สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองขวาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กชายณัฐการณ์  บุญถนอม
2. เด็กหญิงปณิดา  หงษ์ปะโคน
 
1. นางสาวสาวิตรี  คล้ามกลั่น
2. นางสาวดวงพร  ฤทธิโยธิน
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ชิดสม
2. เด็กชายอนุชา  คงคาลัย
3. เด็กหญิงอรอุษา  คงคาลัย
 
1. นางสาวอิสรีย์  กษิฐ์ภิรมญ์
2. นางสาวสาวิตรี  คล้ามกลั่น