สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงพัชราภา  บัวศรี
2. เด็กหญิงล้อมเดือน  เชียงชะนา
 
1. นางสาวอิศรา  เขียวจำรัส
2. นางสาวเบญจวรรณ  ศรีประวัติ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงนุชนารถ  โพธิปิน
2. เด็กหญิงสุพัตรา  แสงรุ่งดี
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ศรีประวัติ
2. นางสาวศศิธร  ศรีเกษม
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงจินรดา  -
2. เด็กชายปัญญา  เอน
3. เด็กชายมู่  ชวน
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ศรีประวัติ
2. นางสาวศศิธร  ศรีเกษม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  มรกต
 
1. นางสุชิน  มาลา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงสมฤทัย  ซิเต็ง
 
1. นางภมร  มั่งคั่ง
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฉัตรนภา  นุชพงษ์
2. เด็กหญิงศิริวิมล  บุญศิริ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  อยู่ดี
2. นางสาวศศิธร  ศรีเกษม
 
7 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร  สุขเจริญ
2. เด็กหญิงน้ำฤทัย  สะใบบาง
3. เด็กหญิงพิยดา  แสงทอง
 
1. นางกฤตยา  จุลละมณฑล
2. นางสาววิไลลักษณ์  อยู่ดี
 
8 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐิติมา  เลี่ยมแก้ว
2. เด็กหญิงวรัญญา  คำพลอย
3. เด็กหญิงสุชานันท์  คำยก
 
1. นางสุภาพร  ศรีมงคล
2. นางกฤตยา  จุลละมณฑล
 
9 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กชายจฏุพจน์  แพทย์กระโทก
 
1. นางสาวอิศรา  เขียวจำรัส