สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสองคลอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงหัทยา  มังกร
 
1. นางสาวพรอำพันธุ์  พลัดสร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ  รักหาญ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์   รวงผึ้ง
3. เด็กหญิงพรวลัย  พรหมจันทร์
4. เด็กชายอนุสรณ์  สุมะ
5. เด็กชายเกรียงไกร  ชูรัสมี
 
1. นางสาวพรทิพย์  เขียวมรกต
2. นางสาวปัทมา  ไลไธสง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชกร  มีทอง
 
1. นางสายชล  รำพึงจิต
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัชพล  พรมสาตร์
 
1. นายชัยธัช  โพธิ์สุวรรณ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนะศักดิ์  พวงมณี
 
1. นายชัยธัช  โพธิ์สุวรรณ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนทีธาร  หมวกสังข์
 
1. นายชัยธัช  โพธิ์สุวรรณ