ข่าวศูนย์วิชาการ
ประชาสัมพันธ์จากศูนย์วิชาการภาษาต่างประเทศ
(โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก)
 
ขอให้โรงเรียนที่พานักเรียนมาเข้าร่วมการแข่งขันภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น
นำเอกสารมาในวันแข่งขัน ดังต่อไปนี้
1. ใบรับรองโรงเรียน (ภาษาจีน) / (ภาษาญี่ปุ่น)
2. ใบ ปพ.๑
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบทพูด
วันพุธ ที่ 09 ตุลาคม 2562 เวลา 14:55 น.