สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวนันท์ญา  กลิ่นหอม
 
1. นางสาวพิมพิไล  บุญสาย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  หมัดสะและ
 
1. นางสาวโยษิตา  จอมทอง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กชายนวินพรรษ  หมัดสะและ
2. เด็กชายรุสลาน  สุหลง
 
1. นางสาวพิชญา  มักสัมพันธุ์
2. นางสาวเจษสุดา  ช่วยสกุล