สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนคลองขวาง 2 5 4
2 003 โรงเรียนคลองพานทอง 8 15 10
3 004 โรงเรียนจันทร์เจริญ 2 2 2
4 009 โรงเรียนตลาดคลอง 16 14 43 25
5 010 โรงเรียนตลาดเปร็ง 1 1 1
6 031 โรงเรียนบึงสิงโต 17 39 30
7 030 โรงเรียนบึงเทพยา 2 11 4
8 019 โรงเรียนบ้านคลอง 21 4 8 6
9 020 โรงเรียนบ้านคลองเจ้า 0 0 0
10 021 โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา 11 22 17
11 022 โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐ 28 51 43
12 024 โรงเรียนบ้านบางข้าว 5 10 8
13 023 โรงเรียนบ้านบางแก้ว 1 3 1
14 025 โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์ 2 4 2
15 026 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 20 35 31
16 027 โรงเรียนบ้านวนท่าแครง 6 9 8
17 028 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 2 2 2
18 029 โรงเรียนบ้านสีล้ง 4 7 6
19 017 โรงเรียนบ้านเกาะดอน 5 14 11
20 018 โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น 1 2 1
21 032 โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง 20 62 34
22 033 โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ 23 35 31
23 035 โรงเรียนปากคลองบางขนาก 22 57 39
24 036 โรงเรียนปากบึงสิงโต 2 3 3
25 037 โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ 9 22 14
26 038 โรงเรียนพระพิมลเสนี 15 43 27
27 042 โรงเรียนวัดกระทุ่ม 7 16 12
28 043 โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง 5 13 9
29 048 โรงเรียนวัดคลอง 18 9 20 13
30 050 โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน 4 5 5
31 051 โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์ 4 7 6
32 052 โรงเรียนวัดคลองสวน 12 35 14
33 049 โรงเรียนวัดคลองเจ้า 0 0 0
34 053 โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร 6 17 9
35 055 โรงเรียนวัดจรเข้น้อย 0 0 0
36 056 โรงเรียนวัดจุกเฌอ 14 35 26
37 057 โรงเรียนวัดชนะสงสาร 8 23 12
38 059 โรงเรียนวัดญาณรังษาราม 5 14 7
39 060 โรงเรียนวัดดอนทราย 7 7 7
40 061 โรงเรียนวัดดอนทอง 59 206 111
41 062 โรงเรียนวัดดอนสีนนท์ 2 3 2
42 063 โรงเรียนวัดตะพังคลี 4 6 5
43 064 โรงเรียนวัดทด 4 13 8
44 065 โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 26 78 48
45 069 โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต 16 42 23
46 070 โรงเรียนวัดนิโครธาราม 2 5 4
47 071 โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง 0 0 0
48 072 โรงเรียนวัดบน (ประจงอนุสรณ์) 11 26 17
49 075 โรงเรียนวัดบางปรง 1 2 2
50 076 โรงเรียนวัดบางปลานัก 7 16 12
51 077 โรงเรียนวัดบางผึ้ง 2 2 2
52 078 โรงเรียนวัดบางพระ 0 0 0
53 079 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 52 103 77
54 080 โรงเรียนวัดบางสมัคร 20 48 30
55 081 โรงเรียนวัดบางสาย 9 15 14
56 073 โรงเรียนวัดบางเกลือ 21 41 21
57 082 โรงเรียนวัดบางแสม 39 115 75
58 074 โรงเรียนวัดบางไทร 1 1 1
59 084 โรงเรียนวัดบึงตาหอม 4 7 4
60 085 โรงเรียนวัดบึงทองหลาง 5 11 8
61 086 โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์(ศรีประชาสรรค์) 16 43 30
62 083 โรงเรียนวัดบ้านนา 2 12 6
63 087 โรงเรียนวัดประชาบำรุง 26 111 55
64 088 โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 5 11 8
65 089 โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 27 88 52
66 090 โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ (ท่าพลับสุนทร) 2 7 4
67 091 โรงเรียนวัดผาณิตาราม 4 6 4
68 093 โรงเรียนวัดพนมพนาวาส 2 2 2
69 094 โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ 5 10 9
70 095 โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร 13 21 16
71 096 โรงเรียนวัดพิมพาวาส 21 65 35
72 097 โรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหาร 0 0 0
73 102 โรงเรียนวัดรามัญ 0 0 0
74 103 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 1 1 1
75 104 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 21 42 31
76 105 โรงเรียนวัดราษฏร์บำรุงศักดิ์ 5 21 11
77 107 โรงเรียนวัดลาดบัว 1 2 2
78 108 โรงเรียนวัดลาดยาว 3 4 4
79 106 โรงเรียนวัดล่าง 23 59 36
80 109 โรงเรียนวัดศรีมงคล 14 32 22
81 110 โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 9 14 12
82 111 โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม 4 9 7
83 112 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) 44 96 65
84 113 โรงเรียนวัดสองคลอง 12 19 15
85 115 โรงเรียนวัดสามกอ 0 0 0
86 116 โรงเรียนวัดสุขาราม 14 30 23
87 117 โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม 1 10 2
88 121 โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี 9 17 16
89 122 โรงเรียนวัดหนามแดง 9 18 15
90 123 โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง 10 24 18
91 126 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 3 3 3
92 127 โรงเรียนวัดอินทาราม 2 5 3
93 044 โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 14 31 21
94 045 โรงเรียนวัดเกาะ 0 0 0
95 046 โรงเรียนวัดเกาะจันทาราม 0 0 0
96 047 โรงเรียนวัดเขาดิน 12 41 23
97 066 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 1 5 2
98 067 โรงเรียนวัดเทพราช 7 20 13
99 068 โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข 25 48 39
100 098 โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง 1 2 2
101 119 โรงเรียนวัดแสนภูดาษ 6 9 6
102 099 โรงเรียนวัดโพธาราม 10 20 16
103 100 โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ 2 2 2
104 101 โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 18 34 28
105 125 โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ 2 4 3
106 058 โรงเรียนวัดไชยธารา 3 6 4
107 092 โรงเรียนวัดไผ่ดำ(กัลยาพิริยะประชาสรรค์) 14 31 24
108 130 โรงเรียนสกัด 40 (กิตตินาคประชานุกูล) 6 10 9
109 131 โรงเรียนสกัด ๘๐ 1 2 2
110 132 โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ 22 53 36
111 134 โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ 8 17 13
112 137 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 15 56 28
113 138 โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ 0 0 0
114 140 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14 9 27 16
115 141 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 4 5 5
116 142 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 18 4 12 6
117 143 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 16 32 26
118 144 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 7 25 15
119 145 โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา 3 8 5
120 146 โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ 11 53 24
121 147 โรงเรียนสุเหร่าคู้ 5 7 6
122 149 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย 9 23 15
123 150 โรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง 2 5 2
124 151 โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา 3 6 5
125 152 โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 21 52 36
126 153 โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 9 9 9
127 154 โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว 4 4 4
128 155 โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า 22 55 36
129 156 โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 26 65 43
130 157 โรงเรียนสุเหร่าสมอเอก 1 1 1
131 158 โรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่ง 0 0 0
132 139 โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ 12 23 12
133 148 โรงเรียนสุเหร่าแคราย 8 21 15
134 159 โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 0 0 0
135 164 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 52 152 82
136 005 โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน 27 45 39
137 039 โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ 4 7 6
138 160 โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร 15 45 27
139 120 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 19 43 29
140 008 โรงเรียนดาราสมุทร 3 43 11
141 016 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยวกงลิ 0 0 0
142 034 โรงเรียนปัญจพิทยาคาร 2 19 5
143 040 โรงเรียนมารดานฤมล 18 44 29
144 041 โรงเรียนวัฒนาลัย 9 16 13
145 128 โรงเรียนศรีวรการ 7 25 7
146 129 โรงเรียนศรีวิทยา 8 18 9
147 133 โรงเรียนสมาคมสงเคราะห์วิทยา 0 0 0
148 135 โรงเรียนสันติภาพ 8 26 16
149 168 โรงเรียนสุจิปุลิ 3 3 3
150 161 โรงเรียนอนุบาลขวัญตา 1 3 2
151 162 โรงเรียนอนุบาลจันทรา 0 0 0
152 165 โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล 9 11 11
153 166 โรงเรียนอิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ 0 0 0
154 006 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 2 5 2
155 007 โรงเรียนเซนต์แอนโทนี 9 18 14
156 011 โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา 3 8 3
157 114 โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) 7 27 13
158 163 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ 0 0 0
159 012 โรงเรียนเทศบาลเทพราชบุรีรมย์ 2 3 2
160 013 โรงเรียนเทศบาล๑ วัดแหลมใต้(สุตสุนทร) 27 57 35
161 014 โรงเรียนเทศบาล๑(บางวัว) 20 38 24
162 015 โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 21 64 33
163 136 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 19 48 32
รวม 1538 3811 2450
6261

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางเสาวรส สร้อยทอง โทร 081-340 2330 Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]