สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 78.14 เงิน 8 1. เด็กหญิงมลิวัลย์  เพราะพืช
2. เด็กหญิงเต็มเดือน  สอนเพชร
 
1. นายประศาสน์  ตันเจริญ
2. นายพลชัย  แกนเปะ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กชายฐิติภัทร  วานิช
2. เด็กชายเรวัต  ฤทธิเรือง
 
1. นายณัฐพงษ์  ใยดี
2. นางสาวพจมาลย์  กิจเจริญไชย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 10 1. เด็กชายนิชคุณ  ยาตะคุ
2. เด็กชายพงศธร  แบนนิล
 
1. นายณัฐพงษ์  ใยดี
2. นายพัสกร  มีสติ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงกรรณิกา  พรหมจันทร์
2. เด็กหญิงกุลนัดดา  รุ่งฟ้า
3. เด็กหญิงจารุพิชญา  ศิริวรรณ
4. เด็กหญิงณีรนุช  สวัสดี
5. เด็กหญิงพลอยปภัส  ณรงค์ฤทธิ์
6. เด็กหญิงพัสวี  ธรรมรักษา
7. เด็กหญิงพิชญธิดา  แสงดี
8. เด็กหญิงภรัณยา  แก้วรัศมี
9. เด็กหญิงรุจิราพร  นุชนา
10. เด็กหญิงวรรณวิสา  กมลบริบูรณ์สิน
 
1. นางสาวสุพรรษา   พันนา
2. นางสาวสุภัสสร  บำรุงทรัพย์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงกัญชลิกา  ชูชัยวัฒนศักดิ์
2. เด็กหญิงวรรณทิตา  เซนตง
 
1. นายสิทธิกร  รารักษ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงญานิศา  โภชนะ
2. เด็กหญิงบุญธิดา  อ่อนชด
3. เด็กหญิงวนิดา  อินทโพธิ์
 
1. นายสิทธิกร  รารักษ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 70.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงเนตรวีณ์  เรืองฤทธิ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  มีประเสริฐ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงดลพร  ชื่นอุทัย
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  อ่อนภู่
 
1. นางสาววริศรานันท์  ทองพัฒนพิชัย
2. นางสาววัชโรบล  เพียรพิทักษ์