สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวชิรวิทย์  ไม้ดัดพันธ์
2. เด็กชายอิงครัต  พิสุทธิ์ชาติ
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  วงษ์วิวัฒนาวุฒิ
2. นางสาวพัทยา  สุวรรณา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงคุณณดา  เงินคำ
2. เด็กหญิงณิชชา  กันแก้ว
3. เด็กหญิงปัญญ์นภัส  เกษตรเจริญพงศ์
4. เด็กหญิงวรินชุดา  นามจุงจัง
5. เด็กหญิงอัญชิษฐา  จำปาเดช
 
1. นางสาวอุษณีย์  กะสวย
2. นายเอกรินทร์  หอมสุข
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 14 1. เด็กชายณัฏฐากร  เวศวงศ์ษาทิพย์
2. เด็กชายปุญญพัทธ์  กองชุมพล
3. เด็กหญิงอรจิรา  จันทร์งาม
 
1. นายพงษ์พัฒน์  อนีฆาศรีนนท์
2. นางสาวสิริวิมล  หาญประเสริฐ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรดร  รสหอม
 
1. MissEmalyn  Lazaro
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลวิตรา  ชนะจีนะศักดิ์
 
1. นางสาวชญากาณฑ์  ขันธ์แก้ว
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภสร  ศรีอุทยาน
2. เด็กหญิงเพตรา  ลัดกระทุ่ม
 
1. นายพงษ์พัฒน์  อนีฆาศรีนนท์
2. นางสาวสิริวิมล  หาญประเสริฐ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 80.74 ทอง 6 1. เด็กชายจิรา  เพี้ยนศรี
2. เด็กหญิงธนพร   พุ่มพวง
3. เด็กหญิงสุชานันท์  สว่างพลกรัง
 
1. นางสาววันวิสาข์  พันธรักษ์
2. นางสาวณัฐกานต์  โคนาบาล
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายจีรพัฒน์  นารี
2. เด็กชายธีรพัฒน์  เนตรน้อย
3. เด็กชายพีรณัฐ  ขุนจักร์
 
1. นายพงษ์พัฒน์  อนีฆาศรีนนท์
2. นางสาวสิริวิมล  หาญประเสริฐ
 
9 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรัญชน์  มูลวงษ์
 
1. นางสาววันวิสา  อุบลโชค
 
10 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาดล  นามขันธ์
 
1. นางสาววันวิสา  อุบลโชค