สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 71.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มาลีบำรุง
2. เด็กหญิงธาราวิไล  วงศ์ทะปา
3. เด็กหญิงนัทธ์หทัย  บุญชู
4. เด็กชายปฐวี  ด่อนสิงหะ
5. เด็กหญิงพิชชาภา  จันทรัพย์
6. เด็กหญิงวรญา  จำปาศรี
 
1. นางเพ็ญรวี  คดีธรรม