สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  โอสถานนท์
 
1. นางสาววราภรณ์  ตันเส็ง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70.8 เงิน 7 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  ชนะสงคราม
 
1. นายเชิดเกียรติ  คำมี