สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราษฏร์บำรุงศักดิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กชายภูวดินทร์  มหาปาน
2. เด็กชายสุรินันท์  ศรีผำน้อย
 
1. นายชาญ  เที่ยงตรง
2. นายกวินพรรษ  มาลัย
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลดา  เป็นผลดี
2. เด็กชายณัฐวัตร  มหารักษ์
3. เด็กชายธนพล  พันธุ์บุตร
4. เด็กชายนภัสกร  มาลัยรักษ์
5. เด็กชายมงคล  สีทล
6. เด็กหญิงรสรินทร์  หาดแก้ว
7. เด็กหญิงเจนจิรา  เชิดเธอ
 
1. นายชาญ  เที่ยงตรง
2. นายนายสมศักดิ์  สนกนก
3. นายวิรัตน์  ศรีตะลาลัย
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กชายณัฐพล  เป็นผลดี
2. เด็กชายพงษกร  เคหะรอด
3. เด็กชายวีรภัทร  ศรีใย
4. เด็กหญิงศรันทิพย์  จันทร์มโน
5. เด็กหญิงเกวลิน  อยู่นิ่ม
6. เด็กหญิงแพรวา  บุตรทิพย์
 
1. นายสมศักดิ์  สนกนก
2. นายวิรัตน์  ศรีตะลาลัย
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88.37 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยะ  เป็นผลดี
2. เด็กชายรณชัย  อ่ำสัตยะ
3. เด็กหญิงอนุสรา  บุญธรรม
 
1. นายกวินพรรษ  มาลัย
2. นางสาวพรรณราย  แก้วนุช
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  พันธ์ุบุตร
2. เด็กชายรณชัย  ผลเจริญ
3. เด็กชายสุพสิทธิ  เอนกเวียง
 
1. นายกวินพรรษ  มาลัย
2. นางสาววราภรน์  พัดทอง