งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

[ ทั้งหมด   18 ต.ค. 2562   19 ต.ค. 2562   21 ต.ค. 2562   22 ต.ค. 2562   24 ต.ค. 2562   25 ต.ค. 2562   26 ต.ค. 2562   27 ต.ค. 2562   28 ต.ค. 2562   29 ต.ค. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 24 ต.ค. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 24 ต.ค. 2562 08.00-12.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 24 ต.ค. 2562 08.00-12.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 24 ต.ค. 2562 08.00-12.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดดอนทอง ห้อง ห้องประชุมตัณฑิกุล 24 ต.ค. 2562 08.00-12.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง ห้อง ห้องประชุมตัณฑิกุล 24 ต.ค. 2562 08.00-12.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง ห้อง ห้องประชุมตัณฑิกุล 24 ต.ค. 2562 08.00-12.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง ห้อง ห้องประชุมดอนทอง 24 ต.ค. 2562 08.00-12.00
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง ห้อง ห้องประชุมดอนทอง 24 ต.ค. 2562 13.00-16.30
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 - 216 24 ต.ค. 2562 08.00-12.00
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 - 223 24 ต.ค. 2562 08.00-12.00
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 24 ต.ค. 2562 08.00-12.00
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 24 ต.ค. 2562 08.00-12.00
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 24 ต.ค. 2562 08.00-12.00
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง สังคม 24 ต.ค. 2562 08.00-12.00
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง สังคม 24 ต.ค. 2562 08.00-12.00
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง สังคม 24 ต.ค. 2562 08.00-12.00
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มจร. ชั้น 1 ห้อง โถง 24 ต.ค. 2562 08.00-12.00
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มจร. ชั้น 1 ห้อง โถง 24 ต.ค. 2562 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคารสมจิตร วนิดา ศรีพลอย อนุสรณ์ (โดม) 24 ต.ค. 2562 10.30-12.00
2 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคารสมจิตร วนิดา ศรีพลอย อนุสรณ์ (โดม) 24 ต.ค. 2562 13.00-16.00
3 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคารสมจิตร วนิดา ศรีพลอย อนุสรณ์ (โดม) 24 ต.ค. 2562 13.00-16.00
4 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคารสมจิตร วนิดา ศรีพลอย อนุสรณ์ (โดม) 24 ต.ค. 2562 09.00-10.00
5 793 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคารสมจิตร วนิดา ศรีพลอย อนุสรณ์ (โดม) 24 ต.ค. 2562 09.00-10.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ห้องสภานักเรียน 24 ต.ค. 2562 รายงานตัว 08.00-08.30 น. เริ่มแข่งขัน 10.30 น. เป็นต้นไป
2 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ห้องสภานักเรียน 24 ต.ค. 2562 รายงานตัว 08.00-08.30 น. เริ่มแข่งขัน 10.30 น. เป็นต้นไป
3 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ห้องสภานักเรียน 24 ต.ค. 2562 รายงานตัว 08.00-08.30 น. เริ่มแข่งขัน 09.00 - 10.30 น.

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดดอนทอง ห้อง คอม L 1 24 ต.ค. 2562 08.00-16.30
2 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง คอม 24 ต.ค. 2562 08.00-16.30
3 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง ห้อง คอม L 3 24 ต.ค. 2562 08.00-16.30
4 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง ห้อง คอม L 3 24 ต.ค. 2562 08.00-16.30
5 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง ห้อง คอม L 3 24 ต.ค. 2562 08.00-16.30
6 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง ห้อง คอม L 4 24 ต.ค. 2562 08.00-16.30
7 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง ห้อง คอม L 2 24 ต.ค. 2562 08.00-16.30
8 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง ห้อง คอม L 2 24 ต.ค. 2562 08.00-16.30
9 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง ห้อง คอม L 2 24 ต.ค. 2562 08.00-16.30
10 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง คอม L 4 24 ต.ค. 2562 08.00-16.30
11 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง คอม L 4 24 ต.ค. 2562 08.00-16.30
12 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง คอม L 4 24 ต.ค. 2562 08.00-16.30

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางเสาวรส สร้อยทอง โทร 081-340 2330 Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]