ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์
ส่งรายงานโครงงานซอฟท์แวร์ จำนวน 3 เล่ม 
ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2562  เวลา 16.30 น.

ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
และขอให้กรรมการตัดสินรับโครงงานดังกล่าว  ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562

การแข่งขัน Web Page ทุกรายการ
ข้อ 9.6.2.4 เรื่องการอัพโหลด ไม่ขอใช้เป็นเกณฑ์ตัดสิน เนื่องจากไม่สะดวกในการจัดทำ Web Server

การแข่งขัน Comic ป.4-6 และ ม.1-3
กำหนดให้ใช้เป็นลายเส้นที่วาดขึ้นเองเท่านั้น เช่น เส้นตรง เส้นโค้ง
ไม่อนุญาติให้ใช้รูปร่าง เช่น สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม และอื่นๆ
วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09:22 น.