สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงจันเทือน  เนือน
2. เด็กหญิงพิชญา  จันภักษานนท์
3. เด็กหญิงส้มโอ  โซ
 
1. นายวิรุฬห์ศักย์  ศรีบุษย์
2. นางสาวดลฤทัย  แดงเจริญ