุบาลพิบูลเวศม์ 45 18 8 6 71
3 พญาไท 41 25 9 3 75
4 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 35 28 17 19 80
5 ราชวินิต 33 19 11 6 63
6 คลองปักหลัก 31 21 11 8 63
7 บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 31 14 6 9 51
8 อนุบาลวัดนางนอง 29 13 6 11 48
9 พระตำหนักสวนกุหลาบ 27 17 10 17 54
10 วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 25 15 11 9 51
11 อนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 21 22 12 1 55
12 ประทุมอนุสรณ์ 21 13 4 3 38
13 โสมาภานุสสรณ์ 20 17 10 13 47
14 ฤทธิยะวรรณาลัย 20 10 13 5 43
15 สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 19 30 12 21 61
16 วัดอมรินทราราม 19 13 11 10 43
17 กฤตศิลป์วิทยา 19 12 3 6 34
18 ประถมทวีธาภิเศก 19 9 8 8 36
19 บางขุนเทียนศึกษา 19 5 3 3 27
20 เชิดเจิมศิลป์ 18 21 9 2 48
21 ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 18 5 4 5 27
22 เสนานิคม 18 5 3 2 26
23 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 17 32 20 25 69
24 โสมาภาพัฒนา 17 28 12 16 57
25 สายน้ำทิพย์ 17 15 20 9 52
26 วลีรัตน์วิทยา 17 10 2 6 29
27 โฆสิตสโมสร 16 16 18 11 50
28 วัฒนาวิทยาลัย 16 8 10 2 34
29 ทุ่งมหาเมฆ 15 14 11 12 40
30 อนุบาลวัดปรินายก 14 15 11 13 40
31 เผดิมศึกษา 14 12 10 11 36
32 บูรณะศึกษา 14 12 7 7 33
33 วัดประยุรวงศาวาส 14 11 11 10 36
34 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 14 11 8 7 33
35 ถนอมพิศวิทยา 14 8 14 7 36
36 ไทยนิยมสงเคราะห์ 14 6 4 6 24
37 ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 13 12 7 12 32
38 ราชวินิตประถมบางแค 13 10 5 10 28
39 ดวงวิภา 13 9 2 6 24
40 วีรสุนทร 13 5 5 11 23
41 ประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) 13 2 0 0 15
42 วัดปลูกศรัทธา 12 15 9 18 36
43 วัดโพธิ์ทอง 12 12 8 10 32
44 ภารตวิทยาลัย 12 8 6 2 26
45 ปัญญาศักดิ์ 12 7 5 5 24
46 เคหะชุมชนลาดกระบัง 12 7 4 3 23
47 วัดปากบึง 12 6 5 5 23
48 สารสาสน์วิเทศบางบอน 12 4 6 6 22
49 วัดบึงบัว 11 12 5 9 28
50 โสมาภา 11 11 15 9 37
51 วิชูทิศ 11 9 5 9 25
52 วัดบางเตย 11 8 4 6 23
53 ลาซาล 11 6 7 5 24
54 สรรพาวุธวิทยา 10 15 16 5 41
55 พิบูลอุปถัมภ์ 10 15 13 10 38
56 วัดหงส์รัตนาราม 10 7 9 10 26
57 บ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) 10 7 6 7 23
58 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 9 15 15 7 39
59 วัดเวตวันธรรมาวาส 9 10 6 14 25
60 วัดลานบุญ 9 9 5 5 23
61 ไทยคริสเตียน 9 8 9 6 26
62 วัดโสมนัส 9 7 13 8 29
63 วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 9 6 12 10 27
64 บ้านบางกะปิ 9 5 5 5 19
65 วัดบุณยประดิษฐ์ 9 3 11 10 23
66 วัดกก 9 3 5 2 17
67 วัดพลมานีย์ 9 3 2 4 14
68 วัดพลับพลาชัย 8 13 17 6 38
69 โชคชัย 8 12 6 5 26
70 สุดใจวิทยา 8 5 5 1 18
71 อัสสัมชัญแผนกประถม 8 2 0 0 10
72 วัดหนัง 7 16 14 14 37
73 วัดตะกล่ำ ประเวศ 7 14 8 10 29
74 ไผทอุดมศึกษา 7 10 9 7 26
75 คลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) 7 10 2 0 19
76 วัดทิพพาวาส 7 8 4 4 19
77 วัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 7 8 2 7 17
78 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 7 6 5 2 18
79 อรรถวิทย์ 7 4 3 9 14
80 ชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 7 4 3 5 14
81 บ้านนายเหรียญ 7 4 2 3 13
82 วัดชัยมงคล 7 4 2 0 13
83 วัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 7 3 1 1 11
84 อัสสัมชัญธนบุรี 7 1 1 4 9
85 ประชานิเวศน์ 7 1 1 4 9
86 วัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) 6 11 3 7 20
87 วัดนาคปรก 6 8 8 4 22
88 เปี่ยมสุวรรณวิทยา 6 8 4 14 18
89 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 6 6 18 12 30
90 สาธิตพัฒนา 6 6 8 8 20
91 วัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) 6 6 0 0 12
92 ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 6 5 2 2 13
93 ปราโมชวิทยารามอินทรา 6 4 12 10 22
94 แม่พระฟาติมา 6 4 3 8 13
95 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 6 4 2 2 12
96 จารุวัฒนานุกุล 6 3 6 1 15
97 วัดกำแพง 6 3 1 2 10
98 วัดกระจับพินิจ 6 3 0 2 9
99 วัดนาคนิมิตร 6 0 1 4 7
100 ฐานปัญญา 5 12 4 5 21
101 พระแม่มารี 5 11 7 7 23
102 สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 5 11 4 6 20
103 ประชาภิบาล 5 11 0 2 16
104 ประถมนนทรี 5 8 5 5 18
105 วัดด่าน 5 8 4 9 17
106 นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ 5 8 4 5 17
107 บางกอกทวิวิทย์ 5 7 3 5 15
108 ปาณยาพัฒนาการ 5 6 5 0 16
109 สุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) 5 4 7 8 16
110 เซนต์คาเบรียล 5 4 3 0 12
111 วิชากร 5 0 0 0 5
112 จินดามณี 4 7 4 14 15
113 เลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ 4 5 3 5 12
114 วัดอุทัยธาราม 4 4 9 3 17
115 วัดสัมพันธวงศ์ 4 4 2 3 10
116 ตั้งพิรุฬห์ธรรม 4 4 2 0 10
117 วัดลาดปลาเค้า 4 2 1 0 7
118 หมู่บ้านเศรษฐกิจ 4 2 0 0 6
119 สุขฤทัย 4 1 4 2 9
120 ภาษานุสรณ์บางแค 4 1 1 0 6
121 พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 4 0 2 2 6
122 วัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ 4 0 0 0 4
123 วัดไทร 4 0 0 0 4
124 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 4 0 0 0 4
125 วัดบางประทุนนอก 4 0 0 0 4
126 กงลี้จงซัน 4 0 0 0 4
127 สีตบุตรบำรุง 3 11 3 7 17
128 วัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) 3 8 10 14 21
129 วัดชัยชนะสงคราม 3 8 8 7 19
130 ศุภกรณ์วิทยา 3 7 4 10 14
131 ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) 3 7 4 3 14
132 อุดมศึกษา 3 6 9 12 18
133 อันวารุ้ลอิสลาม 3 5 4 6 12
134 สมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ปี) 3 4 6 8 13
135 สารสาสน์สุขสวัสดิ์ 3 4 4 5 11
136 ผ่องพลอยอนุสรณ์ 3 4 3 4 10
137 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 3 4 1 1 8
138 วิจิตรวิทยา 3 3 7 2 13
139 มหาวีรานุวัตร 3 3 4 5 10
140 บ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) 3 3 0 3 6
141 วัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์-เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์) 3 1 0 3 4
142 เพชรถนอม 3 1 0 2 4
143 ศุภวรรณ 3 0 1 4 4
144 วัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้ อุปถัมภ์) 3 0 1 0 4
145 วัดเลียบราษฎร์บำรุง 3 0 1 0 4
146 วัดเจ้ามูล 2 8 12 16 22
147 โชคชัยหทัยราษฎร์ 2 8 11 7 21
148 ธนินทรวิทยา 2 4 2 6 8
149 บางเชือกหนัง (พูนบำเพ็ญอนุสรณ์) 2 4 2 5 8
150 สุภาคมศึกษา 2 3 7 7 12
151 วัดไตรรัตนาราม (ชื่นชูใจราษฎร์อุทิศ) 2 3 3 2 8
152 วัดใหม่ช่องลม 2 3 1 3 6
153 เพ็ญสมิทธิ์ 2 2 3 6 7
154 วัดศรีสุดาราม 2 2 2 1 6
155 วัดใหม่พิเรนทร์ 2 2 1 1 5
156 วัดประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ) 2 2 1 0 5
157 ราชบพิธ 2 2 0 1 4
158 สารสาสน์พิทยา 2 2 0 0 4
159 วัดสังฆราชา 2 1 2 4 5
160 วัดศาลาแดง 2 1 0 0 3
161 แสงหิรัญวิทยา 2 0 2 0 4
162 วัดอัมพวา 2 0 1 1 3
163 วัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร) 2 0 0 2 2
164 สารสาสน์เอกตรา 2 0 0 0 2
165 วัดเกาะสุวรรณาราม 2 0 0 0 2
166 วัดช่างเหล็ก 1 5 4 10 10
167 วัดพระยาทำ 1 3 1 0 5
168 วัดชนะสงคราม 1 2 4 6 7
169 พิบูลประชาสรรค์ 1 2 3 3 6
170 สุเหร่าทรายกองดิน 1 2 2 2 5
171 สวัสดีวิทยา 1 2 2 2 5
172 วัดลาดพร้าว 1 2 0 0 3
173 ดาราคาม 1 1 4 4 6
174 วัดเจ้าอาม 1 1 1 1 3
175 สองภาษาลาดพร้าว 1 1 0 0 2
176 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) 1 1 0 0 2
177 วัดสุทธาโภชน์ 1 0 1 1 2
178 วัดบางปะกอก 1 0 0 0 1
179 การเคหะท่าทราย 1 0 0 0 1
180 พิพัฒนา 1 0 0 0 1
181 สมิทธิพงษ์ 1 0 0 0 1
182 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 1 0 0 0 1
183 อำนวยพิทยา 1 0 0 0 1
184 สุเหร่าดอนสะแก 0 5 1 3 6
185 สุจิณณ์วดี 0 4 3 5 7
186 ธนบุรีศึกษา 0 3 5 5 8
187 บ้านขุนประเทศ 0 3 2 4 5
188 พร้อมมิตรพิทยา 0 3 2 0 5
189 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 0 3 2 0 5
190 กสิณธรวิทยา 0 2 4 1 6
191 ศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา) 0 2 3 2 5
192 ราชินีบน 0 2 2 1 4
193 ชุมทางตลิ่งชัน 0 2 0 0 2
194 วัดหนองใหญ่ 0 2 0 0 2
195 อรรถญาสาธิต 0 1 2 1 3
196 ทิวไผ่งาม 0 1 2 0 3
197 คาเบรียลอุปถัมภ์ 0 1 0 0 1
198 วัดแสมดำ 0 1 0 0 1
199 แสงอรุณ 0 0 2 0 2
200 วัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) 0 0 1 1 1
201 อำนวยศิลป์ 0 0 1 0 1
202 รางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ 0 0 1 0 1
203 วัดคู้บอน 0 0 1 0 1
204 อนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม 0 0 1 0 1
205 อำนวยกนกศิริอนุสรณ์ 0 0 0 2 0
206 วัดพระเชตุพน 0 0 0 1 0
207 วัดกระทุ่มเสือปลา 0 0 0 0 0
208 ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 0 0 0 0 0
209 ทุ่งสองห้อง (คุปต้างเฐียรอุทิศ) 0 0 0 0 0
รวม 1,589 1,305 975 1,000 3,869