สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เปลี่ยนศิลาทอง
 
1. นางสาวเกศินี  ขจรนาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  มาราช
 
1. นางสาวสถาพร  ช่างเจริญผล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 77.02 เงิน 10 1. เด็กชายรัฐพงษ์  พิมพ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงวรัชญา  เมฆฉาย
 
1. นางสาวเกศินี  ขจรนาม
2. นางสาวสถาพร  ช่างเจริญผล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  งามสอาด
2. เด็กชายสุเมธ  ทัพเจริญ
 
1. นางสาวเกศินี  ขจรนาม
2. นางสาวสถาพร  ช่างเจริญผล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ทาอ่อน
2. เด็กหญิงศิวพร  นะคะจัด
 
1. นางสาวเกศินี  ขจรนาม
2. นางสาวสถาพร  ช่างเจริญผล
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายธนภัทร  พิมพ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงวรัญญา  หงษ์ชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย  เรืองศรี
2. นางเมธาพร  ยศยิ่ง
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงปนัดดา  กันภัย
2. เด็กหญิงวรัชญา  แหลมเขาทอง
 
1. นายพิทักษ์  ทรงงาม
2. นางเมธาพร  ยศยิ่ง
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวรัญญา  หงษ์ชัย
2. เด็กหญิงสุนิสา  ทัพเจริญ
 
1. นายพิทักษ์  ทรงงาม
2. นางสาวอลิสา  ซื่อตรง
 
9 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรพิชชา  ไพจิตร
2. เด็กหญิงอภิญญา  สำอางค์อินทร์
3. เด็กหญิงอินทิรา  เรียงเล็กจำนงค์
 
1. นางสาวสถาพร  ช่างเจริญผล
2. นางสาวเกศินี  ขจรนาม