สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดล่าง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทรังษี
 
1. นางรัชนี  สุขอุดม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 74 เงิน 4 1. เด็กชายจารุภัทร  ศิลปกุล
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  ร่วมเกตุ
 
1. นางสาวอโณทัย  บุญชู
2. นางสาวจันทิรา  ม่วงเจริญ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัชชา  ทาระวัน
 
1. นายสมบูรณ์  กรัษประพันธ์