สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงอรณิชา  บางสวนหลวง
 
1. นางสาวอรรัมภา  ชมเมือง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 63 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน   บินสเล
2. เด็กหญิงพรทิพย์   พรพินนท์
 
1. นางสาวลักษณา  สะและหมัด
2. นางสาวสินีนาฏ   หวังพิทักษ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายพีรวัฒน์   อับดุลเลาะห์
 
1. นางสาวลักษณา  สะและหมัด