******ข่าวประชาสัมพันธ์ การส่งเอกสารก่อนการแข่งขัน********
**ประชาสัมพันธ์การส่งเอกสารก่อนการแข่งขัน**
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ส่งรายงานโครงงานคณิตศาสตร์ จำนวน 5 เล่ม 
ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2562  เวลา 16.30 น.

ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
และขอให้กรรมการตัดสินรับโครงงานดังกล่าว  ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562


กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1. ส่งรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 เล่ม
2. ส่งรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show)  จำนวน 5 เล่ม
ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2562
ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
ส่งเล่มโครงงานอาชีพ จำนวน 5 ชุด 
พร้อมบันทึกลงบนแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น
ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2562
ที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ  (ศน.สุนทรี ดรุณเนตร)
วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09:19 น.