สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กชายณภัทร  ปั้นศิริ
2. เด็กชายธนกร  บุญเสริมสวัสดิ์
3. เด็กชายพิสิฐ  หิรัญรักษา
 
1. นายขจรยศ  พันธรักษ์
2. นางสาวปิยะดา  เพียรมิ่งมาศ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงรมทิรา  บุญขุนทด
2. เด็กชายอดิศร  ศรีสุข
 
1. นางสาวปิยะดา  เพียรมิ่งมาศ
2. นายขจรยศ  พันธรักษ์
 
3 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงนันทกานต์  แขกแปลก
2. เด็กหญิงวันทา  ฮาระตะวัน
3. เด็กหญิงสุนันทา  จุลมณฑล
 
1. นายสุชาติ  บุญประเสริฐ
2. นางศิริพัตร์  เนินทราย