สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสนามจันทร์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายวรธน  ช่อชู
 
1. นางสาวสุทธิมา  ศิลานทีกุล
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปกครอง
2. เด็กชายมนัสวิน  ไป๊ไซร์
 
1. นายศรัณยพงศ์  บุญเติม
2. นางสาวอนุตรา  ภูมิทรัพย์ไพบูลย์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุวภัทร  เจตบุตร
 
1. นายศรัณยพงศ์  บุญเติม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐภร  หริ่มเจริญ
 
1. นายศรัณยพงศ์  บุญเติม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงเอริกา  ดีสุบิน
 
1. นายศรัณยพงศ์  บุญเติม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  นนทราช
 
1. นายศรัณยพงศ์  บุญเติม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิริกร  พิสิฎฐ์ศักดิ์
 
1. นางสาวเรณู  บุญเหลือ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปณิตา  เผือกบุญนาค
2. เด็กชายพัชรพล  ชังอินทร์
3. เด็กหญิงภัทรพี  ทรงเจริญ
 
1. นายศรัณยพงศ์  บุญเติม
2. นางวิมลรัตน์  หัสมินทร์
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิณัฐตา  สุทธิหา
2. เด็กหญิงพัชรมณฑ์  คนใหญ่
3. เด็กหญิงศศิวิมล  รัตนทิพย์
 
1. นางสาวจาฤทัย  นิ่มอนงค์
2. นางเอื้ออารีย์  ศรีมาลา