สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  มาราช
 
1. นางสาวสถาพร  ช่างเจริญผล
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายธนภัทร  พิมพ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงวรัญญา  หงษ์ชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย  เรืองศรี
2. นางเมธาพร  ยศยิ่ง
 
3 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรพิชชา  ไพจิตร
2. เด็กหญิงอภิญญา  สำอางค์อินทร์
3. เด็กหญิงอินทิรา  เรียงเล็กจำนงค์
 
1. นางสาวสถาพร  ช่างเจริญผล
2. นางสาวเกศินี  ขจรนาม