สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดศรีมงคล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ใจงามดี
 
1. นางเรียม  พูลเจริญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงชัญญานุช   ชัยสวัสดิ์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์   พรหมสุวรรณ์
 
1. นางเรียม  พูลเจริญ
2. นางสาวสุดารัตน์  อุทัยสา
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงชัญญานุช   ชัยสวัสดิ์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์   พรหมสุวรรณ์
3. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ใจงามดี
 
1. นางเรียม  พูลเจริญ
2. นางสาวพิศมัย  ปริหา