สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงสิริรัตน์   บุญประเสริฐ
 
1. นางสาวกรรณิกา  เวฬุรัตนะ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงกิตติญา  นิลหา
2. เด็กหญิงปณัฐธิชา   บุตรประสิทธิ์
3. เด็กหญิงพิชญาภรณ์   กุลหงษ์
 
1. นางสาวกุสาวดี   คุณแก้ว
2. นางอรญา  พรมแดน