สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  โสธรบุญ
 
1. นางสาวสาริณี   พงษ์เจริญ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  ปรีชาศักดิ์ศิริ
 
1. นางสาววิรันตี  มูฮำหมัด
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายบัญชา  บุญหนา
 
1. นางสาวสุกัญญา   ฉัตรแก้ว
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 55.75 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงจิราพร   บุญเกิด
 
1. นางสาวยุพาวรรณ  พืชเพียร
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกฤติยา  เสงี่ยมพงษ์
2. เด็กหญิงวิภาดา   ไร่เรือง
 
1. นางกัญญากร  เกิดแสง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงแพรวนภา  อิ่มกระโทก