สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิรุชา  อิมามี
2. เด็กหญิงมานิตา  ม่วงดี
3. เด็กหญิงวารุณี  เลาะหนับ
 
1. นายศุภชัย  ชาที
2. นางสาวปิยฉัตร  สกุลแก้ว
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มังคลัง
2. เด็กหญิงสรินดา  สุวรรณพงศ์
3. เด็กหญิงอัยรดา  หมัดประเสริฐ
 
1. นายศุภชัย  ชาที
2. นางสุดารัตน์  กาสุรงค์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงอภิรดี  โฉมสอาด
2. เด็กชายเจษฎา  ม่วงดี
3. เด็กหญิงไอรดา  มูหะหมัด
 
1. นางสาววัชราภรณ์  เหนี่ยวบุบผา
2. นางสาวมยุรีย์  มีกอง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกวินตา  บุญมาเลิศ
 
1. นางสาวกฤษญาวีย์  ภูหลวง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิพาดา  มูหะหมัด
 
1. นางสุดารัตน์  กาสุรงค์
 
6 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงทัศนีย์  มังคลัง
2. เด็กหญิงนรินดา  อิมามี
3. เด็กชายภาคภูมิ  ซันหวัง
 
1. นางสาวมลิวรรณ  มัสเยาะ
2. นางสุวรรณี  ซันลัง
 
7 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงซารีนา  มานโสม
 
1. นางสาวสุพัตรา  สุขถาวร