สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 73.95 เงิน 12 1. เด็กชายซีนาย  หวังผล
2. เด็กชายธีรเทพ  แจ้งเวหา
 
1. นางซูไบดะห์  เหิมใจหาญ
2. นางสาววริษฐา  วรสิทธิ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงนภัทร  มินเจริญ
2. เด็กหญิงนีญา  ไชยสุนทร
3. เด็กชายภานุวัชร  หมันมณี
4. เด็กชายศิวสิษฐ์  ฉัตรวรกรณ์
5. เด็กชายสิทธิพงศ์  หวังใจ
 
1. นางซูไบดะห์  เหิมใจหาญ
2. นางศิราณี  วงษ์ศรี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 70.67 เงิน 8 1. เด็กชายกวิน  สิทธิประเสริฐ
 
1. นายพรชัย  สุขผึ้ง
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายธาวิน  วังศิริสกุล
2. เด็กชายอภิวัฒน์  สิงสถิตย์
 
1. นายนันทรัตน์  พงสวัสดิ์
 
5 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ขุนจิตร์
2. เด็กหญิงปาลิตา  มินมูฮำหมัด
3. เด็กหญิงอัยนาส  เกื้อชาติ
 
1. นางซูไบดะห์  เหิมใจหาญ
2. นางศิราณี  วงษ์ศรี