สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสองคลอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 61 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงธันณ์ชิตา  สุขเกษม
 
1. นางสาวรัชฏาพร  เจริญไว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 68.75 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ภวัตพวศาไพศาล
2. เด็กหญิงพิชชานันท์  สุขเกษม
3. เด็กหญิงสุพิชญา  คำศรีสุข
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  นิลสยาม
2. นางสาวอลิษา  บัวรอด