สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80.67 ทอง 10 1. เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  วันหวัง
 
1. นางสาวรอฮานี  กาเช็ง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.33 ทอง 7 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เหมศิริ
 
1. นางสาวรอฮานี  กาเซ็ง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐชา   โกสินทร
2. เด็กหญิงนภัส  สลามเต๊ะ
 
1. นางสาวรอฮานี  กาเซ็ง
2. นางสาววรรณรัตน์   แก้วเกิด
 
4 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอนุธิดา  ซูโอ๊ะ
 
1. นางสาวรอฮานี   กาเซ็ง