สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงณิชา  กาสุรงค์
 
1. นางสาวกฤษญาวีย์  ภูหลวง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงณัฐวดี  โต๊ะลง
 
1. นางสาวจินดา  พันธ์แอ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 73.89 เงิน 4 1. เด็กหญิงชญาดา  เซ็นติมา
2. เด็กหญิงวิลาสินี  มิตศิลปิน
 
1. นางสาวจินดา  พันธ์แอ
2. นางสุดารัตน์  กาสุรงค์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงกวิสรา  เกตแก้วเจริญ
2. เด็กหญิงศลิษา  มัสเยาะ
3. เด็กหญิงไอริสา  กาสุรงค์
 
1. นายณพัฒฐ์พงศ์  สุวรรณโชติ
2. นางสาวเอื้อมพร  มะลูลีม
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิรุชา  อิมามี
2. เด็กหญิงมานิตา  ม่วงดี
3. เด็กหญิงวารุณี  เลาะหนับ
 
1. นายศุภชัย  ชาที
2. นางสาวปิยฉัตร  สกุลแก้ว
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงขวัญชนก  อรุณพูลทรัพย์
2. เด็กหญิงประวัณรัตน์  แสงสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุวีย์  รื่นภาคชีพ
 
1. นายณพัฒฐ์พงศ์  สุวรรณโชติ
2. นางสาวกฤษญาวีย์  ภูหลวง
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มังคลัง
2. เด็กหญิงสรินดา  สุวรรณพงศ์
3. เด็กหญิงอัยรดา  หมัดประเสริฐ
 
1. นายศุภชัย  ชาที
2. นางสุดารัตน์  กาสุรงค์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐพล  สุขไสว
2. เด็กชายยศพล  มะหาดเล็ก
 
1. นางสาววัชราภรณ์  เหนี่ยวบุบผา
2. นางสาวมยุรีย์  มีกอง
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงอภิรดี  โฉมสอาด
2. เด็กชายเจษฎา  ม่วงดี
3. เด็กหญิงไอรดา  มูหะหมัด
 
1. นางสาววัชราภรณ์  เหนี่ยวบุบผา
2. นางสาวมยุรีย์  มีกอง
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สิงสาหัส
2. เด็กหญิงอริตา  อรุณพูลทรัพย์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  เหนี่ยวบุบผา
2. นางสาวมยุรีย์  มีกอง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกวินตา  บุญมาเลิศ
 
1. นางสาวกฤษญาวีย์  ภูหลวง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงวรนุช  มาลัง
 
1. นางสาวเอื้อมพร  มะลูลีม
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิพาดา  มูหะหมัด
 
1. นางสุดารัตน์  กาสุรงค์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงพิรญาณ์  ภู่ทองงาม
2. เด็กหญิงมายาวี  หมัดลี
 
1. นางสาวสุพัตรา  สุขถาวร
2. นายณพัฒฐ์พงศ์  สุวรรณโชติ
 
15 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงทัศนีย์  มังคลัง
2. เด็กหญิงนรินดา  อิมามี
3. เด็กชายภาคภูมิ  ซันหวัง
 
1. นางสาวมลิวรรณ  มัสเยาะ
2. นางสุวรรณี  ซันลัง
 
16 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงซารีนา  มานโสม
 
1. นางสาวสุพัตรา  สุขถาวร