สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิมผกา  บุญเวช
 
1. นางสาวสาริณี  พงษ์เจริญ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรพงษ์   บุญประเสริฐ
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ซาจุหลัน
3. เด็กชายอรรถพล   พันธุ์กระโทก
 
1. นายณัฐวุฒิ   พันธ์โตดี
2. นางวรรณภา   น้อยมีสุข
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐวิภา   แช่มค้า
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   โพธิสาร
 
1. นางสาวเบญญาภา   สุมิรัตนะ
2. นายธีรพล  ภู่ทอง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  กาญจนสุข
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  บุญสุวรรณรัตน์
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  โอมแก้ว
4. เด็กหญิงณิชากร   เกตุโก
5. เด็กหญิงธนพร  บุญเกิด
6. เด็กหญิงนิชานาถ  เพ็ญโฉม
7. เด็กหญิงพรชนก  เสริมทองหลาง
8. เด็กหญิงรุ่งนภา  เรืองจันทร์
9. เด็กหญิงสุชาดา  เอมศิริ
10. เด็กหญิงเมธาพร   ด่อนเจ๊ก
 
1. นางสาวเบญญาภา   สุมิรัตนะ
2. นางสาวอภิญญา  พนารินทร์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   นีซัง
 
1. นางปีติรัตน์   ปัญญา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ชูนวล
 
1. นางปีติรัตน์   ปัญญา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปัณณภัสร์  เย็นภิญโญ
 
1. นางสุดดวงใจ  แสงรุ่งอรุณ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์   โชติรัตน์
 
1. นางสุดดวงใจ  แสงรุ่งอรุณ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.33 ทอง 5 1. เด็กชายจักรดุลย์  อ่วมพันธ์
 
1. นางสุดดวงใจ  แสงรุ่งอรุณ
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พิมพะนาม
2. เด็กชายณัฐฐกร  นามช่างต่อ
3. เด็กชายธนกร  รัตนศรี
4. เด็กหญิงนุชนารถ  นุชทองม่วง
5. เด็กหญิงภัทรวดี   ประภาศิริ
6. เด็กชายภานุกร   กล้าหาญ
7. เด็กชายวิทยา   สุขรุ่งเรือง
8. เด็กหญิงสุนารี   เนื่องสุนัน
9. เด็กหญิงสุพรรษา  สุทธิโพธิ์
10. เด็กหญิงอรวรรณ   สอาดเหลือ
 
1. นางสุดดวงใจ  แสงรุ่งอรุณ
2. นางนัยนา  กุลวัฒนาพร
3. นางสาวมินตรา  สุทธะสนธิ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรธิดา  สงวนชาติ
2. เด็กหญิงพันธ์ธีรา  พรมรัตน์
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์  พงษ์มุกดา
4. เด็กหญิงวิภาวรรณ   เหมยหมอก
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์  สุวรรณ์
 
1. นางสาวจิรัชยา   แซ่เตียว
2. นางสาวธัญวริณทร์   จิระเดชประไพ
 
12 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงสิริยากร  จรัสสกุล
2. เด็กหญิงอริสา  พลเยี่ยม
3. เด็กชายเอกรัตน์  สีบัวขาว
 
1. นางกัญญากร  เกิดแสง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงแพรวนภา  อิ่มกระโทก
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  อ่อนเจริญ
2. นางสาวฐิติรัตน์  บุญหนา
3. เด็กหญิงธันยาภัทร์  ภัสสรณ์ศศิธร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงแพรวนภา  อิ่มกระโทก
2. นางวาสนา  ลี้หยง
 
14 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรพงษ์  ศรีอ่อน
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  จันทร์ศรี
 
15 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนาวิล  คงวิชา
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  จันทร์ศรี