สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล๑ วัดแหลมใต้(สุตสุนทร) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงศิรดา  ปิ่นศิริ
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ราชวงษา
 
1. นางสาวอรวรรณ  ศิวาภรณ์
2. นางสาวอุไร  มูลวงศ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายจิรา  วาณิชวิวัฒน์
2. เด็กชายสุรเชษ  พิมลศรี
 
1. นางลัดดาวัลย์  โคตรุฉิน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายชลิต  รุ่งศิริ
 
1. นางสาวอัจฉรีย์  ยุทธวิริยะ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐวัฒน์  วรพิพัฒน์
2. เด็กชายทวีรัตน์  บุญมี
3. เด็กหญิงทิพมาศ  ชวดชัยภูมิ
4. เด็กชายธวัชชัย  ตันเฮงฮวด
5. เด็กชายพิษณุ  คงมิ่ง
 
1. นายชยากร  เรือชัย
2. นางอัญชลี  หวังเสถียร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงวิมลลักษณ์  หาญสงคราม
 
1. นางสาวอารีย์  ทรัพย์เฟื่องฟู
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายพัชรพงษ์  มงคลฉันท์
2. เด็กหญิงเดือนฉาย  แซ่โค้ว
 
1. นายศรัณ  กนกทิพย์พรชัย
2. นางสาวภิมล  อ่อนน้อม