สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโสมนัส สพป. กรุงเทพมหานคร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ 1 - 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 86 1. เด็กชายภัทรพงษ์  ชูยศ
 
1. นางสาวจุติพร  สายมาตร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 32 1. เด็กชายธนสิทธิ์  พงษ์วรวงศ์
 
1. นางสาวจุติพร  สายมาตร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 70 เงิน 68 1. เด็กหญิงสุทธภา  อ่ำทอง
 
1. นางสาวจตุพร  เศวตวงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 72.68 เงิน 23 1. เด็กหญิงวรัญญา  ยุราวรรณ
 
1. นางสาวจุติพร  สายมาตร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 54 1. เด็กหญิงยลดา  โพธิ์ศรีทอง
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ขันจันทา
 
1. นางสาวจุติพร  สายมาตร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 69.48 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงพิชญา  เกิดโมลี
2. เด็กหญิงสาวินี  โยงรัมย์
 
1. นางสาวจุติพร  สายมาตร์
2. นางสาวจตุพร  เศวตวงษ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 58 1. เด็กหญิงลำธาร  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวณัฎฐา  ศรีรอด
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 77 1. เด็กหญิงปณิตา  ลาดเหลา
 
1. นางสาวณัฎฐา  ศรีรอด
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กชายอนาเขต  เฉิดรัศมี
 
1. นางสาวณัฎฐา  ศรีรอด
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 43 1. เด็กหญิงพิมพ์ภาดา  เดชสยา
 
1. นางสาวณัฎฐา  ศรีรอด
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 49 เข้าร่วม 47 1. เด็กชายอนาจักร  เฉิดรัศมี
 
1. นางสาวณัฎฐา  ศรีรอด
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 53 1. เด็กหญิงพิชญา   เกิดโมลี
2. เด็กหญิงสาวินี   โยงรัมย์
3. เด็กชายอรรถพล  กลิ่นพุฒซ้อน
 
1. นางลัดดา  ไผ่ศิริ
2. นางสาวศศิพัชฏาชนก  ประครอง
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงปุณรดา   ธนสุทธิโชค
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ขันจันทา
3. เด็กชายเจริญชัย  ทองอินทร์ฟ้า
 
1. นางลัดดา  ไผ่ศิริ
2. นางสาวณัฏฐา  ศรีรอด
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 70 เงิน 26 1. เด็กหญิงณัฐศรา   พังจุนันท์
2. เด็กหญิงพิมชนก  บุญแดนไพร
3. เด็กหญิงอรจิรา    ยี่รวย
 
1. นายนราพล  เดชพลกรัง
2. นางลัดดา  ไผ่ศิริ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 61 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  รักไทย
2. เด็กชายตะวัน  สุรีย์ปรีดานนท์
 
1. นางสาวจตุพร  เศวตวงษ์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83.33 ทอง 35 1. เด็กชายชยณัฐ  ฉ่ำแสง
2. เด็กหญิงณัฐศรา  พังจุนันท์
 
1. นางสุริยา  แสงสุวรรณ
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 69.48 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงชลธิชา   ลิขนะจุล
2. เด็กหญิงฐิตาพร  ศิริวัตร
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์   ยี่หลง
4. เด็กหญิงปทุมทิพย์   พิมพ์ทอง
5. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา   หงษ์บุญมี
6. เด็กหญิงมินทร์ตรา   โต๊ะทอง
7. เด็กหญิงสุทธิดา   ทึกทา
8. เด็กหญิงอภิญญา   คำผัด
9. เด็กหญิงอารยา  แสงไชย
10. เด็กหญิงเอวิกา   ปัตตาลาโพธิ์
 
1. นายวรวิทย์  เทพวงศ์
2. นางสาวช่อผกา  เทพช่วย
3. นางสาวสิริพร  ผงธุลี
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 46 เข้าร่วม 69 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ป้องศรี
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  จุไรย์
 
1. นายวรวิทย์  เทพวงษ์
2. นางสาวพิรดา  ธุระเจน
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 64 ทองแดง 49 1. เด็กหญิงทิวาพร   สีสุวัน
 
1. นายนราพล  เดชพลกรัง
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวรัญญา   ยุราวรรณ
 
1. นายนราพล  เดชพลกรัง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณภัทร  จ้ายนอก
 
1. นายนราพล  เดชพลกรัง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 22 1. เด็กหญิงพิมชนก  บุญแดนไพร
 
1. นางสาวสิริพร  ผงธุลี
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 15 1. เด็กชายกิตติกร  ป่าเขตต์
 
1. นางสาวศศิพัชฏาชนก  ประครอง
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 22 1. เด็กหญิงชลธิชา   ลิขนะจุล
 
1. นางสุริยา  แสงสุวรรณ
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 57.33 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  รักไทย
2. เด็กชายชุมพล  เอี่ยมสอาด
3. เด็กหญิงตะวัน  ไชยเสด
4. เด็กชายทาวิชญ์  เปลี่ยนอร่าม
5. เด็กหญิงนริศรา  จันทร์มี
6. เด็กหญิงพศิกา  กล่อมน้อย
7. เด็กชายวรรธนัย  ศรียะกุล
8. เด็กชายวายุ  เกื้อพรธรรมกุล
9. เด็กชายเตชิต  อานุภาพธรรม
10. เด็กหญิงเมษา  ศิลาพงษ์
 
1. นายนราพล  เดชพลกรัง
2. นางสาวพิรดา  ธุระเจน
3. นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐศรา  พังจุนันท์
2. เด็กหญิงประทินทิพย์  อานุภาพธรรม
3. เด็กหญิงปรียานุช  สุดดี
4. เด็กหญิงปุณรดา  ธนสุทธิโชค
5. เด็กหญิงอรจิรา  ยี่รวย
6. เด็กหญิงแพรวชมพู  เพชรศรี
 
1. นายนราพล  เดชพลกรัง
2. นางสาวพิรดา  ธุระเจน
3. นางสาวจุติพร  สายมาตร์
4. นางสาวช่อผกา  เทพช่วย
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 80 1. เด็กหญิงปทุมทิพย์  พิมพ์ทอง
 
1. นางสาวอุษณีย์  ขำกัน
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 62 ทองแดง 55 1. เด็กหญิงปณิตา  ลาดเหลา
2. เด็กหญิงสาวินี  โยงรัมย์
 
1. นางสาวศศิพัชฏาชนก  ประครอง
2. นางสาวอุษณีย์  ขำกัน
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 51.56 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงกัษวิภา  สว่างนวล
2. เด็กชายจตุภูมิ  ทองเหลือง
3. เด็กชายชวภณ  พรมดี
4. เด็กชายประกาสิทธิ์  สิรินิธิ
5. เด็กหญิงพิชญาภา  ถาวรทอง
6. เด็กชายอนาเขต  เฉิดรัศมี
 
1. นายวรวิทย์  เทพวงษ์
2. นายนราพล  เดชพลกรัง
3. นางสาวอุษณีย์  ขำกัน
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 54 1. เด็กหญิงทิวาพร  สีสุวัน
2. เด็กชายวรฤทธิ์   วงศ์สอนธรรม
 
1. นางสาวพิรดา  ธุระเจน
2. นางลัดดา  ไผ่ศิริ
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 61.67 ทองแดง 79 1. เด็กหญิงภณิดา  สายทอง
2. เด็กหญิงยลดา  โพธิ์ศรีทอง
 
1. นางสาวพิรดา  ธุระเจน
2. นางสาวศศิพัชฏาชนก  ประครอง
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา   ลิขนะจุล
2. เด็กหญิงนิวาริน  บุญสงค์
3. เด็กหญิงปณิตา   ลาดเหลา
4. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา   หงษ์บุญมี
5. เด็กหญิงสิริกัลยา   จันเหลือง
6. เด็กหญิงอารยา    แสงไชย
 
1. นางสาวพิรดา  ธุระเจน
2. นายนราพล  เดชพลกรัง
3. นางสาวจุติพร  สายมาตร์
 
33 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กชายธนชัย  พิจารณา
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ยี่หลง
3. เด็กหญิงวรัญญา   ยุราวรรณ
 
1. นางนุชจรีย์  หอมกลิ่น
2. นางกาญจนา  สิิริรัตนชัยกุล
 
34 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 63 ทองแดง 49 1. เด็กหญิงปพิชญานันท์  บำรุงกุล
2. เด็กหญิงปภาดา  สาริกบุตร
3. เด็กหญิงสุชาดา  นาคสัมปุรณะ
 
1. นางสาววิชุดา  โยงไธสง
2. นางรุ่งทิวา  ศรีสง่า
 
35 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63 ทองแดง 54 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  วิเลขกิจโกศล
2. เด็กหญิงสุมาลัย  แจ่มเพ็ญ
3. เด็กชายเศรวิทย์  ลุนสะแกวงษ์
 
1. นางสาววิชุดา  โยงไธสง
2. นางชงโค  วงษ์เพ็ญ
 
36 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงไพลิน  ประคตสะคนธ์
 
1. นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว
 
37 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.67 ทอง 8 1. เด็กชายสัณหรัฐ  แหทรงศิริ
 
1. นางสาวสิริพร  ผงธุลี
 
38 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอรรถพล  เถระวัน
 
1. นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว
 
39 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายอภิวัฒน์  อุ่นชัย
 
1. นางสาวสิริพร  ผงธุลี
 
40 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86.67 ทอง 4 1. เด็กชายอภิวิชญ์  ช่วยขุน
 
1. นางสาวสิริพร  ผงธุลี
 
41 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรวิทย์   บุตรพรม
2. เด็กชายพัชรพล   ยันตาภรณ์
3. เด็กชายเตชพัฒน์   ทองคำ
 
1. นายนราพล  เดชพลกรัง
2. นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว