สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณภัสราภรณ์  แก้วนุช
 
1. นางสาวชมชนก  บุญลิขิต
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอักรอม  มูเนาวาเราะ
2. เด็กชายอาทิตย์  หมัดยูก๊บ
 
1. นางพจณี  ทองรัสมี
2. นายรณภูมิ  สุวรรณนิ่ม
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจิตธนา  เอี่ยมละออ
2. เด็กหญิงชญารินทร์  บินฮาซัน
3. เด็กชายฮาริส  อารยะธรรม
 
1. นางสาวชมชนก  บุญลิขิต
2. นางสาวศิริวรรณ  มีชัย