สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงสิริรัตน์   บุญประเสริฐ
 
1. นางสาวกรรณิกา  เวฬุรัตนะ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงจิตสุภา   โสภา
 
1. นางอรญา  พรมแดน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายปุณภัท   วัจนะเจริญ
 
1. นางนพวรรณ์  แจ้งสว่าง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุธาวัลย์   แปลกสระน้อย
 
1. นางนรินทร์ทิพย์   ปิยะจันทร์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กชายธาดา  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงพรพรรณ  เงินโต
 
1. นางนรินทร์ทิพย์   ปิยะจันทร์
2. นางสาวสุพร   ขำเจริญศักดิ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจน์เกล้า   ชื่นบาน
2. เด็กหญิงจารุนันท์  โพธิ์จันทจินดา
3. เด็กหญิงนวรัตน์  วัดหินกอง
4. เด็กหญิงปาริชาติ   โพธิ์ศิริ
5. เด็กหญิงปุณยวีร์   เถื่อนยัง
6. เด็กหญิงวริศรา   เรืองโชติ
7. เด็กหญิงศุภกานต์   อุ่นคำ
8. เด็กหญิงสุธินี  มิตสาจันทร์
9. เด็กหญิงอริศรา  เกตุแก้ว
10. เด็กหญิงเพชรรัตน์   พุทธชาติ
 
1. นางนรินทร์ทิพย์   ปิยะจันทร์
2. นางสาวกฤษณา  คนไว
3. นางสาวสุพร   ขำเจริญศักดิ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญธิชา  หล่องคำ
2. เด็กหญิงกานติศา   อายุยืน
3. เด็กหญิงชลลดา   เนื่องจำนงค์
4. เด็กหญิงณัฏฐนิช   ฤทธิ์ศักดิ์
5. เด็กหญิงณัฐนันท์  เขียวชะอุ่ม
6. เด็กหญิงมณฑกาญจ์   คุณแก้วอ้อม
7. เด็กหญิงลัดดาวรรณ   พรมโชติ
8. เด็กหญิงศุภกานต์  อุ่นคำ
9. เด็กหญิงอริสรา   เขมเสวี
10. เด็กหญิงแพรวา   แก้วปลั่ง
 
1. นางอุรุชา   หอณรงค์ศิริ
2. นางสาวธวัลรัตน์   แก่นจันทร์
3. นางมัลลิกา  วิชชุกรอิงครัต
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงณิชากร   แย้มกลิ่น
 
1. นางทัศสุวรรณ   ทองชู
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคฑาทอง   เชียงเครือ
 
1. นางทัศสุวรรณ  ทองชู
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาริชาต  สมศรี
 
1. นางทัศสุวรรณ  ทองชู
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษณะพงศ์   เรืองฤทธิ์
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาทร   ราชพิทักษ์
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 41.6 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงชนากานต์   แก้ววะดี
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกนก   วรรณ์พิรุณ
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิชา   โพธิ์ทอง
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมณฑกานต์  สรสวัสดิ์
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอลิสา   วงษ์ชาดี
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชาริสา   แก้วทอง
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงมณี
2. เด็กชายกฤษณะพงศ์   เรืองฤทธิ์
3. เด็กชายจิรวัฒน์  เชิดชู
4. เด็กหญิงชนากานต์   แก้ววะดี
5. เด็กหญิงชลิตา   แก้วทอง
6. เด็กหญิงณัฐธิชา   กลิ่นกุหลาบ
7. เด็กชายธนกร   ฉลูพันธ์
8. เด็กหญิงนิชา   โพธิ์ทอง
9. เด็กชายภาสกร   สานนท์
10. เด็กหญิงวิภาดา  ยังให้ผล
11. เด็กหญิงอริสา   โพธิ์ขำ
12. เด็กหญิงอลิสา   วงษ์ชาดี
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
2. นางสาวกุสาวดี  คุณแก้ว
3. นายพนมไพร  คำขจร
4. นางแสงเดือน  อิศรานันทศิริ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกนก   วรรณ์พิรุณ
2. เด็กชายจารุพัตร   กาบแก้ว
3. เด็กชายชนะชัย   มากแก้ว
4. เด็กชายชลธร   ฉิมพาลี
5. เด็กหญิงชาริสา   แก้วทอง
6. เด็กชายธนาทร   ราชพิทักษ์
7. เด็กหญิงมณฑกานต์   สรสวัสดิ์
8. เด็กชายวรวิทย์   แสงโสภณ
9. เด็กหญิงสายฝน   โคตรทารินทร์
10. เด็กหญิงหฤทัย  ดือราแม
11. เด็กหญิงอาคีรา   ธันยธร
12. เด็กหญิงเตชิตา   อุดมเดช
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
2. นางนพวรรณ์  แจ้งสว่าง
3. นายพนมไพร  คำขจร
4. นางแสงเดือน  อิศรานันทศิริ
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงกิตติญา  นิลหา
2. เด็กหญิงปณัฐธิชา   บุตรประสิทธิ์
3. เด็กหญิงพิชญาภรณ์   กุลหงษ์
 
1. นางสาวกุสาวดี   คุณแก้ว
2. นางอรญา  พรมแดน