สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันติภาพ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงขวัญชีวา  นนทสุวรรณ์
2. เด็กหญิงปุณยนุช  คงเจริญ
3. เด็กหญิงภัทรภา  จั่นเจริญ
4. เด็กชายรัชชานนท์  สังวรนิตย์
5. เด็กหญิงสุชญาณัฏฐ์  เครือแวงมล
 
1. นางสาวพิมลจันทร์  เงินกาไร
2. นางสาวรุ้งทิวา  คำแหลมหลัก
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายกันตพัฒน์    ปิติชัยเวโรจน์
2. เด็กชายกานติมน  พระภูมิ
3. เด็กชายชัยรัตน์  อนันตยา
4. เด็กชายภาคิน  แสงพรู
5. เด็กชายรัชชานนท์  ชมจิตร
6. เด็กชายศุภรัตน์  บรรจงกิจ
 
1. นางสาวศรุดา  ไชยสาร
2. นางสาวเอมอร   อำแพง
3. นางเพชรรัตน์  พุ่มเจริญ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกมลพร  ขันลำเจียก
2. เด็กหญิงขวัญชนก  คงเจริญ
3. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีทอง
 
1. นางสาวพิมลจันทร์  เงินกาไร
2. นางอัญชลีพร  วรศิลป์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 64 ทองแดง 9 1. เด็กชายจิรภัทร  สุริยกมลทิพย์
2. เด็กชายอภิชาติ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายพิสิษฐ์  หาญแก้วยิ่ง
2. นางกัญญ์ชินัน  แก้วพิมพ์พา