สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงปริมติญา  หมัดหมุด
2. เด็กหญิงอัญทิกา  โต๊ะสมัน
3. เด็กหญิงเจณิสตา  มูฮำหมัด
 
1. นางสาวสุธามาศ  โพธิยา
2. นางสาวมาญาดา  ชนะมิตร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  แสงจำปา
 
1. นางสาวรอฮานา  เจะเหาะ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.67 เงิน 6 1. เด็กชายภาณุ  อีซา
 
1. นางวัลลภา  หะยีหมัด
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ท้วมทองดี
2. เด็กชายสุภณัฐ  แสงศรี
 
1. นายทวีรัตน์  คล้ายนุ่ม
2. นางสาวมาญาดา  ชนะมิตร
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 75.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงซารีน่า  แจ่มอารีย์
2. เด็กหญิงณัฐชา  วงค์โซ
3. เด็กหญิงสโรชา  จิ๊สมัน
 
1. นางสาวศริญญา  กลิ่นกระโทก
2. นางวัลลภา  หะยีหมัด