สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสองคลอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงสศิการต์  สุขเกษม
 
1. นางสาวประทุม  จิตต์ชอบใจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงธนภรณ์  รอดแผล็ว
 
1. นางสาวประทุม  จิตต์ชอบใจ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 78.87 เงิน 7 1. เด็กหญิงธัญพิมล  เชื่อมกลาง
2. เด็กหญิงธินาภรณ์  แก้วอยู่
 
1. นางสาวประทุม  จิตต์ชอบใจ
2. นางสาวพรอำพันธุ์  พลัดสร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  ดวงบุญชู
 
1. นางสาวสุธิศา  แรมกลาง