สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 75.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สุนทรโชติ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  น้อยไธสง
3. เด็กหญิงภัทริยา  ธนศรานนท์
4. เด็กหญิงภิญญาพัชร์  เจริญขำ
5. เด็กหญิงรินรดา  อารยะธรรม
6. เด็กหญิงสติมา  ช่วยณรงค์
 
1. นางสาวเพ็ญพลอย  สุทธิวัฒน์
2. นางสาวดวงพร  ละออ