สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   กิมโสม
2. เด็กหญิงณัชชา   โหสุข
3. เด็กหญิงพิมพ์รตา   หวังแจ่ม
4. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   ทองสยาม
5. เด็กหญิงอามีเราะห์   อิสมาแอล
 
1. นางสาวภันทิลา  พลเยี่ยม
2. นางสาววิไลวรรณ  แสงเปราะ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายนราวิชญ์   สาดและ
2. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา   มังเดชะ
 
1. นางสาววิไลวรรณ  แสงเปราะ
2. นางสาวภันทิลา  พลเยี่ยม
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายก๊าฟฟี้   มุงอินทร์
2. เด็กชายธนกฤต  น้ำใจมั่น
3. เด็กชายนเรศ  ปลื้มใจ
4. เด็กชายบัชช๊าร  โต๊ะทิง
5. เด็กชายพชร  มะหะมาน
6. เด็กชายวีรภาพ   เทียนมณี
 
1. นางมาลัย  นวลศรี
2. นางสาววิไลวรรณ  แสงเปราะ
3. นางสาวรัตนา  มะลูลีม
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงจัสมิน   มุงอินทร์
2. เด็กหญิงซิลตา  นิมา
3. เด็กหญิงสุกัญญา   มาซอรี
 
1. นางสาววิไลวรรณ  แสงเปราะ
2. นางสาวภันทิลา  พลเยี่ยม
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  หนูนิ่ม
2. เด็กหญิงอนัญจนา   และเย๊าะ
3. เด็กหญิงอมิตา  มะติมุ
 
1. นางสาวภันทิลา  พลเยี่ยม
2. นางสาววิไลวรรณ  แสงเปราะ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กชายณัฐชา   สมหวัง
2. เด็กชายวรเมศวร์   ท่าไข่
3. เด็กชายสันติ  ขำหลี
 
1. นางสาววิลาวัลย์  แก้วพวงษ์
2. นายอัฌวิชญ์  มันทเล
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 81.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญณัช   แสงสุข
2. เด็กชายรัศมิมาน  ดวงผาสุก
3. เด็กชายอติกร   สะแอ
 
1. นางสาวปวีณา  วงศ์ซัน
2. นางกาญจนา  เที่ยงตรง