สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77.67 เงิน 11 1. เด็กหญิงนุสรา  บังสะวัน
 
1. นางสาวอัญญา  โสภณ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงกฤติมา  โซ๊ะมิน
2. เด็กหญิงกวินตา  โซ๊ะเฮง
3. เด็กหญิงนัญธิดา  สิงทองทราย
 
1. นางรัตนภรณ์  แซ่หลี
2. นางวรินทร์ญา  ประดิษฐสุวรรณ