ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการดำเนินงาน
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กำหนดการ วัน เดือน ปี
เปิดลงทะเบียนนักเรียน ครู ระดับเขตพื้นที่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ปิดระบบการลงทะเบียนแข่งขัน 16 กันยายน 2562
ตรวจสอบรายชื่อและแก้ไขข้อมูลในระบบ 17 - 25 กันยายน 2562
พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน ครู 26 กันยายน 2562 เป็นต้นไป
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 1 - 17 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 21 ตุลาคม 2562
 
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
กำหนดการ วัน เดือน ปี
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 1 - 16 พฤศจิกายน 2562
แก้ไข เปลี่ยนตัว และตรวจสอบรายชื่อ
นักเรียน ครู ระดับภาค
18 - 24 พฤศจิกายน 2562
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ระดับภาค 26 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสมุทรปราการ 7 - 9 ธันวาคม 2562
 
กำหนดการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มสาระ สถานที่แข่งขัน กำหนดการแข่งขัน
ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ตุลาคม 2562
สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 1 - 2 ตุลาคม 2562
กิจกรรมนักเรียนเรียนรวม โรงเรียนพญาไท 1 - 2 ตุลาคม 2562
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 3 ตุลาคม 2562
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 3 - 4 ตุลาคม 2562
ภาษาไทย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ 4 - 5 ตุลาคม 2562
การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 7 - 9 ตุลาคม 2562
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 8 - 9 ตุลาคม 2562
คณิตศาสตร์ โรงเรียนราชวินิต 10 ตุลาคม 2562
ศิลปะ โรงเรียนวัดหนัง (ดนตรี)
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส (ศิลปะ)
โรงเรียนโฆสิตสโมสร (นาฏศิลป์)
15 - 16 ตุลาคม 2562
15 ตุลาคม 2562
16 ตุลาคม 2562
ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 17 ตุลาคม 2562
 
 
วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 19:30 น.