สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 8 1. เด็กชายธนกฤต  ประยูรสุข
 
1. นางสุพัตรา  มีอนันต์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76.34 เงิน 12 1. เด็กหญิงพัฒชลิดา  ผลเจริญ
 
1. นางฮาซานะห์  หวังมาน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  สุดหา
 
1. นางสาวมาลี  แหยมเกตุ